2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Презентація "Формування комп'ютерної грамотності на уроках інформатики та перспективи її удосконалення."

Про матеріал
В основу навчального курсу «Інформатика» для 5–9 класів покладено розвивально-компетентнісний підхід, що передбачає формування предметних та ключових компетентностей, а також розвиток певних мисленнєвих навичок.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Формування комп'ютерної грамотності на уроках інформатики та перспективи її удосконалення. ХГ №169 Найденко І. Д.25.02.2020

Номер слайду 2

Метою базової загальної середньої освіти є:розвиток і соціалізація особистості учнів,формування їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки,творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів. Формування комп'ютерної грамотності25.02.2020

Номер слайду 3

Мета базової загальної середньої освіти досягається шляхом реалізації таких завдань інформатичної освіти:визначати й формулювати у різноманітних життєвих ситуаціях задачі, для розв’язання яких можна залучити цифрові пристрої та інформаційні технології;знаходити, подавати, перетворювати, аналізувати, узагальнювати та систематизувати дані, необхідні для розв’язання життєвих задач;Формування комп'ютерної грамотності25.02.2020

Номер слайду 4

застосовувати алгоритмічний та системний підходи, створювати та аналізувати інформаційні моделі для ефективного розв’язання задач, що постають у житті, навчальній та професійній діяльності; вільно, відповідально й безпечно використовувати сучасні інформаційні технології та цифрові пристрої, а також самостійно опановувати нові;створювати інформаційні продукти, працюючи індивідуально або в команді;Формування комп'ютерної грамотності25.02.2020

Номер слайду 5

критично оцінювати інформацію та її вплив на людину і суспільство, переваги та ризики використання ІТ для себе, суспільства й довкілля;усвідомлювати етичні, суспільні, культурні та правові норми й дотримуватися їх під час роботи з інформацією та використання інформаційних технологій. Формування комп'ютерної грамотності25.02.2020

Номер слайду 6

Формування ключових компетентностей учнів на уроках інформатики. Формування компетентності учнів на уроках інформатики25.02.2020 В основу навчального курсу «Інформатика» для 5–9 класів покладено розвивально-компетентнісний підхід, що передбачає формування предметних та ключових компетентностей, а також розвиток певних мисленнєвих навичок.

Номер слайду 7

Компетентність — набута у процесі навчання інтегрована здатність учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці. Компетенція — суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини.25.02.2020

Номер слайду 8

Інформатика - шкільний предмет, що орієнтований на форми, методи роботи, притаманні компетентнісному підходу. Інтерактивні форми навчання є невід’ємною частиною роботи вчителів інформатики. Індивідуальна робота кожного учня на персональному комп’ютері поєднується з груповою роботою під час вивчення нового матеріалу, роботи над проектами, роботи в мережі Інтернет. Використання комп’ютерної техніки та мультимедійних засобів, які рекомендовані на інших предметах, є звичайними засобами навчання на уроках інформатики. Однією з ключових компетенцій є інформаційна компетенція, яка водночас для предмета «Інформатика» є предметною.25.02.2020

Номер слайду 9

Формування всіх ключових компетенцій здійснюється на кожному уроці. Учитель спрямовує процес навчання на формування певної компетенції.25.02.2020

Номер слайду 10

Через зміст та форми роботи на окремих уроках ми формуємо предметні компетентності, а через них – надпредметні та ключові.25.02.2020

Номер слайду 11

Ключова компетентність— спеціально структурований комплекс характеристик (якостей) особистості, що дає можливість їй ефективно діяти у різних сферах життєдіяльності і належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів. 25.02.2020

Номер слайду 12

Схеми формування ключових компетентностей на уроках інформатики Соціальна компетентність Комунікативна компетентність Компетентність творчої діяльності Компетентність самоосвіти25.02.2020

Номер слайду 13

25.02.2020

Номер слайду 14

25.02.2020

Номер слайду 15

25.02.2020

Номер слайду 16

25.02.2020

Номер слайду 17

Завданнями навчання інформатики в школі є формування в учнів навичок і вмінь проводити основні операції з інформаційними об’єктами.25.02.2020

Номер слайду 18

25.02.2020

Номер слайду 19

Діяльнісний підхід — спрямованість освітнього процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, професійну самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти.25.02.2020

Номер слайду 20

Групова робота. Урок-семінар. Урок-конференція. Урок-подорож25.02.2020

Номер слайду 21

Компетентнісний підхід — спрямованість освітнього процесу на досягнення результатів, якими є ієрархічно підпорядковані ключова, загальнопредметна і предметна (галузева) компетентності.25.02.2020

Номер слайду 22

Підготовка рефератів, брошур, презентацій та відеороликів25.02.2020

Номер слайду 23

Особистісно зорієнтований підхід — спрямованість освітнього процесу на взаємодію і плідний розвиток особистості педагога та його учнів на основі рівності у спілкуванні та партнерства у навчанні.25.02.2020

Номер слайду 24

Підготовка та участь в різноманітних конкурсах, олімпіадах, турнірах.25.02.2020

Номер слайду 25

Причини низької успішностіСлабка мотивація

Номер слайду 26

Мотивація - внутрішнє спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, який керує поведінкою людини, визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.

Номер слайду 27

«Не забувайте, що грунт, на якому будується ваша педагогічна майстерність, - у самій дитині, в її ставленні до знань і до вас, учителю. Це - бажання вчитися, натхнення, готовність до подолання труднощів. Дбайливо збагачуйте цей грунт, без нього немає школи.» В. О. Сухомлинський

Номер слайду 28

Формула мотивації

Номер слайду 29

Групи мотивів:

Номер слайду 30

Успіх - головне джерело мотивації учня до навчання. Тільки успіх дає задоволення від навчання і розвиває наступну внутрішню мотивацію. Ресурси (мотиви)діїУспіх

Номер слайду 31

Номер слайду 32

Ознаки внутрішньої мотивації:відчуття повного (розумового і фізичного) включення у діяльність; повна концентрація уваги, думок, відчуттів на справі; чітке усвідомлення цілей, уявлення про способи їх досягнення; відсутність страху за можливі помилки і невдачі; втрата звичайного відчуття усвідомлення себе і оточення, „розчинення” у власній справі.

Номер слайду 33

Методи зовнішньої мотивації: Прохання;Порада;Переконання;Навіювання;Маніпуляція;Примушення;Наслідування. Стимул — спонукання до дії. Він виступає причиною, яка зацікавлює людину у здійсненні певної діяльності.

Номер слайду 34

Причини демотивації: Навчальні:неготовність до навчання, запущеність;низький рівень опанування навчального матеріалу;формальне ставлення до навчання. Соціально-економічні:економічна криза, безробіття;бурхливий розвиток технологій;навчання не гарантує добробут;у ВНЗ навчаються за гроші.

Номер слайду 35

Виховні: Зневага родини до навчання;Зневага друзів до навчання;Знижена повага до навчання у соціумі. Профільні: Помилка у визначенні профілю навчання;Учень або не хоче вивчати матеріал на необхідному рівні, або вивчає лише те, що сам вважає необхідним. Причини демотивації:

Номер слайду 36

Кілька фактів про наш мозок: Позитивні емоції = ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ (гормон дофамін)10 хв. – час концентрації уваги мозку ( далі перерва)СТРЕС (адреналін) – ослаблення імунітету, зниження здатності навчатися, депресія Т. Чернігівська, Дж. Медіна

Номер слайду 37

ДЕНІЕЛ СІГЕЛ ТА ТІНА БРАЙСОН: СЕКРЕТИ МОЗКУ. 12 СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ДИТИНИ Інтегрована робота лімбічної системи та префронтальної кори забезпечує формування наступних якостей особистості:прийняття обгрунтованих рішень та планування,контроль над емоціями та тілом,самопізнання,співпереживання,мораль.

Номер слайду 38

Номер слайду 39

Дитина йде в школу з мотивацією:Ігровою – “гратися” у навчанні;Соціальною – дружити із іншими дітьми;Досягнень – за гарними оцінками;Навчальною – усвідомлене бажання вчитися.

Номер слайду 40

Мотивація знижується, або зникає? Можливо…Дитині страшно: боїться вчителя, пропустити матеріал, зробити помилку, боїться однокласників, здатися неуспішною;Учень втомився;Має місце медичний діагноз (дислексія, дисграфія, синдром дефіциту уваги і гіперактивності, різновиди мінімальної мозгової дисфункції);Дитина проявляє опір:шкільній системі, авторитарному вчителю, “мстить” за те, що у нього нема вільного часу, за образи, протистоїть батькам. Внутрішні причини: не вірить у себе, не бачить сенсу в тому, що робить, не може адаптуватися в групі, привертає увагу неуспішністю, проявляє ревнощі.

Номер слайду 41

Способи формування мотивації під час навчання повідомлення учням теоретичної значущості навчального матеріалу;практичне спрямування знань та можливість їх застосування у повсякденному житті;створення проблемних ситуацій; створення ситуації успіху;постановка близьких і далеких перспектив у навчанні.                                               

Номер слайду 42

Засоби формування в учнів мотивів і пізнавальних інтересів: чітка організація процесу навчання;авторитет учителя;стиль спілкування;самостійна пізнавальна діяльність учнів.                                                               

Номер слайду 43

Методи стимулювання інтересу до учіння:створення ситуацій пізнавальної новизни;створення ситуацій емоційно-ціннісних переживань;створення ситуації успіху; метод здивування;опора на життєвий досвід учнів;навчальні дискусії;заохочення;пізнавальні ігри.

Номер слайду 44

Педагог – майстер мотивації: Підтримує рівний стиль стосунків між усіма учасниками педагогічного процесу;Підбадьорює учнів, коли вони зустрічаються із труднощами;Підтримує позитивний зворотній зв’язок;Піклується про різноманітність методів викладання навчального матеріалу;Привчає учнів до напруженої пізнавальної праці, розвиває їхню наполегливість, силу волі, цілеспрямованість;Заохочує виконання завдань підвищеної складності;Учить чітко визначати цілі, завдання, форми звітності, критерії оцінки;Формує почуття обов’язку і відповідальності; Учить висувати вимоги насамперед до самого себе.

pptx
Додано
25 лютого
Переглядів
215
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку