Презентація до Теми уроку: Види групувань та групувальних ознак. Статистичні таблиці і графіки.

Про матеріал
1. Види статистичних групувань. 2. Інтервал. 3. Статистичні таблиці і графіки.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тема уроку 6: Види групувань та групувальних ознак. Статистичні таблиці і графіки. Мета уроку: ознайомити з видами групувань та групувальними ознаками, розглянути види статистичних таблиць і графіків, особливості їх побудови та застосування. Проблемне питання: Для яких цілей використовуються групування в статистиці?

Номер слайду 2

Вивчання нового матеріалу. План уроку: Види статистичних групувань.Інтервал.3. Статистичні таблиці і графіки.

Номер слайду 3

Види статистичних групувань. Типологічні, Структурні, Аналітичні. Типологічні - це групування, за допомогою яких виділяють найхарактерніші групи, типи явищ з яких складається неоднорідна статистична сукупність, визначають істотні відмінності між ними, а також ознаки, що є спільними для всіх груп.

Номер слайду 4

Прикладом типологічного групування є розподіл населення України за сферою виробничої діяльності.{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Сфери діяльності20172020 Всього зайнято у народному господарстві100,0100,0 У тому числі:  У галузях матеріального виробництва80,073,8 У невиробничій сфері20,026,2

Номер слайду 5

Види статистичних групувань. Структурні групування характеризують розподіл якісно однорідної сукупності на групи за певною ознакою. Наприклад: за допомогою структурних групувань вивчають склад населення за віком, статтю, національністю, освітою та іншими ознаками; склад сімей за розміром, кількістю дітей, доходом; склад підприємств чи установ за кількістю працюючих, виробництвом продукції, і собівартістю,поділ студентів за успішністю.

Номер слайду 6

Групування спільних підприємств регіону за чисельністю працюючих. 431:839*100=51,4%{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Чисельність працівників, чол. Кількість підприємстводиниць% до підсумку. До 5043151,451–20023928,5201–6009010,7601–1000151,8 Понад 1000121,4 Разом839100

Номер слайду 7

Види статистичних групувань. Аналітичні групування проводяться за факторною ознакою, і в кожній групі визначається середня величина результативної ознаки. Факторна ознака – це ознака, що відображає причину, а ознака, що відображає наслідок називається – результативною.

Номер слайду 8

Залежність народжуваності дітей від віку матері{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Вікові групи, років. Частка жінок, %Середня кількість народжених на 1000 жінок. Молодші  2016,157,420–2414,1165,125–2915,991,430–3416,644,035–3915,616,140–4413,33,745–498,40,2 У цілому по сукупності10054,6 Аналіз даних таблиці свідчить, що кількість народжених на 1000 жінок найбільша у віці 20–24 роки. Чим старші за віком матері, тим народжуваність дітей менша.

Номер слайду 9

Інтервалом групування називають різницю між максимальним та мінімальним значеннями ознаки в кожній групі. Інтервали можуть бути рівні і нерівні. Рівні інтервали застосовують тоді, коли зміни кількісної ознаки всередині сукупності відбуваються рівномірно. Значення інтервалу в цьому випадку визначають за наступною формулою: 2. Інтервал.𝐈=𝑿𝐦𝐚𝐱− 𝑿𝒎𝒊𝒏п де і – інтервал;𝑿𝒎𝒂𝒙 максимальне значення ознаки; 𝑿𝒎𝒊𝒏 – мінімальне значення ознаки;  – кількість груп. Наприклад, прибутковість активів комерційних банків варіює у межах від 5 до 45%. При n = 4 величина інтервала складе:𝑰=𝟒𝟓−𝟓𝟒=𝟏𝟎 тоді межі інтервалів будуть відповідно: 5–15 15–25 25–35 35 і більше.

Номер слайду 10

Порядок утворення інтервалів груп розглянемо на конкретних прикладах. Необхідно розподілити 50 робітників малого підприємства за рівнем річної заробітної платні, утворивши 5 груп  з рівними інтервалами за умови, що найвища зарплата у колективі 60 тис. г. о. (грошових одиниць), а найменша – 10 тис. г. о. Отже, користуючись наведеною формулою, визначимо інтервал:𝑰=𝑿𝐦𝐚𝐱− 𝑿𝒎𝒊𝒏п=𝟔𝟎−𝟏𝟎𝟓=𝟓𝟎𝟓=𝟏𝟎 Отже інтервал тис. г. о. Знаючи заздалегідь, що буде утворено 5 груп, визначимо їх межі:І – 10 – (10 + 10) = 20 тис. г. о.;II – 20 – (20 + 10) = 30 тис. г. о.;III – 30 – (30 + 10) = 40 тис. г. о.;IV – 40 – (40 + 10) = 50 тис. г. о.;V – 50 – (50 + 10) = 60 тис. г. о. Кількість робітників, які отримують з/пл в тис/грн: 12,26,23,45,42,37,35,58, 15,28,32,39,44,55,31,24,43,56,19,47,29,27,58,46,25,37,33,11,24,39,57,38,42,59,49,33, 29, 37,26,34,22,38,28,43,31,44,37,32,39,34.

Номер слайду 11

Результати групування матимуть наступний вигляд:{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A} №групи. Групи робітників за рівнем річної зарплати, тис. г. о. Кількість робітників, чол.І10-204ІІ20-3012ІІІ30-4018ІV40-5010 V50-606 Разом-50 Кількість робітників, які отримують з/пл в тис/грн: 12,26,23,45,42,37,35,58, 15,28,32,39,44,55,31,24,43,56,19,47,29,27,58,46,25,37,33,11,24,39,57,38,42,59,49,33, 29, 37,26,34,22,38,28,43,31,44,37,32,39,34.

Номер слайду 12

3. Статистичні таблиці і графіки. Статистичною таблицею узагальнення числових показників, які характеризують різні суспільні процеси та явища. Статистичні таблиці мають значні переваги порівняно з текстовим викладом матеріалу:•          статистична таблиця наочніша й виразніша, ніж словесний текст;•          показники в ній розміщено в більш логічній і послідовній формі;•          дає змогу значно швидше й легше пізнати суть досліджуваного процесу;•          дані в статистичній таблиці розміщені компактно, що полегшує їх порівняння й аналіз;•          статистичні таблиці — основа групування статистичних даних. Кожна статистична таблиця має горизонтальні рядки та вертикальні графи (колонки, стовпці).

Номер слайду 13

Обов’язкові атрибути статистичної таблиці:•          загальний заголовок, що визначає зміст таблиці;•          внутрішні заголовки;•          підмет; присудок; іноді — примітки до таблиці. Сукупність горизонтальних рядків і вертикальних граф, а також відповідних заголовків без числових даних утворюють макет таблиці. Якщо таблиця має багато граф, то для полегшення користування нею слід застосовувати нумерацію. Рядки зазвичай нумерують цифрами, а колонки — літерами.

Номер слайду 14

Основні елементи статистичної таблиці називають підметом і присудком. Підметом статистичної таблиці називається те, про що говориться в ній. Наприклад: підмет — це продукти харчування. Зазвичай підмет розміщують у лівій частині таблиці. Присудок таблиці складається з числових показників, що характеризують підмет. Його зазвичай розміщують у вертикальних графах правої частини таблиці. Загальна кількість клітинок, які можна заповнити числами, визначає розмір таблиці. Він дорівнює добутку кількості рядків і кількості граф.

Номер слайду 15

Залежно від побудови підмета статистичні таблиці поділяють на три види: прості, групові та комбіновані (комбінаційні). Простою називають таблицю, підмет якої містить перелік об’єктів без групування їх за будь-якою ознакою (наприклад, перелік областей України, екзаменаційні відомості, статті витрат обігу в торгівлі, відрізки часу (дати) Наприклад: Забезпеченість населення України товарами тривалого користування, штук, на 1000 чол. населення (проста таблиця){5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Товар. Рік, шт2000р2010р2015р2020р. Годинники1792 шт1399 шт495 шт941 шт. Радіоприймальні пристрої281239128275 Телевізори331234103360 Фотоапарати1179668143 Холодильники та морозильники287203132295 Пральні машини214147119218 Електропилососи14012469140 Мотоцикли та моторолери5524440 Велосипеди та мопеди20614337192 Швейні машини1779477128

Номер слайду 16

Груповою називається таблиця, підмет якої розбито на групи за якоюсь ознакою (табл. 3 Розподіл студентів за зростом (групова таблиця), наприклад: групування магазинів за обсягом товарообороту, акціонерних банків — за дохідністю, студентів — за віком, зростом, статтю, національністю.{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Зріст, см. Кількість студентів. До 1654165-1706170-1751175-1803180-1906 Понад 1902 Усього22

Номер слайду 17

Комбінаційною називають таблицю, підмет якої згруповано за двома й більше пов’язаними між собою ознаками (табл. 4 Розподіл студентів за зростом і статтю (комбінаційна таблиця), наприклад: розподіл акціонерних банків за розмірами статутного капіталу та видами товариств; магазинів — за формами власності й обсягом товарообороту; студентів — за національністю та зростом.{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Зріст, см. Кількість студентівІз нихюнакидівчата. До 1654—4165-1706—6170-1751—1175-18033—180-19066—Понад 19022—Усього221111

Номер слайду 18

Завдання для самоконтролю 1. Що являє собою зведення статистичних даних і у чому полягає його мета?2. Чим просте статистичне зведення відрізняється від групового статистичного зведення?3. Коли застосовуються класифікації в статистиці, а коли застосовуються нестандартні групування за певними ознаками?4. Чим прості групування відрізняються від комбінаційних?5. Надайте характеристику структурним, типологічним та аналітичним групуванням. Вкажіть, які групування у яких випадках використовують.6. Які бувають групувальні ознаки?Як визначається кількість груп при дискретній, неперервній і альтернативній ознаці? Що є інтервалом групування, які бувають інтервали?9. Які існують способи утворення вторинних групувань статистичних даних?10. У чому полягає суть статистичної таблиці, з яких елементів таблиця складається? 11. Які різновиди таблиць за підметом бувають?12. Яких правил необхідно додержуватись при побудові статистичних таблиць?

pptx
Додано
10 січня 2023
Переглядів
1965
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку