Презентація. " Проектні технології на уроках літератури"

Про матеріал

Презентація допоможе зорієнтуватися в практичному застосуванні методу проєктів як одному з дієвіших складових інноваційних технологій при вивченні літератури, який виконує не лише освітні завдання, а й має велике виховне навантаження.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Проектні технології на уроках літератури. Викладач: Прокопенко Марина Володимирівна

Номер слайду 2

Історія виникнення навчального проектування. Навчальне проектування не є принципово новою технологією. Метод проектів, або "метод проблем", виник у 20ті роки ХХ ст. у США . Джон Дьюї є розробником ідеї активізації доцільної діяльності учня у співвідношенні з його особистим інтересом. Ця ідея набула поширення і стала популярною у Бельгії, Ізраїлі, Італії, Німеччині, Нідерландах, Фінляндії завдяки раціональному поєднанню теоретичних знань з їх практичним застосуванням. Отже, проектування стало інтегрованим компонентом розробленої і структурованої системи освіти. Метод проектів привернув увагу і російських педагогів початку ХХ ст. У 1905 р. під керівництвом педагога С. Шацького невелика група вчителів намагалася активно запроваджувати проектні методи у практикувикладання. За радянської влади ідеї проектування використовували до 1931 р. У цьому ж році постановою ЦК ВКП(б) метод проектів було заборонено. Відтоді і в Росії, і в Україні більше не було серйозних спроб відродити.

Номер слайду 3

На думку О. Пометун :педагогічна технологія дає відповідь на запитання: як, яким чином (методами, прийомами, засобами) досягти поставленої мети, встановлюючи порядок використання різноманітних моделей навчання. Технологія — це комплекс, що складається із:—запланованих результатів;—засобів оцінки для корекції та вибору методів прийомів навчання, оптимальних для тієї чи іншої конкретної ситуації;—набору моделей навчання, розроблених учителем на цій основі. Отже, використання проектів у навчанні — це технологія, яка передбачає застосування різни методів та форм організації навчального процесу.

Номер слайду 4

Вимоги проектної технологіїУспішна організація проектування як особливого типу інтелектуальної діяльності можлива за такиумов:—наявності освітньої проблеми, достатньо складної та актуальної, щоб задовольнити навчальні запити та життєві потреби учнів;—дослідницького характеру пошуку розв'язанн проблеми, висунення та перевірки гіпотез, обґрунту вання висновків;—емоційної забарвленості навчального процессу створення ситуації успіху (зацікавленості, подиву бажання дослідити поставлене питання);—активізації психічної діяльності учнів (мислення увага, пам'ять, мовлення, рівень вольової активності)

Номер слайду 5

Вимоги проектної технології—структурування діяльності відповідно до класичних стадій проектування;—моделювання умов для виявлення учнями навчальної проблеми;—самодіяльного характеру творчої активності учнів—практичного і теоретичного значення результату та готовності до застосування цього результату—широкого використання на уроках парної і групової форм організації навчальної діяльності учнів;—гуманізації взаємодії вчителя і учня, міжособистісного спілкування; підтримання стосунків відвертості, довіри, поваги один до одного, створення соціально!педагогічних умов для самоствердження кожної дитини в учнівському колективі;—стимулювання учнів до висунення альтернативних припущень і здогадів;—підбиття підсумків проектної діяльності, щоб учні усвідомили свої успіхи і недоліки.

Номер слайду 6

Вимоги проектної технологіїПроектування — це особливий тип інтелектуальної діяльності, характерною особливістю якої є перспективна орієнтація, дослідження, яке має практичнее спрямування. Таким чином, робота над проектом:по-перше, —це практика особистісно зорієнтованого навчання,що враховує у процесі навчання конкретного учня,його вільний вибір та особисті інтереси (тому цей учень розуміє, навіщо йому знання і де їх застосувати);по-друге, навчальне проектування орієнтоване насамперед на самостійну роботу — індивідуальну, парну або групову, яку учні виконують упродовж визначеного часу; по-третє, проектна технологія передбачає використання педагогом сукупності дослідницьких, пошукових, творчих методів, прийомів, засобів.

Номер слайду 7

Мета творчих проектів:—формувати інтелектуальні, спеціальні та загальнокультурні знання, уміння учнів;—розвивати логічне мислення, навички самостійного планування, самоосвіти, комунікабельності;—стимулювати рішучість, ініціативність, навички співробітництва;—використовувати якнайповнішу інформацію.

Номер слайду 8

До чого зобов'язує проектна діяльність?Завдяки проектуванню на уроках літератури учні вчаться:—усвідомлювати мету;—планувати свою роботу, передбачати можливі результати;—використовувати джерела інформації (матеріали преси, літературні твори, дослідження літературознавців, мовознавців та ін.);—самостійно шукати і накопичувати матеріал;—аналізувати та зіставляти різноманітні факти;—доводити власні погляди;—приймати власні рішення;—підтверджувати чи спростовувати ідею;—активізовувати соціальні контакти (розподіляти доручення, працювати спільно);—створювати матеріальні носії проектної діяльності (газета, сценарій, діафільм, журнал тощо).

Номер слайду 9

Класифікація типів проектів:—створюваний (продуктивний) проект, пов'язаний з трудовою діяльністю;—споживчий — підготовка екскурсій, інфор-маційні послуги тощо;—проект розв'язання проблеми (науково-дослідницький проект);—проект-вправа (проекти навчання і тренування для оволодіння певними навичками).

Номер слайду 10

Типи проектів1. Дослідницькі.2. Інформаційні:3. Ігрові 4. Творчі 5. Прикладні

Номер слайду 11

Дослідницькі. Для цих проектів важлива мета, структура, соціальний напрямок, актуальність. Вони дають змогу активізувати та розвивати розумові й мовленнєві здібності дітей, їхнє мислення, пам'ять, привчають до уважності, спостережливості, відповідальності, формують культ знань.

Номер слайду 12

Вимоги до дослідницьких проектів:—добре знати текст, уміти орієнтуватися в ньому;—милуватися і насолоджуватися твором, розмірковувати і збагачуватися красою, мудрістю, натхненням;—не проголошувати затертих істин- стандартів, не зубрити премудрий книжний аналіз, а дивуватися, запитувати, сперечатися, доводити, ділитися враженнями;—не боятися цитувати на підтвердження сказаного;—не забувати робити висновки, обов'язково висловлювати своє ставлення до героя, вчинку, події, предмета тощо;—намагатися виділяти головне, не втомлювати слухачів зайвими деталями;

Номер слайду 13

Вимоги до дослідницьких проектів:—намагатися виділяти головне, не втомлювати слухачів зайвими деталями;—розглядати твір із позицій загальнолюдського, вічного, постаратися збагнути цінність його для сучасників;—не забувати, що кожне слово у художньому творі несе змістове навантаження;—аналізуючи вчинок героя, уміти пояснити, чому він так учинив;—учитись чітко, грамотно і логічно висловлюватися;—готуватися до відповіді завчасно: скласти, в разі потреби, план або схему відповіді;—пам'ятати: твір — це айсберг, на поверхні лише його частина; отже, треба вміти заглиблюватись у суть.

Номер слайду 14

Інформаційні:це проекти інтегрованого характеру. Учні отримують проблемні завдання залежно від пізнавальних нтересів і творчих здібностей (завдання для біографів, учнів!читців, учнів-літературознавців тощо).—збір цікавих фактів із життя письменника, які допомагають учням краще зрозуміти його як особистість, осягнути ідейно!естетичний ідеал письменника, життєву позицію;—пошук відомостей про різні варіанти твору;—складання карти подорожей літературнихгероїв тощо.

Номер слайду 15

Ігрові :—обігрування різних сюжетних версій та ситуацій,у яких опиняються герої;—ігрова імітація соціальних і ділових стосунків;—літературно-театральні вистави;—реклама книжки;—імітація зйомки продовження оповідання чи повісті тощо.

Номер слайду 16

Творчі :— створення і презентація:—журналу мандрівки разом з улюбленим героєм;—колективного колажу;—відеофільму;—фотопроекту;—діафільму;—збірок різної тематики;—сценарію літературно-музичної композиції;—ілюстративного матеріалу тощо.

Номер слайду 17

Прикладні— складання:—хроніки життя класу;—програми з літератури для внуків;—проекту освіти 2060 року;—словника власних назв;—топонімічного словника;—законів класу чи школи;—заповіту нащадкам тощо.

Номер слайду 18

Робота над проектом передбачає:—визначення теми, мотивації;—формулювання спільної мети діяльності;—план підготовки до реалізації задуму;—розробку організаційного плану;—визначення основних інформаційних джерел;—виконання;—форми захисту;—оформлення;—термін реалізації;—підбиття підсумків.

Номер слайду 19

Орієнтовний план:1. Зарезервувати час у комп'ютерному класі, бібліотеці.2. З'ясувати, яке обладнання необхідне (камера, сканер, фотоапарат тощо).3. Знайти та зібрати основні інформаційні джерела, компакт-диски тощо, потрібні для проекту.4. Обговорити умови і взаємодію із класом для виконання спільного проекту.5. З'ясувати необхідність додаткових занять із класом.6. Залучити батьків до реалізації проектів.7. Якщо виникла необхідність, відвідати музеї, виставки тощо.

Номер слайду 20

Організація проекту1. Ознайомити учнів із критеріями оцінювання їх роботи в проекті.2. Переглянути разом з учнями дібраний для проекту матеріал, надати рекомендації для подальшої роботи.3. Організувати самостійну роботу школярів.4. Обговорити з учнями майбутню форму подання результатів проекту.5. Запросити учителів, батьків та інших представників на презентацію.6. Зробити фотографії учнів за роботою.7. Оцінити учнівські проекти.8. Провести оцінювання проекту загалом, отримати відгуки про те, наскільки вдалим він був (власні висновки, висновки учнів, експертів, батьків).9. Організувати виставку кращих робіт.10. Розіслати листи-подяки тим, хто допомагав у реалізації проекту.11. Використати результати реалізованого проекту на наступних уроках, а також під час вивченняінших навчальних предметів, для яких ці теми також важливі.12. Нагородити та відзначити учнів.

Номер слайду 21

Проекти на уроках літератури. Проектна технологія придатна для інтерактивного навчання, бо кожен проект розпочинається з визначення проблеми й обрання учнями теми і завдань, які треба опрацювати. Подальший етап — самостійна робота учнів над проблемою (індивідуально, в парі, у групі). Як педагогічна технологія метод проектів є су- купністю дослідницько-пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю. У проекті обов'язково слід представити власні результати, так само, як і в інтерактивній вправі.

Номер слайду 22

Проекти на уроках літератури. Метод проектів навчає вибирати найоптимальніші й водночас конкурентоспроможні варіанти розв'язання поставленої проблеми. Проектна діяльність передбачає колективну роботу: інформаційний обсяг проектів змушує учнів об'єднуватись у групи. Склад, чисельність і обов'язки члени групи визначають самі. Учитель виступає в ролі помічника, партнера, порадника, який допомагає розставити акценти, знайти оптимальний метод, накреслити шлях до поставленої мети. У результаті виграють ,учні усвідомлюють, що всі члени групи приречені на загальний успіх або невдачу. Успіхи кожного визначаються не тільки ним самим, а й зусиллями його товаришів .І разом радіють, коли один із них удостоюється похвали за особливі досягнення. У проекті за умов кооперації (співробітництва) реалізується розуміння, що власний успіх залежить від успіху команди. Взаємодія під час роботи над проектом формує соціальні вміння (навички керівництва, співпраці, колективні рішення,конструктивне розв'язання конфліктів) та вміння застосувати знання на практиці чи в нестандартних ситуаціях.

pptx
Додано
5 липня 2018
Переглядів
461
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку