Питання для самоконтролю. Тема № 3 «Античність»

Про матеріал

Питання для самоконтролю знань учнів рекомендовані при вивченні теми № 3 «Античність» допоможуть учням-восьмикласникам підготуватися до уроків зарубіжної літератури згідно з новою програмою з предмету.

Перегляд файлу

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

8 клас

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів[1]

Авторський колектив:

О. М. Ніколенко, доктор філологічних наук, проф., зав. кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (керівник авторського колективу); К. В. Таранік-Ткачук, кандидат педагогічних наук, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України; С. П. Фоміна, зав. сектору науково-методичного забезпечення змісту освіти загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською та іншими мовами національних меншин Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України; О. В. Ревнивцева, зав. навчально-методичного кабінету зарубіжної літератури та російської мови Кіровоградського ОІППО імені В. Сухомлинського; Т. П. Сегеда, учитель-методист гімназії № 117 імені Лесі Українки м. Києва; Н. В. Онищенко, учитель-методист спеціалізованої школи № 80 м. Києва.

 

Тема № 3. Античність

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА            8 клас

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

(за розділами)

 

Зміст

навчального матеріалу

3. Античність (11 годин)

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • усвідомлює війну як катастрофу, розуміє необхідність гармонійного співіснування людини і природи (НЛ-1);
 • наводить приклади героїзму та самопожертви заради захисту рідної землі, шанує сімейні традиції, усвідомлює взаємозвязок між ухваленим рішенням та його наслідками (НЛ-2);
 • висловлює судження про цінність життя, гармонійну красу людини (НЛ-3);
 • усвідомлює підступність стратегії завойовників (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • знає загальні особливості розвитку античної літератури;
 • називає видатних представників античної літератури, їхній внесок в історію світової культури;
 • розкриває концепцію людини і світу в античній літературі та її втілення у прочитаних творах;
 • називає основні цикли давньогрецьких міфів (троянський, фіванський, про аргонавтів), їхні ключові міфологічні образи і сюжети;
 • переказує та інтерпретує сюжети троянських міфів, передбачених програмою;
 • характеризує центральні міфологічні образи й символи троянського циклу;
 • розповідає про основні факти життя і творчості митців;
 • розкриває специфіку втілення міфологічних образів і сюжетів у творах античних авторів;
 • знає визначення понять «героїчний епос», «елегія», «ода», «трагедія», їхні характерні ознаки, які виявляє у прочитаних текстах;
 • знає визначення поняття «віршовий розмір», виявляє гекзаметр і пентаметр у прочитаних творах;
 • аналізує вірші поетів з акцентом на розкриття античних ідеалів, авторської позиції;
 • знає загальні особливості розвитку лірики, епосу і драми в добу античності;
 • розкриває художні конфлікти в прочитаних творах;
 • характеризує образи Ахілла, Гектора («Іліада» Гомера), Прометея («Прометей закутий» Есхіла), Енея («Енеїда» Вергілія);
 • установлює схожість міфологічних образів і відмінності з їхнім утіленням у літературних творах (на прикладі прочитаних текстів);
 • розкриває специфіку втілення вічних образів античності в зарубіжній і українській літературі, у творах світового мистецтва (на прикладі 1-2 творів за вибором);
 • називає імена відомих українських перекладачів творів античності, висловлює судження про їхній внесок у розвиток української культури, прилученні українства до світових вершин

Поняття про античність, її хронологічні межі.

Основні етапи, роди і жанри античної літератури.

Специфіка розвитку літератури в Давній Греції і в Давньому Римі. Концепція людини і світу в античній літературі (ідея гармонії тілесного і духовного, любов до життя в усіх його проявах, відкриття світу, героїчне служіння, катарсис, поєднання реального і міфологічного та ін.).

Давньогрецька міфологія. Основні цикли давньогрецьких міфів. Міфологічна основа героїчного епосу.

 

Міфи троянського циклу. Троя.

Паріс викрадає Єлену. Облога Трої.

Смерть Ахілла. Троянський кінь
(2–3 за вибором учителя).

 Відображення історичних подій у міфах троянського циклу. Ключові образи циклу, їхній гуманістичний зміст. Міфологічні символи (яблуко розбрату, троянський кінь та ін.).

 

Гомер. «Іліада» (огляд). «Двобій Ахілла і Гектора» (пісня 22, вірші140410),

«Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 470670).

Гомер та його значення в історії розвитку європейських літератур. Міфологічна основа гомерівського епосу. Образи Ахілла і Гектора. Гуманістичний зміст «Іліади». Катарсис.

 

Особливості розвитку і види лірики в Давній Греції.

Тіртей (VII ст. до н.е.).

«Добре вмирати тому…».

 Ідея захисту рідної країни в елегії. Античний ідеал героя. Авторська позиція.

 

Сапфо (VIIVI ст. до н.е.). «До Афродіти»

(«Барвношатна владарко, Афродіто…).

Звернення у вірші до Афродіти – богині кохання. Образ ліричної героїні, глибина її почуттів і переживань.

 

Давньогрецький театр, його характерні особливості, роль в античному суспільстві.

Основні жанри давньогрецької драми —

трагедія і комедія.

Есхіл (бл. 525бл. 456 рр. до н. е.).

«Прометей закутий».

Значення творчості Есхіла для розвитку європейської драми і театру. Утілення міфу про Прометея у трагедії «Прометей закутий». Основний конфлікт трагедії. «Дари» Прометея людству. Ідеї служіння, самопожертви, свободи.

 

«Золота доба» давньоримської літератури.

Публій Вергілій Марон (7019 рр. до н. е.). «Енеїда»

(огляд, 1-2 уривки за вибором учителя).

Зв’язок твору з гомерівським епосом, міфологією. Ідея громадського служіння, утвердження величі держави. Образ Енея та його значення в композиції твору.

 

Квінт Горацій Флакк (658 рр. дон.е.).

«До Мельпомени» (

«Мій пам’ятник стоїть…»).

Тема мистецтва і призначення митця у творі. Пам’ятник як символ вічності поезії. Розуміння автором значення свого доробку.

 

Публій Овідій Назон (43 р. до н.е.–бл. 18 р. н.е.). «Сумні елегії» («Життя поета» (IV, 10)). Життя та творчість поета. Міфологічний і філософський зміст поеми «Метаморфози» (огляд). Конфлікт митця з владою, трагедія вигнання і сум за батьківщиною у «Сумних елегіях». Образ відторгненого поета. Любов до вітчизни як провідна ідея твору (в межах циклу «Сумні елегії»).

Вплив античності на розвиток світової літератури й культури.

 

(ТЛ) Героїчний епос, елегія, ода, віршовий розмір (гекзаметр, пентаметр), трагедія.

(ЛК) Вічні образи античності в мистецтві (живопис, скульптура, музика, кіно та ін.). Античні образи й мотиви у творчості письменників різних часів і народів.

(УС) Українські переклади творів античних митців.

(ЕК) Ахілл і Гектор (порівняльна характеристика образів). Зевс і Прометей у міфах і в трагедії «Прометей закутий» Есхіла. Елегії Тіртея та Овідія.

(МЗ) Історія, образотворче мистецтво

 

Питання для самоконтролю.

Тема № 3.

АНТИЧНІСТЬ

 

 1. Що вам відомо про Античність як історико-культурну добу? Назвіть хронологічні межі, основні етапи розвитку Античності.
 2. Які ви знаєте роди і жанри античної літератури?
 3. У чому полягає специфіка розвитку літератури в Давній Греції?
 4. У чому полягає специфіка розвитку літератури в Давньому Римі?
 5. У чому полягає концепція людини і світу в античній літературі (ідея гармонії тілесного і духовного, любов до життя в усіх його проявах, відкриття світу, героїчне служіння, катарсис, поєднання реального і міфологічного та ін.)?
 6. Як ви розумієте поняття «міф» і «міфологія»?
 7. Які основні цикли давньогрецьких міфів вам відомі? Назвіть ключові міфологічні образи і сюжети цих міфів.
 8. Як ви можете розтлумачити поняття «героїчний епос»?
 9. У чому полягає міфологічна основа героїчного епосу?
 10. Як ви можете розтлумачити поняття «елегія», «ода», «трагедія»?
 11. Який вплив має античність на розвиток світової літератури й культури?
 12. Які характерні ознаки «героїчного епосу»,  «елегії», «оди», «трагедії» вам відомі? Наведіть приклади вивчених творів.
 13. Які образи античності в мистецтві (живопис, скульптура, музика, кіно та ін.) та зарубіжній і українській літературі стали вічними? Наведіть приклади 1-2 творів за вибором.
 14.  Як ви можете розтлумачити поняття «віршовий розмір»?
 15. Що таке гекзаметр і пентаметр у прочитаних творах Гомера?
 16. Які ви знаєте імена відомих українських перекладачів творів античності?
 17. Який, на вашу думку, внесок перекладачів у розвиток української культури, прилученні українства до світових вершин?

 

Міфи троянського циклу. Троя.

Паріс викрадає Єлену. Облога Трої. Смерть Ахілла. Троянський кінь
(2–3 за вибором учителя).

 1. Які основні факти життя і творчості Гомера вам відомі?
 2. Яке значення творчості Гомера в історії розвитку європейських літератур?
 3. Які історичні події відображено у міфах троянського циклу?
 4. Яка міфологічна основа гомерівського епосу?
 5. Яке ваше ставлення до Ахілла? Дайте характеристику образу Ахілла.
 6. Яке ваше ставлення до Гектора? Охарактеризуйте образ Гектора.
 7. У чому полягає гуманістичний зміст «Іліади»?
 8. Як ви можете розтлумачити міфологічні символи троянського циклу давньогрецьких міфів (яблуко розбрату, троянський кінь та ін.)?
 9. Як ви розумієте значення слова «катарсис»?
 10. Як проходив двобій Ахілла і Гектора? Перекажіть зміст твору.
 11. Які події відбувалися у стані ворога, коли Пріам звернувся до Ахілла з проханням забрати тіло сина? Перекажіть зміст твору.
 12. Які особливості розвитку лірики в Давній Греції ви знаєте?
 13. Які види давньогрецької лірики вам відомі?
 14. Що вам відомо про Давньогрецький театр, його характерні особливості, роль в античному суспільстві?
 15. Які основні жанри давньогрецької драми вам відомі? Дати визначення понять «трагедія» і «комедія».

 

Особливості розвитку і види лірики в Давній Греції.

Тіртей (VII ст. до н.е.). «Добре вмирати тому…»

 1. Які основні факти життя і творчості Тіртея вам відомі?
 2. Який внесок в історію світової культури зробив Тіртей?
 3. За допомогою яких художніх засобів в елегії «Добре вмирати тому…» Тіртей виражає ідею  захисту рідної країни?
 4. За допомогою яких художніх засобів автор елегії «Добре вмирати тому…» передає античний ідеал героя?
 5. Якою, на вашу думку, є авторська позиція в елегії Тіртея «Добре вмирати тому…»?

Сапфо (VII–VI ст. до н.е.). «До Афродіти»

(«Барвношатна владарко, Афродіто…)

 1. Які основні факти життя і творчості Сапфо вам відомі?
 2. Який внесок в історію світової культури зробила Сапфо?
 3. Як у вірші «До Афродіти» звернення до Афродіти – богині кохання втілює образ ліричної героїні, глибину її почуттів і переживань?

 

Давньогрецький театр, його характерні особливості, роль в античному суспільстві.

Основні жанри давньогрецької драми — трагедія і комедія.

Есхіл (бл. 525–бл. 456 рр. до н. е.). «Прометей закутий».

 1. Які основні факти життя і творчості Есхіла вам відомі?
 2. Яке значення відіграє творчість Есхіла для розвитку європейської драми і театру?
 3. Як у трагедії «Прометей закутий» Есхіла утілено міф про Прометея?
 4. Яким є основний конфлікт трагедії «Прометей закутий»?
 5. Якими є  «дари» Прометея людству?
 6. Як у трагедії «Прометей закутий» Есхіла втілено ідею служіння, самопожертви, свободи?

 

«Золота доба» давньоримської літератури.

Публій Вергілій Марон (70–19 рр. до н. е.). «Енеїда»

(огляд, 1-2 уривки за вибором учителя).

 1. Які основні факти життя і творчості Публія Вергілія Марона вам відомі?
 2. Який зв'язок існує між «Енеїдою» та гомерівським епосом, міфологією?
 3. Як у поемі «Енеїда» утілюється ідея громадського служіння, утвердження величі держави?
 4. Яке значення образу Енея в композиції твору? Дайте характеристику Енею.

 

Квінт Горацій Флакк (65–8 рр. дон.е.).

«До Мельпомени» («Мій пам’ятник стоїть…»)

1.  Які основні факти життя і творчості Квінта Горація Флакка вам відомі?

2.  Як у поезії «До Мельпомени» автор розкриває тему мистецтва і призначення митця?

3.  Горацій Флакк уважає, що пам’ятник є символом вічності поезії. Як розуміє автор значення свого доробку?

 

Публій Овідій Назон (43 р. до н.е.–бл. 18 р. н.е.).

«Сумні елегії» («Життя поета» (IV, 10)).

 1. Що вам відомо про життя та творчість Публія Овідія Назона?
 2. У чому вбачається міфологічний і філософський зміст поеми «Метаморфози» (оглядово)?
 3. Як у «Сумних елегіях» показано конфлікт митця з владою, трагедію вигнання і сум за батьківщиною?
 4. Яким ви бачите образ відторгненого поета у «Сумних елегіях»?
 5. За допомогою яких художніх засобів автор циклу «Сумні елегії» передає провідну ідею твору - любов до вітчизни?

[1] Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

 

docx
До підручника
Зарубіжна література 8 клас (Сімакова Л.А., Снєгірьова В.В.)
Додано
27 серпня 2018
Переглядів
1359
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку