Питання для самоконтролю. Тема № 6 «Драматургія кінця ХІХ – початку ХХ ст.»

Про матеріал

Питання учням для самоконтролю знань при вивченні теми № 6. «Драматургія кінця ХІХ – початку ХХ ст.» допоможуть учням-десятикласникам опанувати програмовий матеріал на уроках зарубіжної літератури згідно з новою програмою з предмету.

Перегляд файлу

Рівень Стандарт

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

ПРОГРАМА

для 1011 класів

загальноосвітніх навчальних закладів

з українською мовою навчання

Авторський колектив програми:

голова учитель-методист зарубіжної літератури Л. П. Юлдашева; наукові консультанти – д. філол. н., проф. О. М. Ніколенко, д. пед. н., проф. О. О. Ісаєва, д. пед. н., проф. Ж. В. Клименко, к. філол. н., проф. Ю. І. Ковбасенко, к. пед. н., ст. наук. співр. В. В. Снєгірьова, к. пед. н., доц. А. О. Мельник, к. пед. н., доц. О. В. Орлова; ст. викл. О. К. Бицько, члени групи – учителі-методисти зарубіжної літератури О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж. В. Костюк, В. Г. Макаренко, Н. В. Онищенко, Н. І. Підгорна, О. В. Пітерська, Т. П. Сегеда, О. О. Семенюк, І. О. Смірнова, С. О. Тіхоненко, В. Г. Туряниця.

 

Тема № 6. 

ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.

 

 

Очікувані результати

навчально-пізнавальної діяльності учнів (за розділами)

 

 

Зміст навчального матеріалу

 

ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. (3 год.)

 

Учень / учениця

 Предметні компетентності

Знаннєвий компонент

розуміє сутність кардинальних змін у драматургії на межі XIXXX ст., ідейних та естетичних шукань представників «нової драми»;

знає й коментує перебіг сюжету, розвиток дії (зовнішньої та внутрішньої);

Діяльнісний компонент

виокремлює новаторські риси в прочитаному творі;

виявляє жанрові ознаки твору, розкриває особливості взаємодії різних елементів у них;

з’ясовує значення символів у п’єсі;

зіставляє розвиток європейської та української драми на межі XIXXX ст.;

висловлює погляди щодо особливостей «нової драми», а також прочитаних творів;

 

 Ціннісний компонент

висвітлює актуальні проблеми, порушені у творі, інтерпретує їх на підставі власного досвіду, у проекції на сучасність;

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою

пояснює значення назви твору у зв’язку з його ідейно-художнім змістом

Математична компетентність

установлює причиново-наслідкові зв’язки між мотивами та діями героїв;

Компетентності в природничих науках і технологіях

знаходить у творі образи та символи, пов’язані зі світом природи та людської діяльності, розкриває їхній зміст і роль у тексті;

Інформаційно-цифрова компетентність

складає план тексту (простий, складний, цитатний);

Уміння вчитися

використовує додаткову літературу, пошукові системи для отримання нових знань;

Ініціативність і підприємливість

пропонує власні ідеї щодо розв’язання питань, порушених у творах «нової драми»;

Соціальна та громадянська компетентності

усвідомлює взаємозв’язок між розвитком суспільства і літературою;

Обізнаність та самовираження у сфері культури

зіставляє літературні твори з їхніми екранізаціями та театральними виставами;

 розкриває внесок митців у розвиток національної та світової культури.

 

Зміни в драматургії на межі XIXXX ст.

 

Бельгія

Моріс Метерлінк (1862 – 1942). «Синій птах».

М. Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру. Ідея одухотворення життя й відновлення втрачених зв’язків у драмі-феєрії «Синій птах». Особливості розвитку сюжету. Роль фантастики. Символіка образів. Трактування фіналу.

 

(ТЛ) «Нова драма», дія (зовнішня і внутрішня), символ, підтекст, драма-феєрія.  

(ЛК) Екранізації й театральні вистави за драматичними  творами кінця XIX-XX ст. 

(УС) Видатні представники «нової драми» в Україні.

(ЕК) Ознаки казки в драмі «Синій птах» М. Метерлінка. Порівняння драм «Синій птах» М. Метерлінка і «Лісова пісня» Лесі Українки.

(МЗ) Українська література, художня культура.

 

 

Запитання для самоконтролю

(Тема № 6)

ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.

 

Зміни в драматургії на межі XIX–XX ст.

 • Які кардинальні  зміни відбулися у драматургії на межі XIX–XX ст., в ідейних та естетичних шуканнях представників «нової драми»?
 • Що спільного і що відмінного в розвитку європейської та української драми на межі XIX–XX ст. ви знаходите?
 • Як ви розумієте поняття «нова драма», дія (зовнішня і внутрішня), символ, підтекст, драма-феєрія?
 • Яких видатних представників«нової драми» в Україні ви знаєте?
 • Що спільного і що відмінного ви знаходите в драмах «Синій птах» М.Метерлінка і «Лісова пісня» Лесі Українки?
 • Чи існує відмінність між змістом драми «Синій птах» М.Метерлінка і «Лісової пісні» Лесі Українки та їхніми екранізаціями й театральними виставами?
 • Чи існує, на вашу думку, взаємозв’язок між розвитком суспільства і літературою?
 • Який внесок зробили митці-драматурги в розвиток національної та світової культури?

Бельгія

Моріс Метерлінк (1862 – 1942). «Синій птах».

 • Що вам відомо про життя і творчість М. Метерлінка як теоретика і практика «нової драми»?
 • У чому полягає концепція символістського театру?
 • Яке значення має назва драми-феєрії «Синій птах» у зв’язку з його ідейно-художнім змістом?
 • Як ви розумієте ідею одухотворення життя й відновлення втрачених зв’язків у драмі-феєрії «Синій птах»?
 • У чому полягають особливості розвитку сюжету та дії (зовнішньої та внутрішньої) у драмі-феєрії М. Метерлінка «Синій птах»?
 • Яка роль фантастики у драмі-феєрії «Синій птах»?
 • Яке значення мають символи-образи, пов’язані зі світом природи та людської діяльності, в драмі-феєрії «Синій птах»?  Який їхній зміст і роль у тексті?
 • Як ви розумієте фінал драми-феєрії М. Метерлінка «Синій птах»?
 • Які новаторські риси драматургії виявляються в драмі-феєрії М. Метерлінка «Синій птах»?
 • Які жанрові ознаки драми-феєрії  ви визначаєте у творі «Синій птах»?
 • Які ознаки казки ви знаходите в драмі «Синій птах» М. Метерлінка?
 • Які причиново-наслідкові зв’язки існують між мотивами та діями героїв  драми-феєрії М. Метерлінка «Синій птах»?
 • Яке ваше ставлення до актуальних проблем, що порушені у драмі-феєрії М.Метерлінка «Синій птах»? 

 

 

1

 

doc
Додано
25 серпня 2018
Переглядів
854
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку