Подвоєння букв на позначення подовжених приголосних (НУШ)

Про матеріал
Тема: Подвоєння букв на позначення подовжених приголосних. Опис: Про те, коли у словах подовжуємо приголосні звуки, та про позначення таких звуків на письмі. (за підручником Заболотний)
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Подвоєння букв на позначення подовжених приголосних

Номер слайду 2

Номер слайду 3

ПРИГАДАЙМО Які є м’які приголосні?

Номер слайду 4

А. Прочитайте вголос іменники жіночого роду. Визначте їх число та відмінок. Б. Між якими звуками (голосними чи приголосними) стоять звуки, позначені виділеними буквами?В. Зробіть висновок про подвоєння букв в іменниках жіночого роду.ніччюпам’яттюсіллюрадістющирістюлюбов’ю

Номер слайду 5

А. ... Визначте їх число та відмінок. Іменники стоять в орудному відмінку однини. Б. Між якими звуками (голосними чи приголосними) стоять звуки, позначені виділеними буквами? Стоять між голосними. В. Зробіть висновок про подвоєння букв в іменниках жіночого роду. Подвоєння відбувається якщо корінь закінчується на приголосний та між голосними. ПЕРЕВІР СЕБЕ

Номер слайду 6

Номер слайду 7

Запоріжжя, обличчя, почуття, почуттєвий, каченя, безсмертя, кров’ю, рілля, статей, Россю, медаллю, щедрістю, заллється, зрання. 341. Прочитайте слова. Обґрунтуйте написання з подвоєними буквами або без подвоєння.

Номер слайду 8

ПЕРЕВІР СЕБЕПриголосні подовжуємо, якщо вони стоять між голосними.

Номер слайду 9

353. І. Спишіть слова, уставляючи, де треба, пропущену букву. Знаряд..я, узбіч..я, молод..ю, л..ється, стат..ями, стат..ей, відкрит..я, відкрит..ів, кут..я, тигрен..я, розповід..ю, ясніст..ю, гіл..ячка, перехрест..я, суд..я, спросон..я.ІІ. Виділені слова запишіть фонетичною транскрип цією.

Номер слайду 10

Знаряддя, узбіччя, молоддю, ллється, статтями, статей, відкритих відкриттів, кутя, тигреня, розповіддю, ясністю, гіллячка, перехрестя, суддя, спросоння. ПЕРЕВІР СЕБЕ

Номер слайду 11

Заметіль, ніч, честь, Волинь, Січ, любов, гуаш, подорож, мідь, щедрість, глазур, паморозь. ЗРАЗОК. Молодь – молоддю.357. Запишіть іменники у формі орудного відмінка однини. Які два з них треба писати з апострофом?

Номер слайду 12

Заметіль — заметіллю, ніч — ніччю, честь — честю, Волинь — Волинню, Січ — Січчю, любов — любов’ю, гуаш — гуашшю, подорож — подорожжю, мідь — міддю, щедрість — щедрістю, глазур — глазур'ю, паморозь — памороззю. ПЕРЕВІР СЕБЕ

Номер слайду 13

358. ТРЕТЄ ЗАЙВЕ. У кожній групі слів знайдіть одне, у якому немає подвоєння букв.1. Л..ється, передгроз..я, стат..ей. 2. Лют..ю, хитріст..ю, вугіл..я. 3. Дозвіл..я, вовчен..я, мит..ю.

Номер слайду 14

ПЕРЕВІР СЕБЕ1. Ллється, передгроззя, статей. 2. Люттю, хитрістю, вугілля. 3. Дозвілля, вовченя, миттю.

Номер слайду 15

Суд..івство, нашест..я, з кут..ею, латат..я, розкіш..ю, підґрунт..я, мит..єво, сторіч..я, ріл..ею, на узвиш..і, розіл..ються, межиріч..я.362. Спишіть слова, уставляючи, де треба, пропущену букву.

Номер слайду 16

Суддівство, нашестя, попідтинню, з кутею, латаття, розкішшю, підґрунтя, миттєво, сторіччя, ріллею, на узвишші, розіллються, межиріччя. ПЕРЕВІР СЕБЕ

Номер слайду 17

Номер слайду 18

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯОпрацювати §35 (ст.142-146). Вправа 363.

pptx
Додано
17 лютого
Переглядів
196
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку