18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Питання для самоконтролю. Тема №3. «Проза й поезія пізнього романтизму та перехід до реалізму ХІХ ст.»

Про матеріал

Питання учням для самоконтролю знань при вивченні теми №3 «Проза й поезія пізнього романтизму та перехід до реалізму ХІХ ст.» допоможуть учням-десятикласникам опанувати програмовий матеріал на уроках зарубіжної літератури згідно з новою програмою з предмету.

Перегляд файлу

Рівень Стандарт

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

ПРОГРАМА

для 1011 класів

загальноосвітніх навчальних закладів

з українською мовою навчання

Авторський колектив програми:

голова учитель-методист зарубіжної літератури Л. П. Юлдашева; наукові консультанти – д. філол. н., проф. О. М. Ніколенко, д. пед. н., проф. О. О. Ісаєва, д. пед. н., проф. Ж. В. Клименко, к. філол. н., проф. Ю. І. Ковбасенко, к. пед. н., ст. наук. співр. В. В. Снєгірьова, к. пед. н., доц. А. О. Мельник, к. пед. н., доц. О. В. Орлова; ст. викл. О. К. Бицько, члени групи – учителі-методисти зарубіжної літератури О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж. В. Костюк, В. Г. Макаренко, Н. В. Онищенко, Н. І. Підгорна, О. В. Пітерська, Т. П. Сегеда, О. О. Семенюк, І. О. Смірнова, С. О. Тіхоненко, В. Г. Туряниця.

 

Тема № 3.

ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ

ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX СТ.

 

Очікувані результати

навчально-пізнавальної діяльності учнів (за розділами)

 

Зміст навчального матеріалу

 

ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX СТ.

(6 год.)

Учень / учениця

Предметні компетентності

Знаннєвий компонент

розуміє особливості розвитку романтизму, специфіку його течій у національних літературах і творчості митців;

знає українських перекладачів та українські переклади прочитаних творів, визначає в них засоби художньої виразності;

Діяльнісний компонент

виявляє жанрові ознаки прочитаних творів; 

визначає особливості взаємодії різних елементів (романтичних і реалістичних) у творах письменників;  

аналізує провідні теми, проблеми, мотиви творів;

коментує, характеризує, інтерпретує образи персонажів та засоби їх створення;

виявляє особливості індивідуального стилю митців;

зіставляє образи, засоби виразності;

виявляє традиції й новаторство митців на тлі літературного процесу;

 Ціннісний компонент

висловлює власну думку щодо порушених у творах проблем;

усвідомлює гуманістичні цінності доби романтизму (пріоритет особистості, свободи, мистецтва, людських почуттів та ін.);

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою

пояснює сутність понять і фактів, пов’язаних із розвитком романтизму;

бере участь у дискусії стосовно проблем, порушених у творах;

Спілкування іноземними мовами

читає тексти (уривки) іноземною мовою (за умови володіння нею);

порівнює оригінали й переклади (у фрагментах);

Математична компетентність

складає таблиці, схеми на підставі прочитаних творів;

установлює причиново-наслідкові зв’язки подій та образів;

 Компетентності в природничих науках і технологіях

самостійно знаходить і систематизує інформацію про літературні твори та явища;

Інформаційно-цифрова компетентність

використовує цифрові технології для розширення уявлень про творчість письменників;

Соціальна та громадянська компетентності

виявляє соціальні явища, які знайшли відбиток у творах, аналізує авторську позицію щодо соціальних проблем;

оцінює стосунки романтичних героїв і соціуму;

усвідомлює цінність активної життєвої позиції;

Обізнаність та самовираження у сфері культури

розглядає твори письменників на тлі історико-літературного процесу, у зв’язках з історією культури;

Екологічна грамотність і здорове життя

зясовує роль пейзажів у творах романтизму, визначає ставлення представників романтизму до природи.  

 

Специфіка переходу від романтизму до реалізму.

 

Німеччина

Романтизм у Німеччині.

Ернст Теодор Амадей Гофман (1776 – 1822). «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер».

Е. Т. А. Гофман як представник гротескної течії романтизму. Віхи мистецького шляху. Протиставлення філістерів та ентузіастів як провідний конфлікт творчості Е. Т. А. Гофмана. Особливості сюжету й композиції повісті «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер». Гротескні образи. Викривальний зміст твору. Символіка. 

Росія

Школа «чистого мистецтва» в російській поезії. Лірика Ф. М. Тютчева (1803 – 1873) й А. А. Фета (1820 – 1892) (огляд). Художня довершеність творів. 

США

Розвиток романтизму в США, видатні представники.

Волт Вітмен (1819 – 1892). «Листя трави» (1-2 уривки за вибором учителя).

Місце В. Вітмена в літературному процесі США. Особливості світобачення митця. Зв’язок збірки «Листя трави» з історією та життям Америки. Тематика, проблематика, композиція збірки «Листя трави». Образ ліричного героя. Символи. Традиції й  художнє новаторство В. Вітмена.

 

 (ТЛ) Гротеск, фантастика, соціальна сатира, психологізм, верлібр.   

(ЛК) Утілення образів літературних творів у різних видах мистецтва.

(УС) Майстерність українських перекладачів ліричних творів. Уплив В. Вітмена на українську поезію.

(ЕК) Зіставлення оригіналів і перекладів. 

(МЗ) Історія, українська мова, художня культура. 

 

 

Запитання для самоконтролю

(Тема № 3)

ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ

ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX СТ.

 

Специфіка переходу від романтизму до реалізму.

 • У чому поялгають особливості розвитку романтизму, специфіку його течій у національних літературах і творчості митців?
 • Якими є гуманістичні цінності доби романтизму (пріоритет особистості, свободи, мистецтва, людських почуттів та ін.)?
 • Як ви оцінюєте стосунки романтичних героїв і соціуму?

 

Німеччина.

Романтизм у Німеччині.

Ернст Теодор Амадей Гофман (1776 – 1822).

«Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер».

 • Які вам відомі особливості романтизму в Німеччині?
 • Як ви розумієте поняття «гротеск», «фантастика», «соціальна сатира», «психологізм»?     
 • Які віхи мистецького шляху.Е. Т. А. Гофман як представника гротескної течії романтизму вам відомі?
 • Як представники романтизму ставилися до природи? Яка, на вашу думку, роль пейзажів у творах романтизму?
 • Яких українських перекладачів та українські переклади повісті «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер» Е.Т.А.Гофмана ви знаєте?
 • Які жанрові ознаки повісті «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер» Е.Т.А.Гофмана ви знаєте?
 • Які ви можете визначити особливості взаємодії різних елементів (романтичних і реалістичних) у повісті «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер» Е.Т.А.Гофмана?
 • Які провідні теми, проблеми, мотиви повісті «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер» Е.Т.А.Гофмана?
 • Які собливості сюжету й композиції повісті «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер»?
 • Які ви відзначаєте гротескні образи твору?
 • У чому полгає викривальний зміст повісті «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер» та її символіка?
 • Які засоби створення образів персонажів використовує автор у творі «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер»?
 • У чому полягає особливість індивідуального стилю Е.Т.А.Гофмана?
 • У чому виявляються традиції й новаторство Е.Т.А.Гофмана на тлі літературного процесу?
 • Чому провідним конфліктом творчості Е. Т. А. Гофмана можна вважати  протиставлення філістерів та ентузіастів?
 • Яка ваша думка щодо порушених проблем у повісті «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер» Е.Т.А.Гофмана? 
 • Які причиново-наслідкові зв’язки між подіями повісті «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер» Е.Т.А.Гофмана ви можете установити?
 • Якою, на вашу думку, є авторська позиція щодо соціальних проблем, порушених у творі Е.Т.А.Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер»?
 • Чи є відмінність між оригіналом та перекладом (у фрагментах) повісті «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер» Е.Т.А.Гофмана?  (за умови володіння німецькою мовою) 

 

Росія.

Школа «чистого мистецтва» в російській поезії.

Лірика Ф. М. Тютчева (1803 – 1873) й А. А. Фета (1820 – 1892) (огляд).

 • Що вам відомо про школа «чистого мистецтва» в російській поезії?
 • Які особливості лірики Ф. М. Тютчева (1803 – 1873)?
 • Які особливості лірики А. А. Фета (1820 – 1892)?
 • Які художні засоби використовують Ф.М.Тютчева та А.А.Фета  у своїх творах?
 • У чому полягає особливість індивідуального стилю Ф.М.Тютчева та А.А.Фета?
 • У чому виявляються традиції й новаторство Ф.М.Тютчева та А.А.Фета на тлі літературного процесу?
 • У чому ви вбачаєте художню довершеність творів Ф. М. Тютчева та А. А. Фета?

 

США

Волт Вітмен (1819 – 1892). «Листя трави» (1-2 уривки за вибором учителя).

 • Які оособливості розвитку романтизму в США? Назвати видатних представників американського романтизму.
 • Що таке «верлібр»?   
 • Яке місце посідає творчість В. Вітмена в літературному процесі США?
 • Якою є тематика, проблематика, композиція збірки поезій Волта Вітмена «Листя трави»?
 • Які художні засоби використовує автор у збірці «Листя трави»?
 • У чому полягає особливість індивідуального стилю Волта Вітмена?
 • Яким є образ ліричного героя у збірці «Листя трави», символи твору?
 • У чому виявляються традиції й художнє новаторство Волта Вітмена на тлі літературного процесу?
 • Якою, на вашу думку, є авторська позиція щодо соціальних проблем, порушених у творах Волта Вітмена? У чому виявляються особливості світобачення митця?
 • Чи вбачаєте ви зв’язок поезій збірки «Листя трави» з історією та життям Америки?
 • Чи є відмінність між оригіналом та перекладом поезій зі збірки Волта Вітмена «Листя трави»? (за умови володіння англійською мовою)
 • Чи вбачається вплив творчості В. Вітмена на українську поезію?  

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
25 серпня 2018
Переглядів
2544
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку