10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Презентація "Фізична абетка" Тиждень фізики

Про матеріал

У презентації "Фізична абетка" висвітлені фізичні поняття, величини, прилади, а також вчені з використанням кожної букви української абетки. Проводимо аналогію з українською мовою і повторюємо алфавіт, можна в ході презентації учням запропонувати додати власні фізичні слова на дану букву.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Фізична абетка

Номер слайду 2

Українська абетка

Номер слайду 3

Архімеддавньогрецький математик, фізик, інженер, винахідник та астроном. Хоча дуже мало деталей відомо про його життя, він вважається одним з найвидатніших науковців античності.«Еврика »(дав.-гр.букв. «знайшов!») — вигукнув Архімеду, коли відкрив основний закон гідростатики. 

Номер слайду 4

прилад для вимірювання атмосферного тиску. Також може застосовуватися як альтиметр, для вимірювання висоти над рівнем моря. Барометр

Номер слайду 5

Внутрішня енергія(позначається як E або U) — повна енергія термодинамічної системи за винятком її кінетичної енергії як цілого і потенціальної енергії тіла в полі зовнішніх сил.

Номер слайду 6

Густина(питома маса) — відношення маси речовини (матеріалу) до її об'єму, є фізичною характеристикою будь-якої речовини, з якої складається тіло. Для випадку однорідних тіл густина визначається як відношення маси тіла m до об'єму V, який воно займає. Таким чином, густина ρ𝜌=𝑚𝑉 

Номер слайду 7

Ґратка кристалічна геометрично правильне розміщення атомів (йонів, молекул), властиве речовині, що перебуває в твердому (кристалічному) стані

Номер слайду 8

Дифузія(лат. diffusio — поширення, розтікання, розсіювання, взаємодія) — процес взаємного проникнення молекул або атомів однієї речовини поміж молекул або атомів іншої, що зазвичай приводить до вирівнювання їх концентрацій у всьому займаному об'ємі.

Номер слайду 9

Електрика(від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на) -розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.

Номер слайду 10

ЄмністьЄмність визначається, як відношення заряду тіла Q до різниці потенціалів U:𝐶=𝑄𝑈 

Номер слайду 11

Жорсткістьхарактеристика здатності  стрижня або пружини зазнавати пружної деформації під дією навантаження, яка пов'язує між собою силу пружності та абсолютне видовження при одновісній пружній деформації𝑘=𝑚𝑔𝑥 

Номер слайду 12

Звукколивальний рух частинок пружного середовища, що поширюється у вигляді  хвиль у газі, рідині чи твердому тілі. У вузькому значенні терміном звук визначають коливання, які сприймаються органами чуття людини

Номер слайду 13

терез. Ипристрій  для  зважування предметів, речовин або визначення  маси тіла

Номер слайду 14

Інерція. Явище збереження швидкості тіла при відсутності дії на нього інших тіл. Властивість тіла, яка полягає в тому, що тіло не може миттєво змінити швидкість, бо для цього потрібен час, називається інертністю тіла.

Номер слайду 15

коефіцієнт корисної діЇфізична величина, яка дорівнює відношенню корисної роботи до повної роботи. ККД позначається літерою η та вимірюється у процентах. Корисна робота завжди менша від повної. ККД завжди менший за 100 %.

Номер слайду 16

Йоффе Абрам. Фізик українського єврейського походження, організатор науки, знаний як «батько радянської фізики». Основні наукові досягнення пов'язані з вивченням електричних, фотоелектричних та механічних  властивостей  кристалів. Він був одним з перших, хто почав досліджувати напівпровідники.

Номер слайду 17

Коливанняспецифічні рухи або зміни стану систем різної фізичної природи, для яких спостерігається певна повторюваність в часі

Номер слайду 18

Лінзанайпростіший оптичний елемент, виготовлений із прозорого матеріалу, обмежений двома заломлюючими поверхнями, які мають спільну вісь, або взаємно перпендикулярні площини симетрії. 

Номер слайду 19

Маятниктіло, свобода руху якого в полі тяжіння обмежена підвісом в одній точці. Маятник може здійснювати коливальні й обертальні рухи.

Номер слайду 20

Ньютон Ісааканглійський вчений, який заклав основи сучасного природознавства, творець класичної фізики та один із засновників числення нескінченно малих: сформулював основні закони класичної механіки, відкрив закон всесвітнього тяжіння, дисперсію світла, розвив корпускулярну теорію світла, розробив (незалежно від Готфріда Лейбніца) диференціальне та інтегральне числення.

Номер слайду 21

Об'єктматеріальний предмет пізнання і практичного впливу з боку людини (суб'єкта)

Номер слайду 22

Переміщенняу фізиці це абсолютна величина - довжина відрізка, що сполучає початкову й кінцеву точку

Номер слайду 23

Рухпоняття, яке використовується для позначення будь-яких змін, які відбуваються у Всесвіті; це процес переміщення, зміна положення тіла відносно інших тіл у просторі.

Номер слайду 24

Силаназивають вплив на об'єкт. Це може бути магнетизм, гравітація, або будь-що що змушує тіло прискорюватись чи/та деформуватись.

Номер слайду 25

Тискфізична величина, яка чисельно дорівнює силі, що діє на одиницю площі поверхні тіла та діє за напрямом зовнішньої нормалі до цієї поверхні.

Номер слайду 26

Ударподія, при якій фізичні тіла взаємодіють між собою зі значними силами впродовж відносно короткого проміжку часу. Розрізняють пружні удари і непружні удари.

Номер слайду 27

Формулакоротка форма символічного запису інформації (як у математиці чи хімії), або загальне відношення між величинами. 

Номер слайду 28

Холоднизька температура навколишнього середовища (повітря, води тощо). Поняттям «холод» описують температуру, яку вважають низькою для певного об'єкту чи середовища.

Номер слайду 29

Центр вагиточка прикладення рівнодіючої всіх сил ваги, що діють на окремі частинки даного тіла.

Номер слайду 30

Часодне з основних понять фізики і філософії. фізична величина час здебільшого позначається літерою t, проміжок часу — літерою τ. Одиницею вимірювання часу в системі СІ є секунда, перелік інших одиниць приведений нижче.

Номер слайду 31

Швидкістьфізична величина, що відповідає відношенню переміщення тіла до проміжку часу, за який це переміщення відбувалось. Швидкість — величина векторна, тобто вона має абсолютну величину і напрямок.

Номер слайду 32

Щільністьякісна характеристика розташування об'єктів — без прогалин, властивість будь-якої множини, яка характеризує кількість елементів, що припадає на одиницю довжини, площі, об’єму; відношення маси тіла до його об'єму (застаріла термінологія)

Номер слайду 33

Блез Паскал. Ь Один із засновників математичного аналізу, теорії ймовірностей та проективної геометрії творець перших зразків лічильної техніки, автор основного закону гідростатики. На честь Паскаля названа одиниця вимірювання тиску (Паскаль, Па), а також популярна мова програмування Pascal.

Номер слайду 34

Юнг Томас англійський учений широкого профілю: фізик (один із засновників хвильової теорії світла), механік, лікар (першим описав явище астигматизму) та ботанік,  астроном, філолог  і сходознавець ; відомий своїми дослідженнями в галузях механіки суцільних середовищ та оптики. Пояснив акомодацію ока, першим описав астигматизм, заклав основи теорії капілярних явищ.

Номер слайду 35

Явищефілософська категорія, що відображає зовнішні властивості, процеси, зв'язки предмета, які даються пізнанню безпосередньо в формах живого споглядання. Явище може змінюватися, розвиватися відповідно до загальних законів розвитку матеріального світу.

Номер слайду 36

pptx
Пов’язані теми
Фізика, Інші матеріали
Додано
10 січня 2018
Переглядів
1961
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку