Презентація " Предметна мистецька компетентність"

Про матеріал

Презентація підготовлена для виступу на методичному об'єднанні вчителів художньо-естетичного циклу з метою ознайомлення їх зі змінами, які виникли в зв'язку з прийняттям " Закону України про освіту" від 05.09.2017 р.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Предметна мистецька компетентність. Савченко Тетяна Терентіївна

Номер слайду 2

Державний стандарт2004 року. Естетична культура 5 змістових ліній: Музична. Візуальна (образотворча)Мистецько-синтетична(хореографія, театр, екранні мистецтва)Культурологічна2011 року Мистецтво 3 змістові лінії: Музична. Образотворча. Культурологічна

Номер слайду 3

Номер слайду 4

Закон України про освіту, прийнятий 05.09. 2017 р. Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави.

Номер слайду 5

Стаття 1. Основні терміни та їх визначенняосвітній процес система науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей;освітня діяльністьдіяльність суб’єкта освітньої діяльності, спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній та/або неформальній освіті;

Номер слайду 6

 Основні терміни та їх визначенняосвітня послуга комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та/або договором дій суб’єкта освітньої діяльності, що мають визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання;освітня програма єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання;

Номер слайду 7

Основні терміни та їх визначенняпедагогічна діяльність інтелектуальна, творча діяльність педагогічного (науково-педагогічного) працівника або самозайнятої особи у формальній та/або неформальній освіті, спрямована на навчання, виховання та розвиток особистості, її загальнокультурних, громадянських та/або професійних компетентностей;результати навчання знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів;

Номер слайду 8

Нова Українська школа в контексті нового закону України – це школа компетентностей ХХІ століття. Компетентність- динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність;В галузі мистецької педагогіки: О. Рудницька, А. Болгарський,Т. Свистельникова, М. Семко,О. Мелік-Пашаєв і З. Новлянська,Т. Челишева, Ю. Яніке,Е. Домашевська

Номер слайду 9

Метою повної загальної середньої освіти єДосягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, в тому числі - культурна компетентність;Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Номер слайду 10

Стаття 21. Спеціалізована освіта. Мистецька освіта передбачає здобуття спеціальних здібностей, естетичного досвіду і ціннісних орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності, набуття особою комплексу професійних, у тому числі виконавських компетентностей та спрямована на професійну художньо-творчу самореалізацію особистості і отримання кваліфікацій у різних видах мистецтва. Мистецька освіта включає:початкову мистецьку освіту, що здобувається одночасно з початковою та/або базовою середньою освітою і полягає в набутті здобувачем компетентностей початкового рівня в обраному виді мистецтва;1. Спеціалізована освіта - це освіта мистецького, спортивного, військового чи наукового спрямування, яка може здобуватися в рамках формальної, неформальної, інформальної освіти, спрямована на здобуття компетентностей у відповідній сфері професійної діяльності під час навчання у безперервному інтегрованому освітньому процесі на кількох або всіх рівнях освіти та потребує раннього виявлення і розвитку індивідуальних здібностей.

Номер слайду 11

Предметна мистецька компетентність (музична, образотворча, хореографічна, театральна, екранна)це здатність до пізнавальної і практичної діяльності у певному виді мистецтва. Вона формується у процесі опанування учнями системи знань та уявлень у сфері певного виду мистецтва (знаннєвий компонент), набуття ними художньо-творчого досвіду з мистецтва (діяльнісний компонент), виховання ціннісних орієнтацій щодо мистецтва та мистецької діяльності (ціннісний компонент).

Номер слайду 12

Міжпредметні естетичні компетентності виявляються у здатності особистості використовувати набутий досвід мистецької діяльності у навчальних і життєвих ситуаціях, зокрема під час практичної, пізнавальної й творчої діяльності, сприймання, аналізу, інтерпретації творів мистецтва, участі у різних мистецьких заходах; у висловлюваннях, судженнях щодо ціннісного ставлення та щодо усвідомлення соціального, культурного, особистісного значення мистецтва; у критичній оцінці на основі естетичних засад та аргументації своєї позиції щодо творів мистецтва, довкілля, медіа й інтернет-ресурсів; у продукуванні креативних ідей та пропонуванні способів їхньої реалізації; в умінні трансформувати мистецькі знання у досвід діяльності виконання практичних і творчих завдань, естетизації середовища та корекції власного емоційного стану, задоволення власних творчих потреб тощо.

Номер слайду 13

Наскрізні змістовні лінії З метою інтеграції навчальних предметів і предметних циклів, формування ключових та міжпредметних компетентностей у зміст навчання введено наскрізні змістові лінії — соціально значущі надпредметні теми, які сприяють формуванню в учнів уявлення про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях. Наскрізними змістовими лініями в основній школі визначено наступні: "Екологічна безпека та сталий розвиток","Громадянська відповідальність", "Здоров'я і безпека", "Підприємливість та фінансова грамотність".

Номер слайду 14

Наскрізні змістовні лінії «Екологічна безпека й сталий розвиток» здійснюється на основі творів мистецтва та художньо-творчої діяльності у процесі виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до природи; усвідомлення себе частиною світу, в якому все взаємопов’язане; розуміння єдності національно-регіональних цінностей і глобальних людських пріоритетів. «Громадянська відповідальність» Це здійснюється під час опанування учнями досягнень українського мистецтва, зокрема в контексті світової мистецької спадщини.

Номер слайду 15

Наскрізні змістовні лінії «Здоров’я і безпека » Це відбувається у процесі усвідомлення учнями впливу мистецтва на емоційну сферу людини, зокрема через емоційно-образне пізнання навколишнього світу на основі синтезу різних видів мистецтва; ознайомлення з елементами арттерапії, які сприятимуть збагаченню емоційно-почуттєвої сфери школярів, зниженню кількості захворювань та поведінкових ризиків. « Підприємливість і фінансова грамотність » Вона реалізується у процесі формування в учнів умінь реально визначати свої сильні й слабкі сторони; мотивації учнів до виявлення творчих ініціатив та сприяння їхній реалізації, зокрема через втілення їх у практичній художньо-творчій діяльності (індивідуальній і колективній).

Номер слайду 16

Вивчення предметів художньо-естетичного циклу здійснюватиметься за за навчальними програмами:«Музичне мистецтво для учнів 1-4 класів (оновлена, 2017 рік);«Мистецтво. 5 – 9 класи» для учнів 5-9 класів (оновлена, 2017 рік);«Художня культура» 10 – 11-х класи за програмами рівню стандарту, академічного та профільного рівнів. У 2017-2018 навчальному році мистецька освіта реалізується через навчальні предмети «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», інтегрований курс «Мистецтво» в початковій та базовій основній школі і «Художня культура» в старшій школі.

Номер слайду 17

Головна мета художньо-естетичної освіти- формування в учнів уміння виявляти власні художні інтереси та потреби; уміння планувати та організовувати свій час для пізнання, сприймання, творення мистецтва чи самовираження через мистецтво; раціонально використовувати час для задоволення культурних потреб, здобувати, опрацьовувати мистецьку інформацію тощо; не боятися пропонувати нові ідеї, шляхи їх художнього розв’язання, презентувати власні творчі досягнення, ефективно співпрацювати у команді, зокрема для реалізації громадських мистецьких проектів та естетизації середовища; застосовувати мистецький досвід для вираження емоцій, почуттів, переживань та корекції власного емоційного стану.

Номер слайду 18

Універсальні компоненти• аксіологічний (сприймання,інтерпретація, оцінювання мистецьких явищ);• праксеологічний (практична художня діяльність учнів);• гностичний (пізнання особливостей художніх мов різних видів мистецтва);• креативний (творче самовираження особистості школяра у сфері мистецтва);• комунікативний (культура спілкування з приводу мистецтва).• гедоністичний (насолода від мистецтва)

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Основні види діяльності учнів на уроках охоплюють художньо-творче самовираження; сприймання, інтерпретацію та оцінювання художніх творів; пізнання явищ мистецтва й засвоєння відповідної мистецької термінології.

Номер слайду 21

виявлення рівня сформованості компетентностей випускника школи, визначення відповідності навчальних досягнень учня освітньому стандарту та чинним навчальним програмам. Мета зовнішнього незалежного оцінювання є

Номер слайду 22

Рекомендації Засвоїти новий зміст освітньої галузі “ Мистецтво ”.• Впроваджувати художньо-педагогічні технології,що сприяють підвищенню якості освіти учнів з предметів художньо-естетичного циклу.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Волошенко Олена
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Пов’язані теми
Мистецтво, Інші матеріали
Додано
9 лютого 2018
Переглядів
3898
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку