Презентація "ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ"

Про матеріал

Презентація до виступу на семінарі-практикумі «Реалізація компетентнісного підходу у вивченні трудового навчання та предметів художньо-естетичного циклу в сучасній школі» з теми "Вимоги до сучасного уроку трудового навчання та технологій на основі Компетентнісного підходу"


Зміст слайдів
Номер слайду 1

Вимоги до сучасного уроку трудового навчання та технологій на основі Компетентнісного підходу“Реалізація компетентнісного підходу у вивченні трудового навчання та предметів художньо-естетичного циклу в сучасній школі”Семінар-практикум 16 лютого 2018 року. ЛУП’ЯК Дмитро Миколайович,вчитель трудового навчання. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія №23 Вінницької міської ради»

Номер слайду 2

ЛУП’ЯК Дмитро Миколайовичвчитель трудового навчання. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія №23 Вінницької міської ради»2 Під поняттям компетентнісний підхід розуміють спрямованість освітнього процесу на формування й розвиток ключових і предметних компетентностей особистості, які покликані наблизити процес трудового навчання до життєвих потреб учня, його інтересів та природних здібностей. Ключова компетентність – це знання, уміння і навички у комплексі зі сформованою життєвою позицією учня.

Номер слайду 3

ЛУП’ЯК Дмитро Миколайовичвчитель трудового навчання. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія №23 Вінницької міської ради»3 Математична компетентність. Уміння навчатися впродовж життя. Обізнаність та самовираження у сфері культуриІніціативність і підприємливість. Соціальна та громадянська компетентностіЕкологічна грамотність і здоровий спосіб життя. У КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ВИОКРЕМЛЮЮТЬ ТАКІ КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ: Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовамиІнформаційно-цифрова компетентність Основні компетентності у природничих науках і технологіях. Спілкування іноземними мовами. КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Номер слайду 4

ЛУП’ЯК Дмитро Миколайовичвчитель трудового навчання. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія №23 Вінницької міської ради»4 СПІЛЬНИМИ ДЛЯ ВСІХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ Є ТАКІ ВМІННЯ:• уміння читати і розуміти прочитане; • уміння висловлювати думку усно і письмово; • критичне мислення; • здатність логічно обґрунтовувати позицію; • виявляти ініціативу; • творити; • уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення; • уміння конструктивно керувати емоціями; • застосовувати емоційний інтелект; • здатність співпрацювати в команді.

Номер слайду 5

ПЕРЕХІД ДО КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТІ, ВИМАГАЄ СУТТЄВИХ ЗМІН В УСІХ ЛАНКАХ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ, А САМЕ: 5у цінностях, меті і результатах освіти у змісті освіти у педагогічній діяльності вчителя у технологічному забезпеченні освітнього процесувід засвоєння системи знань, умінь і навичок до формування базових соціальних і предметних компетенцій сучасного фахіця; від дисциплінарно розкиданої абстрактної теоретичної інформації до системної зорієнтовуючої основи компетентних практичних дій і вчинків;від монологічного викладу - до педагогіки творчої співпраці і діалогу учитель і учень; від традиційних «повідомляючих» методів до інноваційних педагогічних технологій

Номер слайду 6

6 Спеціальні методичні компетенції:цільова (уміння педагога визначати цілі навчання); змістовна (уміння визначати зміст навчання);проектувальна (уміння проектувати освітній процес); рефлексивна (уміння обґрунтовувати ефективність обраних методичних підходів); моніторингова (уміння відслідковувати результати навчання).

Номер слайду 7

7 ПРОФЕСІЙНІ УМІННЯ

Номер слайду 8

8 МЕТА УРОКУЗадачі уроку. Зміст навчання. Методи навчання. Засоби навчання. Форми навчання

Номер слайду 9

9 ЗАВДАННЯМИ СУЧАСНОГО УРОКУ, ЗОРІЄНТОВАНОГО НА РЕАЛІЗАЦІЮ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ Є:підвищення рівня мотивації учнів;використання суб’єктивного досвіду набутого учнями;ефективне та творче застосування набутих знань та досвіду на практиці;формування у учнів навичок отримувати, осмислювати та використовувати інформацію з різних джерел;організаційна чіткість і оптимізація кожного уроку;підвищення рівня самоосвітньої та творчої активності учнів;створення умов для інтенсифікації навчально-виховного процесу;наявність контролю, самоконтролю та взаємоконтролю за процесом навчання;формування моральних цінностей особистості;розвиток соціальних та комунікативних здібностей учнів;створення ситуації успіху.

Номер слайду 10

10 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ УРОКУВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИТА ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКУВИМОГИ ДО ЗМІСТУ УРОКУ ІПРОЦЕСУ НАВЧАННЯВИМОГИ ДО ТЕХНІКИПРОВЕДЕННЯ УРОКУВИМОГИ ДО УРОКУ

Номер слайду 11

11 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ УРОКУ ВКЛЮЧАЮТЬ:чітко визначені цілі та завдання уроку;визначення типу уроку, органічний зв’язок усіх його частин;зв’язок уроку з попереднім уроком і формування перспективи на наступний;вибір оптимальних, виходячи із цілей і завдань уроку, методів вивчення і закріплення нового матеріалу;раціональність проведення рефлексії уроку;оптимальність домашнього завдання (форма, обсяг, запис у щоденнику, облік індивідуальних особливостей і т. д.).

Номер слайду 12

12 ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКУ ПЕРДБАЧАЮТЬ:підготовку та використання демонстраційного і роздавального матеріалу;можливість для учнів одержувати частину завдань самостійно під керівництвом учителя;використання контролю і самоконтролю учнів у процесі виконання навчальних завдань; перевірку і самоперевірку після виконання ними завдання;виділення складних моментів нової теми, вибір методики їхнього пояснення.

Номер слайду 13

13 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ УРОКУ І ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ВКЛЮЧАЮТЬ:сприяння розвитку пізнавальних процесів учнів (сприйняття, пам’яті, уваги, мислення, мовлення);формування якостей особистості школярів (дисциплінованості, акуратності, ініціативності і т. д.);сприяння формуванню позитивного відношення учнів до навчання.

Номер слайду 14

14 ВИМОГИ ДО ТЕХНІКИ ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ:певний ритм і темп уроку оптимальний для учнів класу;сприятливий психологічний клімат на уроці (взаємна доброзичливість, готовність учителя прийти на допомогу учневі і т. д.);взаємне співробітництво вчителя й учнів, педагогічний такт;використання різних видів діяльності учнів, підтримання інтересу до уроку.

Номер слайду 15

УЧИТЕЛЬ МАЄ ВОЛОДІТИ ДОБРЕ РОЗВИНЕНИМИ НАВИЧКАМИ МОДЕЛЮВАННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, КОНСТРУЮВАННЯ УРОКУ15 Моделювання – створенняумовноїмоделі уроку: чітке визначення місця уроку і в змістовому, і в методичному аспектах у межах навчальної програми, розділу, теми; формулювання загальної мети вивчення матеріалу; вибір педагогічних методів, прийомів, технологій, використання яких забезпечить досягнення поставленої мети найбільш раціональним шляхом. Проектування –створенняструктурипедагогічногопроцесу:визначення виховних і розвиваючих завдань; прогнозування результатів; опрацювання змістової частини матеріалу; визначення методів, прийомів роботи; прогнозування навчальних та загальних компетентностей, які формуються на уроці. Конструювання –створенняконструктора(конспекту)урокучітке формулювання мети, завдань, типу, форми проведення уроку; конкретизація методів, прийомів; запис дій учителя та передбачення дій учнів; раціональний розподіл часу; виділення структурних елементів навчальної діяльності.

Номер слайду 16

16 ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛЬ МАЄ НЕЗАЛЕЖНО ВІД СТАЖУ РОБОТИ, КАТЕГОРІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКУ ВІН ВИКОРИСТОВУЄ, КЕРУВАТИСЯ ТАКИМИ ПРАВИЛАМИ: 1. Головним є не предмет, якому навчають, а особистість, яку формують. 2. На виховання активності не слід шкодувати ні часу, ні зусиль. 3. Допомагати учням оволодіти найбільш продуктивними методами навчально-пізнавальної діяльності, навчати їх вчитися. 4. Творче мислення розвивати всебічним аналізом проблем, пізнавальні задачі розв’язувати кількома способами, частіше практикувати творчі завдання. 5. У процесі навчання обов’язково враховувати індивідуалізацію та диференціацію. 6. Заохочувати учнів до дослідницької та експериментальної роботи застосовуючи методи проектно-технологічної діяльності.

Номер слайду 17

Дякую за увагу!“Реалізація компетентнісного підходу у вивченні трудового навчання та предметів художньо-естетичного циклу в сучасній школі”Семінар-практикум 16 лютого 2018 року. ЛУП’ЯК Дмитро Миколайович,вчитель трудового навчання

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Коваленко Тетяна
  чудова презентація!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Марущенко Сергій Іванович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Бартюк Вікторія Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
9 квітня 2018
Переглядів
1481
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку