Питання для самоконтролю. Тема №4. «Роман ХІХ ст.»

Про матеріал

Питання учням для самоконтролю знань при вивченні теми №4 «Роман ХІХ ст.» допоможуть учням-десятикласникам опанувати програмовий матеріал на уроках зарубіжної літератури згідно з новою програмою з предмету.

Перегляд файлу

Рівень Стандарт

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

ПРОГРАМА

для 1011 класів

загальноосвітніх навчальних закладів

з українською мовою навчання

Авторський колектив програми:

голова учитель-методист зарубіжної літератури Л. П. Юлдашева; наукові консультанти – д. філол. н., проф. О. М. Ніколенко, д. пед. н., проф. О. О. Ісаєва, д. пед. н., проф. Ж. В. Клименко, к. філол. н., проф. Ю. І. Ковбасенко, к. пед. н., ст. наук. співр. В. В. Снєгірьова, к. пед. н., доц. А. О. Мельник, к. пед. н., доц. О. В. Орлова; ст. викл. О. К. Бицько, члени групи – учителі-методисти зарубіжної літератури О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж. В. Костюк, В. Г. Макаренко, Н. В. Онищенко, Н. І. Підгорна, О. В. Пітерська, Т. П. Сегеда, О. О. Семенюк, І. О. Смірнова, С. О. Тіхоненко, В. Г. Туряниця.

 

Тема № 4. РОМАН XIX СТ. (6 год.) (1-2 твори за вибором учителя)

 

 

Очікувані результати

навчально-пізнавальної діяльності учнів (за розділами)

 

 

Зміст навчального матеріалу

 

РОМАН XIX СТ. (6 год.) (1-2 твори за вибором учителя)

 

Учень / учениця

Предметні компетентності

Знаннєвий компонент

знає історію формування жанру роману у світовій літературі, його різновиди;

розуміє специфіку розвитку роману в XIX ст., називає його жанрові ознаки;

Діяльнісний компонент

виявляє ознаки типовості образів у реалістичному романі;

характеризує й порівнює романні образи у зв’язках із дійсністю, середовищем, світоглядними шуканнями митців;

на підставі прочитаних творів виокремлює ознаки різновидів;

зіставляє образи персонажів;

Ціннісний компонент

висловлює судження щодо порушених у романах проблем;

дає оцінку героям, використовуючи навички критичного мислення;

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою

пояснює суть поняття «роман»;

Спілкування іноземними мовами

читає тексти (уривки) іноземною мовою (за умови володіння нею);

Математична компетентність

установлює причиново-наслідкові зв’язки між типовими характерами й типовими обставинами їх формування;

Компетентності в природничих науках і технологіях

коментує та аналізує різні інтерпретації та оцінки критиків щодо прочитаних романів;

Інформаційно-цифрова компетентність

використовує цифрові технології для створення презентацій за прочитаними творами;

Уміння вчитися

використовує словники, довідники для здобуття теоретичних знань про розвиток жанру роману;

Ініціативність і підприємливість

Створює обкладинку або рекламу улюбленого роману, коментує свій задум;

Соціальна та громадянська компетентності

аналізує вплив соціуму на особистість;

висловлює власну думку щодо суспільних і моральних питань, порушених у прочитаних творах;

Обізнаність та самовираження у сфері культури

зіставляє прочитані твори з екранізаціями, ілюстраціями тощо, критично оцінює їх;

визначає особливості культури, які знайшли відбиток у романах XIX ст.

 

Роман як жанр літератури, його формування і провідні ознаки. Різновиди роману XIX ст., національна своєрідність.

 

Стендаль (Марі Анрі Бейль, 1783 – 1842). «Червоне і чорне».

Густав Флобер (1821 – 1880). «Пані Боварі».

Федір Михайлович Достоєвський (1821 – 1881). «Злочин і кара».

Оскар Вайльд (1854 – 1900). «Портрет Доріана Грея».

(2 твори за вибором учителя)

 

Франція

Стендаль (Марі Анрі Бейль, 1783 – 1842). «Червоне і чорне».

Творчий шлях письменника, його внесок у скарбницю психологічної прози XIX ст. Конфлікт молодої людини та суспільства в романі «Червоне і чорне». Образ Жульєна Сореля. Зображення соціального середовища у творі. Символіка. 

 

Густав Флобер (1821 – 1880). «Пані Боварі».

Значення Г. Флобера для розвитку реалізму. Конфлікт романтичних ілюзій та дійсності в романі «Пані Боварі». Сюжет і композиція роману. Зображення суспільства. Еволюція Емми Боварі. Образи обивателів. Об’єктивний стиль Г. Флобера. Психологічні деталі. Боварізм як суспільно-психологічне явище.  

Росія

Федір Михайлович Достоєвський (1821 – 1881). «Злочин і кара».

Значення Ф. М. Достоєвського для розвитку соціально-філософського і психологічного роману. Наслідування митцем традицій М. В. Гоголя. Сюжет роману «Злочин і кара», зумовлений рухом свідомості головного героя. «Теорія» Раскольнікова, її сутність і проблемність. Система персонажів. Біблійні мотиви. Особливості індивідуального стилю письменника. Поліфонізм твору.    

Англія

Оскар Вайльд (1854 – 1900). «Портрет Доріана Грея».

Ідейно-естетичні погляди і творчий шлях митця. Проблема краси й моралі в романі «Портрет Доріана Грея». Система образів. Еволюція головного героя. Роль фантастики у творі. Символіка. Традиції і новаторство О. Вайльда в жанрі роману. 

 

(ТЛ) Роман та його різновиди, індивідуальний стиль.  

(ЛК) Екранізації романів XIX ст.    

(УС)Іван Франко про розвиток роману в європейських літературах.   

(ЕК) Зіставлення образів персонажів.

(МЗ) Історія, художня культура.

 

 

 

Запитання для самоконтролю

(Тема № 4)

 

РОМАН XIX СТ.

 

Роман як жанр літератури, його формування і провідні ознаки.

Різновиди роману XIX ст., національна своєрідність.

 • Що вам відомо про історію формування жанру роману у світовій літературі, його різновиди?
 • Якою є специфіка розвитку роману в XIX ст.?
 • Що вам відомо про роман як жанр літератури, його формування і провідні ознаки?
 • У чому полягає національна своєрідність романів XIX ст.?
 • Як ви розумієте ознаки типовості образів у реалістичному романі?
 • Як можна охарактеризувати романні образи у зв’язках із дійсністю, середовищем, світоглядними шуканнями митців?
 • Які ви можете відзначити особливості культури, що знайшли відбиток у романах XIX ст.?
 • Що сказав Іван Франко про розвиток роману в європейських літературах?

 

Франція

Стендаль (Марі Анрі Бейль, 1783 – 1842). «Червоне і чорне».

 • Що вам відомо про творчий шлях Стендаля (Марі Анрі Бейля) та його внесок у скарбницю психологічної прози XIX ст.?
 • У чому полягає конфлікт молодої людини та суспільства в романі «Червоне і чорне»?
 • Як автор зображує соціальне середовище у творі?
 • Яке ваше ставлення до Жульєна Сореля?
 • У чому виявляється символіка роману Стендаля «Червоне і чорне»?
 • Яке ваше ставлення до суспільних і моральних проблем, порушених у романі Стендаля «Червоне і чорне»?  
 • Чи вбачаєте ви причиново-наслідкові зв’язки між типовими характерами й типовими обставинами їх формування у романі Стендаля «Червоне і чорне»?
 • Чи вважаєте, що вирішальний вплив на розвиток особистості має соціум?
 • Чи поділяєте ви оцінку критиків щодо роману Стендаля «Червоне і чорне»?
 • Порівняйте зміст роману Стендаля «Червоне і чорне» з екранізаціями, ілюстраціями до твору. Чи вбачаєте відмінність між ними? В чому? 

 

Франція

Густав Флобер (1821 – 1880). «Пані Боварі».

 • Що вам відомо про творчий шлях Г. Флобера?
 • Яке значення для розвитку реалізму має творчість Г. Флобера?
 • Які особливості сюжету й композиції роману Г. Флобера «Пані Боварі»?
 • У чому проявляється конфлікт романтичних ілюзій та дійсності в романі «Пані Боварі»?
 • У чому виявляється об’єктивний стиль Г. Флобера при зображенні суспільства?
 • Як відбувається еволюція Емми Боварі? Вказати на психологічні деталі образу.
 • Як зображено образи обивателів в романі Г. Флобера «Пані Боварі»?
 • Чому «боварізм» можна вважати суспільно-психологічним явищем? 

 

Росія

Федір Михайлович Достоєвський (1821 – 1881). «Злочин і кара».

 • Що вам відомо про творчий шлях Ф. М. Достоєвського?
 • Яке зачення має творчість Ф. М. Достоєвського для розвитку соціально-філософського і психологічного роману?
 • У чому вбачається наслідування  Ф. М. Достоєвським традицій М. В. Гоголя?
 • Чому можна вважати, що сюжет роману «Злочин і кара», зумовлений рухом свідомості головного героя?
 • У чому полягає «теорія» Раскольнікова? Назвати її сутність і проблемність.
 • Якою є система персонажів роману Ф.М.Достоєвського «Злочин і кара»?
 • Як у романі Ф.М.Достоєвського «Злочин і кара» простежуються біблійні мотиви?
 • Які можна відзначити особливості індивідуального стилю письменника7
 • Що означає поняття «поліфонізм твору»?    

 

Англія

Оскар Вайльд (1854 – 1900). «Портрет Доріана Грея».

 • Що вам відомо про ідейно-естетичні погляди і творчий шлях Оскара Вайльда?
 • Як показана проблема краси й моралі в романі Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея»?
 • Яку роль відіграє фантастика в романі «Портрет Доріана Грея»?
 • У чому вбачається символіка роману «Портрет Доріана Грея»?
 • У чому виявляються традиції і новаторство О. Вайльда в жанрі роману?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
25 серпня 2018
Переглядів
1512
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку