Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

проект з історії України,9 клас "Українські підприємці Лівобережної України у ІІ пол.ХІХст.-І пол.ХХ ст."

Про матеріал
Наданий матеріал дає можливість провести дослідницьку роботу,з'ясувати ,хто такі меценати, яку роль вони відігравали у розвитку окремих регіонів в минулому та сьогоденні.
Перегляд файлу

 

Міністерство освіти та науки України

Відділ освіти Черкаської селищної ради

Словʼянського району Донецької області

Новомиколаївська ЗОШ І-ІІ ступенів

 

 

 

 

 

 

 

 

Українські підприємці Лівобережної України

в ІІ половині ХІХ – на початку ХХ століть

(освітній проект)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор вчитель суспільних дисциплін

Піскунова Олена Віталіївна

 

 

2018

 

 

Автор проекту: Піскунова Олена Віталіївна

Мета проекту: залучити учнів до дослідницької діяльності яка допоможе їм поглибити знання з історії України, пов'язати їх з історією регіону, продовжити вчити учнів здобувати знання самостійно,застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань.
Актуальність : Актуальність дослідження теми «Українські підприємці ІІ половини ХІХ – ХХ століть» зумовлена тим, що в сучасній Україні відбувається активний розвиток підприємництва, який потребує спеціалістів, здатних швидко мислити, аналізувати ситуацію і приймати виважені рішення, нести за них відповідальність і виявляти підприємницьку ініціативу. Сучасне успішне підприємництво не може існувати без урахування відповідних уроків минулого. Модернізація українських земель,яка розпочалася у другій половині ХІХ- на початку ХХ століть,дала потужний імпульс  для розвитку економіки і формування промислово-торговельної буржуазії, незначну частку якої складали українські підприємці,які уславилися як меценати і благодійники. Особливістю сучасного історичного періоду є зростання кількості вразливих прошарків суспільства, які потребують підтримки: людей похилого віку, питома вага яких серед населення зростає; безробітних, мігрантів, інвалідів, хронічно хворих; людей, які перебувають за межею бідності. Тому вивчення колишніх форм і методів доброчинної діяльності, досвіду організації благодійних товариств та джерел фінансування їхньої роботи має практичне значення і в наш час.

Отже, участь у проекті допоможе учням осмислити роль підприємців у розвитку українських земель,в тому числі і нашого регіону, періоду впровадження капіталістичних відносин;важливість вивчення механізму участі підприємницьких верств у формуванні виробничої та соціальної інфраструктури ; необхідність  співробітництва підприємців з державними установами та органами місцевого самоврядування з метою вирішення різноманітних завдань в економічній та соціальній сферах життя суспільства.

Ключове питання: Роль українських підприємців у модернізації українських земель у ІІ половині ХІХ- на початку ХХ століть та вирішенні завдань в економічній та соціальній сферах життя.

Тематичні питання:

1.Джерела формування промислово-торгівельної буржуазії Лівобережної України ІІ половини ХІХ ст. Етнічний і релігійний склад підприємців.

2.Вплив українських підприємців на економічний і соціальний розвиток Лівобережжя.

3.Життєвий шлях і діяльність відомих підприємців Слов’янщини.

4. Доброчинна діяльність підприємців минулого як приклад для співпраці органів влади і бізнесу в сучасній Україні.

 

Змістовні питання:

1.У чому полягав парадокс розвитку економіки України на межі ХІХ-ХХ століть?

2.Що визначало розвиток промисловості в підросійській  Україні у ІІ половині ХІХ- на початку ХХ століть?

3.Які галузі переважали в структурі промисловості? Чому саме ці галузі розвивалися?

4.Які міста стали найбільшими промисловими центрами України?

5.Проаналізуйте причини,що зумовили розвиток торгівлі України в пореформений період.

6.Що було характерним для розвитку сільського господарства? Які особливості мав кооперативний рух в Україні?

7.Як процес модернізації економіки України вплинув на соціальну структуру суспільства?

Стислий опис проекту: ідея проекту виникла під час вивчення Розділу 4.Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ століття після ознайомлення з інформацією про соціально-економічний розвиток українських земель в пореформений  період,зміни у соціальній структурі суспільства. Учні замислилися над питанням:який внесок зробили українські підприємці у вирішення економічних, соціальних, культурних проблем своєї країни, краю . Для вирішення даного питання нам потрібні нові знання, які будуть базуватися на аналізі документів. Для реалізації даного проекту необхідно володіти опорними знаннями з історії Україні про тенденції і протиріччя соціально-економічного розвитку українських земель у другій половині ХІХ століття, географії про розташування промислових і торгівельних центрів , мистецтва про картини художників, які працювали в побутовому жанрі та жанрі портрету . Для пошуку шляхів розв'язання ключового та тематичних питань необхідно звернутися до учбової та додаткової літератури,попрацювати з документами, візуальними джерелами,відеофрагментами, матеріалами Інтернету, відвідати Слов'янський краєзнавчий музей і зустрітися з науковими співробітниками. Під час роботи над останнім питанням, з метою  з’ясування, які суб’єкти підприємницької діяльності  розташовані на території Черкаської ОТГ,в яких саме галузях економіки вони працюють,чи приймають вони участь у вирішенні соціально-економічних проблем громади, доцільно зустрітися з представниками Черкаської селищної ради. Проект забезпечує розвиток навичок самостійного здобуття знань з допомогою історичних джерел,складання історичного портрету видатних підприємців,оцінювання їх діяльності. Проект є особистісно-орієнтованим, оскільки дає можливість приймати участь в ньому учням різного рівня. Робота в групах створює ситуацію значущості кожного учня в загальній справі.

Вид проекту: дослідницький

Тип проекту: груповий

Форма проекту: середньостроковий 2 місяці

Учасники проекту: учні 9 класу, вчителі Історії,Правознавства, Мистецтва, Географії, Інформатики,батьки

Навчальні предмети: Історія України, Мистецтво, Географія, Інформатика, Правознавство

            Державні освітні стандарти 2011р.:

 1. III Освітня галузь "Суспільствознавство"

Історичний компонент. Правовий компонент

 1. IV Освітня галузь "Мистецтво"
 2. VI Освітня галузь "Природознавство
 3. VII Освітня галузь "Технології"

Інформаційно-комунікаційний компонент

Навчальні програми:

 1. Історія України 9 клас 2017
 2. Мистецтво 9 клас 2017
 3. Географія 9 клас 2017
 4. Інформатика 9 клас 2017
 5. Правознавство 9 клас 2017

Навчальні цілі:

1.Розширити знання учнів про роль  українських підприємців у модернізації українських земель у ІІ половині ХІХ- на початку ХХ століть та вирішенні завдань в економічній та соціальній сферах життя; ознайомити з доброчинною діяльністю промисловців.

2.Розвивати уміння аналізувати і систематизувати матеріал,удосконалювати навички роботи з різноманітними історичними джерелами, складати історичний портрет видатних підприємців,давати оцінку діяльності та висловлювати власні судження про їх внесок у розвиток країни.

3.На прикладах благодійницької діяльності українських промисловців виховувати в учнях доброту,милосердя,здатність співчувати та активну громадянську позицію,бажання самим змінювати світ навколо себе.

Очікувані результати:

1.Учні будуть знати як вплинули модернізаційні процеси на соціальну структуру українського суспільства; джерела  формування української буржуазії ;висловлювати судження про діяльність українських меценатів та благодійників.

2.Учні будуть уміти охарактеризувати особливості соціально-економічних перетворень в Україні у другій половині ХІХ століття;працювати з різноманітними історичними джерелами;складати історичний портрет.

3.Учні будуть розуміти причинно-наслідковий зв'язок між модернізаційними процесами і змінами в соціальній структурі населення; поняття «буржуазія», «меценат», «благодійник», «підприємець».

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

І. Початковий (планування діяльності)

 • Вступне слово вчителя
 • Визначення теми, мети та актуальності роботи над проектом
 • Створення робочих груп
 • Розподіл роботи
 • Визначення завдань
 • Визначити методи отримання інформації
 • Шляхи розв'язання проблемних питань

ІІ. Творчий етап (дослідження теми проекту)

ПРОЕКТНІ ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ  РОБОТИ ГРУП

 

 

1 група

Завдання:Проаналізувавши різні історичні джерела, з’ясувати як модернізаційні процеси в економіці вплинули на соціальну структуру українського суспільства; які соціальні верства стали основою для формування торгівельно-промислової буржуазії.

1.Досліджують документи

 • «Поширення машин в сільському господарстві Півдня України»
 • «Каховка - ринок найму сільськогосподарських робітників»
 • Уривок з роману П.Мирного та І.Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні»
 • «Чиновник міністерства землеробства і державного майна В.Іславін про інспекцію Південно – Східної України»
 • Довідка «Розвиток промисловості на Харківщині»

2. Аналіз таблиць, діаграм

 • «Економічний розвиток у Наддніпрянській Україні в кінці ХІХ-на початку ХХ ст. »
 • «Виробництво цукру в Російській імперії в 1893-1894 рр.»
 • Видобуток кам’яного вугілля, виплавлення чавуну,сталі на Півдні Україні.
 • Етнічний склад торгівельної буржуазії Донбасу у другій половині ХІХ ст.
 • Релігійний склад українських підприємців

3.Перегляд і аналіз відео фрагментів

 • Розвиток промисловості в Наддніпрянщині в другій  половині  ХІХ ст.

(https://www.youtube.com/watch?v=t9tVg1twzGw)

 • Зміни в соціальній структурі суспільства в другій половині ХІХ ст.

(https://www.youtube.com/watch?v=npXkjtrG_4I)

Очікуваний вихідний продукт: ментальна карта

2 група.

Завдання : Складіть історичні портрети відомих українських підприємців,опрацювавши запропоновані матеріали. Підготуйте матеріал для створення брошури «Роль українських підприємців у модернізації українських земель у ІІ половині ХІХ- на початку ХХ століть та вирішенні завдань в економічній та соціальній сферах життя»

1.Опрацювати за словником наступні поняття: «буржуазія», «підприємець», «меценат», «благодійник».

2.Довідкова література

 • Андрущенко Т. Щедрість Симиренківського роду // Сучасність – 2000. – № 9. с. 126-132.
 • Донік О. М. Благодійність в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) /О. М. Донік // Укр. істор. журн. – 2005. – № 4. – С. 160 – 174.
 • Лазечко П. Меценати української культури/ П.Лазечко, Л.Лазечко// Дзвін.- 2003.- №5-6.- С. 118-126.- [Рєпніни (1778-1864), Тарновські (1788-1899), Галаган Г. (1819-1888).
 • Міщенко Н. За добро - воздасться: [Брати Симиренки - знані меценати в Україні] / Н. Міщенко // Демокр. Україна. – 2002. – 17 верес. – С. 4:
 • Родина Симиренків // Сто видатних українців. – К. : Арій, 2006. – С. 269-273.
 • Деревянко І.М. Харитоненки:підприємці і меценати // Історія і правознавство- 2014,лютий.-№ 4-5,с.52-54

3.Відеофрагменти

4.Підібрати світлини із життя та діяльності українських промисловців для оформлення брошури, скориставшись Інтернет ресурсами.

Очікуваний вихідний продукт: оформити матеріали для брошури; скласти «Інформаційне гроно».

3 група

Завдання : Знайдіть спільні риси в життєвому шляху видатних підприємців та промисловців нашого регіону. Чим ви можете це пояснити?

1.Відвідати краєзнавчий музей м. Слов'янська, зібрати  свідчення про діяльність місцевих меценатів,зокрема про А.Шнуркова та О.П.Янковську.

2.Відвідати у м. Слов'янську  місця, пов’язані з діяльністю місцевих підприємців.

3.Опрацювати літературу.

 • Історія рідного краю (Донеччина з кінця ХVІІІ до кінця ХІХ ст.):Навчальний посібник для учнів 9 класу. - Донецьк,2012, с.188-208,259-266.
 • Подов В.И.,Курило В.С. История Донбасса.Век ХІХ . – Луганск  ,2001 
 • Нестерцова С.М. Родина Іловайських-підприємці Півдня Росії// Нові сторінки історії Донбасу:зб.ст.- Донецьк,2009                                                                                                                                         
 • Інтернет - газета «Славдело»  (https://slavdelo.dn.ua/2017/11/13/)
 • Газета «Вісті», 2011

Пам’ятка для створення історичного портрета

 1. Вкажіть роки життя,місце народження,сім'я навчання, становлення кар’єри.
 2. Охарактеризуйте діяльність особистості (де і чим займалися, результати діяльності)
 3. Охарактеризуйте характер особистості,що сприяли активній бізнесовій та соціальній діяльності.
 4. Оцініть діяльність особистості сучасника                                                                ми, урядом Росії (нагороди),нащадками.
 5. Ім'я на карті Донеччини (у назвах вулиць,площ,міст,селищ,наявність пам’ятників тощо)
 6. Висновки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Очікуваний вихідний продукт: створити інтерактивну карту «Імена видатних промисловців і підприємців Донеччини»; оформити матеріали для брошури.

4 група

Завдання :З’ясувати, які суб’єкти підприємницької діяльності розташовані на території Черкаської ОТГ; які галузі економіки є для них фінансово привабливими.

1.Зустрітися з юристом Черкаської селищної ради і  дізнатися,які нормативно-правові акти регулюють діяльність підприємців України,відносини між місцевою владою і підприємцями.

2.Зузстрітися з начальником відділу економічного розвитку Черкаської ОТГ   і з'ясувати, які суб’єкти підприємницької діяльності розташовані на території Черкаської ОТГ; які галузі економіки є для них фінансово привабливими.

3. З'ясувати ,хто саме із місцевих підприємців займається благодійницькою діяльністю.

Очікуваний вихідний продукт:створити буклет «Підприємці Черкаської ОТГ»; оформити матеріали для брошури.

ІІІ. Підсумковий етап                                                                                                                                                                                 

 1.Звіт груп про здійснену роботу.

2.Обговорення результативності проекту. Порівняння  очікуваних результатів з отриманими.

3.Оформлення брошури.

4.Розміщення матеріалів проекту на шкільному сайті.

5.Презентація проекту і планування подальшої роботи.

Оцінювання

Здійснюється методом спостереження за ходом  роботи

Критерії:

1. Значущість і актуальність висунутих проблем.

2. Коректність пропонованих методів дослідження і методів обробки отриманих результатів.

3. Активність учасників проекту.

4. Характер відносин і взаємодопомоги учасників.

5. Глибина проникнення в проблему.

6.Уміння аргументувати свої висновки, відповідати на запитання опонентів, лаконічність і аргументованість відповідей членів групи.

7. Завершеність.

8. Зрозумілість.

9. Інформативність.

10. Доказовість.

11. Наочність.

12. Естетика оформлення результатів виконаного проекту.

 

 

Список використаних джерел і літератури

1.Хрестоматія з історії України. Практичний довідник / Уклад. Воропаєва В.В.-Харків, 2010

2. Історія рідного краю (Донеччина з кінця ХVІІІ до кінця ХІХ ст.):Навчальний посібник для учнів 9 класу. - Донецьк,2012, с.188-208,259-266.

3.Подов В.И.,Курило В.С. История Донбасса.Век ХІХ . – Луганск  ,2001 

4.Нестерцова С.М. Родина Іловайських-підприємці Півдня Росії// Нові сторінки історії Донбасу:зб.ст.- Донецьк,2009 

5. Андрущенко Т. Щедрість Симиренківського роду // Сучасність – 2000. – № 9. с. 126-132.

6.Донік О. М. Благодійність в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) /О. М. Донік // Укр. істор. журн. – 2005. – № 4. – С. 160 – 174.

7.Лазечко П. Меценати української культури/ П.Лазечко, Л.Лазечко// Дзвін.- 2003.- №5-6.- С. 118-126.- [Рєпніни (1778-1864), Тарновські (1788-1899), Галаган Г. (1819-1888).

8.Міщенко Н. За добро - воздасться: [Брати Симиренки - знані меценати в Україні] / Н. Міщенко // Демокр. Україна. – 2002. – 17 верес. – С. 4:

9.Родина Симиренків // Сто видатних українців. – К. : Арій, 2006. – С. 269-273.

10.Деревянко І.М. Харитоненки:підприємці і меценати // Історія і правознавство- 2014,лютий.-№ 4-5,с.52-54

 

 

 

 

docx
До підручника
Історія України 9 клас (Власов В.С.)
Додано
29 березня 2019
Переглядів
396
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку