12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Планування. Інтегрований курс " Я досліджую світ", 2 клас. І семестр ( Програма О. Савченко, підручник Н. Будна)

Про матеріал
Календарно-тематичне планування уроків з інтегрованого курсу " Я досліджую світ" у 2 класі на основі Типової навчальної програми, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко (Наказ МОН України від 08.10.2019 року № 1272), за підручником : Н. О. Будна, Т. В. Гладюк, С. Г. Заброцька, Л. В. Лисобей, Н. Б. Шост «Я досліджую світ» - Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2019 ; робочим зошитом: Н.О. Будна. Я досліджую світ. 2 клас. Робочий зошит. Ч.1. - Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2019.
Перегляд файлу

Природнича, громадянська та історична, соціальна та здоров'язбережувальна освітні галузі

Інтегрований курс «Я досліджую світ»

Пояснювальна записка

Зазначені освітні галузі можуть реалізовуватись окремими предметами або в інтегрованому курсі за різними видами інтеграції (тематична, процесуальна, міжгалузева; в межах однієї галузі; на інтегрованих уроках, під час тематичних днів, в процесі проектної діяльності) за активного використання міжпредметних зв’язків, організації різних форм взаємодії учнів. Для розв'язання учнями практичних завдань у життєвих ситуаціях залучаються навчальні результати з інших освітніх галузей.

Метою навчальної програми «Я досліджую світ» є особистісний розвиток молодших школярів на основі формування цілісного образу світу в процесі засвоєння різних видів соціального досвіду, який охоплює систему інтегрованих знань про природу і суспільство, ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності та соціальної практики, способи дослідницької поведінки, які характеризують здатність учнів розв'язувати практичні задачі.

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

˗ формування дослідницьких умінь, опанування доступних способів пізнання себе, предметів і явищ природи і суспільного життя (спостереження, обстеження, дослід, практична робота, вимірювання, систематизація, класифікація, встановлення логічної та часової послідовності подій, критична оцінка побаченого (почутого), встановлення зв’язків і залежностей в природі і суспільстві, між станом довкілля і діяльністю людини, впливу поведінки на здоров'я та безпеку, залежності результату від докладених зусиль, аналіз наслідків ризикованої поведінки);

˗ виховання активної позиції щодо громадянської і соціально-культурної належності себе і своєї родини до України, інтересу до пізнання історії та природи свого краю і країни; пошани до символів держави, ініціативної поведінки у громадських акціях, у відзначенні пам'ятних дат і подій;

˗ розвиток толерантності у соціальній комунікації, ціннісного ставлення до природи та її пізнання, до приватного життя інших людей, усвідомлення правової відповідальності у ситуаціях застосування норм і правил життя в суспільстві, інші соціальні навички щодо взаємодії і співпраці в різних видах діяльності;

˗ створення умов для самовираження учнів у різних видах діяльності, становлення екологічно грамотної та соціально адаптованої особистості.

Тематичну основу курсу складають змістові лінії, які визначені Державним стандартом початкової освіти і охоплюють складники названих вище галузей в їх інтегрованій суті, а саме:

«Людина» (пізнання себе, своїх можливостей; здорова і безпечна поведінка);

«Людина серед людей» (стандарти поведінки в сім'ї, в суспільстві; моральні норми; навички співжиття і співпраці);

«Людина в суспільстві» (громадянські права та обов'язки як члена суспільства. Пізнання свого краю, історії, символів держави. Внесок українців у світові досягнення);

«Людина і світ» (толерантне ставлення до різноманітності світу людей, культур, звичаїв);

«Людина і природа» (пізнання природи; взаємозв'язок об'єктів і явищ природи; рукотворний світ людини; відповідальна діяльність людини у природі; роль природничих знань і технологій у житті людини; залежність між діяльністю людини і станом довкілля).

Типова навчальна програма дає змогу вчителеві самостійно обирати й формувати інтегрований та автономний спосіб подання змісту із освітніх галузей Стандарту, добирати дидактичний інструментарій, орієнтуючись на індивідуальні пізнавальні запити і можливості учнів (рівень навченості, актуальні стани потреб, мотивів, цілей, сенсорного та емоційно-вольового розвитку). Особливого значення у дидактико-методичній організації навчання надається його зв'язку з життям, з практикою застосування здобутих уявлень, знань, навичок поведінки в життєвих ситуаціях. Обмеженість відповідного досвіду учнів потребує постійного залучення й аналізу їхніх вражень, чуттєвої опори на результати дослідження об'єктів і явищ навколишнього світу.

Педагогічна стратегія, яка опиралась на наслідувальні механізми у розвитку пізнавальних процесів молодших школярів, і передбачала пріоритетне використання зразків, алгоритмів, поетапного контролю й корекції, збагачується полісенсорним підходом, що зумовлює дослідницьку поведінку учнів, сприйняття ними властивостей і якостей предметів і явищ природного і соціального оточення, спрямовуються у сферу пошукової діяльності.

На основі Типової програми вчитель може створювати різні варіанти інтегрованої програми за таким алгоритмом:

˗ визначення цілей навчання;

˗ створення картки понять з інших предметів (асоціативної павутинки, курсів, галузей, які допоможуть досягти цілей);

˗ структурування програми за темами;

˗ вибір діяльності учнів, яка забезпечить інтегроване навчання;

˗ розроблення показників досягнення очікуваних результатів.

Можливі засоби інтеграції в процесі реалізації програми «Я досліджую світ» передбачають включення учнів в практику виконання різноманітних завдань дослідницького характеру, як от:

˗ дослідження-розпізнавання (Що це? Яке воно? Обстеження за допомогою органів чуття, опис, порівняння з іншими предметами, явищами; спільне – відмінне, до якого цілого воно належить);

˗ дослідження-спостереження (Як воно діє? Що з ним відбувається? Для чого призначене?);

˗ дослідження-пошук (запитування, передбачення, встановлення часової і логічної послідовності явищ, подій; встановлення причинно – наслідкових зв’язків (Чому? Яким чином? Від чого залежить? З чим пов’язано?), догадка, висновок узагальнення).                                                                                                                                                                                       Типова освітня програма,

розроблена під керівництвом Савченко О. Я.


Календарно-тематичне планування уроків з інтегрованого курсу « Я досліджую світ» у 2 класі

Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я.                                                                           (ЗАТВЕРДЖЕНО  Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1272)

За підручником: Н. О. Будна, Т. В. Гладюк,

С. Г. Заброцька, Л. В. Лисобей, Н. Б. Шост «Я досліджую світ» - Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2019 ;

Н.О. Будна. Я досліджую світ. 2 клас. Робочий зошит. Ч.1. - Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2019

 

Годин на рік – 105

3 години на тиждень

1 семестр

п/п

Дата

Тема уроку

Стор. підруч., зошита

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Освітні галузі

Примітка

 

 

 

МОЯ ШКОЛА

У школі

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Вступ до курсу «Я досліджую світ».

 

Права та обов’язки школярів.

С.5-6;

З. – с.3

досліджує зміни, що відбуваються;

[2 СЗО 3.2]

не порушує права інших дітей, виявляє і засуджує вчинки, які ображають або принижують інших;

[2 ГІО 6.2], [2 ГІО 6.3]

 

 

Соціальна і здоров’язбережувальна/ громадянська та історична

 

2

 

 

 

 

 

Безпека у школі.

 

 

 

 

С.8;

З. – с.4

 

 

 

пояснює, від чого залежить безпека на вулиці, вдома, у школі; [2 СЗО 2.4]

розпізнає та описує небезпеку вдома або в школі; [2 СЗО 2.1]

 

 

Соціальна і здоров’язбережувальна/ громадянська та історична

 

 

 

3

 

 

Шляхи виходу учнів зі школи у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

 

 

 

С.10

 З. – с.5

 

 

 

пояснює, від чого залежить безпека на вулиці, вдома, у школі; [2 СЗО 2.4]

розпізнає та описує небезпеку вдома або в школі; [2 СЗО 2.1]

 

 

 

Соціальна і здоров’язбережувальна/

 

 

 

 

 

Мій клас

 

 

 

 

4

 

Спільнота класу.

С.14

 З. – с.6

 

 

дотримується правил поведінки, що засвідчують повагу до інших;

[2 ГІО 6.2]

висловлює оцінні судження щодо вчинку, події, явищ; [4 СЗО 2.2],

співпрацює в групах для досягнення спільних цілей [2 ГІО 7.2] 

Соціальна і здоров’язбережувальна/ громадянська та історична

 

5

 

Культура спілкування.

С.16

З. – с.7

 

доречно вживає слова чемності;

[2 СЗО 4.4]

Соціальна і здоров’язбережувальна

 

6

 

Шкільні традиції.

С.18

З. – с.8

 

дотримується встановлених правил поведінки під час державних свят, класних, шкільних і громадських заходів [2 ГІО 2.3]

 

Соціальна і здоров’язбережувальна/ громадянська та історична

 

 

 

Мікрорайон школи

 

 

 

 

7

 

 

Дорога до школи.

 

 

 

 

 

С.22

З. – с.9

 

ухвалює рішення щодо простих побутових ситуацій з користю для здоров’я і безпеки; [2 СЗО 2.3]

пояснює, від чого залежить безпека на вулиці, вдома, у школі; [2 СЗО 2.4]

 

Соціальна і здоров’язбережувальна/ громадянська та історична

 

8

 

 

Безпека на дорозі. Дорожня

розмітка.

 

 

 

С.24

З. – с.10

 

ухвалює рішення щодо простих побутових ситуацій з користю для здоров’я і безпеки; [2 СЗО 2.3]

пояснює, від чого залежить безпека на вулиці, вдома, у школі; [2 СЗО 2.4]

 

Соціальна і здоров’язбережувальна/ громадянська та історична

 

9

 

Перехід дороги на регульованому і нерегульованому перехресті.

 

 

 

С.26

З. – с.11

 

 

ухвалює рішення щодо простих побутових ситуацій з користю для здоров’я і безпеки; [2 СЗО 2.3]

пояснює, від чого залежить безпека на вулиці, вдома, у школі; [2 СЗО 2.4]

 

Соціальна і здоров’язбережу вальна/ громадянська та історична

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІЙ ДІМ – МОЯ ЗЕМЛЯ.

Планета Земля

 

 

 

 

10

 

Земля та її форма.

Земля – планета, на якій я живу.

Міні-проєкт « Мій дім – моя Земля»

С.32

З. – с.12

 

 

має уявлення про форму Землі, вплив Сонця на сезонні явища в природі, причини змін пір року; [2 ПРО 3.1]

називає пори року та відповідні їм місяці, явища в живій та неживій природі у різні пори року, умови вирощування рослин; [2 ПРО 1.5]

Природнича/ Соціальна і здоров’язбережувальна

 

11

 

Обертання Землі. Доба.

Чому буває день і ніч?

 

 

 

С.34

З. – с.13

 

розпізнає зміни в живій та неживій природі; [2 ПРО 4.3]

виконує дослідницькі завдання: досліджує

добові і сезонні зміни у природі; визначає суттєві ознаки об’єктів неживої та живої природи на основі проведених досліджень; [2 ПРО 1.4]

 

Природнича

 

12

 

Обертання Землі. Рік. Місяць

Чому бувають пори року?

Вплив Сонця на сезонні явища в природі

 

С.36

З. – с.14

 

має уявлення про форму Землі, вплив Сонця на сезонні явища в природі, причини змін пір року; [2 ПРО 3.1]

називає пори року та відповідні їм місяці, явища в живій та неживій природі у різні пори року, умови вирощування рослин; [2 ПРО 1.5]

Природнича

 

 

 

Я пізнаю природу

 

 

 

 

13

 

Явища природи.

С.40

З. – с.15

 

розпізнає зміни в живій та неживій природі [2 ПРО 4.3]

 

Природнича

 

14

 

Як відбувається колообіг води в природі?

Дослідження-спостереження

«Міні-кухня колообігу води»

С.42

 З. – с.16

 

виконує дослідницькі завдання: досліджує властивості води

[2 ПРО 1.4]

 

 

Природнича

 

15

 

Чому буває вітер?

 Дослідження-спостереження

« Ловець вітрів» ( Як побачити вітер?)

С.44

 З. – с.17

 

виконує дослідницькі завдання: досліджує властивості повітря

[2 ПРО 1.4]

 

 

Природнича

 

 

 

Я спостерігаю за погодою

 

 

 

 

16

 

Погода та її складові.

Як передбачають погоду?

Дослідження-пошук  « Хто такі синоптики?»

С.48.

З. – с.18, 20

 

 

фіксує результати досліджень доступними способами і робить висновки; [2 ПРО 1.5]

 

Природнича/ Соціальна і здоров’язбережувальна

 

17

 

 

Як вимірювати температуру?

Міні-проєкт « Модель термометра»

С.50.

 З. – с.19

 

виконує дослідницькі завдання: вимірює температуру повітря, води;

[2 ПРО 1.4]

 

 

Природнича/ Соціальна і здоров’язбережувальна

 

18

 

Підсумковий урок. Повторення та узагальнення вивченого. Діагностична робота з тем « Моя школа», «Мій дім – моя Земля»

С.30, 56

застосовує знання про природу в навчальних і життєвих ситуаціях; [2 ПРО 3.1]

 

Природнича/ Соціальна і здоров’язбережувальна

 

 

 

ОСІНЬ

Мої герої

 

 

 

 

19

 

 

День захисника України.

Міні-проєкт « Листівка захиснику України»

С.76.

 З. – с.27

 

розпитує і збирає інформацію про свій край і державу, історичні події, відомих осіб; [2 ГІО 3.1]

 

Громадянська та історична

 

20

 

 

Ми пам’ятаємо наших героїв.

Зайдімо у музей.

С.77-79.

З. – с.28-29

 

 

розпитує і збирає інформацію про свій край і державу, історичні події, відомих осіб; [2 ГІО 3.1]

розпитує старших про минуле, бере активну участь у спільних заходах державного значення; [2 ГІО 7.1]

Громадянська та історична

 

 

 

Осінні явища в природі

 

 

 

 

21

 

Пори року та їх ознаки.

Осінні явища в неживій природі.

 

С.58.

З. – с.20

 

 

спостерігає за тваринами, добовими і сезонними змінами у природі; визначає суттєві ознаки об’єктів неживої та живої природи на основі проведених досліджень; [2 ПРО 1.4]

 

Природнича/

Соціальна і здоров’язбережувальна

 

22

 

Які зміни відбуваються в природі восени. Екскурсія.

Дослідження-спостереження

« Де зустріти осінь?»

 

спостерігає за тваринами, добовими і сезонними змінами у природі; визначає суттєві ознаки об’єктів неживої та живої природи на основі проведених досліджень; [2 ПРО 1.4]

визначає мету дослідження, обирає послідовність дій і обладнання для його виконання; [2 ПРО 1.2]

виконує дослідницькі завдання: досліджує властивості повітря, води, ґрунту, гірські породи, рослини своєї місцевості; вимірює температуру повітря, води; спостерігає за тваринами, добовими і сезонними змінами у природі; визначає суттєві ознаки об’єктів неживої та живої природи на основі проведених досліджень; [2 ПРО 1.4]

 

 

 

Природнича/

Соціальна і здоров’язбережувальна

 

23

 

Осінні явища в житті рослин.

Плоди і насіння рослин. Дослідження-розпізнавання

« Що із чого виростає?»

С.60, 62.

З. – с.22-23

 

виконує дослідницькі завдання: досліджує

рослини своєї місцевості; добовими і сезонними змінами у природі; визначає суттєві ознаки об’єктів неживої та живої природи на основі проведених досліджень; [2 ПРО 1.4]

класифікує за певними ознаками рослини і своєї місцевості[2 ПРО 4.3]

 

 

Природнича/

Соціальна і здоров’язбережувальна

 

 

 

Осінні турботи тварин та людей

 

 

 

 

24

 

Як тварини готуються до зими? .

 

С.66

З. – с.24

 

називає пори року та відповідні їм місяці, явища в живій та неживій природі у різні пори року [2 ПРО 1.5]

класифікує за певними ознаками  тварин своєї місцевості [2 ПРО 4.3]

 

Природнича

 

25

 

 

Осінь – грибна пора.

Дослідження-розпізнавання

« Знайомі незнайомці серед грибів»

Осінні турботи в містах і селах рідного краю.

С.69, 71.

З. – с.25-26

 

називає пори року та відповідні їм місяці, явища в живій та неживій природі у різні пори року [2 ПРО 1.5]

наводить приклади зв’язку людини і природи; [2 ПРО 3.1]

робить висновок: природа потребує охорони; [2 ГІО 2.2]

 

Природнича/

Соціальна і здоров’язбережувальна

 

 

26

 

Підсумковий урок. Повторення та узагальнення вивченого. Діагностична робота з теми «Осінь»

С.84

застосовує знання про природу в навчальних і життєвих ситуаціях; [2 ПРО 3.1]

 

 

 

 

 

МОЄ ЗДОРОВ’Я

Здорове тіло

 

 

 

 

27

 

Пізнання себе, своїх можливостей, здорова і безпечна поведінка.

Я росту і розвиваюсь.

С.86

З. – с.30

 

досліджує зміни, що відбуваються з людиною [2 СЗО 3.4]

 

Соціальна і здоров’язбережувальна

 

28

 

Моя гігієна.

С.88

З. – с.31

 

 

визначає здорові та шкідливі звички, правила догляду за органами тіла;

[2 СЗО 3.1]

Соціальна і здоров’язбережувальна

 

29

 

Фізичні вправи і здоров’я. 

С.90

 З. – с.32

 

 

визначає здорові та шкідливі звички, правила догляду за органами тіла;

[2 СЗО 3.1]

Соціальна і здоров’язбережувальна

 

 

 

Харчування та здоров’я

 

 

 

 

30

 

Моє харчування.

С.94

 З. – с.33

 

досліджує зміни, що відбуваються з людиною [2 СЗО 3.4]

 

Соціальна і здоров’язбережувальна/ громадянська та історична

 

31

 

Частини тіла людини та їх функції.

Як правильно доглядати за порожниною рота?

Міні-проєкт « Чому не боїмося стоматолога?»

С.96

 З. – с.34-35

 

визначає здорові та шкідливі звички, правила догляду за органами тіла;

[2 СЗО 3.1]

Соціальна і здоров’язбережувальна

 

32

 

Як поводитися за столом?

Дослідження-пошук  « З чим їдять етикет?»

 

 

 

С.98

 З. – с.35-36

 

 

дотримується правил поведінки, що засвідчують повагу до інших;

[2 ГІО 6.2]

Соціальна і здоров’язбережувальна/ громадянська та історична

 

 

 

Як уберегтися від хвороб

 

 

 

 

33

 

Здоров’я та хвороби.

С.102 З. – с.36-37

 

 

досліджує зміни, що відбуваються з людиною [2 СЗО 3.4]

 

Соціальна і здоров’язбережувальна/ громадянська та історична

 

34

 

Інфекційні захворювання.

Міні-проєкт « Хвороби брудних рук»

С.104 З. – с.37-38

 

 

досліджує позитивні і негативні впливи на вибір здорової та безпечної поведінки; [2 СЗО 3.3]

досліджує зміни, що відбуваються з людиною [2 СЗО 3.4]

Соціальна і здоров’язбережувальна/ громадянська та історична

 

35

 

Загартовування.

С.106 З. – с.38-39

 

визначає здорові та шкідливі звички, правила догляду за органами тіла;

[2 СЗО 3.1]

Соціальна і здоров’язбережувальна

 

 

 

Мої звички

 

 

 

 

36

 

Корисні та шкідливі звички.

С.110 З. – с.39-40

 

 

визначає здорові та шкідливі звички, правила догляду за органами тіла;

[2 СЗО 3.1]

Соціальна і здоров’язбережувальна

 

37

 

 

Розпорядок  дня школяра.

Порядок і дисципліна.

С.112 З. – с.40-42

 

описує себе, свій характер, захоплення, що відрізняють від інших; [2 ГІО 6.1]

дотримується правил поведінки, що засвідчують повагу до інших;

[2 ГІО 6.2]

Соціальна і здоров’язбережувальна/

громадянська та історична

 

38

 

Підсумковий урок..  Повторення та узагальнення вивченого. Діагностична робота  з теми «Моє здоров’я»

 

С.118

застосовує знання про природу в навчальних і життєвих ситуаціях; [2 ПРО 3.1]

 

Соціальна і здоров’язбережувальна

 

 

 

ЗИМА

Зимові явища в природі

 

 

 

 

39

 

Ознаки зими в неживій природі.

 

С.120

З. – с.43

 

називає пори року та відповідні їм місяці, явища в живій та неживій природі у різні пори року; [2 ПРО 1.5]

досліджує зміни, що відбуваються;

[2 СЗО 3.2]

Природнича/ Соціальна і здоров’язбережувальна

 

 

40

 

Які зміни відбуваються взимку в природі. Екскурсія.

Дослідження-спостереження

« Де зустріти зиму?»

 

 

розпізнає зміни в живій та неживій природі; [2 ПРО 4.3]

визначає мету дослідження, обирає послідовність дій і обладнання для його виконання; [2 ПРО 1.2]

виконує дослідницькі завдання: досліджує властивості повітря, води, ґрунту, гірські породи, рослини своєї місцевості; вимірює температуру повітря, води; спостерігає за тваринами, добовими і сезонними змінами у природі; визначає суттєві ознаки об’єктів неживої та живої природи на основі проведених досліджень; [2 ПРО 1.4]

 

Природнича

 

41

 

 

Рослини взимку.

Тварини взимку.

С.122, 124

 З. – с.44-45

 

 

класифікує за певними ознаками рослини і тварин своєї місцевості, тіла неживої природи; [2 ПРО 4.3]

робить висновок: природа потребує охорони; [2 ГІО 2.2]

 

Природнича/ громадянська та історична

 

 

 

Зимові турботи людей

 

 

 

 

42

 

Турбота людей про тварин узимку.

Міні-проєкт « Моя годівничка»

С. 128 З. – с.46

 

наводить приклади зв’язку людини і природи; [2 ПРО 3.1]

робить висновок: природа потребує охорони; [2 ГІО 2.2]

 

Природнича/ громадянська та історична

 

43

 

Праця людей узимку.

С.130 З. – с.47

 

наводить приклади зв’язку людини і природи; [2 ПРО 3.1]

 

Природнича/ громадянська та історична Соціальна і здоров’язбережувальна

 

44

 

Правила безпечної поведінки взимку. Складання пам’ятки

С.131 З. – с.48

 

пояснює, від чого залежить безпека на вулиці, вдома, у школі; [2 СЗО 2.4]

 

Соціальна і здоров’язбережувальна

 

45

 

Підсумковий урок. Повторення та узагальнення вивченого. Діагностична робота з теми «Зима»

С.136

застосовує знання про природу в навчальних і життєвих ситуаціях; [2 ПРО 3.1]

 

 

 

46

 

Резервний урок

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Я досліджую світ, 2 клас, Планування
НУШ
Додано
24 вересня 2020
Переглядів
591
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку