1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Презентація "Програма розвитку закладу освіти"

Про матеріал
З досвіду роботи, в управлінській діяльності закладу освіти, з планування програми розвитку.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

* Бердянський НВК “ЗНЗ І-ІІІ ступенів- ДНЗ” Зачепилівської селищної ради ПРОГРАМА РОЗВИТКУ на 2019-2021 роки навчального закладу “ГРОМАДСЬКОСТІ”

Номер слайду 2

Обов’язок перед Батьківщиною – святиня людини. Від нас, батьків та матерів, від вчителя і вихователя залежить, щоб кожний юний громадянин дорожив цією святинею, як дорожить чесна людина своїм добрим ім’ям, гідністю своєї сім’ї. Громадянські думки, почуття, переживання, громадянський обов’язок, громадянська відповідальність – це основа людської гідності В. Сухомлинський

Номер слайду 3

*

Номер слайду 4

Структура програми розвитку Обґрунтування необхідності створення програми. Інформаційна довідка про заклад освіти. Аналіз актуального стану освітнього закладу. Аналіз стану та прогноз тенденцій зміни соціального замовлення на освітні послуги. Місія, цілі та завдання навчального закладу. Концепція майбутнього стану НВК. Шляхи реалізації комплексно-цільових підпрограм. Етапи реалізації програми розвитку НВК. Можливий ризик пов’язаний з реалізацією програми розвитку.

Номер слайду 5

Очікувані результати реалізації програми Для адміністрації: активізація діяльності всіх структур школи; підвищення ефективності управління; збереження іміджу закладу освіти; використання механізмів і прийомів стимулювання діяльності педагогів. Для педагогічних працівників: покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу; використання вчителями інноваційних та вироблення власних технологій; підвищення рівня професійної компетентності педагогів; створення комфортних психолого-педагогічних умов для здійснення професійної діяльності .

Номер слайду 6

Очікувані результати реалізації програми Для учнів та вихованців: підвищення рівня навчальних досягнень; формування інформаційних, інтелектуальних та комунікативних компетенцій; створення ситуації життєвого успіху в усіх сферах освітньої діяльності; формування правової та громадської свідомості; створення комфортних педагогічних умов; підвищення показників фізичного та психологічного здоров’я.

Номер слайду 7

Очікувані результати реалізації програми Для батьків: створення умов для задоволення потреб щодо отримання якісної освіти дітьми; встановлення та зміцнення дружніх відносин між родинами учнів і закладу; створення умов для: задоволення інтересів і розвитку різноманітних здібностей школярів і вихованців; збереження та зміцнення здоров'я дітей; виховання громадянина здатного до суспільного життя. Для представників громадськості: підвищення уваги та інтересу до проблем навчання і виховання у школі; участь у вирішенні проблем навчання та виховання; створення позитивного іміджу НВК в соціумі села.

Номер слайду 8

* Місія закладу полягає у: забезпеченні якісної освіти як найважливішої умови успішної соціалізації дитини в сучасному суспільстві; формуванні свідомості громадянина, що володіє політичною культурою, критичним мисленням, здатністю самостійно здійснювати свій вибір; створенні умов сприятливих для доброзичливого ставлення до школи, однолітків, учителів, держави; підтриманні сприятливої ​​атмосфери співробітництва серед працівників школи, батьків та громадськості.

Номер слайду 9

Стратегічна мета навчально-виховного комплексу забезпечити позитивну динаміку розвитку, як відкритої системи, конкурентоздатної й орієнтованої на підготовку громадянина - патріота здатного до участі в розв’язанні сьогоденних і перспективних завдань держави

Номер слайду 10

Головні завдання забезпечення якості освіти; модернізація ресурсного забезпечення навчально-виховного процесу; створення умов навчання для дітей з обмеженими можливостями здоров'я; розширення єдиного інформаційного простору; формуванні в учнів громадської свідомості; виховання свідомого громадянина України, патріота; виховання особистості з демократичним світоглядом; вироблення в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я; формування професійно компетентної особистості; гуманізація міжособистісних стосунків між педагогами, дітьми та батьками.

Номер слайду 11

Концепція майбутнього стану НВК Організація життя учнівського колективу здійснюється за формулою трьох «люблю».

Номер слайду 12

Концепція майбутнього стану НВК І формула «Я люблю себе, свій навчальний заклад, свою державу»: бережу себе від травм, дбаю про своє здоров’я; розвиваю в собі найкращі якості, займаюся самовихованням; оволодіваю вміннями та навичками самообслуговування, змістовного відпочинку; дбаю про безпеку, чистоту та благоустрій свого НВК, села, України; пізнаю світ, бережу довкілля, усвідомлюю себе частиною природи, Всесвіту; ціную честь свого НВК, сел, Батьківщини; вчуся спілкуватися з людьми та розуміти їх.

Номер слайду 13

Концепція майбутнього стану НВК ІІ формула «Я вмію і люблю навчатися»: прагну оволодіти основами наук, займаюся самоосвітою; вивчаю історію свого роду; вивчаю життя та діяльність видатних людей України, героїчне минуле свого народу; використовую можливість участі в інтелектуальних та творчих змаганнях, конкурсах, олімпіадах; використовую в освітньому процесі сучасні технології.

Номер слайду 14

Концепція майбутнього стану НВК ІІІ формула «Я обираю свій життєвий шлях і хочу навчатися далі»: об’єктивно оцінюю свої можливості, прагну до самореалізації; вчуся активній взаємодії з іншими, толерантності, вмінню вести діалог; готуюсь обрати свою майбутню професію, бути активним громадянином, приносити користь своїй державі; усвідомлюю своє місце в соціумі, бачу себе як особистість.

Номер слайду 15

Комплексно-цільові підпрограми освітній процес; методичне забезпечення освітнього процесу; творчі здібності; управління навчальним закладом; кадрове забезпечення; інформаційно-освітнє середовище; виховна система; я  громадянин – патріот Батьківщини; здорова особистість; імідж НВК; матеріально-технічна база НВК

Номер слайду 16

Пріоритети:  забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини;  запровадження сучасних форм і методів навчання;  формування особистості, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, набутих завдяки навчанню. 

Номер слайду 17

Пріоритети:  ефективність методичної роботи;  самоосвіта – індивідуальна робота кожного вчителя; участь у методичній роботі – обов’язок кожного педагогічного працівника.  

Номер слайду 18

Пріоритети:  створення оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих  дітей; залучення учнів до роботи в наукових секціях Малої академії наук,  до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах учнівської творчості.

Номер слайду 19

Пріоритети:  управління на основі стратегічного планування, організація взаємодії всіх учасників освітнього процесу, мотивація і контроль діяльності; забезпечення ефективного управління завдяки впровадженню моніторингового супроводу управлінських процесів; залучення громадськості для підвищення ефективності освітнього процесу.

Номер слайду 20

Пріоритети: обґрунтоване прогнозування потреби в педпрацівниках; стабілізація кадрового складу школи; підвищення професійного рівня педпрацівників; поліпшення морального і матеріального стимулювання їхньої професійної діяльності.  

Номер слайду 21

Пріоритети: впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність освітнього закладу;  комп’ютеризація освітнього процесу та виховної роботи закладу.

Номер слайду 22

Пріоритети:  створення необхідних умов для розвитку творчого потенціалу особистості;  стимулювання ініціативності та життєвої активності дитини; виховання на засадах загальнолюдських і національних цінностей.      

Номер слайду 23

Пріоритети: впровадження в осітній процес системи заходів спрямованих на виховання та формування особистості на основі норм соціальної поведінки; створення умов для розвитку становлення та прояви творчої активності особистості учня; організація пошукової та дослідницької діяльності учнів з історії рідного краю

Номер слайду 24

Пріорітети: виховання у дитини відповідального ставлення до власного здоров’я; формування культури здоров’я та пропаганди здорового способу життя.

Номер слайду 25

Пріорітети: налагодження особистих взаємин із батьками, створення позитивних емоційних зв’язків (для задоволення потреб батьків у відчутті своєї значущості); формування спланованого образу закладу освіти на основі наявних ресурсів.

Номер слайду 26

Пріоритети:  здійснення заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази навчально-виховного комплексу 

Номер слайду 27

Розглянемо підпрограму “Я – громадянин – патріот Батьківщини”

Номер слайду 28

Мета виховувати в молоді почуття любові до Батьківщини, відданості справі зміцнення державності; формувати активну громадянську позицію учнів та підготувати їх до розв’язання сучасних проблем; утверджувати гуманістичні правові ідеї, загальнолюдські та національні правові цінності, високі моральні засади в суспільному житті; підвищувати правову культуру та знання неповнолітніх.

Номер слайду 29

Завдання надати учням знання про особливості становлення демократії в Україні, політичну систему і владу на усіх рівнях суспільного життя, про закони та законодавчі системи країни; формувати політичну та правову культуру учнів, виховувати повагу до символіки і Конституції України, державної мови; затверджувати ідеї гуманістичної моралі та формувати повагу учнів до таких цінностей, як свобода, рівність, справедливість; виховувати уміння відстоювати свої права, інтереси, переконання, усвідомлювати свої обов’язки; навчити учнів визначати форми та способи своєї участі в житті суспільства, захищати та підтримувати закони про права людини. вивчати історію Донецького краю, шанувати людей праці, з любов’ю та повагою ставитись до батьків, оберігати природу, турбуватись про неї, збагачувати її.

Номер слайду 30

Приіорітети впровадження в навчально-виховний процес системи заходів спрямованих на виховання та формування особистості на основі норм соціальної поведінки; створення умов для розвитку становлення та прояви творчої активності особистості учня; організація пошукової та дослідницької діяльності учнів з історії рідного краю

Номер слайду 31

Шляхи реалізації № з/п Зміст роботи Очікувані результати Термін виконання Відповідальні 1 Продовжити роботу пошукової групи «Пошук». Підготовка наочного матеріалу військово-патріотичного характеру (куточок пам’яті «Дякуємо тобі солдате!» 2019-2021 Бублик О.О. 2 Продовжити вивчення військової історії рідного краю. Збереження вікових духовних цінностей 2019-2021 Вчителі історії 3 Співпраця з ветеранами організації Зачепилівського району Збір матеріалів для шкільного куточку 2019-2021 Вчителі історії

Номер слайду 32

Шляхи реалізації № з/п Зміст роботи Очікувані результати Термін виконання Відповідальні 4 Проведення: - уроків Мужності; - літературних конкурсів; - зустрічей Пам’яті та жалоби; - екскурсій до пам’ятних місць Зачепилівщини; - акції «Ветеран живе рядом» Розвиток творчих здібностей учнів Виховання учнів в дусі національної самосвідомості, любові до Батьківщини. Виявлення доброти, милосердя, людяності, співчуття к людської долі 2019-2021 Адміністрація класні керівники 5 Показ театральних постанов, поздоровлення ветеранів, інтернаціоналістів 2019-2021 Класні керівники 6 Співпраця з краєзнавчим музеєм селища Зачепилівка Формування в учнів життєвих цінностей: до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю, до праці, до мистецтва 2019-2021 Адміністрація

Номер слайду 33

Шляхи реалізації № з/п Зміст роботи Очікувані результат Термін виконання Відповідальні 7 Створення куточку «Пошук». проведення тематичних екскурсії для учнів, батьків, працівників закладу, громадськості 2019-2021 Вчителі історії 8 Випуск шкільної газети «Пам’ять» та співпраця з районною газетою “Горизонти Зачепилівщини” Підвищення іміджу НВК 2019-2021 Вчителі історії 9 Приймати участь у шкільних, районних, обласних олімпіадах, МАН, турнірах, конкурсах, присвячених ВВв, воїнам - інтернаціоналістам Міжнародному конкурсі знавців української мови імені ПетраЯцика, Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості ім. Т. Шевченка Виховання учнів в дусі національної самосвідомості, любові до Батьківщини, рідної мови. Створення методичних папок з військово-патріотичного та правового виховання 2012-2015 Вчителі - предметники

Номер слайду 34

Шляхи реалізації № з/п Зміст роботи Очікувані результати Термін виконання Відповідальні 10 Вивчення педагогами та учнями нормативно-правових документів про права та обов’язки громадян (Декларація про права людини, конвенції про права дитини) Підвищення правової культури серед вчителів, батьків та учнів 2019-2021 Адміністрація 11 Оформлення стендів та куточку з правового виховання 2019-2021 Бублик J/J/ 12 Проведення: Семінарів для вчителів з правової тематики; батьківських зборів; класних годин; позакласних заходів; 2019-2021 Адміністрація класні керівники 13 Проведення зустрічей з представниками кримінальної поліції, службою CД лікарем – наркологом. Попередження правопорушень і злочинів серед неповнолітніх, запобігання дитячій бездоглядності, впливу алкоголю, тютюнопаління та наркоманії 2019-2021 Адміністрація

Номер слайду 35

Можливий ризик, пов’язаний з реалізацією програми розвитку недостатність виділених та залучених коштів для реалізації основних напрямків програми розвитку; зниження мотивації педагогів, батьків, учнів щодо заходів з реалізації основних напрямків програми розвитку; втрата актуальності окремих пріоритетних напрямів; недостатнє розуміння частиною батьківської громадськості стратегічних завдань розвитку закладу освіти.

Номер слайду 36

Шляхи розв’язання: внесення змін та доповнень до програми розвитку; розробка та реалізація цільових програм; додаткове залучення позабюджетних джерел фінансування; підвищення ступеня відкритості НВК, висвітлення діяльності педагогічного колективу в ЗМІ, на сайті закладу у формі звіту директора перед громадськістю та колективом

Номер слайду 37

“ Вдихнути в юну істоту душу громадянина – значить, передати не тільки радість, захоплення, гордість за все те, що становить собою наші святині, а й сердечний біль, тривогу, турботу за долю цих святинь – свободу і незалежність, честь і велич, багатство і славу нашої улюбленої Вітчизни ” В. Сухомлинський

Номер слайду 38

*

ppt
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
7 квітня
Переглядів
265
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку