Поговоримо, як підвищити якість навчального заняття

Ефективність уроку залежить від багатьох факторів, критеріїв і показників. Серед них – використання різноманітних методів і прийомів для забезпечення належного засвоєння матеріалу та розвитку різних типів мислення учнів, визначення чіткої мети та критеріїв оцінювання, організація конструктивної взаємодії, яка розвиває їхню ініціативність та впевненість. І цей перелік можна продовжувати та продовжувати. Наша команда опрацювала рекомендації Державної служби якості освіти та підготувала декілька практичних порад щодо реалізації окремих компонентів якісного уроку. 

 

Календарне та поурочне планування

Календарно-тематичний план є основним робочим документом вчителя, який передбачає у своєму змісті не лише класно-урочну, а й інші організаційні форми освітнього процесу. Він розробляється педагогом самостійно або спільно з іншими колегами на семестр або на весь навчальний рік  у довільній, зручної для використання, формі. План може містити окремі теми уроків та дати проведення (їхню послідовність вчитель може змінювати), опис наскрізних змістових ліній, визначення ключових компетентностей учнів, домашні завдання та інші компоненти.  Цей документ є творчою роботою вчителя, але він має відповідати:

 • планам Державних стандартів загальної середньої освіти; 
 • очікуваним результатам навчально-пізнавальної діяльності учнів згідно з навчальними програмами з предметів (курсів); 
 • структурі та обсягу освітньої програми закладу освіти (у її межах вчитель самостійно визначає необхідну кількість годин на вивчення кожної теми). 

Календарно-тематичні плани мають бути розглянуті й погоджені на засіданнях методичних об’єднань та заступником директора з навчально-виховної роботи. Наприкінці навчального року проводиться аналіз їх реалізації та за потреби визначаються напрями його коригування.

Відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій МОН  організаційне забезпечення виконання календарно-тематичного плану здійснюється під час поурочного планування, форму, структуру та спосіб фіксації якого вчитель обирає на власний розсуд. План уроку може містити такі компоненти:

 • тема та мета уроку; 
 • послідовність навчальних завдань та організаційні форми їх опрацювання;
 • навчальні завдання для різних форм роботи учнів тощо.

Бажаєте отримати безліч цікавих ідей та корисних порад щодо планування? Перегляньте наші заходи у запису!

Інструментарій для формування ключових компетентностей та суспільних цінностей в учнів на уроці

Педагогічний інструментарій, який використовується вчителем на уроках, має бути спрямованим на формування наскрізних умінь та ключових компетентностей, визначених Держстандартами. Реалізувати компетентнісний підхід, організувати творчу, пошукову та аналітичну діяльність  учнів допоможуть такі форми роботи:

 • дослідницька та проєктна діяльність;
 • постановка та розв’язання проблемних і ситуативних завдань;
 • диспути, дискусії та дебати;
 • комп’ютерне моделювання;
 • прогнозування тощо.

Також варто застосовувати різні організаційні форми навчального заняття крім традиційної класно-урочної системи (наприклад, технології змішаного навчання, веб-квести тощо).

Формування системи суспільних цінностей учнів має відбуватись не лише під час позаурочних заходів і бесід на морально-етичні теми. У навчанні слід використовувати виховну складову змісту навчальних предметів, яка має бути спрямована на:

 • виховання в учнів патріотизму, поваги до державної мови, культури, законів;
 • розвиток загальнолюдських цінностей (соціальної емпатії, толерантності), навичок співпраці та культури командної роботи;
 • дотримання гігієни навчання (зокрема виконання вправ для збереження зору та постави, пальчикова гімнастика, проведення фізкультхвилинки).

Бажаєте дізнатися, як на практиці формувати ключові компетентності на різних уроках? Перегляньте наші заходи у запису!

Комунікація з учнями

Звісно, одним із головних показників ефективності уроку є активна робота всіх без винятку учнів, їхня зацікавленість навчальним матеріалом та плідна співпраця між собою. Налагодженню конструктивній взаємодії між вчителем та школярами допоможуть такі компоненти:

1. Особистісно орієнтований підхід. Його реалізації сприятиме такі аспекти діяльності роботи вчителя:

 • спрямованість комунікації на розвиток та саморозвиток кожної дитини; 
 • повага вчителя до цілей, запитів та інтересів кожного учня;
 • врахування життєвих інтересів і запитів учнів у запропонованих завданнях;
 • мотивація учнів до застосування власного життєвого досвіду та пошуку різних варіантів рішень.

2. Співпраця з учнями на засадах партнерства. Налагодити партнерську взаємодію на уроці допоможуть такі дії вчителя:

 • заохочення учнів до висловлювання своїх думок і поглядів;  
 • спільне формулювання мети/завдання/проблеми та її розв’язання;
 • спрямованість завдань на розвиток творчої активності, креативного та критичного мислення учнів.

3. Дотримання принципів академічної доброчесності. Формуванню в учнів етичних принципів,  якими вони мають керуватися під час навчання, допоможе особистий приклад вчителя, акцентування уваги учнів на цінності самостійного виконання завдань та добір завдань, які унеможливлюють списування.

Бажаєте дізнатися, як налагодити ефективну взаємодію з учнями та іншими учасниками освітнього процесу? Перегляньте наші заходи у запису!

Оцінювання результатів навчання учнів під час проведення уроку

Інструментарій оцінювання добирається або розробляється вчителем самостійно на основі державних нормативних документів, з урахуванням розроблених у закладі освіти правил та процедур. Аби оцінка стимулювала учнів до плідної роботи на уроці, рекомендується:

 • спрямовувати оцінювання результатів навчання на індивідуальний поступ учнів;
 • заздалегідь повідомляти учням критерії оцінювання результатів навчання;
 • надавати учням час на обдумування відповіді;
 • супроводжувати відповідь учня уточнювальними запитаннями;
 • забезпечувати оперативний зворотній зв’язок щодо якості виконаного завдання;
 • використовувати прийоми самооцінювання і взаємооцінювання; 
 • відзначати досягнення учнів, підтримувати в них бажання навчатися;
 • надавати можливість вибирати рівень навчальних завдань і напрями навчальної діяльності;
 • добирати домашнє завдання, спрямоване на оволодіння ключовими компетентностями, озвучувати критерії його оцінювання.

Бажаєте дізнатися, як перетворити оцінку на дієвий інструмент мотивації та оформлювати результати навчальних досягнень школярів? Перегляньте наші заходи у запису!

Використання інформаційних освітніх ресурсів у контексті уроку (у паперовому чи електронному вигляді)

Використання освітніх ресурсів в освітньому процесі дає змогу індивідуалізувати процес навчання та мотивувати учнів до навчально-пізнавальної діяльності. Підвищити ефективність уроку допоможе систематичне та доречне застосування різноманітних інформаційних продуктів, зокрема: 

 • наочних дидактичних і роздаткових матеріалів; 
 • нових освітніх технологій; 
 • медіаресурсів та соціальних мереж;
 • завдань для різних видів робіт (тести; контрольні та моніторингові роботи; практичні та проєктні завдання, завдання для самостійного опрацювання);
 • додаткових інформаційних матеріалів тощо. 

Звісно, кожен вчитель має власний секрет організації та проведення продуктивних і захопливих уроків. Долучайтеся до телеграм-каналу та чат-боту  «На Урок», ділиться власним досвідом і навчайтеся разом із найкращими педагогами України!

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter