18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Презентація" КЛІТИНА – ЕЛЕМЕНТАРНА ОДИНИЦЯ ЖИВОГО"

Про матеріал
Презентація КЛІТИНА – ЕЛЕМЕНТАРНА ОДИНИЦЯ ЖИВОГО. Знання про клітину як елементарну одиницю живого; допомогає вивчити будову і функції біомембрани і види мембранного транспорту, познайомити учнів зі складом і властивостями цитоплазми, цитозоля; сформувати знання про структуру і функції клітини і клітинних органел.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

КЛІТИНА – ЕЛЕМЕНТАРНА ОДИНИЦЯ ЖИВОГО. БІОМЕМБРАНИ

Номер слайду 2

Мета:сформувати знання про клітину як елементарну одиницю живого; вивчити будову і функції біомембрани і види мембранного транспорту, познайомити учнів зі складом і властивостями цитоплазми, цитозоля; сформувати знання про структуру і функції клітини і клітинних органел.

Номер слайду 3

Основними складовими поверхневого апарату клітини: Біомембрана та Глікокалікс

Номер слайду 4

Функції біологічних мембран1. Обмежуюча. Мембрана обмежує цитоплазму від міжклітинного простору, і більшість клітинних органел від цитоплазми, захищає клітину від проникнення непотрібних речовин, підтримує її гомеостаз.2. Формування гідрофобної зони. Гідрофобна зона є основним бар'єром, що оберігає клітину від проникнення більшості речовин. Ряд найважливіших метаболічних процесів протікає тільки в неполярному середовищі.

Номер слайду 5

3. Бар’єрна. Через мембрану проходять далеко не всі речовини, які знаходяться в клітині і поза її межами, тобто мембрана є напівпроникною.4. Транспортна. Це перенесення речовин через мембрану, яка забезпечує переміщення певних молекул та іонів, створює трансмембранну різницю електричного потенціалу, яка слугує поштовхом для транспорту.5. Компартменталізація клітини. Система внутрішніх мембран розділяє вміст клітини на відсіки (компартменти). В них зосереджені певні речовини, необхідні для виконання конкретних функцій. Всі мембранні органели є внутрішньоклітинними компартментами.

Номер слайду 6

6. Утворення органел. Мембранні органели забезпечують одночасне протікання багатьох різноспрямованих метаболічних процесів.7. Рецепторна. Наявність в мембрані різноманітних рецепторів, що сприймають хімічні сигнали у вигляді гормонів, медіаторів та інших біологічноактивних речовин, обумовлює здатність клітини змінювати метаболічну активність та обмінюватися “інформацією” з іншими клітинами.8. Утворення міжклітинних контактів. Біомембрани можуть утворювати наступні види контактів: простий контакт, щільний замикаючий контакт, десмосоми, щілинний контакт, синаптичний контакт.

Номер слайду 7

глікокалікс На зовнішній поверхні плазматичної мембрани в тваринній клітині білкові і ліпідні молекули пов'язані з вуглеводними ланцюгами і утворюють глікокалікс. Вуглеводні ланцюги виконують роль рецепторів. Завдяки ним здійснюється міжклітинне розпізнавання, клітина набуває здатності специфічно реагувати на зовнішні впливи.

Номер слайду 8

Клітинна стінка. В рослинних клітинах ззовні мембрани розташована щільна структура - клітинна оболонка, або клітинна стінкаскладається з полісахаридів Целюлоза. Геміцелюлоза. Пектини

Номер слайду 9

ТРАНСПОРТ РЕЧОВИНАктивний – перенос молекул через мембрану за допомогою спеціальних білків проти концентраційного градієнту з витратою енергії АТФ. Пасивний – без витрати енергії АТФ за концентраційним градієнтом (дифузія, осмос)

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Дифузія - транспорт молекул і іонів через мембрану з області з високою концентрацією в область з нижчою їх концентрацією. Дифузія. Проста дифузія. Полегшена дифузія

Номер слайду 12

Осмосом називається транспорт розчинника через напівпроникну мембрану. В живих системах таким розчинником є вода, яка здатна проходити через спеціальні водяні канали, утворені білками-аквапоринами, і переносити молекули і іони розчинених в ній речовин.

Номер слайду 13

Натрій - калієва АТФаза (активний транспорт)Інша назва - Nа+, К+-АТФаза або Nа+, К+-насос. Nа+, К+-насос викачує 3 іони Nа+ з клітини в обмін на 2 іони К+Фермент регулює концентрацію Nа+ і К+ всередині клітини, потоки Н2 О, підтримує постійний об'єм клітини, забезпечує Nа+-зв'язаний транспорт багатьох молекул, які беруть участь в створенні мембранного потенціалу і потенціалів дії.

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Na+ K+ насос

Номер слайду 16

Кальцієва АТФаза (активний транспорт)Інша назва - Ca2+-АТФаза або Ca2+-насос. Ca2+- насос викачує іони кальцію з клітини, регулючи концентрацію Ca2+в цитоплазмі, який є необхідним для процесу м'язового скорочення.

Номер слайду 17

Піноцитоз – це процес поглинання рідини і розчинених в ній речовин з утворенням специфічних мембранних пухирців. Опосередкований рецепторами ендоцитоз характеризується поглинанням з позаклітинної рідини певних макромолекул за участю мембранних рецепторів.

Номер слайду 18

Фагоцитоз – це процес захоплення і поглинання клітиною великих частинок (іноді цілих клітин і їх частин). Спеціальні клітини, що здійснюють фагоцитоз, називаються фагоцитами. В результаті утворюються великі пухирці ‑ фагосоми.

Номер слайду 19

ЦИТОПЛАЗМАЦитоплазма складає основну масу клітини - це весь її внутрішній вміст, за винятком ядра. Містить 75-85 % води, 10-20 % білків і багато інших речовин, але в менших кількостях. Цитоплазма складається з цитозолю (цитоплазматичний матрикс), внутрішньоклітинних органел і включень.

Номер слайду 20

Цитозоль це структурований колоїд, що складається з складної суміші розчинених у воді органічних макромолекул - білків, жирів, вуглеводів, малих органічних молекул Фізичні властивості цитозолю: Колоїд може переходити з більш рідкого стану - золю, в більш твердий стан - гель. Постійний броунівський рух молекул і постійне зіткнення молекул ініціює метаболічні реакції. Перехід ділянок цитоплазми зі стану гелю в стан золю і навпаки обумовлює циклоз - рух цитоплазми. За допомогою хімічних буферів підтримується постійність р. Н. Підтримується певний розмір і форма клітини.

Номер слайду 21

Хімічний склад і властивості цитозолю: Неорганічні речовини: вода, солі, гази. Органічні речовини: білки, вуглеводи, ліпіди, нуклеотиди. Біологічні властивості цитозолю: Забезпечення метаболізму;Здатність до руху;Забезпечення росту і диференціювання клітин;Підтримка гомеостазу клітини;Містить органели, сприяє виконанню ними специфічних функцій.

Номер слайду 22

Номер слайду 23

ОРГАНЕЛИОрганели - постійні компоненти клітини, що мають певну будову і виконують певні функції.Їх можна розділити на дві групи: МембранніНембранніОдномембранніДвомембранні

Номер слайду 24

ОДНОМЕМБРАННІ ОРГАНЕЛИЕндоплазматична сітка . Агранулярна Функції гладенької ЕПС:1. Синтез фосфоліпідів та вуглеводів;2. Накопичення і модифікація синтезованих речовин;3. Упаковка їх у везикули і транспортування до місця використання;4. Участь в процесах детоксикації шляхом біохімічного ферментативного Перетворення токсинів у нетоксичні речовини, які є більш зручними для екскреції.

Номер слайду 25

Ганулярна ЕПСФункції зернистої ЕПС:1. Участь в процесі синтезу білків;2. Накопичення і модифікація білків, що синтезуються;3. Упаковка білків у везикули, які синтезуються і транспортуються до місця використання;4. Утворення мембранної системи гладенької ЕПС.

Номер слайду 26

Комплекс Гольджі (КГ), або апарат Гольджі (АГ) Функції комлексу Гольджі: Накопичення і модифікація синтезованих в ЕПС макромолекул;2. Утворення складних секретів і секреторних везикул;3. Синтез і модифікація вуглеводів, утворення глікопротеїнів;4. КГ грає важливу роль в оновленні цитоплазматичної мембрани шляхом утворення мембранних везикул та їх подальшого злиття з клітинною мембраною;5. Утворення лізосом і пероксисом. Спеціальні функції комплексу Гольджі:1. Формування акросоми сперматозоїда під час сперматогенезу;2. Віттелогенез - процес синтезу і формування жовтка в яйцеклітині.

Номер слайду 27

Цис- и транс- компартменты аппарата Гольджи

Номер слайду 28

Лізосоми (від грец. lisis – розчинення, soma – тіло) – кулясті пухирці діаметром 100-180 нм. Містять ферменти, що здатні руйнувати, розщеплювати білки, нуклеїнові кислоти, ліпіди та вуглеводи. У лізосомах перетравлю- ються мікроорганізми та віруси. Лізосоми

Номер слайду 29

Одні лізосоми можуть зливатися з піноцитарними чи фагоцитарними пухирцями і цим беруть участь у формуванні травних вакуоль. Лізосоми іншого типу можуть перетравлювати окремі частини клітини, тобто знищують в основ- ному дефектні органели, ушкоджені або мертві клітини. Лізосоми

Номер слайду 30

Лізосоми Первинні лізосоми ‑ тільця невеликих розмірів з великою кількістю ферментів у неактивному стані.2. Вторинні лізосоми ‑ більші тільця, у яких відбувається активний процес перетравлення макромолекул та клітинних структур. 3. Залишкові тільця. Неперетравлений в лізосомах матеріал залишається в них, зменшується в розмірах, утворюючи залишкові тільця в цитоплазмі.4. Аутофагуючі вакуолі. Первинні лізосоми можуть зливатися з зовнішніми і внутрішніми структурами клітини і руйнувати їх.

Номер слайду 31

Функції лізосом:1. Перетравлення речовин, які надходять в клітину ззовні в процесі фагоцитозу.2. Перетравлення пошкоджених внутрішньоклітинних макромолекул і органел та тих, що виконали свою функцію (аутофагія).3. Участь у перетравлення загиблих клітин.4. Рециклізація органічних молекул, розщепення білків, вуглеводів та нуклеїнових кислот до мономерів для повторного їх використання в процесах синтезу.

Номер слайду 32

Пероксисоми – дрібні мембранні пухирці, які містять ферменти каталазу та пероксидазу. 2 Н2 О2 → 2 Н2 О + О2↑Вакуолі (лише у рослинній клітині)Вони відокремлені від цитоплазми одинарною мембраною - тонопластом. Порожнина вакуолі заповнена клітинним соком, який є водним розчином неорганічних солей, глюкози, органічних кислот та інших речовин. Вони виконують запасаючу, видільну, осмотичну та лізосомну (санітарну) функції.

Номер слайду 33

До двомембранних органел належать:мітохондріїпластиди.

Номер слайду 34

ДВОМЕМБРАННІ ОРГАНЕЛИМітохондрії

Номер слайду 35

Стінка мітохондрії складається із двох мембран – зовнішньої гладенької та внутрішньої, що має вирости всередину – гребені або кристи, які поділяють мітохондрію на відсіки. Будова мітохондрій

Номер слайду 36

Кристи мають вигляд дископодібних, трубчастих чи пластинчастих утворів, які часто розгалуджуються. На поверхні крист, що межує із внутрішнім середовищем мітохондрії, є особливі грибоподібні білкові утвори – АТФ-соми, які містять комплекс ферментів, необхідних для синтезу АТФ. Будова мітохондрій

Номер слайду 37

1 – наружная мембрана, 2 – внутрішня мембрана, 3 – кристи, 4- матрикс. Схема будови мітохондрії

Номер слайду 38

Основна функція мітохондрій – синтез АТФ. Цей процес відбувається за рахунок енергії, яка звільняється під час окиснення органічних сполук, тобто перетворення енергії окислених речовин на енергію фосфатних зв’язків. Початкові реакції відбуваються в матриксі, а наступні – на внутрішній мембрані. Функції мітохондрій

Номер слайду 39

З внутрішньою мембраною пов’язані – тилакоїди – структури, що нагадують пласкі цистерни. Великі тилакоїди розташовані поодиноко, а дрібніші зібрані в грани, які нагадують стопки монет. У тилакоїдах містяться основні пігменти – хлорофіли та допоміжні – каротиноїди. Тут наявні також усі ферменти, які необхідні для здійснен- ня фотосинтезу. Будова хлоропластів

Номер слайду 40

Основна функція хлоропластів – здійснення фотосинтезу. Крім того, у них на мембрані тилакоїдів є АТФ-соми, де відбувається синтез АТФ. Також у хлоропластах синтезуються ліпіди, білки мембран тилакоїдів та ферменти, що забезпечують реакції фотосинтезу. Функції хлоропластів

Номер слайду 41

Схема строения хлоропласта1- граны, 2- наружная мембрана, 3- строма, 4 – ламеллы, 5- включения (зерна крахмала или жировые капли) 1- тилакоиды, 2 -ламеллы

Номер слайду 42

Пластиди : хлоропласти, хромопласти та лейкопласти. Хлоропласти

Номер слайду 43

Пространственная модель хлоропласта

Номер слайду 44

НЕМЕМБРАННІ ОРГАНЕЛИРибосоми. Схема будови прокариотичної рибосоми. Схема будови еукаріотичної рибосоми

Номер слайду 45

Схема полисомы и транспорта белка в ЭПР

Номер слайду 46

Цитоскелет, актиновые филаменты

Номер слайду 47

Структура микротрубочки

Номер слайду 48

Функції цитоскелету:1. Підтримка об'єму і форми клітин2. Зміна форми клітин3. Пересування органел і транспортних везикул4. Утворення мультиферментних комплексів5. Координоване розміщення комплексів ферментів6. Утворення веретена поділу під час мітозу7. Утворення ворсинок і джгутиків у найпростіших8. Утворення міжклітинних контактів (десмосом)9. Забезпечення скоротливої функції м'язових волокон10. Зміна фазового стану цитозолю: перехід золь - гель

Номер слайду 49

Клітинний центр (центросома) – немембранна органела, розташована поблизу ядра. Складається з двох взаємоперпендикулярних центріолей.

Номер слайду 50

Базальні тільця лежать в цитоплазмі в основі війок та джгутиків. Кожне базальне тільце є циліндром, утвореним дев'ятьма триплетами мікротрубочок. Базальні тільця здатні відновлювати війки та джгутики після їхньої втрати.

Номер слайду 51

Війки та джгутики

Номер слайду 52

Повторення і закріплення Позначити одномембранні органели

Номер слайду 53

Повторення і закріплення Які одномембранні органели зображені?

Номер слайду 54

Порівняння вивчених органел Дати коротку характеристику мітохондріям і пластидам

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Дзюбата Наталя
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
18 серпня 2019
Переглядів
1186
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку