Позакласна робота. Засідання гуртка."Що таке демократія"

Про матеріал
Матеріал призначений для учнів старших класів, де після вивчення тем учні зможуть використати отриманні знання на практиці- взяти участь у дебатах , бути журналістами, глядачами та суддями. Але результат повинен бути усвідомленим - ми громадяни, люди, а значить маємо права та маємо право брати участь у житті держави!!!
Перегляд файлу

          Грушівська ЗШ Ш І-ІІІ ступенів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    С. Грушівка 2020

 

 

 

Мета: навчити учнів визначати та застосовувати поняття «демо­кратія», «влада»; пояснювати переваги демократії над іншими способами організації влади; порівнювати, що таке законна та незаконна влада.

Обладнання: аркуші паперу, кольорові олівці, текст «Визначен­ня демократії», текст «Демократія і влада», текст «Хто має владу».

Епіграф: Тільки те суспільство, у якому народ користується верховною владою, є справжнім місцем свободи. Цицерон

Хідзаняття

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА

►► Обговорення епіграфа

Учитель (пише на дошці слово «Демократія»). Поясніть, як ви розумієте значення цього терміна.

Оголошення теми заняття та його мети.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

   Що таке демократія

►► «Дерево» демократи

Учитель. Спробуємо з'ясувати, що означає демо­кратія для кожного з нас.

Кожному учневі дають аркуш паперу, на яко­му треба намалювати уявне «дерево» демократії з «плодами» на гілках. Кожен має визначити для себе, у чому для полягають переваги демократії і записує їх на 4-6 уявних «плодах». Учні обгово­рюють результати своєї роботи.

►► Робота з текстом

Учитель пропонує учням прочитати текст «Ви­значення демократії».

Визначення демократії

Демократія походить від грецьких слів «демос», що означає «народ», та «кратос», що означає «влада». Існує багато визначень поняття «демократія», як-от:

 • це вільно обраний народом уряд, що керує за його згодою;
 • система управління, у якій верховна влада за­лишається за народом.

Проте найчастіше поняття «демократія» вжи­вається як синонім народовладдя.

Тобто демократія — одна з найдавніших в істо­рії форм організації суспільного життя та управлін­ня ним, яка забезпечує участь народу в управлінні державою та вирішенні суспільних проблем.

Дуже поширеним є переконання, що демократія — це таке державне правління, коли влада належить біль­шості населення, яке шляхом виборів формує певні органи цієї влади. Для декого демократія є синонімом

прав і свобод людини, без реалізації яких жодне сус­пільство не може називатися демократичним.

Демократія — це обмежена влада більшості, обмежена всіма правами і свободами, які на­лежать окремим людям. У демократичному » суспільстві права і свободи людини визнача­ють межі влади більшості. МарекНовицький

Інколи слово «демократія» вживається як ви­значення способу організації та діяльності колек­тиву людей, що об'єдналися у товариства, спілки, партії. Такий спосіб передбачає участь усіх членів у прийнятті рішень та формуванні керівних орга­нів, дотримання прав всіх членів цих колективів.

Прагнення людини та її переконаність у необхід­ності поширювати демократію у своїй країні та світі,. готовність до активних дій у цьому напрямку ство­рює підстави, щоб називати такий політичний світо­гляд або напрям суспільного руху демократичним. Для значної кількості людей демократія сьогодні стає духовною внутрішньою цінністю, певним ідеалом.

►► Робота над поняттям

 1. Що означає слово «демократія»?
 2. Як можна визначити поняття «демократія»?
 3. Оберіть на власний розсуд з-поміж запропо­нованих варіантів такий, що відповідає вашим уявленням:

а) демократія як спосіб управління державою;

б) демократія як синонім прав і свобод людини.

 1. Чому під демократією інколи розуміють спосіб ор­ганізації будь-якого колективу людей? Як слід ро­зуміти словосполучення «шкільна демократія»?
 2. Що означають словосполучення «демократичний світогляд»?
 3. Чого прагнуть партії і суспільні рухи, які вва­жають себе демократичними?
 4. Що означають слова «демократичний ідеал»?

   Зв'язок понять «демократія» і «влада»

►► Бесіда

 1. Що таке влада?
 2. Наведіть приклади, колій вам доводилося від­чувати на собі владу.
 3. Придумайте три словосполучення (речення) зі словом «влада».

» Робота з текстом

Прочитати текст «Демократія і влада». Працю­ючи в парах, виконати завдання


 


 


Влада означає право та можливість розпоря­джатися, керувати чимось, здійснювати вплив на поведінку людей.

Демократія є організованою системою влади. Слово «влада» у цьому випадку означає, що органи влади мають можливість контролювати і впливати на людську поведінку та діяльність.

За умов демократії органи влади формують­ся шляхом отримання влади з рук народу через вибори або за іншою процедурою. Органи влади приймають та впроваджують в життя закони та контролюють, охороняють їх дотримання. Напри­клад, в демократичному суспільстві суддя є пред­ставником судової влади, і цією владою він може позбавити злочинця волі. Але цю владу йому на­дано громадянами держави за законом.

У демократичному суспільстві громадяни погоджуються бути керованими владою, оскільки вони вважають, що так буде найкраще. Влада має законний характер, якщо її органи сформовані і ді­ють у межах законів, якщо громадяни згодні з нею та поважають її, дотримують законів держави.

Влада не є законною, коли її органи формують­ся з порушенням законів.

Незаконна влада зазвичай не має підтримки більшості населення, а її закони та дії часто опро­тестовуються громадянами у вигляді демонстрацій, мітингів, протестів та інших форм громадянської непокори. Законність є наріжним каменем влади.

Закінчіть речення.

 1. Під владою розуміють ... .
 2. Демократія є організованою системою влади, оскільки ... .
 3. Демократична влада є законною, коли ... .

4. Демократія — це така система влади, коли ор­гани влади формуються ....

►► Робота в малих групах

Учні об'єднуються в малі групи, ознайомлю­ються з текстом, а потім обговорюють його і дають відповідь на запитання.

Хто має владу?

Уряд, утворений парламентом після демократич­них виборів, був позбавлений влади внаслідок за­колоту військових, очолюваних генералітетом армії, незадоволеним результатами виборів та політикою цього уряду.

Парламент був розпущений, призначений но­вий уряд. Незабаром урядовими рішеннями були підвищені на 20 % податки та на 100 % ціни на бензин. Громадяни, незадоволені такою політикою, вдалися до страйків, масових пікетів Будинку уря­ду, демонстрацій протесту.

Запитання

 1. Хто має владу в цій ситуації: уряд чи народ?
 2. Чому ви так вважаєте?
 3. Чи є нова влада законною, чи ні? Чому?

Під час оголошення результатів учитель звер­тає увагу на питання законності нової влади, яке полягає не в тому, що уряд підвищив податки та ціни, а в способах його формування.

III. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

Учитель звертає увагу учнів на малюнок «Де­рево демократії» і пропонує, працюючи в групах, обрати у списку явища, які можна вважати «ко­рінням» демократії, а які — її «плодами». Учитель повертається до мети заняття і разом з учасниками з'ясовує, чи була вона досягнута.


 
 


 

  

docx
Додано
10 квітня 2020
Переглядів
546
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку