Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Презентація "Дотримання інструкцій по веденню класних журналів"

Про матеріал
В презентації "Дотримання інструкцій по веденню класних журналів" окреслено вимоги до заповнення та ведення журналів.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Сергієнко Алла Іванівна, головний спеціаліст управління освіти ПРО ДОТРИМАННЯ ІНСТРУКЦІЙ ЩОДО ВЕДЕННЯ КЛАСНИХ ЖУРНАЛІВ

Номер слайду 2

  Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.05.2011 року № 423 «Про затвердження єдиних зразків обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності»   Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 року № 412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 року № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 року № 1362 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів першого класу Нової української школи» НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Номер слайду 3

ЧИННІСТЬ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ https://zakon.rada.gov.ua станом на 12.04.2019 року

Номер слайду 4

1. Інструкціями визначаються вимоги до заповнення Класних журналів.   2. Усі записи в журналах ведуться державною мовою. Допускається запис тем уроків (екскурсій, проектів тощо) і частково домашнього завдання (назва тексту тощо) на правій сторінці журналу мовою навчального предмета (іноземною, національної меншини). 3. Записи на всіх сторінках журналу (у тому числі тих, що заповнюють вчителі, які викладають окремі предмети) упродовж навчального року ведуться пастою (чорнилом) одного кольору.   4. Усі записи ведуться чітко і розбірливо. Виправлення з використанням гумки чи коректора не допускаються. Помилковий запис акуратно закреслюється (однією прямою лінією, якщо це слово, і похилою з правого верхнього кута до нижнього лівого у клітинці з балами) і поряд (у цій же клітинці або рядку) пишеться правильний. Виправлення бала, відмітки про успішність, назви теми засвідчується підписом керівника загальноосвітнього навчального закладу і скріплюється печаткою загальноосвітнього навчального закладу (за наявності) внизу сторінки журналу.   ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Номер слайду 5

5. Позначення класу на титульній сторінці журналу здійснюється арабськими цифрами і відповідними літерами українського алфавіту. Для позначення паралельних класів використовують прописні літери українського алфавіту (без лапок). 6. Запис переліку навчальних предметів інваріантної та варіативної складових відповідно до навчального плану здійснюється на третій сторінці журналу. Назви освітніх галузей не зазначаються.   7. Якщо для вивчення окремих навчальних предметів клас ділиться на групи, то для кожної з них у журналі відводять окремі сторінки. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Номер слайду 6

1-4 класи Розподіл кількості сторінок для навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану ЗНЗ (з урахуванням окремих сторінок для кожної групи при вивченні окремих предметів, якщо клас поділяється на групи) здійснює класний керівник і погоджує із заступником керівника з навчально-виховної роботи (п.36). 5-11 класи Розподіл кількості сторінок для навчальних предметів та курсів за вибором відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням поділу класів на групи при вивченні окремих предметів та профільності навчання здійснює керівник навчального закладу або його заступник з навчально-виховної роботи (п.2.1 р.2) ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Номер слайду 7

Клас Навчальні предмети Кількість годин Орієнтовна кількість сторінок у журналі 1 Навчання грамоти 7 16 розворотів 2–4 Українська мова 4/3 та 11 розворотів 1-4 Українська мова (у ЗНЗ з іншими мовами навчання) 3/4 8-9 розворотів 2–4   Літературне читання 3/4 11 розворотів 2–4 Іноземна мова 2 6 розворотів 1–4 Математика 4 9 розворотів 1–4 Природознавство 2 6 розворотів 3–4 Я у світі 1 3 розвороти (6 сторінок) 1–4 Музичне мистецтво 1 3 розвороти (6 сторінок) 1–4 Образотворче мистецтво 1 3 розвороти (6 сторінок) 1–4 Мистецтво 2 6 розворотів (12 сторінок) 1–4 Трудове навчання: 1 3 розвороти (6 сторінок) 2-4 Інформатика 1 3 розвороти (6 сторінок) 1–4 Фізична культура 3 9 розворотів 1–4 Основи здоров’я 1 3 розвороти (6 сторінок) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ РОЗПОДІЛУ СТОРІНОК ЖУРНАЛУ ЛИСТ МОНУ ВІД 21.09.2015 №2/2-14-1907-15

Номер слайду 8

1-4 класи Якщо учні вибувають із класу протягом навчального року, то навпроти їхніх прізвищ на сторінках з усіх предметів робиться запис: «Вибув/вибула». На наступних сторінках журналу прізвище цього учня (учениці) не записується. Зміни в обліковому складі учнів у журналі фіксуються після відповідного наказу по загальноосвітньому навчальному закладу із записом «Вибув/вибула (куди?), наказ від _______№___». Прізвища учнів, які прибули впродовж навчального року, записуються наприкінці списку з позначкою «Прибув/прибула з «__»______, наказ від _______№__». 5-11 класи Пункт відсутній Записи робляться відповідно до вказівок ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Номер слайду 9

8. Облік годин на вивчення навчальних предметів інваріантної складової навчального плану здійснюють на окремих сторінках класного журналу, відведених для цього предмета. 9. Облік вивчення предметів варіативної складової (курсів за вибором) здійснюють на окремих сторінках класного журналу. Наказ від 08.04.2015 №412 (1-4 класи) Облік годин індивідуальних та групових занять здійснюють на окремих сторінках журналу, де записують прізвища й імена всіх учнів класу, присутність їх на занятті позначається знаком «+». Назва навчального предмета, з якого було проведено заняття, вказується у графі «Завдання додому». (пп.4 п.10) ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Номер слайду 10

Наказ від 07.12.2018 №1362 Календарне, поурочне планування та модельна програма складається вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних у межах закладу загальної середньої освіти, міста, району чи області стандартів таких документів є неприпустимим. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Номер слайду 11

1-4 класи щодня запис у вигляді дробу, чисельник якого вказує на причину відсутності а знаменник – кількість пропущених уроків («хв/5», «пп/4», «бп/5»). Якщо учень (учениця) певний час перебував (перебувала) у санаторно-курортному закладі, то навпроти його (її) прізвища зазначається «Санаторій. Наказ від ___№___». Водночас в розділі ІІ «Облік навчальних досягнень учнів» навпроти його (її) прізвища на цей період зазначається «Санаторій». При цьому запис не має виходити за межі клітинок із датами, що відповідають цьому терміну. 5-11 класи щодня запис у вигляді дробу, чисельник якого вказує на причину відсутності а знаменник – кількість пропущених уроків («хв/5», «пп/4», «бп/5»). Пункт відсутній ОБЛІК ВІДВІДУВАННЯ

Номер слайду 12

Наприкінці кожного семестру та навчального року обчислюється і записується загальна кількість пропущених кожним учнем (ученицею) уроків (годин) – усього, через хворобу, через поважні причини і без поважних причин. Наказ від 08.04.2015 №412 (1-4 класи) Відсутність учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання, протягом усього навчального року або на певний період (наприклад, на час медичного лікування) у журналі не фіксується. Навпроти прізвища цього учня (учениці) запис робиться один раз «Інд. форма навчання. Наказ від___ №___». При цьому запис не має виходити за межі клітинок із датами, що відповідають терміну індивідуальної форми навчання. (пп.4 п.11) ОБЛІК ВІДВІДУВАННЯ

Номер слайду 13

У розділі ІІ «Облік навчальних досягнень учнів» класний керівник записує прізвища та імена учнів в алфавітному порядку без скорочень (у разі збігу прізвища та імені додається запис по батькові), назви навчальних предметів, відповідно до навчального плану прізвища, імена та по батькові вчителів, які їх викладають, систематично протягом року вносить до цього розділу відповідні записи, пов’язані з прибуттям або вибуттям учнів. ОБЛІК ВІДВІДУВАННЯ

Номер слайду 14

На лівій сторінці розгорнутого журналу в розділі ІІ «Облік навчальних досягнень учнів» учитель веде щоденний облік навчальних досягнень (із предметів, оцінювання яких здійснюється у балах) та відвідування учнями занять із навчального предмета, який він викладає. Відсутність учня (учениці) на уроці зазначається у журналі під відповідною датою буквою «н». У графі «Місяць і число» у день проведення уроку (екскурсії, передбаченої календарно-тематичним плануванням із певного предмета, контрольної роботи, практикуму, досліду тощо) проставляється дата проведення. Дата записується дробом, чисельник якого є числом, а знаменник – порядковим номером місяця у році. Наприклад, 04/09. Заздалегідь дати не записуються. ПОРОЖНІ КЛІТИНКИ (стовпчики) НЕ ПРОПУСКАЮТЬСЯ ОБЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Номер слайду 15

1-4 класи Пункт 14. Наприкінці семестрів та навчального року з навчальних предметів, з яких оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально, у журналі у графах «І семестр», «ІІ семестр», «Рік» записується «Зар.» (зараховано). Пункт27. Річний бал виставляється у колонці журналу з позначкою «Рік». 5-11 класи Пп.15п.3.2. Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за II семестр. Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється у колону з надписом ДПА без зазначення дати. ОБЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Номер слайду 16

1-4 класи Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально: у 1 класі – з усіх навчальних предметів; у 2 класі – протягом І семестру за рішенням педагогічної ради; у 2-­4 класах – із предметів інваріантної складової: «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», інтегрованого курсу «Мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура»; у 1-­4 класах – з усіх предметів варіативної складової. 5-11 класи Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12. Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок та показником оцінки в балах. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Номер слайду 17

Результати навчальних досягнень учнів позначаються цифрами від 1 до 12 (оцінки « | » не існує!) У разі не атестації учня робиться запис н/а. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Номер слайду 18

Наказ від 08.04.2015 №412 (1-4 класи)   Пункт 21. Підсумкові контрольні роботи з навчальних предметів, що можуть проводитися відповідно до розпорядження керівника навчального закладу чи органу управління освітою під час інспектування навчального закладу, фіксуються у журналі під датою фактичного дня проведення з наступним коригуванням календарно-тематичного плану. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Номер слайду 19

1-4 класи Окремі види перевірок у разі вербального оцінювання (за ведення зошита, діалог, диктант тощо) у журналі словом «Зар.» не фіксують. У випадках, коли учні звільнені за станом здоров’я від занять із фізичної культури, наприкінці семестрів та навчального року робиться запис «Зв.» (звільнений (а)). У разі не атестації учня (учениці) через пропуски половини або більшості уроків із навчальних предметів, які оцінюються вербально, робиться запис «Не зар.» (не зараховано) У разі не атестації учня (учениці) за тему, семестр, рік робиться відповідний запис «н/а» (неатестований / неатестована). 5-11 класи Учням, які за станом здоров'я зараховані до спеціальної групи з фізичної культури, при виставленні тематичних, семестрових та річного балів робиться відповідний запис: зар. (зараховано). У випадках, коли учні звільнені за станом здоров'я від занять з фізичної культури, трудового навчання, навчального предмету "Захист Вітчизни", при виставленні тематичних, семестрових та річного балів робиться відповідний запис: зв. (звільнений(а)). У разі не атестації учня робиться відповідний запис: н/а (не атестований(а)). ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Номер слайду 20

1-4 класи Пункт 23. Тематичний бал виставляється після опрацювання програмової теми (кількох підтем однієї великої теми, кількох невеличких тем, розділу підручника). Тематичний бал записується у колонці журналу без дати з позначкою «Тема». 5-11 класи Пункт 3.2. Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом Тематична без дати. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Номер слайду 21

1-4 класи Бал за семестр виставляється у колонці журналу з позначкою «І семестр» («ІІ семестр») не пізніше ніж за 3 дні до кінця певного семестру. У 4 - х класах бали, одержані учнями за ДПА у формі підсумкової контрольної роботи, виставляються на лівій сторінці журналу у розділі «Тема», де здійснюється запис «Державна підсумкова атестація». 5-11 класи З метою якісного оцінювання навчальних досягнень учнів та для забезпечення оптимальної організації виконання обов'язкових письмових робіт керівником навчального закладу (його заступником) складається графік проведення окремо на I та II семестри. Графік передбачає проведення, як правило, не більше однієї письмової контрольної роботи протягом навчального дня. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Номер слайду 22

1-4 класи Пункт 15. Навчальна діяльність учнів під час екскурсій, не передбачених навчальними програмами з певних предметів, та тих, які проводяться наприкінці навчального року (що записуються в журналі у розділі ІІІ «Облік проведення навчальних екскурсій»), не оцінюється і балами в журналі не фіксується. 5-11 класи Пункт 3.3. Екскурсії, передбачені змістом навчальної програми, обліковуються на відповідних сторінках навчальних предметів класного журналу та можуть оцінюватися вчителем. Оцінки за навчальну практику та навчальні екскурсії виставляються в журнал окремим рядком та можуть враховуватись при виставленні річних оцінок з відповідних предметів. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Номер слайду 23

1-4 класи Пункт 19. Колонки для фіксації результатів оцінювання ведення зошитів відводять наприкінці кожного місяця (з предметів «Я у світі» і «Природознавство», у разі якщо ці зошити ведуться, - наприкінці семестрів). У 1-му класі (та у І семестрі 2-го класу за рішенням педагогічної ради) результати перевірки зошитів у журналі не фіксуються. 5-11 класи Лист МОНУ від 03.07.2018 № 1/9-415 «Про вивчення в ЗЗСО навчальних предметів в 2018/2019 навчальному році» УКРАЇНСЬКА МОВА Ведення зошитів оцінюється від 1 до 12 балів щомісяця протягом семестру і вважається поточною оцінкою, що зараховується до найближчої тематичної. У разі відсутності учня на уроці протягом місяця рекомендуємо в колонці за ведення зошита зазначати н/о (нема оцінки). Учнівські зошити з предметів суспільно-гуманітарного циклу переглядаються учителем один раз на семестр і бал за ведення зошита може (за бажанням вчителя) виставлятись в журнал. При виставленні тематичних оцінок вчитель на власний розсуд може враховувати або ні оцінку за ведення зошита. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Номер слайду 24

У графі «Завдання додому» стисло записуються зміст (сторінки підручника, номери задач, параграфів тощо) і спосіб виконання завдання (вивчити напам'ять, повторити, розв’язати тощо). Наказ від 08.04.2015 №412 (1-4 класи) Запис у відповідній графі може не робитися у випадках, коли домашнє завдання не задається. ОФОРМЛЕННЯ ПРАВОЇ СТОРОНИ ЖУРНАЛУ

Номер слайду 25

У випадку відсутності вчителя педагогічний працівник, який його замінює, робить запис дати проведення уроку, теми і домашніх завдань. У графі «Завдання додому» після запису домашнього завдання записує «Заміна», своє прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом. ОФОРМЛЕННЯ ПРАВОЇ СТОРІНКИ ЖУРНАЛУ

Номер слайду 26

Відсутня нормативна база Поділ на І і ІІ семестр??? У кінці навчального року учителем на предметних сторінках після останнього уроку робиться запис про виконання програми??? Програму виконано Сергієнко А.І.(підпис) ОФОРМЛЕННЯ ПРАВОЇ СТОРІНКИ ЖУРНАЛУ

Номер слайду 27

1-4 класи Пункт 31. Прізвища, імена та по батькові учня, батьків або осіб, які їх замінюють, записуються у відповідних колонках повністю без скорочень. Не здійснюється запис про батьків (чи одного з них) у таких випадках: при позбавленні батьківських прав; у разі смерті; якщо один із батьків не бере участі у вихованні дитини, але водночас не позбавлений батьківських прав (за згодою). 5-11 класи Пункт відсутній Записи робляться відповідно до вказівок ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО УЧНІВ

Номер слайду 28

1-4 класи Записуються місце проживання (включає в себе постійне або тимчасове місце проживання дитини) і контактні номери телефонів батьків або осіб, які їх замінюють. Дані про місце роботи (посаду) та трудову діяльність батьків не записуються. Дата народження зазначається цифровим способом: число, місяць, рік народження. 5-11 класи Пункт відсутній Записи робляться відповідно до вказівок ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО УЧНІВ

Номер слайду 29

1-4 клас Пункт 32. У розділі VI «Листок здоров’я» медичний працівник ЗНЗ фіксує інформацію про групу здоров’я кожного учня. Ця сторінка підписується медичним працівником загальноосвітнього навчального закладу, класним керівником і керівником загальноосвітнього навчального закладу. 5-11 клас Пункт відсутній Записи робляться відповідно до вказівок ЛИСТОК ЗДОРОВ’Я

Номер слайду 30

Перший запис у розділі VII «Зведена таблиця руху учнів класу» робиться на початку вересня (орієнтовно до 05 вересня) у графі «На початок семестру (року)». Наступний запис про кількість учнів, які прибули або вибули, та про кількість учнів станом на перший день ІІ семестру робиться у перший день навчання (у графах «Прибув/прибула», «Вибув/вибула», «На кінець І семестру» і «На початок ІІ семестру»). Останній запис робиться в останній день навчального року.   ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ РУХУ УЧНІВ

Номер слайду 31

У розділі VIII фіксується проведення бесід з безпеки життєдіяльності та вступного інструктажу (облік виховних заходів (у тому числі виховних годин, годин спілкування тощо) у журналі не ведеться). БЕСІДИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Номер слайду 32

Контроль за дотриманням вимог до ведення журналу щокварталу здійснює керівник загальноосвітнього навчального закладу та його заступник з навчально-виховної роботи. Перевіряти ведення журналу також може особа, яка має право інспектувати загальноосвітній навчальний заклад. Якщо до ведення журналу немає зауважень, зазначається «Журнал перевірено»; записуються дата, прізвище, ініціали та підпис особи, яка здійснювала перевірку. КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕННЯМ ЖУРНАЛУ

Номер слайду 33

Якщо до ведення журналу є зауваження, то особа, яка перевіряє, у розділі ІХ «Зауваження до ведення журналу» стисло фіксує зауваження та пропозиції (за необхідності – термін усунення зауважень (пп.2 п.2.2))щодо поліпшення ведення записів у журналі учителем, записує дату, прізвище та ініціали і ставить підпис. У графі «Відмітки про виконання» вчитель щодо зауважень та пропозицій у триденний термін робить помітку «Виконано» або «Взято до відома», записує дату, своє прізвище та ініціали і ставить підпис. КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕННЯМ ЖУРНАЛУ

Номер слайду 34

Забезпечити контроль за дотриманням інструкцій та вказівок до ведення класних журналів. Постійно РЕКОМЕНДАЦІЇ

Номер слайду 35

Управління освіти Ізюмської міської ради Харківської області ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
3.5
Відповідність темі
4.5
Загальна:
4.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Найчук Степан Степанович
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Бойчук Василь Миколайович
  Загальна:
  3.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  4.0
ppt
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
12 квітня 2019
Переглядів
15819
Оцінка розробки
4.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку