Календарне планування з економіки (профільний рівень) для 11-х класів на 2021/2022 н. р.

Про матеріал
ЕКОНОМІКА (профільний рівень) 11 клас 105 годин Програма «Економіка» для учнів 11-х класів розроблена на основі діючого Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392) та відповідно до положень концепції Нової української школи (2016). Програма враховує багаторічний досвід викладання економіки в класах з поглибленим вивченням економіки та побажання щодо її удосконалення шкільних вчителів і учнів. Підручник: «Економіка (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Економіка (профільний рівень) : підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти / Л. П. Крупська, І. Є. Тимченко, Т. І. Чорна. — Харків : Вид-во «Ранок», 2019. — 256 с. : іл
Перегляд файлу

 

Дата

Тема уроку

Д/З

 

 

І семестр

 

Розділ 3. Підприємство та підприємницька діяльність

Тема 3.1. Особливості підприємницької діяльності. Робота підприємства

 

1

 

Підприємництво як особливий вид діяльності: функції підприємця. Доход і ризик у підприємництві.

 

Знаннєвий компонент:

 • розкриває зміст підприємницької діяльності та її значення для організації ринкової економіки та суспільства,
 • розкриває зміст категорій «підприємницька діяльність», «підприємство», «підприємницький дохід», «прибуткове підприємство» та «неприбуткове підприємство»,
 • пояснює зв’язок між формами власності та організаційними формами підприємств,
 • характеризує об’єктивні причини суперечностей інтересів підприємця, громади, суспільства,
 • розрізняє підприємництво у виробничій, комерційній, посередницькій та фінансовій сферах,
 • пояснює залежність між рівнем доходу і ризику у підприємництві,
 • визначає переваги та обмеження різних форм організації підприємств,

Діяльнісний компонент:

 • оцінює власну здатність бути підприємцем за об’єктивними рисами підприємця,
 • наводить приклади успішних підприємців зі світовим ім’ям,
 • класифікує підприємства за різними ознаками: формами власності, розмірами та організаційними формами,
 • аналізує з використанням статистичної інформації розвиток підприємництва в Україні,

 

 

2

 

Підприємництво і суспільний прогрес. Інтереси підприємця, громади та суспільства: відмінності та сучасні способи гармонізації. Соціальна відповідальність підприємця.

 

3

 

Види підприємництва: виробниче, комерційне, посередницьке, фінансове. Підприємництво у інформаційній сфері.

 

4

 

Підприємство як економічний суб’єкт. Підприємства різних форм власності.

 

5

 

Організаційні форми підприємств приватної власності: одноосібні володіння, партнерства, корпорації.

 

6

 

Організаційні форми колективних підприємств: виробничі, збутові, споживчі кооперативи, кредитні спілки.

 

7

 

Переваги та обмеження різних організаційних форм підприємств приватної, колективної та державної власності.

 

8

 

Організаційні форми підприємств державної власності: комунальні та загальнодержавні.

 

9

 

Малі, середні та великі підприємства: переваги та обмеження. Сектор малого та середнього бізнесу у сучасній економіці.

 

10

 

Прибуткові та неприбуткові підприємства.

 

 

11

 

Структура національної економіки за формами власності та організаційними формами підприємств. Підприємництво в Україні.

 

12

 

Практична робота: Визначення особистої здатності до підприємництва. Класифікація підприємств мого міста за різними класифікаційними ознаками.

 

Ціннісний компонент:

 • усвідомлює унікальність, суспільну цінність підприємницької діяльності та її відмінності від іншої продуктивної діяльності,

оцінює важливість вирішення суперечностей між інтересами окремих громадян та підприємців за участі громадянського суспільства

13

 

Узагальнення і систематизація знань з теми «Особливості підприємницької діяльності. Робота підприємства»

 

 

Тема 3.2. Організація підприємницької діяльності та основні показники діяльності підприємства

 

14

 

Виробнича функція: економічний зміст та графічна інтерпретація. Виробничі технології, ефект від масштабу і виробничі можливості підприємства.

 

Знаннєвий компонент:

 • розуміє закон зв’язку між обсягами виробництва та витратами підприємства на створення одиниці продукту,
 • розуміє структуру витрат виробництва та чинники, що впливають на підприємницький дохід;
 • формулює закон максимізації прибутку (мінімізації витрат),
 • визначає категорії «виробнича функція», «витрати», «валовий дохід», «прибуток», «рентабельність»,

Діяльнісний компонент:

 • наводить приклади усіх видів витрат підприємства,
 • розрізняє бухгалтерський та економічний прибуток, явні та неявні, загальні та граничні витрати,
 • розраховує зміну обсягів виробництва за заданою виробничою функцією;
 • визначає собівартість виробництва одиниці товару, оцінює валовий дохід, загальні, середні та граничні витрати, прибуток та рентабельність за конкретними даними,
 • будує графіки усіх видів витрат та аналізує їх динаміку,
 • визначає структуру витрат підприємства при створенні конкретного продукту,
 • пояснює за допомогою графіка закон максимізації прибутку (мінімізації витрат),
 • аналізує показники прибутковості (рентабельності) підприємств в Україні,

 

15

 

Основні види витрат підприємства. Явні та неявні витрати. Постійні, змінні, загальні, граничні витрати. Графічна ілюстрація динаміки витрат.

 

16

 

Основні елементи витрат: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація.

 

17

 

Собівартість виробництва одиниці товару. Зв’язок доходів підприємця та витрат.

 

18

 

Валовий доход (загальний виторг). Нормальний прибуток. Бухгалтерський та економічний прибуток. Рентабельність.

 

19

 

Визначення оптимального обсягу виробництва. Максимізація прибутку підприємства. Закон максимізації прибутку (мінімізації витрат).

 

20

 

Альтернативні способи збільшення прибутку підприємства.

Аналіз показників діяльності підприємств в Україні.

 

21

 

Відносини між страховою компанією (страховиком) та підприємством (страхувальником).

 

22

 

Страховий договір, страховий внесок та страхове відшкодування.

 

 

23

 

Підприємство як емітент (продавець) на фондовому ринку. Переваги та обмеження випуску акцій і облігацій для підприємства – емітента.

 

24

 

Підприємство як покупець на фондовому ринку. Формування портфелю цінних паперів.

 

Ціннісний компонент: усвідомлює, що від ефективності діяльності підприємця залежить не лише рівень його прибутку, а й рівень заробітної плати працівників, обсяг податкових відрахувань та якість суспільних благ

25

 

Практична робота: Оцінка структури витрат та ціни конкретного продукту за методом «витрати плюс».

 

 

Тема 3.3. Організація фінансової діяльності підприємства

 

26

 

Фінансування підприємства. Джерела внутрішніх та зовнішніх фінансових ресурсів підприємства.

 

Знаннєвий компонент:

 пояснює, що діяльність підприємства забезпечується не лише матеріальними, а й фінансовими ресурсами;

 розуміє зміст основних статей балансу підприємства та звіту про фінансові результати,

 визначає які переваги може мати підприємство від відносин з банками та страховими компаніями,

Діяльнісний компонент:

 наводить приклади внутрішніх та зовнішніх джерела фінансування підприємства та обґрунтовує вибір підприємством певних джерел зовнішнього фінансування,

 наводить приклади зв’язків підприємця реального сектору економіки з банками, страховими компаніями, органами місцевої та центральної влади;

 пояснює на прикладі особливості укладання договорів кредитування та страхування,

 розраховує коефіцієнт прибутковості капіталовкладень та показник рентабельності,

Ціннісний компонент:

 оцінює економічну доцільність упорядкованих взаємин та довіри між підприємцями різних секторів економіки,

 усвідомлює необхідність мінімізації підприємницьких ризиків

 

27

 

Баланс підприємства як джерело інформації про фінансові ресурси та майно підприємства. Зміст основних статей балансу.

 

28

 

Звіт про фінансові результати як джерело інформації про успішність діяльності підприємства. Оцінка фінансових результатів підприємства: прибутковість та рентабельність.

 

29

 

Взаємозв’язки підприємств та банків. Умови та порядок надання підприємству банківської позики. Явище застави. Обґрунтування економічної доцільності банківської позики

 

30

 

Сподіваний прибуток та ризик у діяльності підприємця.

Мінімізація ризику і страхування. Види ризиків підприємства.

 

31

 

Узагальнення і систематизація знань з теми «Організація підприємницької діяльності та основні показники діяльності підприємства» та «Організація фінансової діяльності підприємства»

 

 

Тема 3.4. Управління підприємством

 

32

 

Основні складники процесу управляння: управління виробництвом, персоналом, фінансами, збутом.

 

 

 

 

 

33

 

Функції управління підприємством: аналіз, планування, організація, мотивація, контроль.

 

 

Знаннєвий компонент: 

розуміє роль управління у функціонуванні будь-якої організації,

 розрізняє складники та функції управління,

 пояснює, що таке економічний проект,

 розкриває зміст функцій маркетингу,

 визначає категорії «управління», «менеджмент», «маркетинг», «реклама»,

Діяльнісний компонент:

 визначає переваги та обмеження певних організаційних структур підприємств,

 характеризує сучасні підходи до управління підприємством,

 розрізняє маркетинг та звичайний збут продукції, етапи маркетингового дослідження,

 наводить приклади різних видів реклами,

 бере участь у розробці навчального бізнес-плану,

 аналізує організаційну структуру конкретного підприємства,

 сегментує ринок окремого товару за певними критеріями,

 розраховує коефіцієнт конкурентоспроможності товару за конкретними даними,

Ціннісний компонент:

 усвідомлює відмінності підприємницької, управлінської та маркетингової діяльності та важливість їх органічного поєднання

34

 

Моделі організаційних структур управління. Бізнес-план: зміст та структура. Еволюція поглядів та сучасні надбання теорії управління.

 

35

 

Основи управління проектами. Тип, масштаб, тривалість, вид проекту. Інноваційні проекти. Маркетинг у діяльності підприємця. Функції маркетингу.

 

 

36

 

Сегментація ринку за споживачами, продуктами, каналами збуту. Етапи маркетингового дослідження: мета, завдання, результат дослідження. Дослідження споживачів та конкурентів.

 

 

37

 

Коефіцієнт конкурентоспроможності товару. Реклама: мета, засоби, сучасні форми. Вимоги суспільства до реклами.

 

38

 

Складові маркетингу: продукт, продажна ціна, просування товару, позиція на ринку.

 

39

 

Особливості управління підприємством в Україні та інших країнах світу. Практична робота: Розробка бізнес-плану проекту з створення конкретного продукту (послуги).

 

 

40

 

Узагальнення і систематизація знань з розділу «Підприємство та підприємницька діяльність».

 

 

Розділ 4. Національна економіка та роль уряду у її функціонуванні

Тема 4.1. Основні прояви цілісності національної економіки

 

41

 

Загальна рівновага національної економіки: чому вона важлива. Відповідність сукупних доходів і витрат, сукупного попиту і пропозиції.

 

Знаннєвий компонент:

 • пояснює зміст явища загальна економічна рівновага та відрізняє її від рівноваги на окремому ринку,
 • розуміє причину різних пояснень загальної рівноваги та корисність їх усвідомлення для прийняття урядових управлінських рішень,

 

42

 

Різні погляди на формування загальної рівноваги та їх практична цінність. Міжнародна система національного рахівництва.

 

43

 

Валовий внутрішній продукт (ВВП)  як показник результатів національного виробництва: зміст та особливості розрахунку. Номінальний та реальний ВВП.

 

 • розкриває зміст категорій «система національного рахівництва», «ВВП», «економічний цикл», «економічна криза (рецесія)»,

Діяльнісний компонент:

 • наводить приклади економічних процесів та явищ, що виявляються лише на загальнонаціональному рівні,
 • шукає та презентує дані про обсяги та динаміку ВВП в Україні та в інших країнах, порівнює та робить висновки,
 • розраховує реальний ВВП за умовними даними в задачах та за реальними статистичними даними,
 • визначає структуру ВВП за умовними даними в задачах та за реальними статистичними даними,
 • використовує економічні дані для оцінювання того, у якій фазі економічного циклу перебуває національна економіка,

Ціннісний компонент

 • усвідомлює відповідальність уряду та громадянського суспільства за низькі показники національного добробуту,

оцінює соціальні та психологічні наслідки економічних криз

44

 

Використання ВВП, інших показників у визначенні рівня національного добробуту та у міжнародних порівняннях.

Циклічність як форма руху національної економіки.

 

45

 

Чому не можна уникнути економічних рецесії та криз. Види та причини економічних циклів.

 

46

 

Як уряди послаблюють негативні впливи циклічних коливань економіки.

 

47

 

Криза української економіки: особливості та шляхи виходу.

 

 

48

 

Узагальнення і систематизація знань з теми  «Основні прояви цілісності національної економіки».

 

 

 

 

ІІ семестр

 

 

Тема 4.2. Безробіття як наслідок порушення макроекономічної рівноваги

 

49

 

Безробіття як результат порушення рівноваги на ринку праці.

Економічно активне та економічно неактивне населення. Безробітні та зайняті.

 

Знаннєвий компонент:

 • розуміє причини та наслідки безробіття,
 • пояснює зміст категорій «повна зайнятість», «безробіття», «види безробіття»,

 

50

 

Як оцінити рівень безробіття. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне (кон’юнктурне). Що означає та як забезпечується повна зайнятість.

 

 • розрізняє економічно активне та економічно неактивне населення, безробітних та зайнятих,

Діяльнісний компонент:

 • розраховує рівень безробіття за умовними даними в задачах та за реальними статистичними даними,
 • наводить приклади фрикційного, структурного та циклічного безробіття,
 • визначає обсяг втрати ВВП від циклічного безробіття,
 • шукає, презентує та порівнює інформацію про безробіття в різних країнах,
 • прогнозує власні перспективи працевлаштування та можливості користування послугами держави при втраті роботи у майбутньому,

Ціннісний компонент:

 • усвідомлює значення якісної освіти та професійної орієнтації у вирішенні проблеми безробіття

51

 

Різні пояснення причин безробіття та їх практична цінність. Оцінка втрат від безробіття. Засоби обмеження безробіття. Соціальна допомога з безробіття.

 

52

 

Якісна освіта як засіб обмеження безробіття. Особливості безробіття в Україні та можливості його регулювання.

Практична робота. Дослідження залежності між темпом економічного зростання та рівнем безробіття в Україні.

 

 

Тема 4.3. Інфляція як макроекономічне явище

 

53

 

Інфляція як наслідок порушення загальної рівноваги.

Як оцінюється рівень інфляції. Індекс цін та темп інфляції

 

Знаннєвий компонент:

 • розуміє причини та наслідки інфляції та зв’язок, що існує між безробіттям та інфляцією,
 • пояснює зміст категорій «інфляція», «види інфляції»,

Діяльнісний компонент:

 • розраховує індекс цін та темп інфляції за умовними даними в задачах та за реальними статистичними даними,
 • аналізує ситуації виникнення інфляції попиту та інфляції пропозиції,
 • шукає, презентує та порівнює інформацію про інфляцію в різних країнах,
 • передбачає втрати суспільства та власної родини від нерегульованої інфляції,

Ціннісний компонент:

усвідомлює роль держави у боротьбі з інфляцією та пом’якшення негативних її наслідків

54

 

Види інфляції за ознакою основної причини: інфляція попиту та інфляція витрат (шок пропозиції). Хто і чому потерпає та виграє від інфляції

 

55

 

Антиінфляційні заходи уряду. Зв’язок інфляції та безробіття. Інфляція в Україні та засоби її обмеження.

 

56

 

Практична робота: Оцінка зміни вартості споживчого кошику родини за місяць та її  вплив на добробут родини.

 

57

 

Практична робота: Аналіз зв’язку між рівнем інфляції та рівнем безробіття в Україні та інших країнах.

 

58

 

Узагальнення і систематизація знань з тем «Безробіття як наслідок порушення макроекономічної рівноваги» та «Інфляція як макроекономічне явище».

 

 

Тема 4.4. Роль уряду у регулюванні національної економіки

 

Знаннєвий компонент:

 • розуміє необхідність та об’єктивні  межі державного втручання в економіку,
 • розрізняє сфери державного регулювання економіки, приватні та суспільні блага,
 • характеризує державу як власника, виробника та споживача в системі економічного кругообігу,
 • розкриває зміст категорій «суспільні блага», «зовнішні економічні ефекти», «невдачі (обмеження) ринку», «невдачі (обмеження) уряду»,

Діяльнісний компонент:

 • наводить приклади прямого та непрямого державного регулювання економіки,
 • шукає і презентує інформацію про участь держави у гарантуванні і перерозподілі доходів в різних країнах,
 • знайомиться з можливостями системи електронного урядування (подання електронних звернень, підтримки електронних петицій, моніторингу електронної системи державних закупівель тощо),

              оцінює якість суспільних благ, створених державою в медицині, національній безпеці тощо за власним досвідом

59

 

Невдачі (обмеження) ринку як причина державного регулювання економіки. Пряме та непряме державне регулювання економіки.

 

60

 

Держава у перерозподілі ресурсів і доходів. Соціальні гарантії та соціальний захист. Антимонопольне регулювання.

 

61

 

Суспільні блага. Види суспільних благ та роль уряду у їх створенні. Національні освіта та культура як суспільні блага.

 

62

 

Позитивні та негативні зовнішні економічні ефекти та роль уряду у їх регулюванні. Держава у системі економічного кругообігу як власник, виробник і споживач.

 

63

 

Невдачі (обмеження) уряду. Громадянське суспільство та сучасні комунікації у забезпеченні ефективної роботи уряду.

 

 

Тема 4.5. Державні фінанси національної економіки. Державний бюджет

 

64

 

Фінансова система країни та фінансова політика уряду: цілі та інструменти. Чому необхідно та доцільно сплачувати податки.

 

Знаннєвий компонент:

 • пояснює зв’язок між сплатою податків та створенням суспільних благ,
 • розрізняє суб’єктів (платників) та об’єкти оподаткування,
 • характеризує об’єктивну межу у збільшенні податкового навантаження на доходи платників,
 • розрізняє основні види податків та статті державних витрат та пояснює їх необхідність,
 • пояснює причини виникнення дефіциту бюджету та його вплив на національну економіку,

 

65

 

Податкова система. Державний та зведений бюджет. Види податків. Податкові пільги. Позитивні наслідки та обмеження від оподаткування для національної економіки.

 

66

 

Об’єктивна межа податкового навантаження на платників. Чому податкове навантаження не має бути завеликим. Інші (крім податків) надходження до державного бюджету.

 

67

 

Видатки державного бюджету: основні елементи та призначення.

 

 

68

 

Державні закупівлі та інвестиції. Соціальні виплати та допомоги. Видатки державного бюджету, що гарантують національну безпеку. Витрати з обслуговування державного боргу.

 

 • розкриває зміст категорій «фінансова система країни», «фінансова політика уряду», «податкова система», «податкове навантаження», «центральні та місцеві податки», «центральний та місцевий бюджети»,

Діяльнісний компонент:

 • наводить приклади податків, які сплачують члени родини та приклади податкових і соціальних пільг, якими вони користуються,
 • визначає величину податкового платежу за даними про об’єкт оподаткування та податкову ставку,
 • розраховує дефіцит (профіцит) державного бюджету за умовними даними в задачах та за фактичними статистичними даними,

шукає, презентує та порівнює дані про сальдо державного бюджету та державний борг різних країн,

Ціннісний компонент:

 усвідомлює необхідність та доцільність сплати податків,

 усвідомлює причетність власної родини до формування фінансової системи країни через сплату податків,

 оцінює якість державного регулювання економіки за показником балансування державного бюджету,

 оцінює можливості місцевої громади щодо підвищення добробуту громадян  за обсягом місцевого бюджету

 

69

 

Балансування державного бюджету. Дефіцит (профіцит) бюджету. Державний борг та види державного боргу. Місцеві бюджети та місцеві податки. Як місцеві бюджети забезпечують можливості місцевого самоврядування.

 

70

 

Функції та відповідальність Міністерства фінансів країни.

Особливості формування та використання державного бюджету в Україні.

 

71

 

Практична робота: Визначення тенденції змін у структурі надходжень та видатків до державного бюджету України.

 

72

 

Узагальнення і систематизація знань з тем «Роль уряду у регулюванні національної економіки» та «Державні фінанси національної економіки. Державний бюджет.

».

 

 

Тема 4.6. Грошово-кредитне регулювання економіки. Стійкість національних грошей

 

73

 

Зміст грошово-кредитної політики уряду: цілі та інструменти.

Попит на гроші. Рівновага грошового ринку. Регулювання пропозиції грошей державою.

 

Знаннєвий компонент:

 • розуміє зміст  грошово-кредитної політики та її відмінність від фінансової,
 • розрізняє функції Національного банку та комерційних банків,
 • розуміє, як Національний банк може забезпечувати стійкість національної валюти та стабільність цін,

 

74

 

Національна банківська система. Національний (центральний) банк країни у забезпеченні стійкості національних грошей, стабільності цін та потреб у кредитних ресурсах.

 

75

 

Комерційні банки у забезпеченні кредитних ресурсів. 

Урядова політика «дорогих» та «дешевих» грошей: зміст та наслідки.

 

 • розуміє логіку політики «дорогих» і «дешевих» грошей,
 • розкриває зміст категорій «пропозиція грошей», «попит на гроші»,
 • формулює монетарне правило щодо можливої зміни обсягу грошової маси в обігу,

Діяльнісний компонент:

 • визначає пропозицію грошей за умовними даними в задачах та за реальними статистичними даними,
 • шукає, презентує дані та робить висновки про зв’язок між пропозицією грошей та загальним рівнем цін,
 • шукає та презентує інформацію для обґрунтування того, якою – «дорогих» чи «дешевих грошей» -  є політика НБУ у певному періоді,
 • наводить показники, за якими оцінюється стійкість національної валюти,

Ціннісний компонент:

 • усвідомлює важливість ролі Національного банку як гаранта загальної економічної рівноваги, стабілізації цін і курсу національної валюти та національної економічної безпеки

 

76

 

Урядові правила грошового регулювання національної економіки.

 

 

77

 

Інструменти та урядові заходи із забезпечення стійкості національних грошей. Стійкість грошей та безпека національної економіки.

 

78

 

Завдяки чому має забезпечуватись стабільність гривні. Повноваження та відповідальність Національного банку України

 

79

 

Узагальнення і систематизація знань з розділу «Національна економіка та роль уряду у її функціонуванні».

 

 

 

Розділ 5. Світова економіка та інтеграційні процеси

Тема 5.1. Світове господарство та національна економіка

 

 

 

80

 

Основні етапи становлення світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин: світова торгівля, міжнародний рух капіталів, міжнародна валютна система, міграція робочої сили, науково-технічне співробітництво та глобальна інформаційна мережа.

 

Знаннєвий компонент:

 • розуміє зміст світового господарства та визначає етапи його становлення,
 • розрізняє форми, в яких існують міжнародні економічні відносини,
 • розуміє наслідки міжнародної інтеграції та глобалізації для національних економік,
 • розкриває зміст категорій «велика економіка» та «мала економіка», «міжнародний рух капіталів»,  «міжнародна валютна система», «міжнародна міграція робочої сили», «міжнародне науково-технічне співробітництво»,

81

 

Суб’єкти  світового господарства. Риси економік країн різного рівня розвитку та особливості взаємодії у економічній сфері.

 

 

 

82

 

Закономірності поглиблення міжнародної економічної інтеграції: від угод про пільгову торгівлю до економічного союзу з єдиною

 

Діяльнісний компонент:

 • шукає та презентує інформацію про основні параметри сучасного світового господарства,
 • характеризує форми міжнародних економічних відносин та міжнародної економічної інтеграції,
 • наводить приклади основних глобальних проблем людства, пов’язаних з економічною діяльністю,
 • наводить інформацію про місце України в сучасному світовому господарстві,
 • наводить приклади причетності України до глобалізаційних процесів та переваги й обмеження, пов’язані з глобалізацією,

Ціннісний компонент:

 • усвідомлює важливість міжнародної економічної інтеграції та особистої участі в ній країн світу,
 • критично оцінює місце України в системі міжнародних економічних відносин та потребу майбутніх змін,
 • оцінює переваги та загрози для національної економіки від глобалізації

 

 

 

політикою. Наслідки економічної інтеграції для національних економік.

 

83

 

Місце української економіки у світовому господарстві на початку ХХІ ст. Глобалізація: зміст, об’єктивні причини та наслідки.

Основні глобальні проблеми.

 

 

 

84

 

«Великі» та «малі» економіки у процесах глобалізації.

Переваги глобалізації: масове використання сучасних технологій, урізноманітнення споживання, вищі темпи економічного зростання.

 

85

 

Основні загрози глобалізації: глобальні економічні (фінансові) кризи, втрата керованості національних економік національними урядами. Способи протидії загрозам глобалізації та гарантування зовнішньої економічної безпеки.

 

 

 

Тема 5.2. Світова торгівля та міжнародна валютна система

 

 

86

 

Сучасний стан світової торгівлі: світові лідери й аутсайдери.

Чому існує міжнародна торгівля: переваги та вигоди від міжнародної торгівлі. Міжнародний поділ праці та його чинники.

Торговий баланс країни. Експорт та імпорт.

 

Знаннєвий компонент:

 • розуміє, що визначає місце країни у світовій торгівлі,
 • розрізняє логіку пояснення результатів зовнішньої торгівлі за теорією абсолютних та відносних переваг, засоби протекціоністської та ліберальної зовнішньоторговельної політики,
 • пояснює з яких елементів складається міжнародна валютна система,

Діяльнісний компонент:

 • наводить приклади впливу на торговий баланс країни її внутрішнього виробництва, доходів, цін, курсу валюти тощо,

 

87

 

 

Протекціонізм та лібералізм у світовій торгівлі. Форми торгівельних обмежень і їх наслідки. Міжнародні організації з регулювання торговельних відносин між країнами.

 

88

 

 

Світова організація торгівлі (СОТ) як орган упорядкування й лібералізації міжнародної торгівлі. Переваги та обмеження членства в СОТ.

 

 

 

 

89

 

Участь України в СОТ. Європейська інтеграція. Етапи розвитку та сучасні тенденції у Європейському Союзі (ЄС).

 

 • аналізує дані про структуру українського експорту та імпорту у різні роки,
 • визначає вигоди країн від міжнародної торгівлі за принципом відносних переваг,
 • розраховує сальдо торгового балансу за вихідними даними,
 • характеризує негативні та позитивні наслідки політики протекціонізму; переваги членства в СОТ та ЄС; етапи розвитку міжнародної валютної системи,
 • наводить приклади впливу різних чинників на курс валюти, використовуючи український досвід,
 • шукає та презентує інформацію про динаміку курсу гривні,

Ціннісний компонент:

 • усвідомлює важливість формування торгівельних відносин України з іншим світом на засадах гарантування економічної безпеки національної економіки

 

90

 

Міжнародна валютна система. Міжнародні інститути валютного регулювання. Розвиток міжнародної валютної системи: від національних систем золотого стандарту до системи регульованих плаваючих валютних курсів.

 

91

 

Формування валютного курсу: режими плаваючих та фіксованих курсів.  Що впливає на курс національної валюти.

 

92

 

Девальвація та ревальвація. Вплив змін курсу національної валюти на умови зовнішньої торгівлі та інші параметри національної економіки.

 

93

 

Узагальнення і систематизація знань з тем «Світове господарство та національна економіка» та «Світова торгівля та міжнародна валютна система».

 

 

 

 

 

 

Тема 5.3. Міжнародна міграція робочої сили

 

94

 

Міжнародна міграція робочої сили: зміст, причини та види. Еміграція та імміграція. Рееміграція. Міграційне сальдо. Основні демографічні показники.

 

Знаннєвий компонент:

 • розуміє зв’язок міжнародної міграції робочої сили з рівнем заробітної плати в країнах еміграції порівняно з країнами імміграції,
 • пояснює причини міжнародної міграції робочої сили, відпливу інтелекту,
 • розрізняє еміграцію, імміграцію та рееміграцію,
 • характеризує мету та особливості діяльності Міжнародної організації праці,

Діяльнісний компонент:

 • визначає центри і основні напрями міжнародної міграції робочої сили,
 • наводить приклади країн основних експортерів робочої сили,

 

95

 

Сутність та фактори виникнення світового ринку робочої сили. Діяльність Міжнародної організації праці (МОП).

 

96

 

Етапи міжнародної міграції робочої сили. Центри і основні напрями міжнародної міграції робочої сили. Світовий ринок робочої сили.

 

97

 

Основні експортери робочої сили. «Відплив інтелекту». Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції.

 

 

 

98

 

Характерні риси сучасної міжнародної трудової міграції та розвитку світового ринку робочої сили.

Сучасні тенденції вітчизняної трудової міграції. Державна міграційна політика в Україні

 

 • характеризує етапи міжнародної міграції робочої сили, риси сучасної міжнародної трудової міграції,
 • аналізує особливості формування та розвитку світового ринку робочої сили, сучасні тенденції трудової міграції в Україні,
 • уміє визначити міграційне сальдо за вихідними даними,

Ціннісний компонент:

 • оцінює соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції: для країн еміграції, для країн імміграції,

усвідомлює важливість здійснення державної міграційної політики для ефективної інтеграції до світового ринку робочої сили,

 

Тема 5.4. Міжнародний рух капіталів. Участь  у міжнародних фінансово – кредитних організаціях та науково – технічному співробітництві

 

99

 

Необхідність міжнародного руху капіталів.  Форми міжнародного руху капіталів: міжнародний кредит та інвестування в економіки інших країн.

 

 

 

Знаннєвий компонент:

 • розуміє зв’язок міжнародного руху капіталу з міжнародною торгівлею,
 • розрізняє форми, у яких здійснюється міжнародний рух капіталу,
 • характеризує мету та особливості діяльності провідних міжнародних фінансово – кредитних організацій,

Діяльнісний компонент:

 • визначає лідерів та аутсайдерів на міжнародному ринку капіталів,
 • наводить приклади кредитування проектів міжнародними організаціями та приклади іноземного інвестування в економіку України,
 • уміє визначити сальдо рахунку руху капіталу за вихідними даними,

Ціннісний компонент:

 • усвідомлює важливість рівноправної участі України у відносинах з міжнародними фінансово-кредитними організаціями,

оцінює переваги та обмеження участі українського бізнесу та українських науковців у міжнародних науково-технічних проектах

100

 

Форми міжнародного кредиту та іноземних інвестицій.

Діяльність міжнародних організацій - МВФ, Світового банку, ЄБРР, Європейського інвестиційного банку – у забезпеченні міжнародного руху капіталів.

 

101

 

Платіжний баланс країни. Як забезпечується нульове сальдо платіжного балансу. Дефолт: причини та чим він загрожує національній економіці.

 

102

 

Відносини України з МВФ та іншими міжнародними фінансово-кредитними організаціями.

Чому існує міжнародне підприємництво та науково – технічне співробітництво країн.

 

103

 

Форми міжнародного підприємництва та співробітництва. Потенціал участі України в міжнародному науково-технічному співробітництві

 

 

 

 

104

 

Практична робота:

Аналіз структури та порівняння торгового і платіжного балансу різних країн.

 

 

105

 

Узагальнення і систематизація знань з розділу «Світова економіка та інтеграційні процеси».

 

 

 

docx
До підручника
Економіка (профільний рівень) 11 клас (Крупська Л. П., Тимченко І.Є., Чорна Т. І.)
Додано
12 червня 2021
Переглядів
1344
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку