28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Положення про Раду учнівського самоврядування

Про матеріал
Рада учнівського самоврядування-потужний двигун у освітньому процесі.Учням подобається приймати рішення, висловлювати власні думки та надавати пропозиції.Хочеться зазначити,що найкраще працюють учні сектору "Турботи і здоровя"
Перегляд файлу

. Загальні положення.

1.1. Рада учнівського самоврядування ліцею (далі – Рада) – самоврядне, добровільне, незалежне об’єднання учнівської молоді, що діє на засадах демократичного суспільства, є виконавчим органом учнівського самоврядування   ліцею.

1.2. Рада  у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН  про права дитини, Загальною Декларацією  прав людини, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про місцеве самоврядування», рішеннями Міністерства освіти та науки України та даним Положенням.   Рада здійснює свої повноваження  на основі принципів демократизму, законності, рівноправності, виборності, добровільності, колегіальності, гласності, відкритості та гуманізму. 

1.3. Рада взаємодіє  з державним  установами, громадськими організаціями та об’єднаннями, співпрацює з батьками ліцею.

1.4. Рада  користується підтримкою і допомогою директора   ліцею у вирішенні важливих питань.

   2. Мета, завдання  та напрямки діяльності .

2.1.Метою діяльності Ради є:

- залучення  учнівської молоді  до участі  у прийнятті  відповідальних рішень та загальному підвищенні  ролі молоді у сучасному суспільстві;

- колегіальне  обговорення і вирішення всіх питань, щляхом включення учнів у процес управління;

- створення умов для самореалізації  учнівської молоді на засадах загальнолюдських цінностей;

- розвиток в учнів ініціативності, уміння співпрацювати в колективі;

   2.2. Завдання ради:

-формування навичок самоврядування, соціальної активності,  відповідальності у процесі практичної громадської діяльності, набуття соціально-громадського досвіду;

- захист прав і свобод учнівської молоді   ліцею;

-пропаганда  здорового способу життя, профілактика правопорушень  та злочинності серед учнів  ліцею. 

- виявлення і підтримка талановитих, обдарованих учнів, надання їм всебічної допомоги;

-інші форми діяльності, що не суперечать Конституції України, чинному законодавству та цьому   Положенню. 

                                            2.3.Напрямки діяльності Ради:

-забезпечення представлення і захисту прав та інтересів учнів у громадських об'єднаннях, державних установах, керівних органах,  сприяння задоволенню потреб учнівської молоді у сфері навчання і відпочинку;

-залучення учнів до різноманітних видів творчої діяльності, участь в організації освітньої, інформаційної, просвітницької роботи, складання та реалізація різноманітних програм і проектів, сприяння організації впорядкованого дозвілля молоді, відпочинку, проведення тематичних свят, конкурсів, олімпіад, молодіжних акцій;

-налагодження співробітництва із учнями середніх загальноосвітніх та студентами вищих навчальних закладів, молодіжними організаціями, обмін інформацією, координація дій учасників самоврядування, реалізація спільних проектів;

-здійснення інформування учнівської молоді про їх права та свободи відповідно до Конвенції ООН про права дитини, Загальної Декларації прав людини, чинного законодавства України;

-проведення опитування серед учнів із питань їх життєдіяльності;

-організація належного побуту та дозвілля учнів в гуртожитку 

3. Організаційна структура Ради

3.1. Рада складається із представників органів самоврядування класних колективів  - активних, дисциплінованих учнів та старост групи.

3.2. Структура  Ради:

- голова;

-два заступника;

-члени ради,  які входять до секторів із питань:

- профорієнтаційної роботи;

- дозвілля та довкілля;

-турботи і здоров’я;

- дисципліни та порядку;

-прес-центру;


  4. Функції та повноваження Ради

Засідання Ради  проходить один раз  на  місяць, а за потребою частіше.

Зібрати позачергове засідання Ради має право голова Ради (у разі відсутності голови - один із заступників).

Рішення Ради приймаються відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів у присутності не менше двох третіх її складу і є обов'язковими до виконання усіма учнями .

Рішення Ради вводяться в дію протоколами, підписаними головою Ради.

Повноваження Ради:

-визначає основні напрямки роботи, затверджує   положення Ради, вносить до нього зміни, доповнення, затверджує програму діяльності новообраного голови та членів Рад;

-затверджує план роботи Ради на навчальний рік;

-обирає голову та заступників голови;

-заслуховує звіти голови Ради, заступників, дає оцінку їх діяльності;

-може висловити недовіру голові Ради та заступникам із їх подальшою відставкою;

-обирає делегатів для роботи у  обласних органах самоврядування учнівської молоді та інших молодіжних форумах;

-ухвалює рішення з будь-яких питань діяльності Ради, прийнятих нею до розгляду;

-розглядає пропозиції, рекомендації, зауваження, подані членами Ради ;

-формує сектори, визначає їх функції, структуру та повноваження;

-при наявності вакантних місць - вводити до свого складу нових членів;

-розглядає та вирішує конфліктні ситуації;

-гласність роботи Ради, оперативність доведення його рішень до кожного  учня  забезпечується регулярним інформуванням  членів Ради  на групових  зборах.

                                  5. Функції та повноваження голови Ради

Голова Ради - найвища посадова особа в системі посадових осіб учнівського самоврядування  ліцею.

Голова обирається на засіданні Ради,  виконує свої повноваження до моменту вступу на посаду новообраного голови.

Повноваження голови Ради:

-представляє інтереси та виступає від імені учнівського самоврядування  ліцею на міських,обласних зборах, конференціях із питань учнівського самоврядування;

-видає розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма членами Ради;

-головує на засіданнях Ради;

-скликає і забезпечує проведення засідань Ради;

-призначає голів секторів та контролює їх роботу;

-разом зі своїми заступниками  здійснює керівництво поточною роботою Ради;

-розподіляє обов'язки між членами Ради, контролює їх роботу;

-підписує рішення, прийняті Радою, надає доручення від свого імені;

-звітує про роботу перед Радою;

-співпрацює з адміністрацією ліцею, батьківським комітетом,  громадськими організаціями,   іншими установами та організаціями з питань, визначених даним   положенням;

-виносить на розгляд Ради питання щодо покращення навчання та дозвілля учнів  ліцею;

-має право вето щодо рішень Ради;

-забезпечує якісне і своєчасне виконання рішень Ради;

-вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю учнівського самоврядування.

5.4. Повноваження голови Ради припиняються у разі:

-складання повноважень за особистою заявою на засіданні  Ради;

-відставки шляхом висловлення недовіри членами Ради у разі порушення даного Статуту або недобросовісного виконання своїх обов'язків шляхом відкритого голосування, яке вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість складу Ради;

-завершення навчання в  навчальному закладі.

 

6. Права та обов'язки членів Ради

Заступники:

-          є правою рукою голови Ради;

-          за відсутності голови  Ради виконують його обов’язки;

-          очолюють  сектори  «Дисципліни та порядку», «Центр профорієнтаційної роботи»;

-          допомагає голові виконувати його обов’язки;

-          готові перейняти обов’язки голови.

Членом Ради є представник органів  самоврядування групових  колективів, який має хороші успіхи у навчанні, бере активну участь у громадському житті ліцею, користується авторитетом і повагою серед учнівської молоді, обраний на загальних зборах учнівського самоврядування  ліцею  та дотримується даного положення.

Члени Ради зобов'язані:

-брати участь у засіданні Ради;

-особисто відповідати за основні напрямки роботи  Ради;

-звітувати на засіданнях  про свою роботу у Раді. 

Члени Ради мають право:

-брати участь в управлінні діяльністю Ради, у визначенні основних напрямків діяльності секторів Ради;

-обговорювати всі планові та поточні питання, вносити пропозиції щодо удосконалення роботи Ради;

-брати участь у всіх заходах Ради, виступати з доповідями та повідомленнями;

-вільно виходити з Ради;

-здійснювати інші права, визначені Положенням.

6.4. Членство припиняється рішенням голови Ради:

-за власним бажанням члена Ради;

-за невиконання своїх обов'язків або доручень;

-за недотримання умов даного Положення;

-за систематичні пропуски зборів Ради та засідань секторів без поважних причин.

 

7. Діяльність секторів

7.1. Сектор  «Дисципліни і порядку»

-          організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки; 

-          залучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами;

-          надає допомогу викладачам в організації тематичних вечорів, створенні лекторських груп тощо;

-          бере участь в обладнанні навчальних кабінетів, організації виготовлення навчальних посібників, дидактичного і роздаткового матеріалу, облік і збереження обладнання, ремонт і виготовлення нових дидактичних матеріалів шкільних умовах;

-          проводить заходи, направлені на підвищення якості знань учнів (предметні олімпіади, вечори, стінгазети, конкурси, огляди підручників);

-          члени комісії беруть участь в підготовці і проведенні бесід в групах (про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання).

7.2.  Сектор «Довкілля та дозвілля»

-керує проведенням культурно – масових справ, організацією вечорів, свят, розподіляє між групами та учнями доручення по підготовці цих заходів;

-організовує оформлення ліцею та кабінетів;

-несе відповідальність за утримання та підготовку програми художньої частини і програму дозвілля;

-встановлює зв’язки з кінотеатрами, клубам, Будинками культури, музеями;

-домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій, кінолекторії для учнів;

-вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва, проводить запис в гуртки. Організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності.

7.3. Сектор «Турботи і здоров’я»

Робота полягає у проведенні спортивних акцій, турнірів, туристичних змагань і походів. Голова  повинен мати організаційні здібності, хорошу фізичну форму і бути прикладом для інших учнів. Члени комісії повинні проявляти активність у різних спортивно-туристичних акціях, здійснювати нагляд за фізичною формою учнів та станом здоров’я. Пропагандувати здоровий спосіб життя, захист довкілля, чистоту побуту

-          залучають підлітків до господарсько – трудової діяльності та до участі в спортивних секціях, змістовного дозвілля;

-          готують творчі виставки учнів;

-          виконують волонтерську роботу;

-          допомагають першокурсникам у влаштуванні та адаптації;

-          організують чергування учнів;

-          беруть активну участь у Раді профілактики;

-          надають посильну допомогу класним керівникам.

 

                                  8. Рада та педагогічний колектив

7.1. Педагогічний колектив надає допомогу Раді у згуртованості  ліцейного та групового колективів, розвитку активної громадської позиції та ініціативи учнів, їх творчих здібностей. 

7.2. Директор ліцею всебічно сприяє роботі Ради, надає допомогу при плануванні, аналізі, корекції та підведенні підсумків роботи Ради. 
7.3. Психологічна служба  допомагає вести роботу самоврядування, дає їм рекомендації по вдосконаленню роботи і практичні завдання, які сприяють виконанню своїх обов'язків. 

7.4. Класний керівник (куратор) координує роботу групи та групового учнівського самоврядування, дає рекомендації щодо поліпшення роботи, надає допомогу при плануванні, аналізі, корекції та підведенні підсумків роботи. 

7.5. Заступник директора з виховної роботи здійснює педагогічне керівництво  секторами самоврядування: координує роботу  секторів, дає рекомендації щодо поліпшення роботи, надає допомогу при плануванні, аналізі, корекції та підведенні підсумків роботи. 

7.6. Староста групи - голова учнівського самоврядування групи, організовує роботу учнів по виконанню рішень Ради та зборів, дає доручення учням, забезпечує підготовку: проведення  групових  зборів. 

 

9. Прикінцеві положення

Зміни та доповнення до цього  положення  вносяться в порядку, передбаченому для його затвердження.

Дане  положення  вступає в силу з моменту його затвердження.

       

 

 

docx
Додано
22 липня
Переглядів
30
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку