Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Презентація "Порядок вивчення віршових розмірів"

Про матеріал

Дана презентація дозволяє наочно дати учням поняття про віршовий розмір.

Роботу поділено на 3 частини:

В першій частині визначається порядок визначення віршових розмірів на конкретних прикладах ліричних творів.

Друга частина містить завдання для опрацювання матеріалу, тренувальні вправи.

Третя частина дає можливість учням самостійно заповнити контрольні картки та перевірити правильність їх виконання.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВІРШОВОГО РОЗМІРУ ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ САМОСТІЙНА РОБОТА

Номер слайду 3

1. Поділити слова на склади: УВАГА!!! Прийменник або частка, у складі яких немає голосного, не утворює окремого складу!

Номер слайду 4

1. Поділити слова на склади: УВАГА!!! Прийменник або частка, у складі яких немає голосного, не утворює окремого складу!

Номер слайду 5

2. Поставити наголос ( ) у словах: УВАГА!!! Одно- і двоскладові слова можуть бути поза ритмічним наголосом! З метою збереження ритму наголос у деяких словах може змінювати свою позицію!

Номер слайду 6

3. Позначити наголошені ( ) і ненаголошені ( ) склади:

Номер слайду 7

4. Визначити повторювані групи складів:

Номер слайду 8

4. Визначити повторювані групи складів: У ЦЬОМУ РЯДКУ 4 СТОПИ СТОПА

Номер слайду 9

ДВОСКЛАДОВИЙ ВІРШОВИЙ РОЗМІР З НАГОЛОСОМ НА ДРУГОМУ СКЛАДІ

Номер слайду 10

ДОПОМІЖНИЙ ДВОСКЛАДОВИЙ ВІРШОВИЙ РОЗМІР З ОБОМА НЕНАГОЛОШЕНИМИ СКЛАДАМИ

Номер слайду 11

І знов лежить безмірний шлях Добра, роботи, сподівання, Бо є глибінь і вись в піснях, В руках – жага, в душі – кохання. М.Стельмах

Номер слайду 12

І знов ле жить без мір ний шлях Доб ра ро бо ти спо ді ван ня Бо є гли бінь і вись в піс нях В ру ках жа га в ду ші ко хан ня ПІРИХІЙ Прийменник, у складі якого немає голосного Вірш написаний 4-стопним ямбом із пірихієм Односкладові слова, що опинились поза наголосом

Номер слайду 13

ДВОСКЛАДОВИЙ ВІРШОВИЙ РОЗМІР З НАГОЛОСОМ НА ПЕРШОМУ СКЛАДІ

Номер слайду 14

Думи мої, думи мої, Лихо мені з вами. Нащо стали на папері Сумними рядами? Т.Шевченко Виконавець – А.Солов'яненко

Номер слайду 15

Ду ми мо ї ду ми мо ї Ли хо ме ні з ва ми На що ста ли на па пе рі Сум ни ми ря да ми Прийменник, у складі якого нема голосного Вірш написаний 4-стопним хореєм Склади із зміщеним наголосом ПІРИХІЙ

Номер слайду 16

ТРИСКЛАДОВИЙ ВІРШОВИЙ РОЗМІР З НАГОЛОСОМ НА ПЕРШОМУ СКЛАДІ

Номер слайду 17

Місяць яснесенький Промінь тихесенький Кинув до нас. Спи ж ти, малесенький, Пізній бо час. Леся Українка

Номер слайду 18

Мі сяць яс не сень кий Про мінь ти хе сень кий Ки нув до нас Спи ж мій ма ле сень кий Піз ній бо час Вірш написаний 2-стопним дактилем Частка, у складі якої нема голосного Односкладове слово, що опинилось поза наголосом

Номер слайду 19

ТРИСКЛАДОВИЙ ВІРШОВИЙ РОЗМІР З НАГОЛОСОМ НА ДРУГОМУ СКЛАДІ

Номер слайду 20

Опівночі айстри в саду розцвіли… Умились росою, вінки одягли, І стали рожевого ранку чекать, І в райдугу барвів життя убирать… Олександр Олесь

Номер слайду 21

О пів но чі ай стри в са ду роз цві ли У ми лись ро со ю він ки о дяг ли І ста ли ро же во го ран ку че кать І в рай ду гу бар вів жит тя у би рать Вірш написаний 4-стопним амфібрахієм Односкладове слово, що опинилось поза наголосом Прийменник, у складі якого нема голосного

Номер слайду 22

ТРИСКЛАДОВИЙ ВІРШОВИЙ РОЗМІР З НАГОЛОСОМ НА ТРЕТЬОМУ СКЛАДІ

Номер слайду 23

В небі з зір простяглася дорога ясна І горить, і тремтить наді мною. Я для пісні вікно розчинив, щоб вона Залила мою душу весною. А.Малишко

Номер слайду 24

Вірш написаний 4-стопним анапестом В не бі з зір про стяг ла ся до ро га яс на І го рить і трем тить на ді мно ю Я для піс ні вік но роз чи нив щоб во на За ли ла мо ю ду шу вес но ю Одно- та двоскладові слова, що опинились поза наголосом Прийменник, у складі якого нема голосного

Номер слайду 25

А Б В Г Д 1 2 3 4 5 1 ЯМБ 2 ХОРЕЙ 3 ДАКТИЛЬ 4 АМФІБРАХІЙ 5 АНАПЕСТ А Місяченько сходить, ясну ніч приводить; Білий день світліє, над землею дніє… (А.Кримський) Б Земле моя, запашна, барвінкова, Ріки медові, дощі золоті, Тільки б побачить тебе у обнові – Більше нічого не хочу в житті. (М.Стельмах) В Красо України, Подолля! Розкинулось мило, недбало! Здається, що зроду недоля, Що горе його не знавало. (Леся Українка) Г Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, Співають ідучи дівчата, А матері вечерять ждуть. (Т.Шевченко) Д Я сорочку знайду вишиванку І надіну, як хлопчик, радий. По барвінку піду на світанку Молодий, молодий, молодий! (А.Малишко)

Номер слайду 26

А Б В Г Д 1 Х 2 Х 3 Х 4 Х 5 Х 1 ЯМБ 2 ХОРЕЙ 3 ДАКТИЛЬ 4 АМФІБРАХІЙ 5 АНАПЕСТ А Місяченько сходить, ясну ніч приводить; Білий день світліє, над землею дніє… (А.Кримський) Б Земле моя, запашна, барвінкова, Ріки медові, дощі золоті, Тільки б побачить тебе у обнові – Більше нічого не хочу в житті. (М.Стельмах) В Красо України, Подолля! Розкинулось мило, недбало! Здається, що зроду недоля, Що горе його не знавало. (Леся Українка) Г Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, Співають ідучи дівчата, А матері вечерять ждуть. (Т.Шевченко) Д Я сорочку знайду вишиванку І надіну, як хлопчик, радий. По барвінку піду на світанку Молодий, молодий, молодий! (А.Малишко)

Номер слайду 27

А Б В Г Д 1 2 3 4 5 1 ЯМБ 2 ХОРЕЙ 3 ДАКТИЛЬ 4 АМФІБРАХІЙ 5 АНАПЕСТ А Ми підем, де трави похилі, Де зорі в ясній далині, І карії очі, і рученьки білі Ночами насняться мені. (А.Малишко) Б Над Дніпром широким, вільним, Де луги й степи цвіли, Наші прадіди поляни Оселились і жили. (Олександр Олесь) В Сонечко встало, прокинулось ясне, Грає вогнем, променіє, І по степу розлива своє світлонько красне, - Степ від його червоніє. (Леся українка) Г Стояла груша, зеленів лісочок. Стояло небо, дивне і смутне. У груші був тоненький голосочок, Вона в дитинство кликала мене. (Леся Українка) Д Не обходьте давню стежку з ночами й завіями, Не в’яліте добре серце, вишите надіями. (А.Малишко)

Номер слайду 28

А Б В Г Д 1 Х 2 Х 3 Х 4 Х 5 Х 1 ЯМБ 2 ХОРЕЙ 3 ДАКТИЛЬ 4 АМФІБРАХІЙ 5 АНАПЕСТ А Ми підем, де трави похилі, Де зорі в ясній далині, І карії очі, і рученьки білі Ночами насняться мені. (А.Малишко) Б Над Дніпром широким, вільним, Де луги й степи цвіли, Наші прадіди поляни Оселились і жили. (Олександр Олесь) В Сонечко встало, прокинулось ясне, Грає вогнем, променіє, І по степу розлива своє світлонько красне, - Степ від його червоніє. (Леся українка) Г Стояла груша, зеленів лісочок. Стояло небо, дивне і смутне. У груші був тоненький голосочок, Вона в дитинство кликала мене. (Леся Українка) Д Не обходьте давню стежку з ночами й завіями, Не в’яліте добре серце, вишите надіями. (А.Малишко)

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
ppt
До підручника
Українська література 9 клас (Коваленко Л.Т., Бернадська Н.І.)
Додано
2 лютого 2018
Переглядів
340
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку