26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Презентація "Кейс-метод як форма інтерактивного навчання"

Про матеріал
Інструментом становлення нової освіти є інноваційна діяльність, яка полягає у внесенні якісно нових елементів в освітній процес. Пропонуються нові технології, інший педагогічний менталітет. Реалізація нових векторів розвитку освіти потребує використання інноваційних педагогічних технологій, творчого пошуку нових концепцій, принципів, підходів до освіти. Кейс-метод сьогодні має активне застосовування в Україні, оскільки відповідає потребам часу і несе в собі великі можливості. Це інтерактивний метод навчання, який дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів. Він сприяє розвитку винахідливості, вмінню вирішувати проблеми, розвиває здібності проводити аналіз і діагностику проблем.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Просвітницька година. Форми та методи інтерактивного навчанняІнтерактивненавчання

Номер слайду 2

Особистісно-орієнтована освіта базується на таких засадах:дитина у навчальному закладі - повноцінна особистість;метою освіти є становлення особистості;педагогічні відносини базуються на принципах гуманізації і демократизації;учень є суб'єктом навчальної діяльності;талановитою є кожна дитина;в основі навчання лежить позитивна Я-концепція особистості;навчання на основі успіху, відмова від примушування.

Номер слайду 3

Проведені соціологічні дослідження різних форм і методів викладання свідчать, що засвоєння матеріалу. Лекції - складає 20 %Лекції з використанням наукових джерел підвищує даний показник до 30 %Лекція с використанням аудіовізуальних засобів дає 50 % умов інформаціїДискусія - 70%Гра - 90 %

Номер слайду 4

Прості твердження обґрунтовують необхідність використання в системі освіти активних методів навчання. Дещо змінивши слова великого філософа Конфуція, можна сформулювати кредо інтерактивного навчання: Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу і чую, я трохи пам'ятаю. Те, що я чую, бачу і обговорюю - я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю і роблю - я набуваю знань і навичок. Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.

Номер слайду 5

Інтерактивне навчання Інтерактив (від анг.- взаємний та діяти). Інтерактивне навчання - це спеціальна форма організації пізнавальної активності, що має за мету створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність.

Номер слайду 6

Суть інтерактивного навчання полягає в тому , що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів; учитель і учень є рівноправними суб'єктами навчання. Інтерактивне навчання сприяє формуванню навичок та вмінь як предметних, так і загальнонавчальних; виробленню життєвих цінностей; створенню атмосфери співробітництва, взаємодії; розвитку комунікативних якостей. Технологія передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язання проблем. Інтерактивне навчання - це навчання діалогу, під час якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою взаєморозуміння, спільного розв'язання навчальних завдань, розвитку особистісних якостей учнів.

Номер слайду 7

КЕЙС-МЕТОДЯК ФОРМА ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯstyle.colorstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.typestyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 8

Гарвардська школа бізнесу. Вперше кейс-метод був застосований у 1910 р. при викладі управлінських дисциплін у Гарвардський бізнес-школі, який добре відомий інноваціями.

Номер слайду 9

В Україні даний метод став поширюватись тільки у другій половині 90-х років ХХ ст., як пізнавальна акселерація у процесі вивчення природничих наук.

Номер слайду 10

Кейс-метод (від англ. саsе studу – вивчення ситуації), відомий у вітчизняній освіті як метод ситуативного навчання на конкретних прикладах. Це „сукупність умов та обов’язків, що описують конкретні, реальні обставини на даному етапі”. Кейс, це завжди моделювання життєвої ситуації.

Номер слайду 11

Кейс – це події, які реально відбулися в певній сфері діяльності і які автор описав для того, щоб спровокувати дискусію в навчальній групі, підштовхнути учнів до обговорення та аналізу ситуації, до прийняття рішень. Таким чином, ситуаційна вправа або кейс– це опис конкретної ситуації, який використовують як педагогічний інструмент, що допомагає учням:

Номер слайду 12

глибше зрозуміти тему, розвинути уявлення;отримати грунт для перевірки теорії, дослідження ідей, виявлення закономірностей, взаємозв’язків, формулювання гіпотез;пробудити    інтерес,    підігріти  зацікавленість,    заохотити мислення та дискусію;

Номер слайду 13

отримати додаткову інформацію, поглибити знання;  переконатися у поглядах;розвинути   і   застосувати   аналітичне   і   стратегічне мислення, вміння вирішувати проблеми і робити раціональні висновки, розвинути комунікаційні навички;поєднати    теоретичні    знання  з    реа-ліями    життя, перетворити абстрактні знання у цінності і вміння учня.

Номер слайду 14

Як інтерактивний, кейс-метод може застосовуватися при закріпленні знань та вмінь, що були отримані на попередніх заняттях, розвиткові навичок аналізу та критичного мислення, зв’язку теорії та практики.

Номер слайду 15

Цінність кейс-методу полягає в тому, що він одночасно відображає не тільки практичну проблему, а й актуалізує певний комплекс знань, який необхідно засвоїти при вирішенні цієї проблеми, а також вдало суміщає навчальну, аналітичну і виховну діяльність, що безумовно є діяльним і ефективним в реалізації сучасних завдань системи освіти.

Номер слайду 16

Основними елементами кейсу є: Анатомія кейса Середовище: Де відбуваються події в кейсі. Тема: Про що йде мова у кейсі. Питання: Які піднімаються питання у кейсі. Дані: Яка інформація подається у кейсі.

Номер слайду 17

Розв’язок   кейса:   який   вимагається   стиль   мислення (дедуктивний – застосування теорії, індуктивний – створення теорії, конвергентний -аналітичний, дивергентний – творчий). Аналіз   кейса:   результат,   який   необхідно   досягнути (закритий кейс – єдина відповідь, відкритий – кілька можливих відповідей). Час, необхідний для обговорення (мало часу, багато часу).

Номер слайду 18

Існують наступні типи кейсів: Кейс-випадок – це короткий кейс, який розповідає про окремий випадок. Його можна використовувати під час викладення навчального матеріалу, для того, щоб проілюструвати певну ідею або підняти питання для обговорення. Даний кейс можна прочитати дуже швидко і тому учням не треба готуватися вдома. Кейс-вправа – надає учню можливість застосувати на практиці здобуті навички. Найчастіше використовується там, де необхідно провести кількісний аналіз.кейс-випадок; кейс-вправа; кейс-ситуація;

Номер слайду 19

Кейс-ситуація – класичний   кейс,   що   вимагає   від  учня   аналізу ситуації. В ньому найчастіше ставиться запитання: “Чому ситуація набула такого розвитку і як становище можна виправити?”. Кейс-ситуація, як правило, вимагає чимало часу для ознайомлення, тому з метою економії часу бажана попередня підготовка вдома.

Номер слайду 20

Схема роботи над кейсом-ситуацією:1.  Аналіз – пошук причин появи симптомів2.  Виявлення справжньої причини3.  Пошук варіантів рішення4.  Вибір оптимального рішення5.  Реалізація6.  Контрольppt_xxshearppt_xppt_xxshearppt_xppt_xxshearppt_xppt_xxshearppt_xppt_xxshearppt_xppt_xxshearppt_x

Номер слайду 21

Правила створення кейса: визначається дія і діючі актори, при цьому можна дати їхній опис. Н/д: «Що робить певна людина?», « У неї є такі-то достоїнства, такі-то недоліки»;описується    ситуація    (симптоми);вказуються елементи антуражу. Коли складена схема кейса, необхідно визначити його методичну мету, що стане його віссю.

Номер слайду 22

Методичною метою застосування кейс-методу може бути:  ілюстрація до теорії; чисто практична ситуація; і їхнє поєднання. Однак у будь-якому випадку мета має бути вагомою, щоб робота з кейсом зацікавила учнів. Цьому сприятиме напруженість ситуації, описаної в кейсі, конфлікт, навіть драматичність, що вимагають прийняття швидких рішень. Зміст кейса повинен відображати навчальні цілі.

Номер слайду 23

Приклад кейсу Розробка способів впливу на учня № з/п. Причини поведінки1234567 Малоймовірно Дуже ймовірно1 Низька мотивація12345672 Недостатня самостійність12345673 Проблеми зі здоров’ям12345674 Проблеми в родині12345675 Відсутність перспективи росту12345676 Розчарованість 12345677Інші причини1234567 Оцінка причин поведінки

Номер слайду 24

Засоби впливу для зміни поведінки № з/п. Варіанти дій. Так. НіЧому1 Поінформувати Петра про те, що він може позбавитися стипендії заданих обставин2 Розглянути питання про перспективу майбутнього працевлаштування3 Перевести учня в іншу групу (якщо це можливо)4 Поговорити з П. Паньком5 Запитати одногрупників Петра, як вони прокоментують причини такоїповедінки одногрупника6 Проаналізувати свою поведінку (одногрупників) по відношенню до Петра7 Запропонувати посаду старости у групі8 Залишити все як є ще на 2 місяціІнші варіанти

Номер слайду 25

Сучасна освіта повинна вирішувати подвійне завдання:- по перше, забезпечити загальний розвиток, який спрямований наформування інтелектуальних, естетичних, духовно-творчих, моральних,психофізичних якостей людини;- по друге, сприяти професійному розвитку, який передбачає  наявністьзагальних здібностей для вирішення спеціальних завдань.

Номер слайду 26

Кейс-метод Кейс-метод ґрунтується на принципах, які фактично змушують переглянути ролі викладача і учня. Зобов'язання викладача при застосуванні кейс-методу полягає в тому, щоб створити у навчальному кабінеті такі умови, які б дозволили розвинути в учнів вміння критично мислити, аналізувати, спонукати їх до того, щоб в процесі дискусії поділитися власними думками, ідеями, знаннями та досвідом. Зобов'язання учня полягає в тому, щоб збагачуючи своєю творчою енергією навчальний процес, прийняти на себе частку відповідальності за його результативність.

Номер слайду 27

Таким чином, треба визначити, що застосування викладачем кейс-методу з одного боку стимулює індивідуальну активність учнів, формує позитивну мотивацію до навчання, зменшує «пасивних» і невпевнених у собі учнів, забезпечує високу ефективність навчання і розвитку майбутніх робітників, формує певні особистісні якості і компетенції, а з другого дає можливість самому педагогу: самовдосконалюватись, по-іншому мислити й діяти та оновлювати власний творчий потенціал.

Номер слайду 28

Дякую за увагу!Інтерактивненавчання

pptx
Додано
21 лютого 2019
Переглядів
2011
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку