Питання для самоконтролю.Тема № 2 «Золоті сторінки далеких епох»

Про матеріал

Питання учням для самоконтролю знань при вивченні теми №2 «Золоті сторінки далеких епох» допоможуть учням-десятикласникам опанувати програмовий матеріал на уроках зарубіжної літератури згідно з новою програмою з предмету.

Перегляд файлу

Рівень Стандарт

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

 

ПРОГРАМА

для 1011 класів

загальноосвітніх навчальних закладів

з українською мовою навчання

Авторський колектив програми:

голова учитель-методист зарубіжної літератури Л. П. Юлдашева; наукові консультанти – д. філол. н., проф. О. М. Ніколенко, д. пед. н., проф. О. О. Ісаєва, д. пед. н., проф. Ж. В. Клименко, к. філол. н., проф. Ю. І. Ковбасенко, к. пед. н., ст. наук. співр. В. В. Снєгірьова, к. пед. н., доц. А. О. Мельник, к. пед. н., доц. О. В. Орлова; ст. викл. О. К. Бицько, члени групи – учителі-методисти зарубіжної літератури О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж. В. Костюк, В. Г. Макаренко, Н. В. Онищенко, Н. І. Підгорна, О. В. Пітерська, Т. П. Сегеда, О. О. Семенюк, І. О. Смірнова, С. О. Тіхоненко, В. Г. Туряниця.

 

Тема № 2. ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

 

Очікувані результати

навчально-пізнавальної діяльності учнів (за розділами)

 

Зміст навчального матеріалу

 

ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ (7 год.)

 

Учень / учениця

Предметні компетентності

Знаннєвий компонент

дає стислу характеристику літератури античності та Відродження;

називає видатних представників античної та ренесансної культур;

знає основні відомості про Гомера, Данте і В. Шекспіра;

розуміє вплив творчості Гомера, Данте і В. Шекспіра на українську літературу й світовий літературний процес;

дає загальну характеристику змісту творів;

називає імена відомих українських перекладачів творів античності й Відродження;

Діяльнісний компонент

аналізує ідейно-тематичний зміст, сюжет, особливості композиції, проблематику поем «Одіссея» та «Божественна комедія» (за прочитаними уривками), трагедії «Гамлет»;

визначає міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї»;

характеризує стиль гомерівської оповіді, концепцію світу і людини в «Божественній комедії», образи Одіссея і Гамлета, жанрову своєрідність творів;

висловлює ставлення до літературних персонажів;

аргументує, чому образ Гамлета став «вічним»;

визначає провідні мотиви трагедії «Гамлет», роль монологів  у розкритті образу головного героя;

узагальнює результати аналізу творів, свої знання про літературу античності й Відродження;

Ціннісний компонент

обговорює філософсько-етичні проблеми, порушені у творах;

висловлює судження щодо проблем праведного благочестивого життя (за «Божественною комедією») та морального вибору в житті людини (за трагедією «Гамлет»);

оцінює чинники (цінності, ідеали, стани) духовного життя і вчинків літературних персонажів;

робить висновки про значення прочитаних творів для світового культурного поступу в цілому і розвитку українського культурного середовища зокрема.

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою

тлумачить поняття «трагедія», «міф», «епічна поема», «вічний образ»;

збагачує власне мовлення крилатими висловами з «Одіссеї» та «Гамлета»;

Спілкування іноземними мовами

читає уривок із трагедії «Гамлет» англійською мовою (за умови володіння цією мовою);

порівнює уривки оригіналу та перекладу трагедії «Гамлет» (за умови володіння англійською мовою);

Математична компетентність

установлює причиново-наслідкові зв’язки між подіями твору;

Інформаційно-цифрова компетентність

застосовує цифрові технології для пошуку необхідної інформації;

створює електронну продукцію (презентації, афіші тощо) для популяризації прочитаних творів;

Уміння вчитися

використовує різні види читання (повільне, виразне, коментоване, повторне, вибіркове);

здійснює самооцінювання результатів власної діяльності, рефлексію, зіставляючи свої погляди з поглядами головних персонажів трагедії «Гамлет»;

Соціальна та громадянська компетентності

визначаєу творах актуальні соціальні проблеми та ідеї;

оцінює стосунки Гамлета і зображеного у шекспірівській трагедії соціуму;

висловлює думку щодо порушених у прочитаних творах соціальних проблем;

Обізнаність та самовираження у сфері культури

сприймає прочитані твори в контексті відповідної доби й  сучасної культурної ситуації;

аналізує та інтерпретує твори в аспекті національної культури та загальнолюдських цінностей;

усвідомлює роль античності і Відродження в розвитку української і світової культури.

 

 

Стародавня Греція

Етапи й шедеври античності (огляд).

Гомер (приблизно VIII ст. до н. е.). «Одіссея» (1-2 уривки за вибором учителя)

Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї». Уславлення людського розуму, вірності, винахідливості й допитливості. Засудження беззаконня, насильства й несправедливості та самовпевненості й марнославства. Образ Одіссея.

 

Італія

Специфіка італійського Відродження, його основні етапи, представники.

Данте Аліґ’єрі (1265 – 1321). «Божественна комедія» (Пекло, І, V). 

Роль Данте Аліґ’єрі в історії європейської культури. Поема «Божественна комедія» як філософсько-художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження. Особливості композиції поеми. Концепція світу й людини. Алегоричний зміст образів та епізодів. Жанрова своєрідність твору.

Англія

Ренесанс в Англії. Здобутки й представники.

Вільям Шекспір (1564 1616). «Гамлет».

Здобутки драматургії В. Шекспіра. Філософські та моральні проблеми в трагедії «Гамлет». Провідні мотиви твору. Художній простір (данське королівство як символ). Гамлет – вічний образ світової літератури. Багатогранність шекспірівських характерів. Відкритість твору в часі, його рецепція та інтерпретації в наступні епохи.

 

(ТЛ) Міф, епічна поема, вічний образ, трагедія.

(ЛК) Утілення поем Гомера і Данте, трагедії В. Шекспіра у творах мистецтва.

(УС) Українські переклади творів. Уплив літератури античності й Відродження на українську літературу. Гомерівські, дантівські й  шекспірівські мотиви у творчості українських поетів.

(ЕК) Порівняння образів, оригіналу й перекладу (фрагментів – за умови володіння учнями іноземною мовою).

(МЗ) Історія, художня культура.

 

 

 

Запитання для самоконтролю

(Тема № 2)

ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ     

 

Стародавня Греція. Етапи й шедеври античності (огляд).

 • Як ви розумієте поняття «трагедія», «міф», «епічна поема», «вічний образ»?
 • Які характерні риси літератури античності вам відомі? Назвіть видатних представників античної культури.
 • Яких відомих українських перекладачів творів античності ви знаєте?

 

Гомер (приблизно VIII ст. до н. е.).

«Одіссея» (1-2 уривки за вибором учителя)

 • Які основні відомості про Гомера ви знаєте?
 • Який вплив має творчість Гомера на українську літературу й світовий літературний процес?
 • Які міфологічні, пригодницькі й побутові елементи присутні в «Одіссеї»?
 • Якою є жанрова своєрідність та особливості стилю гомерівської оповіді в «Одіссеї»?
 • Як в «Одіссеї» Гомер уславлює людський розум, вірність, винахідливість й допитливість людини?
 • Як в «Одіссеї» Гомер засуджує беззаконня, насильство й несправедливість, самовпевненість та марнославство?
 • Який ідейно-тематичний зміст «Одіссеї», її сюжет, особливості композиції, проблематика поем твору?
 • Яке ваше ставлення до Одіссея?
 • Які філософсько-етичні проблеми порушені в «Одіссеї»?
 • Якими є чинники (цінності, ідеали, стани) духовного життя і вчинків Одіссея?
 • Які крилаті вислови з «Одіссеї» ви запамятали? 
 • Які причиново-наслідкові зв’язки між подіями «Одіссеї» ви вбачаєте?
 • Які актуальні соціальні проблеми та ідеї ви знаходите «Одіссеї»?

 

Італія

Специфіка італійського Відродження, його основні етапи, представники.

Данте Аліґ’єрі (1265 – 1321). «Божественна комедія» (Пекло, І, V).

 

 • Які характерні риси літератури Відродження вам відомі? Назвіть видатних представників ренесансної культури.
 • У чому полягає специфіка італійського Відродження?
 • Які основні етапи італійського Відродження вам відомі? Назвіть видатних представників італійського Відродження. Назвіть імена відомих українських перекладачів творів Відродження.
 • Які основні відомості про Данте ви знаєте?
 • Який вплив має творчість  Данте на українську літературу й світовий літературний процес? Яка роль Данте Аліґ’єрі в історії європейської культури?
 • Який (за прочитаними уривками) ідейно-тематичний зміст «Божественної комедії», її сюжет, особливості композиції, проблематика твору?
 • Якою є жанрова своєрідність «Божественної комедії»?
 • Як Данте зображує концепцію світу і людини в «Божественній комедії»?
 • Чому поема «Божественна комедія» є філософсько-художнім синтезом середньовічної культури й утіленням ідей раннього Відродження?
 • У чому полягає алегоричний зміст образів та епізодів «Божественній комедії»?
 • Які філософсько-етичні проблеми порушені у «Божественній комедії»?
 • Як ви розумієте проблем праведного благочестивого життя (за «Божественною комедією»)?
 • Які причиново-наслідкові зв’язки між подіями «Божественної комедії» ви вбачаєте?
 • Які актуальні соціальні проблеми та ідеї ви знаходите в «Божественній комедії»? 

Англія

Ренесанс в Англії. Здобутки й представники.

Вільям Шекспір (1564 – 1616). «Гамлет».

 • У чому полягає специфіка англійського Відродження? Якими є його здобутки? Назвати представників англійського Відродження.
 • Які основні відомості про В. Шекспіра ви знаєте?
 • Які ви знаєте важливі здобутки драматургії В. Шекспіра?
 • Який вплив має творчість В. Шекспіра на українську літературу й світовий літературний процес?
 • Який ідейно-тематичний зміст трагедії «Гамлет», її сюжет, особливості композиції, проблематика твору?
 • Чому художній простір (данське королівство) є символом? Розповісти про відкритість твору в часі, його рецепцію та інтерпретацію в наступні епохи.   
 • Якою є жанрова своєрідність трагедії «Гамлет»?
 • Яке ваше ставлення до Гамлета?
 • Чому образ Гамлета став «вічним» образом світової літератури?
 • Які провідні мотиви трагедії «Гамлет»?
 • Яка роль монологів  у розкритті образу головного героя трагедії «Гамлет»?
 • Які філософсько-етичні проблеми порушені у трагедії «Гамлет»?
 • Як ви розумієте проблему морального вибору в житті людини (за трагедією «Гамлет»)?
 • Чи поділяєте ви погляди головних персонажів трагедії «Гамлет»?
 • Якими є чинники (цінності, ідеали, стани) духовного життя і вчинків Гамлета?
 • Які крилаті вислови з «Гамлета» ви запам’ятали?
 • Чи є відмінність між оригіналом та перекладом трагедії «Гамлет»? (за умови володіння англійською мовою) 
 • Які причиново-наслідкові зв’язки між подіями трагедії «Гамлет» ви вбачаєте?
 • Які актуальні соціальні проблеми та ідеї ви знаходите в трагедії «Гамлет»?
 • Як ви оцінюєте стосунки Гамлета і зображеного у шекспірівській трагедії соціуму?
 • У чому полягає багатогранність шекспірівських характерів? 
 • Яке значення для світового культурного поступу в цілому і розвитку українського культурного середовища зокрема мають «Одіссея» Гомера, «Божественна комедія» Данте Аліґ’єрі та трагедія«Гамлет» В. Шекспіра?

 

1

 

doc
Додано
25 серпня 2018
Переглядів
2151
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку