Презентація "Підприємництво як особливий вид діяльності: функції підприємця. Доход і ризик у підприємництві"

Про матеріал
Мета: сформувати в учнів знання про підприємництво; з'ясувати, у чому полягає місце і роль підприємця в економіці; визначити, що таке ризик в підприємництві; розвивати вміння учнів аргументувати свою думку; розвивати економічне мислення.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Підприємництво як особливий вид діяльності: функції підприємця. Доход і ризик у підприємництвіТрофімова Т. Г.

Номер слайду 2

Історія підприємництва сягає корінням Середніх віків. Перші купці, ремісники, торговці вже були підприємцями-початківцями. Першими підприємцями в Україні можна вважати дрібних торговців і купців. Пізніше, у XVII—XVIII ст., виникло мануфактурне виробництво, бурхливо розвивалися гірнича, суконна, полотняна промисловість. На початку XX ст. підприємництво на території України стало масовим явищем, зростав ринок робочої сили, відкривалися акціонерні банки, великі промислові й торговельні об'єднання.

Номер слайду 3

Їх уперше вжив англійський економіст Річард Кантільйон (1680—1734), за визначенням якого підприємець — це людина, яка на свій страх і ризик спрямована до ринкового обміну з метою отримання прибутку. Що ж слід розуміти під поняттями «підприємництво» і «підприємець»? На думку економістів із Великої Британії Адама Сміта (1723—1790) та Давида Рікардо (1772—1823), підприємець як власник капіталу заради реалізації певної комерційної ідеї та отримання прибутку йде на ризик, компенсацією якого і є підприємницький прибуток. Цікавим є твердження про те, що підприємець — це людина, яка планує, контролює, організує та володіє підприємством.

Номер слайду 4

Пізніше відомий французький економіст Жан Батіст Сей (1767—1832) дав оригінальне тлумачення суті підприємця: це економічний агент, який, комбінуючи фактори виробництва (земля, праця, капітал), «перетягує» ресурси зі сфери низької продуктивності та прибутковості до галузей, у яких вони можуть дати найбільший результат (прибуток, дохід). Більше того, він указував на активний, інноваційний характер підприємництва, пов'язаний не лише з пошуком, але й із необхідністю створення нових факторів виробництва. Лише на межі ХІХ—XX ст. починається усвідомлення значення та ролі підприємництва. Французький економіст Андре Маршалл (1907—1968) першим додав до згаданих трьох факторів виробництва четвертий — організацію. Відтоді поняття підприємництва розширюється, як, власне, і функції, що йому надаються. Значний внесок у теорію підприємництва зробив відомий американський вчений Пітер Друкер (1909—2005). На його думку, під підприємцем слід розуміти людину, яка відкриває власний бізнес, створює новий ринок, формує нових покупців.

Номер слайду 5

: Тоді можна сказати, що: Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність — самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик, господарська діяльність задля досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Підприємці, це люди зайняті підприємництвом.1. Підприємець — це власник капіталу, його керівник, що часто поєднує функції власника з особистою продуктивною працею.2. Мотивом підприємницької діяльності є отримання прибутку шляхом виробництва економічних благ і їх реалізації з урахуванням попиту на них.3. Підприємець бере на себе всі види ризиків, які можуть виникати в процесі виробничої діяльності.4. Підприємницька діяльність — це інноваційна діяльність. Підприємці постачають на ринок нові товари або послуги, відкривають нові ресурси (або використовують старі на новий лад), сприяють розвитку нових технологій, створюють нові ринки, реорганізують існуючі підприємства.

Номер слайду 6

Підприємець виконує чотири функції, властиві саме цьому виду діяльності: ресурсну, управлінську, інноваційну та ризикову. Ресурсна функція полягає в тому, що підприємець бере на себе ініціативу поєднання ресурсів у процесі виробництва товару або надання послуги, організує виробництво, розподіляє засоби виробництва та трудову діяльність. Управлінська функція підприємця полягає в прийнятті управлінських рішень на всіх стадіях виробничої та збутової діяльності, здійсненні організації, плануванні, мотивації та контролю виробництва. Інноваційна функція передбачає запровадження інновацій (нововведень), освоєння нової продукції, нових технологій і нових форм організації виробництва та праці, пошук нових ринків збуту, нових засобів задоволення потреб споживача, перехід від традиційних до нових форм господарювання, які не мають аналогів у господарській діяльності. Ризикова функція полягає в необхідності прийняття рішень, які спрямовані на досягнення успіху, але не гарантують його через невизначеність і  мінливість економічної ситуації. Підприємець ризикує не лише своєю власністю, вкладеними коштами, а  й  своєю працею, часом, діловою репутацією.

Номер слайду 7

Соціологічні дослідження свідчать, що на першому місці серед мотивів діяльності підприємців опинилися можливість діяти самостійно, бажання проявити власні здібності та займатися улюбленою справою, а  вже потім — отримання прибутку.

Номер слайду 8

«Якщо вам пропонують місце в ракеті, не питайте, що за місце. Просто залазьте!»Шеріл Сендбергопераційна директорка Facebook

Номер слайду 9

Чи є різниця між поняттями «бізнес» і «підприємництво»?Бізнес охоплює відносини та дії, що виникають між усіма учасниками ринкової економіки: підприємцями, споживачами, державними структурами. Підприємництво — є лише складовою бізнесу. Але бізнесу без підприємництва не буває. Підприємництво не тільки елемент системи бізнесу, але і фактор його розвитку. Підприємницький дохід — це частина прибутку від підприємницької діяльності, яку одержують самі підприємці. Слово «бізнес» походить від староанглійського «bisig» — активний, зайнятий роботою, діловий.

Номер слайду 10

Чи можна створити бізнес без ризику? Відповідь правильною буде: «НІ». Ризик — це небезпека втрати повністю або частково ресурсів або доходу. Ризик безпосередньо пов'язаний із витратами. Види витрат від ризику класифікують таким чином:матеріальні — витрати матеріальних об'єктів у натуральному виразі (устаткування, матеріалів, палива, енергії, продукції);2) фінансові — пряма грошова шкода (штрафи, додаткові податки, витрати цінних паперів, грошових коштів);3) витрати часу (невчасний вихід на ринок, збільшення тривалості виробничого циклу та ін.);4) особливі — нанесення шкоди здоров'ю і життю людей, природному середовищу, престижу фірми тощо.

Номер слайду 11

На практиці часто ризики стають причиною банкрутства підприємств. За практикою, 70-80% нових підприємств припиняють діяльність наприкінці другого року існування. Можливі чинники кризового становища підприємства поділяють на внутрішні та зовнішні. нестача капіталу, технічне старіння обладнання, помилкові рішення керівництва, високий рівень витрат, недосконала організація маркетингу, низька кваліфікація персоналу.падіння попиту на продукцію, зміна потреб, інфляція, політика уряду, конкуренція, розвиток науки та техніки, фінансовий стан боржників. До внутрішніх належать: До зовнішніх належать:

Номер слайду 12

Між рівнем ризику і доходу є чітка залежність. При оцінці ризику доцільно скористатися схемою зон ризику. Бажано, щоб підприємницька структура перебувала в беззбитковій зоні або в зоні припустимого ризику. Це забезпечить ефективність його розвитку. Ризик має математичну виражену ймовірність того, що відбудуться втрати. Спираючись на теорію ймовірності й статистичні дані, можна з високою точністю кількісно визначити величину ризику й усі можливі наслідки. Математично ймовірність виражається формулою:де: А — ймовірність настання подій; m — кількість можливих результатів, при яких настає подія; n — загальна кількість результатів.{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Безризикова зона. Зона припустимого ризику. Зона критичного ризику. Зона катастрофічного ризику. Витрати = 0 Витрати < дохід. Витрати > дохід. Витрати >> дохід. А = mn

Номер слайду 13

Зокрема, до економічних методів мінімізації ризиків у підприємницьких структурах належить:створення спеціального резервного фонду (фонду ризику);створення страхового товарного запасу;страховий запас коштів;розробка і впровадження системи штрафних санкцій;страхування ризику третьою стороною. Отож, ризик неприпустимий у разі, якщо він містить у собі загрозу значних економічних та соціальних втрат, і навпаки, часто ризик стає засобом для досягнення суспільно корисної мети, отримання підприємницького прибутку методами, які не завдають шкоди суспільству.

Номер слайду 14

Запитання для роздумів!!!Чи погоджуєтеся Ви з думкою бізнес-леді Шеріл Сендбер: «Страх лежить в основі безлічі перешкод, з якими зустрічаються жінки. Страх не сподобатись. Страх зробити неправильний вибір. Страх переоцінити власні сили. Страх критики. Страх не впоратися з роботою. І, зрозуміло, свята трійця найпоширеніших страхів: бути поганою дружиною, матір’ю, дочкою. Позбавившись від страху, жінки в змозі досягати професійних успіхів і щастя в особистому житті, отримавши свободу вибирати одне або друге, або те й інше відразу»? Відповідь обґрунтуйте.

Номер слайду 15

«Якщо ви вважаєте, що можете, ви можете. Але якщо ви думаєте, що не можете, значить, ви і не зможете» Мері Кей Еш. Пам'ятайте!!! Що вміння ризикувати є однією з найхарактерніших рис підприємця, що дозволяє йому приймати нетрадиційні рішення. Світовий досвід доводить, що більшість підприємств, які досягають успіху, стають конкурентоспроможними на основі інноваційної економічної діяльності, пов'язаної з ризиком.

Номер слайду 16

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯПрочитати §1 с.6-8. Підготуйте короткі історії успішного бізнесу. Визначте, що спонукало цих людей створити свій успішний бізнес. Подумайте, чи важливий вік засновника успішного бізнесу.

Номер слайду 17

Джерела. Економіка. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. (Профільний рівень). Автор: Л. Я. Криховець-Хом'як, О. В. Длугопольський, А. А. Вірковська. Видавництво: "Астон«. Рік видання: 2019. Сторінок: 296.2. Економіка (профільний рівень) : підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти / Л. П. Крупська, І. Є. Тимченко, Т. І. Чорна. — Харків : Вид-во «Ранок», 2019. — 256 с. : іл.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Подрушняк Любов
  Дякую за цікаву презентацію!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
7 червня 2021
Переглядів
6488
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку