26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

планування хімія 9 клас І семестр 2019-2020

Про матеріал
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ ХІМІЇ У 9 КЛАСІ (68 год – 2 год на тиждень) Підручник: Підручник: Хімія: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів / О. Г. Ярошенко. — К. : УОВЦ «Оріон», 2017. — 256 с. : іл.
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ ХІМІЇ У 9 КЛАСІ

 (68 год – 2 год на тиждень)

Підручник: Підручник: Хімія: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів / О. Г. Ярошенко. — К. : УОВЦ «Оріон», 2017. — 256 с. : іл.

№ п/п

Дата

Тема уроку

Практична частина

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Домашнє завдання

Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу

1

 

Вступний інструктаж з БЖД Склад і властивості основних класів неорганічних сполук.

 

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

наводить приклади назв і формул речовин, що належать до основних класів неорганічних сполук.

Діяльнісний компонент

класифікує неорганічні сполуки;

порівнює склад і властивості неорганічних сполук різних класів; властивості речовин атомної, молекулярної та йонної будови;

характеризує йонний і ковалентний хімічні зв'язки; хімічні властивості основних класів неорганічних сполук.

Ціннісний компонент

обґрунтовує залежність властивостей речовин від їхніх складу і будови.

Вивчити §  с.                 

 

2

 

Хімічний зв'язок і будова речовини.

 

 

Вивчити §  с.                 

 

Тема 1. Розчини

3

 

Поняття про дисперсні системи.

 

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

наводить приклади колоїдних та істинних розчинів, розчинників, суспензій, емульсій, аерозолів, електролітів і неелектролітів, сильних і слабких електролітів, кристалогідратів;

пояснює вплив різних чинників на розчинність речовин; утворення водневого зв’язку; суть процесу електролітичної дисоціації.

Діяльнісний компонент

розрізняє компоненти розчину, насичені й ненасичені розчини, катіони й аніони, електроліти й неелектроліти, сильні й слабкі електроліти; рН лужного, кислого та нейтрального середовища;

описує розчинення речовин у воді як фізико-хімічне явище; якісну реакцію на хлорид-іони; виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену;

складає рівняння електролітичної дисоціації лугів, кислот, солей, рівняння реакцій обміну в повній та скороченій йонній формах; рівняння якісних реакцій на хлорид-іони в молекулярній та йонній формах;

розв’язує експериментальні задачі, обираючи й обґрунтовуючи спосіб розв’язання .

обчислює масу, об’єм, кількість речовини за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

характеризує електроліти за ступенем дисоціації;

визначає  характер середовища за значенням рН;

проводить реакції між розчинами електролітів з урахуванням умов їх перебігу; якісні реакції на карбонат-, сульфат- хлорид-іони;

виявляє у розчині гідроксид-іони і йони Гідрогену;

використовує значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища.

Ціннісний компонент

обґрунтовує перебіг реакцій між електролітами у водних розчинах;

оцінює важливість рН розчинів для визначення якості харчової, косметичної продукції тощо;

висловлює судження про значення розчинів у природі та житті людини; про застосування знань щодо  виявлення деяких йонів; про роль експерименту в науці.

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність

Поняття про суспензії, емульсії, аерозолі.

Розв’язування розрахункових задач за цією темою.

Здоров’я і безпека

Розв’язування розрахункових задач за цією темою.

Поняття про суспензії, емульсії, аерозолі. Колоїдні та істинні розчини.

Безпечне поводження з речовинами.

Електроліти й неелектроліти.

Поняття про рН розчину.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Розв’язування розрахункових задач за цією темою.

Поняття про рН розчину.

Застосування якісних реакцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Розв’язування розрахункових задач за цією темою.

Розчинність речовин.

Електроліти й неелектроліти.

Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин.

Поняття про рН розчину. Застосування якісних реакцій.

Вивчити §  с.                 

 

4

 

Колоїдні та істинні розчини. Суспензії, емульсії, аерозолі.

Домашній експеримент

1. Виготовлення колоїдних розчинів (желе, кисіль тощо).

 

5

 

Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок.

 

Вивчити §  с.                 

 

6

 

Розчинність речовин, її залежність від різних чинників.

Розрахункові задачі

1. Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.

Вивчити §  с.                 

 

7

 

Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини.

Представлення результатів навчальних проектів:

3. Виготовлення розчинів для надання домедичної допомоги.

розчиненої речовини.

Вивчити §  с.                 

 

8

 

 УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК З ТЕМИ «Розчини»

 

Вивчити §     

 

9

 

 Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Розчинення як фізико-хімічний процес. Поняття про кристалогідрати.

Демонстрації

  1. Теплові явища під час розчинення (розчинення амоній нітрату і безводного кальцій хлориду у воді).

Представлення результатів навчальних проектів: 2. Вирощування кристалів солей.

Вивчити §  с.                 

 

10

 

Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти.

 

Вивчити §  с.                 

 

11

 

Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти.

Демонстрації

2  Дослідження речовин та їхніх водних розчинів на електричну провідність (кристалічний натрій хлорид, дистильована вода, розчин натрій хлориду, кристалічний цукор, розчин цукру, хлоридна кислота).

3 Реакції обміну між електролітами у водних розчинах

Навчальні проекти

1. Електроліти в сучасних акумуляторах.

Вивчити §  с.                 

 

12

 

ІНСТРУКТАЖ З БЖД

Практичні роботи

1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах

Вивчити §  с.                 

 

13

 

Поняття про рН розчину (без математичних розрахунків).

 

Вивчити §  с.                 

 

14

 

Значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища.

Лабораторні досліди

2.Установлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів (натрій гідроксиду, хлоридної кислоти) за допомогою універсального індикатора.

3. Дослідження рН харчової і косметичної продукції.

Вивчити §  с.                 

 

15

 

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій.

Лабораторні досліди

4. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються випаданням осаду.

5. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються  виділенням газу.

6. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються утворенням води.

Вивчити §  с.                 

 

16

 

Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену. Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій.

Лабораторні досліди

1. Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах.

7. Виявлення хлорид-іонів у розчині.

8. Виявлення сульфат-іонів у розчині.

9. Виявлення карбонат-іонів у розчині.

Вивчити §  с.                  , (відповідати на питання усно);

опанувати конспект;

17

 

ІНСТРУКТАЖ З БЖД

Практичні роботи

2. Розв’язування експериментальних задач.

Вивчити §  с.                 

 

18

 

Представлення результатів навчальних проектів

4. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості.

5. Дослідження впливу кислотності й лужності ґрунтів на розвиток рослин.

6. Дослідження рН атмосферних опадів та їхнього впливу на різні матеріали в довкіллі.

7. Дослідження природних об’єктів в якості кислотно-основних індикаторів.

8. Дослідження рН середовища мінеральних вод України.

 

Вивчити § 

 

19

 

Конторольна робота №1 з теми «Розчини»

 

Вивчити §

 

Тема 2. Хімічні реакції

20

 

Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.

 

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

знає і розуміє суть понять: хімічна реакція, ступінь окиснення, окисник, відновник, процеси окиснення і відновлення, тепловий ефект реакції, швидкість хімічної реакції;

наводить приклади основних типів хімічних реакцій; відновників і окисників.

Діяльнісний компонент

визначає ступені окиснення елементів у сполуках за їхніми формулами;

розрізняє реакції сполучення, заміщення, обміну, розкладу; окисно-відновні та реакції без зміни ступеня окиснення; екзо- та ендотермічні, оборотні й необоротні реакції; окисники і відновники; валентність і ступінь окиснення елемента;

складає хімічні формули бінарних сполук за ступенями окиснення елементів; рівняння найпростіших окисно-відновних реакцій на основі електронного балансу, термохімічні рівняння; рівняння оборотних і необоротних реакцій;

класифікує реакції за різними ознаками;

характеризує процеси окиснення, відновлення, сполучення, розкладу, заміщення, обміну; вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій; роль окисно-відновних процесів у довкіллі;

дотримується правил використання побутових хімікатів.

Ціннісний компонент

обґрунтовує процеси окиснення й відновлення з погляду електронної будови атомів;

висловлює судження про значення хімічних реакцій та знань про них у природі, промисловості, побуті;

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність

Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці.

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність

Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці.

Екзотермічні та ендотермічні реакції.

Оборотні й необоротні реакції.

      Швидкість хімічної реакції.

Вивчити §  с.                 

 

21

 

Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки.

 

Вивчити §  с.                 

 

22

 

Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів.

 

Вивчити §  с.                 

 

23

 

Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники.

 

Вивчити §  с.                 

 

24

 

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.

 

Вивчити §  с.                 

 

25

 

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці.

 

Вивчити §  с.                 

 

26

 

Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння.

 

Вивчити §  с.                 

 

27

 

Оборотні й необоротні реакції.

 

Вивчити §  с.                 

28

 

Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників

Лабораторні досліди

10. Вплив концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою.

Вивчити §  с.                 

 

29

 

ІНСТРУКТАЖ З БЖД

Практичні роботи

3. Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій.

Вивчити § 

 

30

 

Представлення результатів навчальних проектів

9. Ендотермічні реакції на службі людині.

10. Екзотермічні реакції в життєдіяльності живих організмів.

 

 

31

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК З ТЕМИ «Хімічні реакції»

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Планування
Додано
6 жовтня 2019
Переглядів
898
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку