8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Презентація "Інклюзивна освіта: крок за кроком"

Про матеріал
Презентація на тему: "Інклюзивна освіта: крок за кроком",в якій розглянуто основні питання впровадження та організації інклюзивного навчання в загальноосвітньому навчальному закладі.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Підготувала: заступник директора з питань інклюзивної освіти асистент вчителя Щербак Г.Ю. Вільнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Вільнянської районної ради Запорізької області Інклюзивна освіта: крок за кроком

Номер слайду 2

Інклюзивна освіта - це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу. Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей: УСІ ДІТИ Є ЦІННИМИ Й АКТИВНИМИ ЧЛЕНАМИ СУСПІЛЬСТВА

Номер слайду 3

Інклюзивний освітній заклад – це заклад освіти, який відкритий для навчання всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовних чи інших особливостей. Цей заклад забезпечує: співпрацює з фахівцями для надання спеціальних корекційних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей; створює позитивний клімат у шкільному середовищі; адаптує навчальні програми та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання;

Номер слайду 4

Основні принципи інклюзивної освіти Цінність людини не залежить від її здібностей і досягнень; Кожна людина має право на спілкування і на те, щоб бути почутою; Адаптація системи до потреб дитини, а не навпаки; Справжня освіта може здійснюватися тільки в контексті реальних взаємостосунків; Всі люди потребують підтримки і дружби ровесників; Задоволення індивідуальних освітніх потреб кожної дитини; Визнання спроможності до навчання кожної дитини та, відповідно, необхідність створення суспільством відповідно до цього умов; Рівний доступ до навчання у загальноосвітніх закладах та отримання якісної освіти кожною дитиною; Командний підхід у навчанні та вихованні дітей, що передбачає залучення педагогів, батьків та спеціалістів.

Номер слайду 5

Що ж мають на увазі під поняттям «діти з особливими потребами»? Це діти, які через різні причини потребують посиленої уваги педагогів, діти, яких природа позбавила можливості на достатньому рівні сприймати світ й почуватися належними до нього внаслідок хвороби, вади чи патологічного стану. До дітей з проблемами розвитку належать: Діти з порушенням інтелекту. Діти з відхиленнями в пізнавальному розвитку (ЗПР). Діти з порушеннями слуху. Діти з порушеннями зору. Діти з порушенням опорно-рухового апарату. Діти з порушенням мовлення. Діти з емоційними розладами, у тому числі з раннім дитячим аутизм (хворобливим станом психіки). Діти з порушеннями поведінки і діяльності. Діти зі складними комплексними порушеннями.

Номер слайду 6

Номер слайду 7

Сприяє когнітивному, фізичному, соціальному та емоційному розвитку Забезпечує рівний доступ до навчання Забезпечує відповідні їхній віковій категорії рольові моделі однолітків Розширює можливості для налагодження нових дружніх стосунків Створює можливості для навчання в реалістичному/природному середовищі Дає змогу підвищувати самооцінку й відчувати себе частиною цілого Учням з особливими освітніми потребами інклюзивна освіта:

Номер слайду 8

Педагогічному персоналу інклюзивна освіта: − допомагає налагодити співпрацю й застосовувати командний підхід до вирішення проблем і шляхи подолання труднощів; − забезпечує можливості для професійного розвитку; − допомагає усвідомити важливість розроблення програм навчання для дітей із різноманітними потребами; − дає змогу збагатити власну палітру методів і прийомів викладання та навчальних стратегій.

Номер слайду 9

1. Хто приймає рішення про відкриття інклюзивного класу? Відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, рішення про відкриття інклюзивного класу приймається керівником загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням освітніх запитів населення за умови наявності необхідної матеріально-технічної та методичної бази. Відповідних педагогічних кадрів і приміщень. Підстави для створення інклюзивного класу: - заява батьків або законних представників дитини з особливими освітніми потребами; - висновок ІРЦ. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

Номер слайду 10

2. Кількість учнів у інклюзивному класі? Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу у класі з інклюзивним навчанням кількість учнів з особливими освітніми потребами становить: 1-3 дитини із числа дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим слухом чи зором, легкими інтелектуальними порушеннями; Не більш як 2-є дітей із числа сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення, у тому числі з дислексією, розладами спектру аутизму, іншими складними порушеннями розвитку (порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату у поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку) або тих, що пересуваються на візках.

Номер слайду 11

3. За якими програмами та підручниками навчаються діти в інклюзивному класі? Навчання у класах з інклюзивним навчанням, здійснюється за типовими навчальними планами, програмами, підручниками та посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для загальноосвітніх, у тому числі спеціальними підручниками. Передумовою забезпечення успішності навчання дитини з ООП в загальноосвітньому навчальному закладі є індивідуалізація навчально-виховного процесу, що виражається у плануванні індивідуальної програми розвитку, яка має на меті: розробку комплексної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами; пристосування середовища до потреб дитини; надання додаткових послуг і форм підтримки у процесі навчання; організацію спостереження за динамікою розвитку учня.

Номер слайду 12

4. Що таке ІПР? Індивідуальна програма розвитку – це письмовий документ, який загалом є контрактом між педагогічним колективом і батьками чи законними представниками дитини. Він закріплює вимоги до організації навчання дитини, зокрема визначає характер освітніх послуг і форм підтримки. На кожного учня з особливими освітніми потребами група фахівців з обов’язковим залученням батьків учня або його законних представників складає ІПР. Її затверджує керівник загальноосвітнього навчального закладу і підписують батьки або законні представники дитини. Мета ІПР — визначити стратегії, ресурси, технології, спрямовані на забезпечення прогресу розвитку учня. ІПР переглядають двічі на рік, а за потреби й частіше, з метою її корегування.

Номер слайду 13

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

Номер слайду 14

Індивідуальну програму розвитку розробляє група фахівців, у склад якої входять: заступник директора з НВР; вчитель початкових класів (класний керівник); вчителі; асистент учителя; практичний психолог; учитель-дефектолог; соціальний педагог; вчитель-дефектолог (з урахуванням освітніх потреб дитини з ООП); батьки або законні представники дитини.

Номер слайду 15

5. Хто такий асистент вчителя? Посада асистента вчителя з'явилася у зв'язку із запровадженням інклюзивної освіти – з ініціативи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Міністерством соціальної політики було доповнено Класифікатор професій. Посаду асистента вчителя передбачено Типовими штатними нормативами загальноосвітніх навчальних закладів, а основні завдання описані в Постанові Кабінету Міністрів України від 15.08.2011р. №872 Основне завдання асистента вчителя – допомога вчителю в забезпеченні особистісно зорієнтованого, індивідуального підходу в освітньому процесі, зокрема у створенні ІПР для дитини з ООП.

Номер слайду 16

6. Корекційно-розвиткова робота з учнями з ООП кількість годин на корекційно-розвиткові заняття: 3-5 год. — для дітей — з порушеннями опорно-рухового апарату; із затримкою психічного розвитку; зі зниженим зором чи слухом; з легкими інтелектуальними порушеннями; 5-8 год. — для дітей — сліпих; глухих; з тяжкими порушеннями мовлення; з розладами спектра аутизму, іншими складними порушеннями розвитку (порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку тощо). Як правило, корекційно-розвиткові заняття проводять після уроків. Однак, якщо учень з особливими освітніми потребами навчається за індивідуальним навчальним планом і програмою, то корекційно - розвиткові заняття можна проводити за рахунок часу, відведеного на вивчення предмета, який учень не вивчає.

Номер слайду 17

8. Контроль й оцінювання навчальних досягнень учнів в інклюзивному класі Особливу роль у навчальному процесі відіграє оцінювання діяльності дитини, без якого неможлива повноцінна взаємодія між учителем і учнем. В інклюзивній освіті пріорітет надається якісному оцінюванню навчання, умінню здійснювати самоаналіз та самооцінку. Із цією метою використовується форма оцінювання та накопичення інформації – портфоліо. В інклюзивному класі портфоліо доповнює критерії оцінювання навчальних досягнень учнів та являє собою зібрання робіт учнів, які забезпечують бачення слабких та сильних сторін.

Номер слайду 18

Спосіб фіксування, накопичення та оцінки індивідуальних досягнень дитини з особливими освітніми потребами протягом певного періоду часу. Портфоліо учня Мета: формування в учня відповідальності і самостійності навчання; • розвиток вміння давати якісну оцінку результатів власного навчання та діяльності; • розвиток вміння аналізувати власні інтереси, схильності, потреби і співвідносити їх з наявними можливостями; • формування пізнавальних інтересів і готовність до самостійного пізнання; • самостійна добірка матеріалів портфоліо породжує ситуацію успіху, призводить до підвищення самооцінки і впевненості у власних можливостях. Портфоліо вчителя Мета: • розкрити індивідуальні можливості дитини; • стежити за динамікою навчальних досягнень учня за певний проміжок часу; • визначати ефективність та відповідність індивідуального навчального плану можливостям дитини, відтак коригувати його. • стежити за розвитком соціалізації та формуванням особистості учня. • здійснювати зворотний зв’язок між дитиною, батьками, вчителем. Розділи портфоліо вчитель добирає для кожної дитини з особливостями психофізичного розвитку окремо.

Номер слайду 19

7. Які чинники сприяють успішному функціонуванню інклюзивного навчання? Командний підхід; Задоволення індивідуальних потреб учнів; Співпраця з батьками; Створення сприятливої атмосфери в дитячому колективі.

Номер слайду 20

Консультування. Семінари-практикуми Ділові ігри. Проведення спільних свят. Батьківські збори. Дні відкритих дверей. Форми і методи роботи з батьками

Номер слайду 21

Види знань, умінь і якостей, якими мають володіти вчителі для успішної роботи в інклюзивному середовищі? розуміння інклюзії та повага до розмаїття; співпраця із зацікавленими сторонами (в тому числі батьками й фахівцями); створення позитивного соціального клімату; методи викладання, які узгоджуються з принципами інклюзії; планування інклюзивного навчального процесу; прагнення до неперервного професійного зростання.

Номер слайду 22

Подолати психологічний бар'єр, усвідомити, що такі діти мають рівні можливості вчитися разом з усіма. Застосовувати особистісно орієнтовані методи навчання з урахуванням індивідуальних особливостей дітей з ООП. Застосовувати стимулюючу систему оцінювання навчальних досягнень учнів. Прагнути допомогти дитині з ООП відчути себе частиною колективу. Створювати позитивну атмосферу в класному колективі. Основні завдання для вчителів, що працюють у класі з інклюзивною формою навчання Подолати психологічний бар'єр, усвідомити, що такі діти мають рівні можливості вчитися разом з усіма. Застосовувати особистісно орієнтовані методи навчання з урахуванням індивідуальних особливостей дітей з ООП. Застосовувати стимулюючу систему оцінювання навчальних досягнень учнів. Прагнути допомогти дитині з ООП відчути себе частиною колективу. Створювати позитивну атмосферу в класному колективі.

Номер слайду 23

БАТЬКИ МЕД- ПРАЦІВНИКИ ЛОГОПЕД ПСИХОЛОГ СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ АДМІНІСТРАЦІЯ АСИСТЕНТ ВЧИТЕЛЯ ВЧИТЕЛЬ ДИТИНА З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Номер слайду 24

Форми та методи психокорекційної роботи Рухливі ігри та ритмічні вправи на розвиток спритності, координації, точності, плавності рухів. Вправи на розвиток дрібної моторики пальців рук. Вправи на розвиток зорових просторових уявлень, орієнтації у своєму тілі та на аркуші паперу. Вправи на розвиток довільної саморегуляції. Психогімнастичні вправи. Дихальні вправи. Вправи на розвиток графічних навичок. Сюжетно-рольові ігри, імітаційні вправи, інсценування та ін.

Номер слайду 25

Як часто доводиться чути від нашого брата учителя: “Нічого не вийде з цього учня, безнадійний він…” Хочеться сказати: не поспішайте з висновками – на вашій совісті дитина В. Сухомлинський

Номер слайду 26

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Ніколенко Людмила Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Бондар Олеся Павлівна
  Робота якісна та деталізована, вдячна що поділилися власним досвідом)
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
Пов’язані теми
Психологія, Інші матеріали
Інкл
Додано
17 січня 2019
Переглядів
13474
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку