План роботи кабінету хімії на 2018-2019 навчальний рік

Про матеріал

План роботи кабінету хімії на 2018-2019 навчальний рік містить аналіз роботи кабінету хімії за 2017-2018 навчальний рік, задачі на 2018-2019 навчальний рік, завдання, проаналізовано ключові зміни в програмі Хімія 7-9, 10-11 класи та план кабінету.

Перегляд файлу

                                               «Затверджую»

Директор гімназії №11

____________________

Непрядкіна С.Ю.

 

 

 

 

ПЛАН

РОБОТИ  КАБІНЕТУ  ХІМІЇ

НА  2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ  РІК

Запорізької гімназії №11

 

 

 

 

 

м. Запоріжжя

2018 рік

 

Аналіз роботи кабінету хімії за 2017-2018 навчальний рік:

 

         Реформування  освіти в Україні є частиною процесів оновлення освітніх систем, пов’язаних з визнанням  значимості знань як основи суспільного добробуту та прогресу. Ці зміни стосуються створення нових освітніх стандартів, оновлення та перегляду навчальних програм, змісту навчально-дидактичних матеріалів, підручників, форм і методів навчання. Так, у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти підкреслюється, що зміст базової і повної загальної середньої освіти створює передумови для індивідуалізації навчання, запровадження особистісно-орієнтованих педагогічних технологій, формування соціальної, комунікативної, комп’ютерної та інших видів компетентності учнів.

 

               На сучасному етапі розвитку суспільства все очевиднішим стає значення природничих наук для реалізації концепції сталого розвитку. Не випадково в різних країнах світу пильна увага приділяється вдосконаленню системи природничої освіти, в тому числі й хімічної. Реформування системи освіти при цьому передбачає її відкритість і варіативність, різноманіття форм і методів організації навчальної діяльності, тобто диференціацію навчання.

              Хімія, будучи природничим предметом, має величезний потенціал навчання і розвитку. Без знання і розуміння хімічної форми руху матерії неможливо уявити собі сучасну наукову картину світу. Адже світ, що нас оточує – це, перш за все, світ речовин, які є основою живої і неживої природи. Хімічні знання, здобуті учнями в основній школі, створюють підґрунтя реалістичного ставлення до навколишнього світу, в якому значне місце посідає взаємодія людини і речовини, сприяють розкриттю таємниць живого через пізнання процесів життєдіяльності організмів на молекулярному рівні.

        Навчання хімії в основній школі спрямовується на досягнення мети базової загальної середньої освіти, яка полягає у розвитку й соціалізації особистості учнів, формуванні їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких  навичок і навичок життєзабезпечення, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

        Випускник основної школи – це патріот України, який знає її історію; носій української культури, який поважає культуру інших народів; компетентний мовець, який вільно спілкується державною мовою, володіє також рідною (у разі відмінності) й однією чи кількома іноземними мовами; має бажання і здатність до самоосвіти; виявляє активність і відповідальність, підприємливість й ініціативність у громадському й особистому житті, має уявлення про світобудову, бережно ставиться до довкілля, безпечно й доцільно використовує досягнення науки і техніки, дотримується здорового способу життя.

         На уроках хімії учні розв’язують задачі, які спонукають думати, зіставляти різні методи; сприяють розвитку мислення (творчого, критичного) і застосуванню різних способів вираження думки; інтуїції – здатності передбачати результат і знаходити шлях до розв’язання; знаходити їм практичне застосування. Навчання хімії спрямоване на забезпечення в учнів розвитку узагальнення, порівняння, конкретизації, абстрагування, аналізу та синтезу.  Саме такі задачі, методи їх розв`язання  виховують хороший смак, хімічну культуру.

        У 2017-2018 навчальному році учні гімназії брали участь у 1,2,3 етапах всеукраїнської олімпіади з хімії та різноманітних конкурсах. Майєр Аріадна (вчитель Іванісова В.М.) – учениця 7-В класу, Харченко Катерина (вчитель Бєлова І.В.) – учениця 8-Б класу, Барковська Анастасія, Симоненко Анна, Симоненко Олексій (вчитель Бєлова І.В.) – учні 9-А класу посіли 1 місце у районному етапі всеукраїнської олімпіади з хімії; 2 місце на другому етапі посіли Пушкіна Катерина (вчитель Іванісова В.М.) – учениця 7-А класу, Ружина Софія (вчитель Бєлова І.В.) – учениця 7-Б класу, Лігун Андрій (вчитель Іванісова В.М.) – ученик 8-В класу, Солов'юк Валентин (вчитель Бєлова І.В.) – учень 9-А класу. Харченко Катерина (вчитель Бєлова І.В.) – учениця 8-Б класу, Симоненко Анна та Симоненко Олексій (вчитель Бєлова І.В.) – учні 9-А класу брали участь у обласному етапі всеукраїнської олімпіади з хімії, Симоненко Анна та Симоненко Олексій посіли почесне 3 місце. Учні Пушкіна Катерина (7-А клас), Урванцева Єлізавета (8-А клас), Лігун Андрій (8-В клас) – вчитель Іванісова В.М. – брали участь у Всеукраїнському конкурсі «Кристали» та стали його Лауреатами. Є у нас і переможці у Всеукраїнському конкурсі Геліантус, Колосок – секція Хімія – Равлик Родіон (7-А клас) та інші.

         Мета базової загальної середньої освіти досягається на основі реалізації основного завдання хімічної освіти, що полягає у формуванні засобами навчального предмета ключових і предметних компетентностей. Ними забезпечується формування ціннісних і світоглядних орієнтацій учнів, що визначають їхню поведінку в життєвих ситуаціях.

         Предметна хімічна компетентність учнів є складником ключової компетентності у природничих науках і технологіях. Володіння хімічною компетентністю на базовому рівні означає здатність учнів мислити і діяти з позицій світоглядних орієнтацій і ціннісних установок, сформованих у процесі навчання хімії. Предметна компетентність є складним утворенням, основними компонентами якого є знаннєвий (пізнавальний), діяльнісний (поведінковий) і ціннісний (мотиваційний). Змістове наповнення цих компонентів розкрито в рубриці програми «Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності».

          Перелік очікуваних результатів навчання зорієнтує вчителя на досягнення мети навчання за кожною темою програми, полегшить планування цілей і завдань уроків, дасть змогу виробити адекватні методичні підходи до проведення навчальних занять, поточного й тематичного оцінювання.

          Компетентнісний підхід у навчанні, на відміну від предметного, передбачає інтеграцію ресурсів змісту курсу хімії та інших предметів на основі провідних соціально й особистісно значущих ідей, що втілюються в сучасній освіті: уміння вчитися, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська відповідальність, ініціативність і підприємливість.  Для реалізації цих ідей виокремлено такі наскрізні змістові лінії: «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність».  Наскрізні змістові лінії послідовно розкриваються у процесі навчання й виховання учнів, є спільними для всіх предметів і корелюються з ключовими компетентностями.

          Згідно з метою освітньої галузі «Природознавство» та її хімічного компонента, визначеною в новій редакції Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, навчання хімії у школі спрямовується на розвиток засобами предмета особистості учнів, формування їхньої загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких навичок і навичок життєзабезпечення.

          Перша тема 9 класу присвячена дисперсним системам, колоїдним й істинним розчинам.  Розглядається будова молекули води, її властивості пояснюються із залученням поняття про водневий зв’язок. Водні розчини кислот, основ і солей та реакції між ними вивчаються з погляду електролітичної дисоціації. Вводиться поняття про рН розчину, зважаючи на важливість визначення якості харчової та іншої продукції.

         Наступна тема має узагальнювальний характер щодо ще однієї групи об’єктів хімічної науки – хімічних реакцій. Формування цього ключового поняття хімії відбувається на якісно новому рівні завдяки розвитку початкових уявлень про хімічну реакцію та можливості залучити попередньо набуті знання про реакції за участю неорганічних речовин. Під час вивчення окисно-відновних реакцій розглядається поняття про ступінь окиснення та правила його визначення у сполуках.

          Органічні сполуки вивчаються на рівні молекулярного складу; для вуглеводнів, спиртів і етанової кислоти передбачено також складання структурних формул. Хімічні властивості розглядаються в обмеженому обсязі: реакції горіння для вуглеводнів і спиртів; заміщення з хлором – для насичених вуглеводнів; приєднання водню і брому – для ненасичених вуглеводнів; реакції етанової кислоти наводяться в порівнянні її з неорганічними кислотами. Поняття про гомологію розглядається на прикладі гомологів метану. Ізомерія, правила утворення назв органічних сполук не вивчаються.

          Заключну тему основної школи «Роль хімії у житті суспільства» присвячено ключовим світоглядним питанням хімії основної школи про багатоманітність і взаємозв’язки речовин, розглядається місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу, роль хімічної науки і виробництва для забезпечення сталого розвитку людства.

Задачі кабінету хімії на 2018-2019 навчальний рік:

        Навчальна програма з хімії для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти розроблена на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392. Програма призначена для навчання хімії на рівні стандарту, тобто у класах, де хімія не є профільним предметом. Зміст програми базується на знаннях і компетентностях, набутих учнями в основній школі, і є другим – вищим концентром вивчення хімії.

        У процесі навчання предмета можна використовувати додаткові години навчального плану, що призначені для вивчення спецкурсів, факультативів і курсів за вибором, орієнтованих, залежно від профілю навчання, на посилення міжпредметних зв’язків хімії з іншими науками.

        Вивчення хімії у старшій школі на рівні стандарту спрямоване на подальше формування у випускників наукового світогляду, хімічної культури як складника загальної культури сучасної людини і розвитку їхнього творчого потенціалу задля успішної соціалізації в сучасному суспільстві.

          Випускники старшої школи – це цілісні особистості, всебічно розвинені, здатні до критичного мислення; громадяни і патріоти з активною життєвою позицією, які діють згідно з морально-етичними принципами і приймають відповідальні рішення; інноватори, готові змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя.

         Мета навчання хімії на рівні стандарту відповідає меті повної загальної середньої освіти і полягає у забезпеченні загальноосвітньої підготовки з предмета, що передбачає уміння пояснювати хімічні явища, робити обґрунтовані висновки про них, усвідомлювати вплив науки і технологій на зміну матеріального, інтелектуального й культурного середовищ.

        Мета навчання хімії на рівні стандарту досягається на основі реалізації завдання хімічної освіти – формування засобами навчального предмета ключових і предметних компетентностей.

Тому перед вчителями хімії гімназії постають такі завдання:

 1.  Забезпечення якісного виконання Програми з хімії у 7-9, 10-11-х класах.
 2.  Організація фронтальної навчальної діяльності з використанням мультимедійної інтерактивної дошки, комп´ютеру, планшетів та компакт-дисків навчального призначення, а також ресурсів Інтернету. Поєднання традиційних методів навчання із сучасними інформаційно-комунікативними технологіями (ІКТ).
 3.  Організація навчання та доступу учнів до Інтернет-ресурсів з хімії.
 4.  Забезпечення комфортних умов праці, дотримування санітарногігієнічних норм у кабінеті хімії.                                                                                                                                                                                  
 5.  Підтримання у робочому стані обладнання для практичних, лабораторних робіт та демонстраційних дослідів, які проводяться у кабінеті.
 6.  Поповнення кабінету сучасною навчальною, довідковою, методичною  літературою з хімії, роздатковими та дидактичними матеріалами.
 7.  Організація заходів з охорони праці та техніки безпеки (проведення інструктажів з техніки безпеки в кабінеті хімії тощо).

Навчання хімії у старшій школі спрямоване на виконання таких освітніх, розвивальних і виховних завдань:

 1. Поглиблювати і розширювати знання про хімічну складову природничо-наукової картини світу: найважливіші хімічні поняття, закони і закономірності, теорії і процеси; сучасну хімічну номенклатуру речовин;
 2. Розвивати уміння самостійно набувати хімічні знання з різних інформаційних джерел та у ході експериментальних досліджень і критично їх осмислювати; застосовувати отримані знання для пояснення властивостей речовин і різноманітних хімічних явищ; безпечно використовувати речовини і матеріали; оцінювати роль хімії у розвитку сучасних технологій та розв’язанні глобальних проблем; творчо розв’язувати практичні завдання хімічного характеру у повсякденному житті, попереджувати явища, що завдають шкоди здоров'ю людини і довкіллю;
 3. Виховувати переконаність у позитивній ролі хімії як науки у забезпеченні прогресу суспільства, усвідомлення необхідності хімічно грамотного ставлення до власного здоров'я і довкілля.                                                                                             

Необхідно врахувати ключові зміни в програмі ХІМІЯ, 7-9 КЛАСИ

(розроблені робочою групою під керівництвом Л.Величко).

      Зусилля членів робочої групи зосереджувались на виявленні резервів змісту навчальної програми з хімії щодо впровадження компетентнісного підходу; предметному наповненні інтегральних змістових ліній; опрацюванні пропозицій, висловлених під час громадського обговорення програми.

 1. Проаналізовано всі зауваження до навчальної програми, враховано слушні пропозиції, спрямовані на тлумачення основних закономірностей, усунення зайвої деталізації фактичного матеріалу, уточнення формулювань, загального редагування тексту.
 2. У теоретичній частині програми вилучено деякі приклади хімічних сполук і реакцій, що переобтяжують чи дублюють зміст. Акцентовано екологічний і здоров’язбережувальний аспекти. У темі з органічної хімії структуровано чинний зміст; посилено увагу до актуального нині питання переробки нафти і застосування її продуктів (описовий матеріал, без використання хімічних формул). Практичну частину оновлено завдяки дослідам з використанням засобів ужиткової хімії (у чинних межах).
 3.  Не враховано пропозиції, що суперечать Державному стандарту, не відповідають віковим особливостям учнів, стосуються навчання хімії у старшій школі або проблем методики навчання.
 4. Розкрито компетентнісний потенціал навчального предмета, укладено таблицю, в якій кожну ключову компетентність скорельовано з предметним змістом і навчальними ресурсами для її формування.
 5.  Результати навчання визначено згідно зі структурою компетентності, за складниками: знаннєвим, діяльнісним, ціннісним. Посилено діяльнісний і ціннісний компоненти.
 6. У кожній темі програми визначено предметний зміст, що розкриває наскрізні змістові лінії. Діяльнісний і ціннісний компоненти результатів навчання скорельовано з цими лініями.
 7.  Переструктуровано рубрики програми, що спростить використання її.
 8. Доопрацьовано пояснювальну записку до програми з урахуванням змін у її структурі і компетентнісного спрямування навчання хімії.
 9. Не враховано пропозицію від групи біологів щодо міжпредметних зв’язків курсів біології і хімії з таких причин: 1) вивчення теми, присвяченої органічній хімії, наприкінці 9-го класу дістало численні нарікання у зв’язку зі складністю структури органічних речовин. Перенесення теми на початок навчального року ще більше загострить проблему; 2) перестановка теми не є доцільною, оскільки складні органічні речовини, важливі для курсу біології, вивчають у курсі хімії наприкінці теми «Початкові поняття про органічні сполуки», а в курсі біології – на початку навчального року.

Програма старшої школи 10-11 класи реалізує змістові лінії хімічного компонента освітньої галузі «Природознавство»: речовини та їхні перетворення, хімічні закони і методи дослідження, навички безпечного поводження з речовинами, ставлення до екологічних проблем і розуміння хімічної картини світу, вміння оцінювати роль хімії у виробництві та житті людини. Система хімічних знань визначена ідеєю причинно-наслідкових зв'язків мікро- і макросвіту речовин, взаємоперетворень простих і складних речовин і генетичним зв'язком неорганічних і органічних речовин. Закономірності протікання хімічних реакцій розглядаються з урахуванням сучасних технологій виробництва нових речовин, матеріалів і енергії.

Зміст програми структуровано з урахуванням вікових особливостей учнів і часу, відведеного на вивчення предмета.

Кількість годин, відведених на вивчення хімії на рівні стандарту, відповідає навчальним планам для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженим Міністерством освіти і науки України (наказ МОН №    від    2017 р.  «Про внесення змін у наказ МОН від    № 995»), а саме: у 10 класі – 1,5 години, в 11 класі – 2 години на тиждень.

Ціннісні орієнтири змісту курсу хімії у старшій школі не залежать від рівня вивчення і визначаються специфікою хімії як науки. Поняття «цінність» включає єдність об'єктивного (сам об'єкт) і суб'єктивного (відношення суб'єкта до об'єкта), тому в якості ціннісних орієнтирів хімічної освіти виступають об'єкти, що вивчаються в курсі хімії, до яких в учнів формується ціннісне ставлення. При цьому провідну роль відіграють пізнавальні цінності, оскільки головною метою навчального предмета «Хімія» є дослідження і вивчення природи.

Зміст програми охоплює розділи, присвячені вивченню хімії органічних сполук, узагальненню, систематизації та поглибленню знань загальної хімії, хімії елементів та узагальненню знань щодо ролі хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій, розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем.

Методологічною основою такої побудови навчального змісту хімії для рівня стандарту є ідея інтегрованого курсу хімії – внутрішньопредметної інтеграції навчального предмета «Хімія».

Ідея такої інтеграції диктує наступну черговість вивчення розділів хімії: у 10 класі вивчається хімія органічних сполук, в 11 – загальна хімія і хімія неорганічних сполук. Таке структурування обумовлено тим, що узагальнення в 11 класі змісту предмета дозволяє сформувати у випускників середньої школи уявлення про хімію, як про цілісну науку, показати єдність її понять, законів і теорій, універсальність і застосовність їх і в неорганічній, і в органічній хімії.

У 10 класі розширено матеріал із хімії органічних сполук, що вивчався в основній школі. У першій темі розглядається теорія будови органічних сполук як вища форма наукових знань та ізомерія як явище. Класи органічних сполук вивчаються в темах «Вуглеводні», «Оксигеновмісні органічні сполуки», «Нітрогеновмісні органічні сполуки». Окремі теми присвячені синтетичним високомолекулярним речовинам і багатоманітності та взаємозв’язку органічних речовин. Належну увагу приділено будові молекул органічних сполук, розкриттю взаємного впливу атомів, причинно-наслідковим зв’язкам між будовою, властивостями, застосуванням органічних речовин.

З метою посилення ролі дедукції у навчанні хімії спочатку даються короткі теоретичні відомості про будову, класифікацію, номенклатуру органічних речовин, особливості реакцій за їх участю. Сформовані таким чином теоретичні знання потім розвиваються на фактологічному матеріалі при вивченні класів органічних сполук.

В 11 класі поглиблюються знання із загальної хімії і хімії неорганічних речовин, набуті в основній школі. Вивчається хімія неметалічних і металічних елементів згідно з будовою їхніх атомів та місцем у періодичній системі хімічних елементів. Послідовно вивчаються фізичні й хімічні властивості найважливіших сполук елементів (з якими учні зустрічаються у побуті, довкіллі), правила поводження з ними, одержання та використання їх.

Тема «Хімія і прогрес людства», якою закінчується курс хімії, має узагальнювальний характер. Розкривається роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій, розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем. Узагальнюються світоглядні питання щодо місця хімії поміж інших наук про природу.

Завершується вивчення хімії ознайомленням із зеленою хімією як новою філософією сучасного розвитку хімічної індустрії, наукових досліджень та світогляду молодого покоління хіміків. Її завдання – допомогти людству у відборі таких вихідних матеріалів і схем технологічних процесів, які взагалі виключають використання будь-яких шкідливих вихідних речовин або їх утворення в процесі виробництва/використання хімічної продукції.

Достатньо уваги приділяється і висвітленню методів наукового пізнання в хімії, ролі спостереження й експерименту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційна діяльність при підготовці до нового навчального року

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

1

Опрацювати з учнями Правила поведінки та роботи у кабінеті хімії.

Вересень

2018 року

Вчителі хімії –

Бєлова І.В.,

Іванісова В.М.

2

Провести інструктажі з безпеки життєдіяльності з учнями 7-11-х класів:

 • дотримання правил безпеки життєдіяльності в кабінеті хімії;
 • надання першої допомоги під час нещасних випадків;
 • дотримання правил пожежної безпеки;
 • евакуація школярів під час нещасних випадків тощо.

Вересень

2018 року,

Січень 2019 року

Вчителі хімії –

Бєлова І.В.,

Іванісова В.М.

3

Оформити журнал інструктажів.

Вересень

2018 року

Зав. каб. хімії Іванісова В.М.,

Лаборант –

Шумейко Т.М.

4

Оформити документи для допуску учнів гімназії до виконання практичних робіт та лабораторних дослідів .

Серпень-вересень 2018 року

Зав. каб. хімії Іванісова В.М.,

Медпрацівник гімназії –

Даневська Н.С.

5

Перевірити систематизацію збереження портретів видатних хіміків.

Вересень

2018 року

Лаборант –

Шумейко Т.М.

6

Перевірити систематизацію збереження колекцій.

Вересень

2018 року

Лаборант –

Шумейко Т.М.

7

Перевірити систематизацію збереження хімічних реактивів.

Раз на чверть

Лаборант –

Шумейко Т.М.

8

Перевірити систематизацію хімічних реактивів згідно Переліку першочергових хімічних реактивів та матеріалів для середніх загальноосвітніх шкіл України.

Вересень 2018 року

Зав. каб. хімії Іванісова В.М.,

Лаборант –

Шумейко Т.М.

9

Приготувати робочі розчини для проведення практичних робіт та лабораторних дослідів.

До 10 вересня 2018 року

Лаборант –

Шумейко Т.М.

10

Оновити медичну аптечку

 (згідно переліку медпрепаратів).

Серпень-вересень 2018 року

Зав. каб. хімії Іванісова В.М.,

Лаборант –

Шумейко Т.М.

11

Скласти графік роботи кабінету.

До 07.09. 2018 року

Зав. каб. хімії Іванісова В.М.

12

Сформувати актив, оформити  паспорт  та скласти  план работи кабінету хімії.

До 07.09. 2018 року

Зав. каб. хімії Іванісова В.М.

13

Отримати акт-дозвіл на експлуатацію  кабінету хімії у 2018-2019 навчальному році.

До 01 вересня 2018 року

Зав. каб. хімії Іванісова В.М.

14

Переглянути та за потреби оновити стенд «Інструкції з охорони праці».

До 01 вересня 2018 року

Зав. каб. хімії Іванісова В.М.

15

Оновити інструкції з охорони праці, з ТБ в кабінеті хімії (за потреби згідно нормативної документації).

Серпень-вересень 2018 року

Зав. каб. хімії Іванісова В.М.,

Методист з ОП та ТБ Топчій І.В.

 

 

Навчально-методична робота

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

1

Систематизувати і дібрати дидактичний матеріал для проведення самостійних робіт із тем (для учнів 9 класу згідно нових Програм):

а) «Розв'язування розрахункових задач за темою «Розчини»;

б) «Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену. Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій»;

в)  «Хімічні реакції. ОВР»;

г)  «Початкові поняття про органічні сполуки»;

д) «Вуглеводи»

1 семестр

2018-2019 навч. року

 

 

 

 

 

 

 

2 семестр

Вчителі хімії –

Бєлова І.В.,

Іванісова В.М.

2

Дібрати дидактичний матеріал для проведення самостійних робіт із тем (для учнів 10 класу згідно нових Програм):

а) «Ароматичні сполуки: арени, фенол, анілін»;

б) «СВС та полімери»;

в) «Нітрогеновмісні сполуки».

1 семестр 2018-2019 навч. року

 

 

2 семестр

Вчителі хімії –

Бєлова І.В.,

Іванісова В.М.

3

Скласти тексти хімічних диктантів (тестів, самостійних робіт тощо) із деяких тем:

а) Якісні реакції на деякі йони;

б) Ступені окиснення та складання ОВР;

в) Вуглеводні та теорія О.М.Бутлерова;

г) Деякі класи органічних сполук: вуглеводні, спирти, карбонові кислоти;

д) Розрахунки за хімічними формулами та рівняннями реакцій;

є) Генетичний зв'язок між класами неорганічних та органічних сполук.

1 семестр 2018-2019 навч. року

 

 

 

2 семестр

Вчителі хімії –

Бєлова І.В.,

Іванісова В.М.

4

Продовжити роботу з апробації електронних педагогічних засобів навчання.

Протягом року

Вчителі хімії –

Бєлова І.В.,

Іванісова В.М.

5

Створювати мультимедійні посібники, презентації, міні-проекти  для використання на уроках.

Протягом року

Вчителі хімії –

Бєлова І.В.,

Іванісова В.М.

6

У блозі «На допомогу вчителю хімії» та сайті ДК  вести постійно діючу сторінку «На допомогу учням».

Протягом року

Вчителі хімії –

Бєлова І.В.,

Іванісова В.М.

7

Брати участь у роботі засідань РМЦ вчителів хімії та  обміну передовим педагогічним досвідом роботи серед членів метод центру вчителів хімії .

Протягом року

Вчителі хімії –

Бєлова І.В.,

Іванісова В.М.

8

Виготовлення та оновлення матеріалів (папок) для проведення практичних робіт та лабораторних дослідів.

Протягом року

Вчителі хімії –

Бєлова І.В.,

Іванісова В.М.,

Лаборант–

Шумейко Т.М.

9

Підготовка матеріалів для проведення ДПА, ЗНО з хімії з урахуванням діючих змін та нововведень.

Березень-квітень 2019 року

Вчителі хімії –

Бєлова І.В.,

Іванісова В.М.

10

Із метою забезпечення виконання «Єдиних вимог до усного і писемного мовлення» оформити виставку кращих робіт учнів, стіннівок, проектів тощо (під час декади природничо-математичних наук).

Лютий-березень

2019 року

Вчителі хімії –

Бєлова І.В.,

Іванісова В.М.

 

Організація навчально-виховного процесу

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

1

Взяти участь у Всеукраїнській олімпіаді з хімії:

І етап

 

ІІ етап

 

ІІІ етап                                                    

 

Жовтень 2018  року

Листопад 2018 року

Січень-лютий 2019 року

Вчителі хімії –

Бєлова І.В.,

Іванісова В.М.

2

З'ясувати алгоритм розв'язання деяких типів розрахункових, експериментальних та розрахунково-експериментальних  задач (та задач підвищеної складності) з учнями 9-11-х  класів, в яких Програмами з хімії не передбачені години для розв'язання задач.

Протягом року

Вчителі хімії –

Бєлова І.В.,

Іванісова В.М.

3

Оновити та доповнити диференційовані картки для роботи з обдарованими учнями.

Протягом року

Вчителі хімії –

Бєлова І.В.,

Іванісова В.М.

4

Оновити каталог кабінету хімії, додаткового (роздаткового) матеріалу кабінету хімії.

Протягом року

Лаборант –

Шумейко Т.М.

5

Проводити консультування учнів – учасників І, ІІ, ІІІ етапів  Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії та учнів-членів Малої академії наук (відділень хімії, біології, екології), Всеукраїнських конкурсів «Кристали», «Колосок», «Геліантус», «Соняшник»  тощо.                

Протягом року

Вчителі хімії – Бєлова І.В.,

Іванісова В.М.

 

Позакласна робота з учнями

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

1

Скласти графік консультацій вчителями хімії щодо підготовки учнів до участі у різноманітних конкурсах; І, ІІ, ІІІ етапах всеукраїнської олімпіади з хімії, захисті робіт МАН, конкурсах «Кристали», «Колосок», «Геліантус», «Соняшник»  тощо.                

Серпень – вересень   2018 року

Заст. директора, вчитель хімії

Бєлова І.В.;

Вчитель хімії – Іванісова В.М.

3

Організувати та провести для учнів 7-11 класів 1 етап всеукраїнської олімпіади з хімії, для чого:

а) з метою підготовки до олімпіади для кожного класу розробити можливі зразки олімпіадних завдань;

б) розробити критерії оцінювання олімпіадних завдань;

в) один раз на тиждень проводити заняття з учнями, які готуються та братимуть участь у олімпіаді та конкурсах.

Протягом року

Заст. директора, вчитель хімії

Бєлова І.В.;

Вчитель хімії – Іванісова В.М.

4

Скорегувати та конкретизувати тематику творчих робіт із хімії для участі учнів у роботі МАН та конкурсі «Кристали». Організувати проведення співбесід, консультацій, індивідуальних і групових співбесід із метою надання допомоги в науковому обґрунтуванні дослідницько-пошукової теми.

Протягом року

Заст. директора, вчитель хімії Бєлова І.В.;

Вчитель хімії – Іванісова В.М.

5

Приділяти увагу роботі з обдарованими дітьми.

Протягом року

Заст. директора, вчитель хімії

Бєлова І.В.;

Вчитель хімії – Іванісова В.М.

6

Організувати проведення педагогічного консультування для учнів 7-11 класів.

Протягом року

Заст. директора, вч. хімії  Бєлова І.В.;

Вчитель хімії – Іванісова В.М.

7

Скласти план проведення, взяти участь у підготовці та проведенні декади природничо-математичних наук.

ІІ  семестр 2018-2019 навч. року

Заст. директора, вчитель хімії

Бєлова І.В.;

Вчитель хімії – Іванісова В.М.

8

Провести турнір «Занимательная химия»  з учнями 7-х класів для підвищення пізнавального інтересу до хімії (під час декади природничо-математичних наук).

ІІ  семестр 2018-2019 навч. року

Вчитель хімії –

Іванісова В.М.

Лаборант –

Шумейко Т.М.

9

Провести бліц-турнір «Юные любители химии»  з учнями 8-х класів для активізації пізнавальної діяльності та підвищення мотивації до вивчення хімії (під час декади природничо-математичних наук).

 

Вчитель хімії –

Іванісова В.М.

Лаборант –

Шумейко Т.М.

10

Створювати тематичні презентації, міні-проекти з різних тем хімії (7-11 класи) для подальшого використання їх у навчально-виховному процесі з метою підвищення інтересу учнів до вивчення предмету.

Протягом року

Вчителі хімії –

Бєлова І.В.,

Іванісова В.М.

 

Удосконалення матеріально-технічної бази кабінету

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

1

Дооформити стенди:

1. «Класифікація неорганічних сполук».

 

Протягом року

Зав. кабінетом хімії Іванісова В.М.

2

Поповнювати бібліотеку кабінету хімії дидактичною літературою:

1. Григорович  Хімія. Практичні роботи з завданнями для тематичних оцінювань (7, 8, 9 класи) за новою програмою; 

2. Ярошенко Збірник завдань та вправ з хімії. 7-11 класи.

Протягом року

Вчителі хімії –

Бєлова І.В.,

Іванісова В.М.

3

Поповнювати бібліотеку кабінету хімії друкованою літературою – науковою, науково-методичною, методичною, довідниковою літературою.

Протягом року

Вчителі хімії –

Бєлова І.В.,

Іванісова В.М.

4

Поповнювати бібліотеку кабінету хімії електронними засобами навчання (Віртуальна хімічна лабораторія, Презентації, міні-Проекти тощо).

Протягом року

Вчителі хімії –

Бєлова І.В.,

Іванісова В.М.

5

Оновлювати етикетки на склянках з хімічними реактивами (за потребою).

Протягом року

Зав. кабінетом – Іванісова В.М.

Лаборант – Шумейко Т.М.

 

Інформаційно-бібліографічна робота

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

1

Вилучати із бібліотечного фонду кабінету застарілу та непридатну для користування літературу.

Протягом року

Зав. кабінетом – Іванісова В.М.,

Лаборант – Шумейко Т.М.

2

Укомплектувати бібліотеку кабінету підручниками та літературою відповідно до вимог навчальних програм:

а) зв'язок із бібліотекою школи;

б) зв'язок із РМЦ НМЦ департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради;

в) зв'язок із міськими бібліотеками;

г) зв'язок із бібліотекою КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

Протягом року

Зав. кабінетом – Іванісова В.М.,

Лаборант – Шумейко Т.М.

3

Оновити картотеки:

а)  технічних засобів навчання;

в) навчальної літератури;

г) навчальних приладів;

д) навчально-наочних посібників;

є) хімічних реактивів.

Протягом року

Зав. кабінетом – Іванісова В.М.,

Лаборант – Шумейко Т.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим роботи кабінету хімії

у І семестрі 2018-2019 навчального року

 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П'ятниця

1 урок

 

 

 

 

 

 

 

2 урок

 

 

 

 

 

 

 

3 урок

 

 

 

 

 

 

 

4 урок

 

 

 

 

 

 

 

5 урок

 

 

 

 

 

 

 

6 урок

 

 

 

 

 

 

 

7 урок

 

 

 

 

 

 

 

8 урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим роботи кабінету хімії

у ІІ семестрі 2018-2019 навчального року

 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П'ятниця

1 урок

 

 

 

 

 

 

 

2 урок

 

 

 

 

 

 

 

3 урок

 

 

 

 

 

 

 

4 урок

 

 

 

 

 

 

 

5 урок

 

 

 

 

 

 

 

6 урок

 

 

 

 

 

 

 

7 урок

 

 

 

 

 

 

 

8 урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Беленчук Альона Олексіївна
  Дякую за змістовний матеріал. Успішного навчального року!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Малініна Марія Тарасівна
  Дуже вдячна за вдало, змістовно, а головне вчасно складений "План роботи кабінету Хімії"! Моє Спасибі!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Хімія, Планування
Додано
18 червня 2018
Переглядів
5072
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку