Презентація: "Організаційно-методичне забезпечення лабораторно-практичних робіт"

Про матеріал

Виховна: виховувати у викладачів професійно-теоретичної підготовки відповідальне ставлення до процесів підготовки та проведення лабораторно-практичних занять.

Дидактична: дати визначення поняттю: «лабораторно-практична робота», визначити її місце у системі професійно-технічного навчання, з'ясувати основні завдання лабораторно-практичної роботи, визначити основні етапи підготовки і проведення лабораторно-практичної роботи, виділити основні критерії оцінювання.

Розвиваюча: розвивати творчий підхід педагогічних працівників до проведення лабораторно-практичних робіт; застосовувати різні форми та методи проведення лабораторно-практичних робіт.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Номер слайду 3

Семінар Лабораторна робота Практична робота Консультація Індивідуальне заняття Самостійна робота учнів Лекція

Номер слайду 4

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Дати визначення поняттю «Лабораторно-практична робота» Визначити її місце у системі професійно-технічного навчання З'ясувати основні завдання лабораторно-практичної роботи Визначити основні етапи підготовки і проведення лабораторно-практичної роботи Виділити основні критерії оцінювання лабораторно-практичної роботи

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Слухати і чути (один говорить – усі слухають). Висловлюватися стисло, за темою і від свого імені. Бути доброзичливим. Бути активним. Не критикувати: кожний має право на свою власну точку зору.

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Поєднати в єдине ціле теоретичні заняття з систематичною самостійною роботою учнів над підручниками, навчальними посібниками та іншими літературними джерелами інформації. Сприяти формуванню в учнів діалектико-матеріалістичного світогляду. Навчати учнів творчо застосовувати теоретичні знання на практиці, працювати з механізмами, обладнанням та інструментами. Розвивати в учнів пізнавальні і конструкторські здібності, спостережливість, увагу, витримку, уяву та інші якості. Систематично контролювати знання, уміння і навички учнів з окремих тем чи розділів курсу, що вивчається.

Номер слайду 11

Забезпечувати пізнавальну активність на лабораторно-практичному занятті, раціонально поєднувати словесні, наочні і практичні методи з проблемами, роботу з підручником, рішення пізнавальних завдань. Реалізовувати вимоги єдності навчання, виховання і розвитку шляхом тісного зв'язку теорії з практикою, навчання з життям, із застосуванням знань у різних життєвих ситуаціях. Здійснювати систематичний контроль за якістю засвоєння знань, навичок і вмінь та корекцію їх навчальних зусиль. Привчати учнів до самостійності і самоконтролю в процесі самостійної пізнавальної діяльності. Постійно залучати учнів до активної пізнавальної діяльності і виконання практичних завдань. Дидактичні:

Номер слайду 12

Контролювати точність, ретельність і своєчасність виконання учнями кожної роботи. Воля і характер викладача виявляються на уроці у всій його діяльності. Створювати для учнів такі умови, в яких немає місця неспокою, тривозі за можливі невдачі експериментувати. В лабораторії завжди повинен діяти здоровий стимул, підтримуваний керівником занять, який безперервно спрямовує учнів на пошуки найкращих способів виконання поставленого завдання. Учня завжди повинна супроводжувати впевненість в успішному виконанні роботи, підкріплювана його власною ініціативою, бажанням творчо працювати, винахідливістю і кмітливістю в поєднанні з хорошою попередньою теоретичною підготовкою.

Номер слайду 13

Виховні: Виховувати моральні якості, формувати естетичні смаки, забезпечувати тісний зв’язок навчання з життям, його запитами і вимогами, формувати активне відношення до нього. Дотримання оптимального температурного режиму. Дотримання належних норм освітлення. Уникати одноманітності у роботі, монотонності викладу, чергувати слухання навчальної інформації з виконанням практичних робіт.

Номер слайду 14

Кількість годин передбачених на лабораторно-практичні роботи з окремої дисципліни, визначено навчальним планом, але вона може бути змінена викладачем. Він може замінювати тематику окремих робіт, на рівноцінні з огляду на стан матеріальної бази, але без зменшення тієї кількості годин, що передбачено програмою. Перелік тем лабораторно-практичних робіт визначається робочою навчальною програмою дисципліни. . Зміст занять повинен бути спланований з такого розрахунку, щоб за відведений час вони могли бути виконані якісно більшістю частиною учнів.

Номер слайду 15

Завдання: Розмістити у правильній послідовності етапи, з яких складається лабораторно-практична робота, користуючись підказкою із конвертів.

Номер слайду 16

1. Попередня підготовка до лабораторно-практичної роботи. Полягає у вивченні учнями теоретичного матеріалу у відведений для самостійної роботи час, ознайомлення з інструктивними матеріалами з метою усвідомлення завдань лабораторно-практичної роботи, техніки безпеки при роботі з механізмами, обладнанням та інструментами. 2. Консультування учнів викладачами. Проводиться з метою надання інформації, необхідної для самостійного виконання запропонованих викладачем завдань, ознайомлення з правилами техніки безпеки.

Номер слайду 17

3. Організаційний момент. Проводиться для перевірки присутності учнів та готовності їх до занять. 4. Попередній контроль. Визначення рівня знань з досліджуваної теми підготовки учнів до виконання конкретної роботи (отримання так званого «допуску до роботи») ?????? 5. Інструктаж викладача щодо виконання учнями певних дій. Дидактична цінність інструктаж полягає в тому, що він забезпечує підготовку учнів до навчальної та іншої діяльності за допомогою практичного показу послідовності її виконання, пояснення змісту й умов оптимально вдалого здійснення.

Номер слайду 18

Чітко й докладно визначити предмет, мету і послідовність спостереження. Зосередити увагу суб'єктів учіння на суттєвих елементах дій певного механізму або власних дій. Забезпечити сприятливі умови для спостереження. Забезпечити такий темп пояснення, який відповідає послідовності показу основних дій. Створити умови для практичного ознайомлення учасниками інструктажу з відповідними механізмами, системами та агрегатами.

Номер слайду 19

6. Самостійне виконання учнями завдань. Учень виконує тільки ті завдання, що окреслені навчальною програмою тематики. 7. Опрацювання, узагальнення отриманих результатів. Після завершення лабораторно-практичної роботи учні повинні оформити індивідуальний звіт про виконану роботу. 8. Контроль і оцінювання викладачами роботи учнів. Даний етап має важливе значення, адже оцінка виконує мотиваційну, контролюючу і коригуючу функції.

Номер слайду 20

При оцінюванні лабораторно-практичних робіт приділяється увага наступним критеріям: Уміння учнів застосовувати теоретичні знання при виконанні практичних завдань, користуючись обладнанням, приладами, інструментами; Уміння здійснювати проміжні записи, аналізувати та узагальнювати їх, робити висновки; Уміння учнів зосередитись на сутності завдання, розібратись у порядку виконання роботи, підтримка дисципліни та порядку, техніки безпеки; Уміння фіксувати результати виконаної роботи, підтримка працездатності.

Номер слайду 21

Педагогічні працівники нашого навчального закладу постійно працюють над підвищенням рівня ефективності проведення лабораторно-практичних робіт.

Номер слайду 22

Для цього нами: розроблені збірники інструкційно-технологічних карт із усіх навчальних предметів, у яких кожна робота супроводжується методичними вказівками, відповідно до конкретно поставлених завдань; розроблені завдання для контролю за підготовкою учнів до лабораторно-практичних робіт; методика проведення лабораторно-практичних занять підпорядкована провідним дидактичним цілям, з відповідними установками для учнів; під час проведення даного виду занять використовуються завдання побудовані на проблемній основі; застосовується диференційований підхід до учнів при виконанні лабораторно-практичних робіт; враховується можливість підбору завдань для учнів, що працюють у більш швидкому темпі.

Номер слайду 23

Таким чином, лабораторно-практична робота є однією з важливих ланок на шляху здобуття знань, умінь і навичок учнями, необхідних у сфері виробництва. На теоретичних заняттях і в процесі самостійної навчальної роботи учні дістають відповідні теоретичні знання з науки, яку вони вивчають. Але ці знання необхідно осмислити з точки зору практики і знайти їм застосування. Практика є важливою ланкою на шляху пізнання світу. Лабораторно-практичні роботи під час навчання виступають, наче, репетицією тієї складної роботи, яку будуть виконувати молоді спеціалісти після закінчення навчального закладу.

Номер слайду 24

Номер слайду 25

ppt
Додано
28 лютого 2018
Переглядів
913
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку