Презентація "Складові пофесійної компетентності вчителя іноземної мови"

Про матеріал
В прзентації подано методичні матеріали щодо професійної компетентності учителя іноземної мови та її основних складових.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Компоненти професійної компетентності вчителя іноземної мови

Номер слайду 2

“ Далеко не кожен стане вченим, письменником, артистом… Далеко не кожному судилося винайти порох або велосипед, але майстром своєї справи має стати кожен… ” В. Сухомлинський

Номер слайду 3

Педагогічна компетентність учителя - це єдність його теоретичної та практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності. Що розуміють під цим поняттям?Це особистісні можливості учителя, які дозволяють йому самостійно і ефективно реалізувати цілі  педагогічного процесу. Для цього необхідно знати педагогічну теорію, уміти застосовувати її в практичній діяльності.

Номер слайду 4

Останнім часом проблема професійності учителя перебуває в центрі уваги дослідників. Над дослідженням даної проблеми працювали такі учені як: В. Адольф, Ю. Варданян, І. Зязюн, І. Колесникова, А. Маркова, А. Щербаков, Ш. Амонашвілі, М. Коломієць, О. Бердичевський та інші. На думку В. Адольфа, компетентний педагог - це такий фахівець, який володіє ґрунтовними знаннями з будь-якого предмета шкільного курсу навчання. Ш. Амонашвілі розглядає педагогічну діяльність як творчий процес. А. Маркова вважає, що професійно компетентна людина та, яка:успішно розв'язує завдання навчання й виховання, готує для суспільства випускника з бажаними психологічними якостями;задоволена професією;досягає бажаних результатів у розвитку особистості учнів;має й усвідомлює перспективу свого професійного розвитку;відкрита для постійного професійного навчання;збагачує досвід професії завдяки особистому творчому внеску;соціально активна в суспільстві;віддана педагогічній професії, прагне підтримувати навіть у складних умовах її честь і гідність, професійну етику;готова до якісної та кількісної оцінки своєї праці, уміє сама це робити.

Номер слайду 5

Професійність вчителя є високим рівнем його психолого-педагогічних і науково-предметних знань й умінь у поєднанні з відповідною підготовкою підростаючого покоління до життя.

Номер слайду 6

Отже, професійність учителя – це інтегральне утворення особистості, яке включає сукупність соціального, полікультурного, аутопсихічного, когнітивно-технологічного та персонального компонентів, необхідних для успішного здійснення педагогічної діяльності з урахуванням специфіки викладання іноземної мови.

Номер слайду 7

Обов’язковими у формуванні та розвитку професійності учителя іноземної мови є наявність наступних компонентів: СоціальнийІнформаційний. Компонент комунікативної компетенціїПродуктивний. Автономізаційний. Моральний. Психологічний. Предметний. Компонент особистих якостей учителя

Номер слайду 8

Ключові компоненти професійності учителя іноземної мови Соціальний – це вміння жити і працювати з оточуючими. Продуктивний компонент - вміння працювати, приймати рішення та нести відповідальність за них; готовність та потреба у творчості . Більшість науковців серед ключових компетенцій учителя на перше місце ставить саме продуктивну компетентність. Автономізаційний- здатність до саморозвитку, творчості, самовизначення, самоосвіти, готовність і потреба навчатися протягом усього життя Комунікативний - вміння вступати в комунікацію, бути зрозумілим; спілкування без обмежень усно, писемно, рідною й іноземними мовами Психологічний - це здатність використовувати психологічні засоби навчання в організації взаємодії в освітній діяльності. Запорука ефективності навчально-виховного процесу - психологічна компетентність педагога, яка розширює можливості вчителів саморозв'язувати проблеми й конфлікти, що виникають у професійній діяльності та особистому житті.Інформаційний - володіння інформаційними технологіями, вміння добувати, опрацьовувати й використовувати різні види інформації з різноманітних джерел Предметний - ЗУН в області конкретного предмета, спеціальності. Особистісні якості вчителя - терпимість, доброзичливість, чуйність, урівноваженість, витонченість, толерантність, рефлексія, людяність та інші. Моральний компонент - це готовність, спроможність і потреба жити за традиційними моральними нормами. Становлення моральної компетентності відбувається на базі морального розвитку. Моральний розвиток особистості включає три складові: моральні знання, моральні почуття, моральну регуляцію поведінки.

Номер слайду 9

Професійно-педагогічні протипоказання. Недовіра.. Шкідливі звички.. Зовнішня та моральна неохайність.. Грубість.. Рукоприкладство.. Безпринципність.. Безвідповідальність.. Мстивість.

Номер слайду 10

   Отже, педагогічна професійність – це  система наукових знань, інтелектуальних і практичних умінь і навичок, загальної культури, особистісних якостей учителя, спроможного вирішувати психолого-педагогічні завдання.              Сучасний учитель повинен уміти творчо засвоювати знання, критично осмислювати здобуту з різних джерел інформацію. Якщо педагог не буде слідкувати за досягненнями психолого-педагогічної науки, не оволодіватиме інноваційними технологіями та інтерактивними методиками, не навчиться  впроваджувати ІКТ та ППД – такий учитель не зможе забезпечити  якісної освіти та дати оптимальний результат.

Номер слайду 11

Олексюк Тетяна Іванівна -учитель німецької мови Кременецького ліцею імені У. Самчука

Номер слайду 12

Проблема: “ Формування соціокультурної компетенції на заняттях німецької мови ” Сучасна методика викладання іноземної мови спрямовує діяльність педагогів на формування в учнів комунікативної компетенції та можливі способи активізації процесу говоріння іноземною мовою. Однією із складових частин комунікативної компетенції є соціокультурна компетенція, яку слід розуміти як систему уявлень про основні національні традиції, звичаї та реалії країн, мова якої вивчається, а також систему навичок та вмінь адекватно поводитися, використовуючи знання. Основними складовими частинами соціокультурної компетенції є культурознавча та лінгвокультурознавча, соціальна, соціолінгвістична та країнознавча компетенції.

Номер слайду 13

Методи дослідження проблеми:спостереження, аналіз;впровадження інтерактивних прийомів під час навчальних занять;запровадження елементів аналізу діяльності роботи під час уроку, самоаналізу, взаємоаналіз;розробка дидактичного матеріалу, тестових завдань;моніторинг якості навчальних досягнень учнів;узагальнення досвіду роботи з проблеми дослідження.оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни, мова якої вивчається;залучення до діалогу культур; порівняння явищ іноземної мови, що вивчається, з рідною мовою;уміння вчитися (працювати з книгою, підручником, довідковою літературою, словниками) та ін.

Номер слайду 14

Завдання досвіду: Формувати навички соціокультурної компетенції під час урочної та позакласної роботи, інтегруючи всі чотири види мовленнєвої діяльності ( читання, письмо, аудіювання, говоріння);Розвивати комунікативні вміння і навички, забезпечувати учнів необхідною інформацією для реалізації спільної діяльності;Створювати умови для підвищення рівня мотивації та заохочувати ліцеїстів до самопізнання,саморозвитку, самоорганізації, самоконтролю, а також толерантного ставлення до свого оточення, до культур інших країн;Прививати інтерес до вивчення іноземних мов;Сприяти емоційному та психологічному комфорту ліцеїстів. Принципи у роботі над дослідженням:1)       принцип мовленнєво – розумової діяльності;2)       принцип індивідуалізації;3)       принцип функціональності;4)       принцип ситуативності;5)       принцип новизни.

Номер слайду 15

Задля ефективної реалізації своєї методичної проблеми застосовую такі складові, без яких свою роботу вважаю неможливою, а саме: Використання інтерактивних технологій. Робота з автентичними підручниками та текстами. Проектна робота. Використання країнознавчих матеріалів.

Номер слайду 16

Типи уроків:комбінований;інтегрований;урок-проект;урок-віртуальна подорож;усний журнал;урок – гра;урок – обговорення;дискусія;брифінг тощо.

Номер слайду 17

Інтерактивні методи є надзвичайно ефективними інструментами формування соціокультурної компетенції. Саме тому застосовую їх досить часто у своїй практиці. Наприклад:- Мозковий штурм - Рольова гра- Дискусія або круглий стіл - «Прес»,- «Акваріум» - «Ажурна пилка» - Метод аналізу - Семінар - Імітація тощо.

Номер слайду 18

Робота з автентичними підручниками та текстами. Автентичні тексти – це основа формування соціокультурної компетенції учнів середньої та старшої школи. Оскільки вказана вище компетенція поділяється на країнознавчу і лінгвокраїнознавчу, ліцеїсти мають здобути відповідні знання з історії, географії, культури Німеччини та німецькомовних країн. А також оволодіти особливостями вербальної та невербальної поведінки носіїв мови у різного роду ситуаціях. Використовую наступні типи текстів: Усні: публічні оголошення, інструкції, лекції, презентації, випуски новин, розваги (тексти пісень, драма, шоу), спортивні коментарі, публічні дебати, телефонні розмови тощо. Письмові: книги, ілюстративні матеріали, газети, журнали, брошури, листівки, рекламні матеріали, листи, словники тощо.

Номер слайду 19

Використання країнознавчих матеріалів : На заняттях: Sport in unserem Leben. Kommunikationsmittel. Musik. Literatur. Unsere Natur usw. В позакласній роботі: Дні Євросоюзу. Конкурси. Майстер – класи. Проектні роботи: Країни ЄС. Берлін. Німецькомовні країни. Презентації до модулів підручників ”Aspekte”, “Hallo, Freunde!”

Номер слайду 20

В проектній роботізастосовую таку типологію проектів:- Практико – орієнтовний («Wir helfen unserer Natur»);- Дослідницький («Die berühmteste Persönlichkeiten der deutschen Literatur»);- Інформаційний («Талановиті люди на шляху до успіху»);- Рольовий («Berufswelt»);Творчий («Моя золота поличка»).

Номер слайду 21

Позакласна роботавиставки стінгазет;конкурси читців поезії;виставки - конкурси проектів;відзначення днів Європи;вікторина країнознавчого характеру « Німецькомовний світ: що це є для тебе?»;Кулінарний майстер – клас « Кухня країн Європи»;Різдвяна пошта;Квест “Stadtplаn“ тощо.

Номер слайду 22

Позакласна робота. Відзначення днів Європи

Номер слайду 23

Методична роботаучасть у засіданнях методичної комісії філологічних дисциплін ліцею та виступ з доповідями на районних семінарах учителів німецької мови; наставництво у Школі Молодого вчителя; систематизація і обґрунтування науково – методичного дослідження у методичних рекомендаціях; робота над методичними розробками уроків та позакласних заходів, участь в укладанні науково – методичного вісника ліцею (щороку);участь у Веукраїнській конференції « Психолого – педагогічний супровід обдарованої дитини» ( квітень 2016р).

Номер слайду 24

Участь в Авторській творчій майстерні учителів німецької мови( квітень – жовтень 2015 р.).

Номер слайду 25

Свої розробки і досягнення публікую на шпальтах районного тижневика «Діалог», альманаху «Ліцейні горизонти», та на власному Google диску. Є дописувачкою форуму учителів видавничої групи « Основа» ( про що отримала у грудні 2015 року відповідний сертифікат). Я є активним інтернет – користувачем, активну участь беру у спільнотах учителів, а також таких групах, як «Deutsche Sprache», «Deutsch lernen und noch mehr», « Ich mag Deutsch», «Alles zum Deutschlernen», «Deutsch verbindet», «Sprechen Sie hier» тощо.

Номер слайду 26

Беру активну участь у заходах, які проводить Гете – Інститут в Україні. У жовтні 2013 та листопаді 2016 року була слухачкою курсів під егідою Гете – Інституту та отримала відповідні сертифікати. Два роки поспіль успішно брала участь в розіграші комплектів підручників та таблиць. На даний момент є учасницею проекту «Ігри на уроці німецької мови» (школа – учасник бере набори ігор в користування терміном 2 місяці), а також на даний момент наш ліцей отримав набір плакатів «Jugend in Deutschland» для організації виставки та проведення занять.

Номер слайду 27

Номер слайду 28

Необхідно завжди пам'ятати, що від рівня професійної компетентності вчителя багато в чому залежить якість освіти.

pptx
Додано
17 лютого
Переглядів
263
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку