Поурочно-тематичний план. Географія 11 кл. (рівень стандарт). За новою програмою

Про матеріал
Поурочно-тематичний план складено згідно до програми: «Географія 10-11 клас (рівень стандарт)» «Затверджено Міністерством освіти і науки України» (Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)
Перегляд файлу

Поурочно-тематичний план складено згідно до програми: «Географія 10-11 клас (рівень стандарт)» «Затверджено Міністерством освіти і науки України»

(Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

 

Поурочно-тематичний план

з географії  11 клас

35 години (1 година на тиждень)

уроку

Кількість годин

Д/З

 

 

Назва теми, уроку

 

 

1

 

Вступ

1

 

 

Географія як система наук.

Об’єкт дослідження географії.

Поняття «геосистема». Рівні геосистем.   Пізнавальна та конструктивна роль географії

 

5

 

Розділ І. Топографія та картографія

 

3

 

Тема 1. Топографія 

2

 

 

Топографічна карта: проекція, розграфлення.

Географічні і прямокутні координати.

Практична робота 1. Визначення  на топографічній карті географічних (з точністю до секунд) та прямокутних координат окремих точок, географічних та магнітних азимутів,   абсолютних та відносних висот точок, падіння річки.    

3

 

 

Основні умовні позначення топографічних карт.

Вимірювання на топографічній карті.

Використання азимутів.

Практична робота 1.(продовження) Визначення  на топографічній карті географічних (з точністю до секунд) та прямокутних координат окремих точок, географічних та магнітних азимутів,   абсолютних та відносних висот точок, падіння річки.    

4

 

 

Плани населених пунктів.

Практичне використання топографічних карт, планів.

Практична робота 2.  Читання схем руху транспорту свого міста (обласного центру)

 

2

 

Тема 2. Картографія

5

 

 

Сучасні картографічні твори.
Математична основа карт.  Способи картографічного зображення об’єктів і явищ на  картах. Генералізація.

Практична робота  3. Визначення за градусною сіткою  географічних координат точок, азимутів, відстаней у градусах і кілометрах між точками на різних за просторовим охопленням картах.

6

 

 

Електронні карти та глобуси. Картографічні  інтернет-джерела. Навігаційні карти.

Географічні інформаційні  системи (ГІС), дистанційне зондування Землі, сфери їх практичного застосування.

Орієнтовні теми для досліджень (на вибір)

1.  Визначення оптимального маршруту руху між визначними об’єктами свого району за допомогою навігаційної карти своєї області.

2. Сфери використання даних дистанційного зондування Землі

 

12

 

Розділ ІІ. Загальні закономірності географічної оболонки Землі

 

1

 

Тема 1. Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети

7

 

 

Геоїд. Визначення місцевого та поясного часу. Сила Коріоліса.

Орбітальний рух Землі.

 Дослідження

1. Моделювання природних явищ на Землі у дні рівнодень та сонцестоянь.

2. Прояви сили Коріоліса на річках своєї місцевості

 

1

 

Тема 2. Географічна оболонка Землі

8

 

 

Склад, межі, закономірності та будова географічної оболонки. Антропосфера.

 

3

 

Тема 3. Геологічне середовище людства

9

 

 

Літосфера. Тектоніка літосферних плит.

Рельєф.

Дослідження

1. Причини заселення схилів вулканів.

2. Сучасні вимоги до будівництва у районах з високою сейсмічністю

10

 

 

Ресурсні властивості літосфери.

Практична робота  4.   Встановлення за тематичними картами материків та України зв'язку між тектонічними структурами, рельєфом, мінеральними ресурсами і густотою населення, розташуванням видобувних, матеріало-, паливомістких виробництв.

11

 

 

Підсумковий урок (Тематичне оцінювання)

 

3

 

Тема 4. Атмосфера та системи Землі

12

 

 

Атмосфера. Погода. Клімат.

Практична робота

5.  Визначення середніх температур та амплітуди їх коливань за добу, місяць, рік. Аналіз рози вітрів.

13

 

 

Стихійні атмосферні явища

Ресурсний потенціал атмосфери.

Дослідження

1. Ресурсний потенціал атмосфери своєї місцевості та приклади його використання. 

2. Система протидії засухам у своїй місцевості  

14

 

 

Кліматичні зміни на планеті. 

 

2

 

Тема 5. Гідросфера та системи Землі

15

 

 

Світовий океан та його складові. Ресурсний потенціал Світового океану.

Практична робота 6. Складання та аналіз схеми системи течій у Світовому океані; порівняння впливу холодної та теплої океанічних течії на клімат одного з материків. 

16

 

 

Води суходолу.

Дослідження

1. Система протидії паводкам, повеням, селям і лавинам в окремих районах України. 

2. Карстовий рельєф як приклад взаємодії геосфер.

3. Прозорість води у річці (озері, ставку): від чого залежить і чому змінюється?

 

2

 

Тема 6. Біосфера та системи Землі

17

 

 

Біосфера та її складові. Природні зони.

Дослідження

1.  Деградовані ґрунти: причини і перспективи використання.

2. Чинники порушення широтної зональності на материках та території України

18

 

 

Підсумковий урок (тематичне оцінювання)

 

9

 

Розділ ІІІ. Загальні суспільно-географічні закономірності світу

 

1

 

Тема 1. Географічний простір

19

 

 

Географічний простір, його системоутворювальна роль  та характеристики.

 

2

 

Тема 2. Демографічні процеси у світосистемі

20

 

 

Чисельність, природний рух, статево-вікова структура та характеристика демографічної ситуації населення світу.

Практична робота

7.  Обчислення показників народжуваності, смертності, природного та механічного приросту населення країни за статистичними даними.

21

 

 

Міграції. Демографічні чинники розвитку економіки та спеціалізації країн.

Дослідження

1.  Уплив старіння населення на місце країни в міжнародному поділі праці. 

2.  Працемісткі виробництва густозаселених регіонів світу.

3. Екологічні та соціальні проблеми густозаселених регіонів світу

 

4

 

Тема 3.  Глобальна економіка

22

 

 

Поняття «глобальна економіка».

Світовий ринок.  Роль транснаціональних корпорацій та вільних економічних зон у функціонуванні глобальної економіки.

Дослідження

1. Світовий ринок патентів: лідери й аутсайдери.

2.  Роль транснаціональних компаній у розвитку машинобудівних та хімічних виробництв в Україні   

23

 

 

Глобальні ланцюги доданої вартості.  Міжнародний ринок товарів.

Виробництво сільськогосподарської продукції у світі.

24

 

 

Глобальні ринки паливних мінеральних ресурсів.

Глобальні ланцюги доданої вартості у виробництві чорних та кольорових металів.

Сучасна географія машинобудування, хімічної та легкої промисловостей.. 

Практична робота 8. Позначення на контурній карті (знаками руху)  глобальних ланцюгів доданої вартості «видобування алюмінієвої сировини – виробництво глинозему – виробництво первинного алюмінію – споживання алюмінію». 

25

 

 

Сучасні транспортно-логістичні системи та інформаційно-комунікаційні мережі як інфра-структурний каркас глобальної економіки. Світовий ринок інвестицій і фінансів. Туризм.

Формування  «інформаційного суспільства».

 

2

 

Тема 5. Політична географія та геополітика

26

 

 

 Складники політичної географії. Взаємозв’язок між національними та геополітичними інтересами держави

27

 

 

Підсумковий урок (тематичне оцінювання)

 

8

 

Розділ ІV. Суспільна географія України

 

1

 

Тема 1. Українська держава

28

 

 

Політико-географічне положення України. Політико-економічна оцінка державного кордону України.

Дослідження

1.  Гельсінські угоди (Заключний акт наради з безпеки і співробітництва в Європі) – програма дій для будівництва єдиної, мирної, демократичної Європи

 

1

 

Тема 2.  Населення України

29

 

 

Кількість, відтворення, статево-вікова структура, міграції, система розселення, демографічні процеси населення України.

Практична робота 9.  Аналіз картограм  народжуваності, смертності, природного приросту, густоти  населення, урбанізації в Україні.  

Дослідження

1. Сучасна географія трудової еміграції  з України.

2. Соціальні проблеми монофункціональних міст   

 

6

 

Тема 3. Економіка України в міжнародному поділі праці

30

 

 

Сучасні риси національної економіки України.    Сільське господарство, металургія, енергетика, машинобудування в Україні.

31

 

 

Хімічна, легка та харчова промисловості України.

Дослідження

1. Давальницька сировина у швейній індустрії України: позитивні й негативні аспекти для виробників і споживачів.

32

 

 

Практична робота 10.  Аналіз секторальної структури економіки України.

33

 

 

Міжнародні транспортні коридори на території  України. 

Офшорна розробка програмного забезпечення в Україні.

Рекреаційний комплекс в Україні.

Дослідження

2. Офшорна розробка програмного забезпечення в Україні: основні центри,  компанії.

34

 

 

Місце України на світовому ринку інвестицій і запозичень. Транснаціональні фінансові корпорації  в Україні.

Сучасні форми просторової організації виробництва товарів і послуг в Україні.

Стратегія збалансованого розвитку України. 

Дослідження

 3. Реалізація планів сталого (збалансованого) розвитку в різних країнах: успіхи і прорахунки

35

 

 

Підсумковий урок

 

docx
Пов’язані теми
Географія, 11 клас, Планування
Додано
14 серпня 2019
Переглядів
6266
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку