Презентація "Формування навичок спілкування учнів на уроках англійської мови"

Про матеріал

В презентації розкриваються найбільш популярні методики та технології розвитку навичок спілкування учнів на уроках англійської мови в загальноосвітньому навчальному закладі.

Перегляд файлу


Дика Світлана Михайлівна, вчитель англійської мови «НВО-ЗШ І-Ш ступенів        № 31 з гімназійними класами, ЦДЮТ «Сузір'я»

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»В державних документах України, зокрема в Законі «Про освіту», в Законі «Про мову» та в Державній національній програмі «Освіта. Україна XXI століття» предмет «іноземна мова» поставлений на друге місце після державної,української, мови.

«Інтеграція України у світову спільноту потребує досконалого володіння іноземними

мовами. Без таких знань прилучитися до міжнародного співробітництва буде неможливо»

Державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ століття».

Великого значення оволодінню іноземними мовами надає і Рада Європи, девіз якої “Unity in Diversity”(«Єдність у розмаїтті»).

Сьогодні вчителі іноземних мов усього світу у викладанні іноземних мов користуються мовними Рекомендаціями Ради Європи, яка здійснює і вже здійснила не один науково-дослідницький проект в напрямку удосконалення методик викладання ІМ.

Так, наприклад, Проект №12 – науково-дослідницький проект 80-90-х років, в якому приймали участь

Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та інші західноєвропейські держави, - так і називається «Оволодіння сучасними мовами та навчання їм для спілкування» (“Learning and Teaching Modern Languages for Communication”.

                                                                                              Програма     “Language     Learning                                              for           European

Citizenship”(«Навчання мові громадян Європи») також націлена на те, щоб дати європейцям можливість вільного спілкування, зняття мовних бар’єрів, досягнення взаємного розуміння та поваги.

Все це ставить перед вчителями іноземної, зокрема англійської, мови важливе та відповідальне завдання - навчити своїх учнів іншомовному спілкуванню та забезпечити максимальну активізацію комунікативної діяльності учнів на уроці.

Вивчити іноземну мову – це передусім означає навчитися нею говорити, спілкуватися, використовуючи її в усній і письмовій формі.

Говорити іноземною – складне вміння людини самостійно користуватися мовним матеріалом (звуками, словами, словосполученнями, граматичними структурами) у спілкуванні відповідно до мовленнєвої ситуації.

На відміну від інших предметів, іноземна мова – ціла галузь, яка розкриває перед учнями скарбницю іншомовної культури, нові стилі життя, дає змогу  зрозуміти іншу ментальність.                                                               ПРИРОДНО-РОЗМОВНИЙ МЕТОД                                            

Учні мають отримувати тільки комунікативний мовний матеріал з урахуванням їх сфери спілкування, спираючись на побутово-розмовний стиль.


Головним завданням вчителя є формування мовленнєвих механізмів на англійській мові в складних штучних умовах, для того, щоб надалі наші учні могли вийти на понад комунікативний рівень, тобто вільне володіння мовою.

Такий підхід вимагає абсолютно нові засоби організації процесу навчання (одночасне залучення учнів в процес говоріння) і мовного матеріалу (мовну спіраль). При цьому особливу роль відіграє розуміння вчителем фізіології

                                                              ‘’WARMING-UP’’ – «НАТХНЕННЯ»                                           

“Warming-Up” проводиться на початку уроку, щоб підготувати мовний апарат дитини та мозок до сприйняття англійської мови.

Під час "warning up" учні хором проговорюють фразу, яку їм дає вчитель  і яка стає ядром

"натхнення" на уроці, і колективно розвивають та обґрунтовують думку цієї фрази. Наприклад, вчитель пропонує речення  "І study English" і дає завдання: "Extend this sentence and prove the importance of studying English" (Поширте речення і доведіть важливість вивчення англійської мови). І це коротке речення поступово виростає в колективну розповідь про значення англійської мови в нашому житті, побудовану за принципом мовної "спіралі". Т. І study English.

Р1 Сl.: І study English at school.

P2 Cl: I study English well at school.

P3 Cl: I want to study English well at school.

P4 Cl: I want and shall study English well at school.

T: Why?

P5 Cl: I want and shall study English well at school because it is very important for me.

T: Why?

P6 Cl: I want and shall study English well at school, because it is very important for me, because English іs the language of international communication.

P7CL: I want and shall study English well at school, because it is very important for me. English is the language of international communication. It helps me to understand the other people better.

Ці речення повторюються хором і додаються нові аргументи окремими учнями. Розширення сфери спілкування ведеться демократичним шляхом. Будь-яке висловлювання   учня    вибудовується за схемою: "скажи  → доведи  → зроби   висновок".                                                          ТЕХНОЛОГІЇ СПІВРОБІТНИЦТВА

                                         ТЕХНОЛОГІЇ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ                                        

Ця технологія використовується для зіставлення об'єктів чи явищ з метою визначення пріоритетів. Учням пропонується визначити власні пріоритети серед запропонованих цінностей і розташувати їх на відповідних щаблях.

Створення сінквейнів

Cінквейн - мала поетична форма, що складається з п'яти рядків. У такий спосіб учень має можливість з великого обсягу інформації відібрати головне і подати його в стислій формі. Під час створення сінквейну треба мати на увазі, що він повинен відповідати певній формі.

«Я чую і я забуваю, я бачу і я пам’ятаю, я роблю і я розумію». Старе китайське прислів’я


Мовлення учнів стає природнішим і невимушеним, якщо вони користуються зворотами, що виражають їх власне ставлення до предмета розмови. Щоб надати мовній діяльності учнів характеру природного спілкування, посилити емоційність мовлення, підвищити інтерес до вивчення мови, пропоную їм активніше вживати слова   і словосполучення потрібні для спілкування. Наприклад:

-  вступні формули: Му story deals with .... I'd like to comment on ... .

I'd like to dwell on ... .  I'm going to say a word or two about ... . I'd like to draw you attention to .. . It's a matter of common knowledge that .... Talking about...   I'd like to say, etc.; - формули, що поєднують окремі речення у зв'язне висловлювання: the matter is

that, the thing is that, the fact is that, the point is that, as a matter of fact, etc.;

-  формули, що виражають власну думку: in my opinion, to my mind, as for(to) me, as far as I am concerned, або власне ставлення: I am interested in, I am fond of, I am keen on, I am enthusiastic about, I am in a raptures over, I am crazy about, etc.;

-  слова та формули, що допомагають виділити в мовленні причинно-наслідкові зв'язки: the fact that, so, because, that is why, etc.;

-  формули, що виражають певне ставлення людей до тих чи інших явищ, фактів,

подій: ... be proud of, cannot but feel proud, one cannot help admiring, to express someone a great deal, to make a great -impression on, to leave an indelible impression on, to be popular with, etc.

Використання цих висловів підвищує інтелектуальну активність учнів, допомагає їм долати мовні труднощі. Вони допомагають учням розвивати свою думку у розгорнутий вислів, надають їхньому мовленню логічності і змістовності.

Більш природним, наближеним до розмовної мови, виразнішим, більш образним робить мовлення учнів і використання ідіом, прислів'їв та приказок.

Сучасна англійська мова, як і інші високо розвинуті мови, дуже багата ними. О.М. Горький називав їх «мисленням афоризмами». В практиці своєї роботи вчителя я широко використовую "мислення афоризмами" як для навчання фонетики, граматики і лексики, так і для розвитку усного мовлення. Використовую їх як під час навчання аудіюванню, так і в різних тренувальних вправах (усних та письмових). А для того, щоб їх закріпити в пам'яті учнів, використовую малюнок, ілюстрацію та спеціальні вправи, такі як: 1) доповнити антонімами; 2) назвати останнє слово; 3) скласти ситуацію, яку можна почати (або закінчити) тим чи іншим прислів'ям, приказкою чи ідіомою; 4) добрати еквіваленти в рідній мові. Досвід такої роботи показує, що учні охоче вивчають ідіоми, прислів'я і приказки, а також намагаються використовувати їх в усному мовленні та писемній мові.

Широко використовую на своїх уроках музику, записи дитячих пісень, музичні ігри та інші аудіо-курси, виконані носіями мови.

Вірші, пісні, музичні ігри підбираю так, щоб, співаючи, можна було виконувати різні дії та рухи і тим самим запам'ятовувати слова-дії.

Практикую аудіювання пісень з використанням графічної та малюнкової опори, різноманітних іграшок та предметів, що викликає зацікавленість до уроку і предмета.

Пісні, вірші та діалоги серії “Jazz Cants’’ (промовляння на фоні джазового синкопованого ритму), ритми “rap” допомагають учням оволодіти мелодією і різними видами інтонації, притаманними англійській мові. А слово, навіть окремі фрази, краще запам’ятовуються через пісню, вірш або діалог.

                                                     ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ                                              

Застосування на уроках англійської мови навчальної проектної технології дає можливість створити додаткову мотивацію. Учні виконують проекти тому, що це їм       цікаво.

Проектна робота дає можливість учням поновому розкрити себе незалежно від рівня володіння мовою, учить їх прийомам співпраці та взаємодії в роботі, допомагає розвивати творчі здібності і навички дослідження.

Проект робить мову більш пов'язаною з потребами того, хто навчається, вчить спілкуватися про власний внутрішній світ, свої думки, налагоджує тісний зв’язок між мовою і культурою.

Не полишайте дитину радості відкриття, пошуку, не давайте їй готових висновків, правил, де це можливо, нехай дитина сама до цього дійде.

Розвитку вмінь на навичок мовлення учнів сприяє і використанні змагальних форм роботи, таких як, наприклад різноманітні конкурси: на кращий монолог, діалог, драматизацію сценки, виконання вірша або пісні, конкурс знавців країнознавчого матеріалу, знавців літератури англомовних країн.Вище перераховані прийоми та методи сприяють підвищенню мотивації уроків англійської мови та більш синхронній роботи обох півкуль головного мозку учнів, що дає можливість сформувати мовленнєві механізми і вивести учнів на над комунікативний рівень, тобто на рівень вільного володіння мовою.

«Учитель готується до хорошого уроку все життя…. Така духовна і філософська основа нашої професії і  технологія нашої праці: щоб дати учням іскорку знань, вчителеві треба ввібрати ціле море світла» 

В.О. Сухомлинський

Дякую за увагу!

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Жарова Тетяна Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pdf
Додано
4 серпня 2018
Переглядів
1388
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку