Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Проект журналу гурткової роботи

Про матеріал

Вказівки та методичні рекомендації

до ведення журналу планування та обліку роботи гуртка

(секції, об'єднання, колективу)

Журнал планування та обліку роботи гуртка є основним звітним документом керівника гуртка про його роботу. Керівник гуртка несе повну відповідальність за правильність ведення журналу та його збереження.

Журнал повинен бути заведений для кожної групи, гуртка окремо на весь навчальний рік.

Усі записи в журналі ведуться особисто керівником гуртка охайно, державною мовою, пастою (чорнилом) одного кольору, без виправлень. Забороняється викреслювати прізвища членів гуртка, які вибули; проти прізвища учня, що вибув, пишеться „вибув”.

В журнал заносяться плани відповідно до програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України (про що робиться у журналі відповідний запис), і обліковується зміст роботи гуртка, ведеться облік відвідування учнів та подаються відомості про членів гуртка. Якщо керівник гуртка використовує модифіковану (адаптовану), експериментальну або авторську програму, то вона повинна бути затверджена в установленому порядку відповідним органом управління освітою згідно чинного законодавства.

Керівник гуртка перед заповненням журналу опрацьовує «Вказівки до ведення журналу обліку роботи гуртка (секції, об'єднання, колективу)», які вміщені на внутрішній стороні обкладинки. Факт ознайомлення з «Вказівками до ведення журналу обліку роботи гуртка (секції, об'єднання, колективу)» підтверджується особистим підписом керівника гуртка...

Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРАТМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГОНАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР

      

Ж У Р Н А Л

 

планування та обліку роботи

 

гуртка ______________________________________________________

____________________________________________________________

Донецького обласного еколого-натуралістичного центру, що працює на базі

 ____________________________________________________________

____________________________________________________________

Адреса:

____________________________________________________________ ____________________________________________________________

 

на _______/_______ навчальний рік

 

Керівник гуртка _____________________________________________________

Староста ___________________________________________________________ Вказівки та методичні рекомендації

до ведення журналу планування та обліку роботи гуртка 

(секції, об’єднання, колективу)

 

Журнал планування та обліку роботи гуртка є основним звітним документом керівника гуртка про його роботу. Керівник гуртка несе повну відповідальність за правильність ведення журналу та його збереження.

Журнал повинен бути заведений для кожної групи, гуртка окремо на весь навчальний

рік. 

Усі записи в журналі ведуться особисто керівником гуртка охайно, державною мовою, пастою (чорнилом) одного кольору,  без виправлень. Забороняється викреслювати прізвища членів гуртка, які вибули; проти прізвища учня, що вибув, пишеться „вибув”. 

В журнал заносяться плани відповідно до програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України (про що робиться у журналі відповідний запис), і обліковується зміст роботи гуртка, ведеться облік відвідування учнів та подаються відомості про членів гуртка. Якщо керівник гуртка використовує модифіковану (адаптовану), експериментальну або авторську програму, то вона повинна бути затверджена в установленому порядку відповідним органом управління освітою згідно чинного законодавства.  

Керівник гуртка перед заповненням журналу опрацьовує «Вказівки до ведення журналу обліку роботи гуртка (секції, об’єднання, колективу)», які вміщені на внутрішній стороні обкладинки. Факт ознайомлення з «Вказівками до ведення журналу обліку роботи гуртка (секції, об’єднання, колективу)» підтверджується особистим підписом керівника гуртка. На обкладинці чітко вказується:

-     назва гуртка;

-     базовий заклад освіти або культури;

-     його адреса;

-     навчальний рік;

-     прізвище та ініціали керівника гуртка (у називному відмінку); прізвище та ім’я старости гуртка.

Записи на першій сторінці:

-     повна назва програми, на основі якої складений календарний план (затверджена, рекомендована чи схвалена МОН України), надається у робочому навчальному плані кожної групи (обов’язково вказують назву програми, збірку, в якій вміщена програма, видавця, місце видання, рік);

-     мета та основний зміст роботи гуртка (у розділі викладаються основні положення пояснювальної записки програми роботи гуртка у відповідності до вікових особливостей вихованців, рівня та року навчання);

-     дні тижня, в які проводяться заняття та їх тривалість в астрономічних годинах, час початку та закінчення занять;

-     дата початку роботи гуртка (записати календарну дату за розкладом першого заняття, а не 1 вересня);

-     дата закінчення роботи гуртка (записати календарну дату за розкладом останнього заняття, а не 31 травня); підпис керівника гуртка; підпис директора.

Кожне заняття має:

-     порядковий номер;

-     чітко визначену тему, вказівку на тип заняття (екскурсія, змагання, конкурси, колоквіуми);

-     тривалість кожного заняття в астрономічних годинах; календарні терміни виконання.

 Плани роботи гуртка на перший і другий семестр навчального року складаються керівником гуртка на основі програми гуртка, узгоджуються із заступником директора з навчально-виховної роботи та затверджуються директором Донецького обласного екологонатуралістичного центру (далі – ДОЕНЦ) не пізніше як за 5 днів до початку першого запланованого заняття та підписуються керівником гуртка, план роботи гуртка на період літніх канікул складається за окремим планом, затвердженим директором ДОЕНЦ *

«Відомості про членів гуртка»:

-     порядковий номер (після цифри крапку не ставити);

-     прізвище, ім’я, по батькові гуртківця (записують за алфавітом зі слів батьків, без помилок), дітей, які прийшли пізніше, записують у кінці списку у хронологічному порядку. Після заповнення даних гуртківця бажано залишити один вільний рядок, щоб праворуч на сторінці журналу дані батьків збігалися з даними дитини.

-     рік народження (дату зазначають арабськими цифрами одним рядком цифровим способом: число і місяць проставляють двома парами цифр, розділеними крапкою; рік – чотирма цифрами, крапку наприкінці не ставити. Напр., 12.10.2005);

-     назва школи, клас або ДНЗ;

-     дата вступу до гуртка (вказують дату, коли дитина зарахована до гуртка згідно із заявою);

-     П І Б, місце роботи батьків;

-     домашня адреса: записують поштову адресу в такому порядку: вулиця, номер будинку і квартири, населений пункт (якщо адреса не міська, то вказати район, область), поштовий індекс; телефон; дата і причина вибуття із гуртка.

Звернути увагу на те, що формування груп проводиться з 1 по 15 вересня, тому цей час фіксується керівником гуртка у журналі із зазначенням дати та змісту виконуваної в зазначений час роботи (підготовка календарного плану, робота з методичною літературою, анкетування учнів, складання списків, робота з батьками, відвідування семінарських занять, організаційно-масова робота тощо).

На кожне заняття керівник гуртка складає окремий план, записує тему, зміст і методи роботи. План гурткового заняття складається керівником гуртка у довільній формі.

Звіт за навчальний рік складається керівником гуртка станом на 1 червня, окремий звіт за роботу гуртка влітку – до 1 вересня. На вимогу адміністрації ДОЕНЦ до 5 січня подається звіт про роботу гуртка за І семестр.

У розділі «Облік відвідування» вживають такі умовні позначки:

-     «сп» - спізнився;

-     «нб» - був відсутній з невідомої причини; «пов» - був відсутній з поважної причини; «хв» - був хворий.

У розділі „Облік роботи гуртка” після кожного заняття записується тема і зміст заняття, його тривалість. Факт проведення заняття підтверджується особистим підписом керівника гуртка. У разі неможливості проведення заняття із об’єктивних причин (карантин, відрядження, стихійне лихо, лікарняний), керівник гуртка робить запис номера, дати заняття, вказує зміст роботи, яку виконував у відсутність вихованців (за виключенням лікарняного) та замість власного підпису вказує причину із зазначенням підстави (№ та дата наказу по ДОЕНЦ); для лікарняного вказується його № та дата видачі.

Керівник гуртка повинен завчасно повідомляти адміністрацію закладу про зміну розкладу або намір перенесення занять (з поважних причин). Зміна розкладу проведення гурткових занять можлива пише за письмовою заявою керівник гуртка, на підставі якої видається наказ по ДОЕНЦ про перенесення занять. У такому разі у журналі дати на сторінці «Облік роботи гуртка» повинні співпадати з датами, які вказані у наказі про перенесення занять.

З метою збереження здоров’я дітей, попередження та профілактики дитячого травматизму з вихованцями навчального закладу проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності.

На початку навчального року керівником гуртка проводиться вступний інструктаж, який фіксується на спеціально відведеній сторінці журналу гурткової роботи.

З гуртківцями також проводяться такі види інструктажів: первинний, позаплановий та цільовий. Запис про їхнє проведення робиться у журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з вихованцями навчального закладу, який розміщено на останніх сторінках журналу гурткової роботи, або в окремому журналі. Вихованці, які інструктуються, розписуються у журналі, починаючи з чотирнадцятирічного віку.

Первинний  інструктаж проводиться перед початком практичного заняття. 

Позаплановий інструктаж з гуртківцями проводиться у разі порушення ними вимог з безпеки життєдіяльності, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, при зміні умов виконання навчальних завдань, у разі нещасних випадків за межами навчального закладу.

Цільовий інструктаж проводиться з гуртківцями у разі організації заходів (екскурсії, походи, турніри, відвідування виставок, змагань, фестивалів тощо).

У розділі „Масова та суспільно-корисна робота гуртка” записуються проведені масові заходи гуртка, участь його в загальних заходах ДОЕНЦ, виконана суспільно-корисна робота тощо. 

У  розділі  „Список  закінчених  робіт гуртка”  записуються  роботи,  що  їх  виготовлено гуртківцями,  які зберігаються  в  позашкільній  установі,  школі,  дитячому  садку,  на виставках і т. п. 

Адміністрація ДОЕНЦ систематично перевіряє роботу гуртка, виконання плану його роботи та правильність ведення журналу керівником гуртка. 

На останній сторінці журналу обов’язковим є розділ «Висновки та зауваження до роботи гуртка», де записи роблять відповідні контролюючі особи.

У кінці навчального року журнал підписують керівник ДОЕНЦ і керівник гуртка. Журнал зберігається в архіві ДОЕНЦ 5 років.

 

* План роботи гуртка допускається виконувати у комп’ютерному наборі і затверджуватися директором ДОЕНЦ в

установленому порядку.

 

 «Із Вказівками та методичними рекомендаціями до ведення журналу планування та обліку роботи гуртка» ознайомлений»

 

 Керівник гуртка ________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повна назва програми____________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ Мета __________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Основний зміст роботи ________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

           Дні і години занять гуртка ________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

                     

          Заняття почато «______» ______________________________  _________р.    Заняття закінчено «______» ____________________________  _________р. 

 

Директор (завідуючий) _____________________________ (підпис) 

 

Керівник гуртка _____________________________ (підпис)

 

 

 

 

 

 

«УЗГОДЖЕНО»                                                                               «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора з НВР                                                            Директор ДОЕНЦ

___________ ____________                                                            __________ ____________

«______»_________ ______р.                                                          «______»_________ ________р.

 

 

ПЛАН 

роботи гуртка на І семестр навчального року

 

з/п

Тема, розділ програми  (зміст роботи на кожне заняття)

Кількість годин

Календарні строки виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з/п

Тема, розділ програми  (зміст роботи на кожне заняття)

Кількість годин

Календарні строки виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з/п

Тема, розділ програми  (зміст роботи на кожне заняття)

Кількість годин

Календарні строки виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«УЗГОДЖЕНО»                                                                               «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора з НВР                                                            Директор ДОЕНЦ

______________ _________                                                 ____________ _____________ «______»___________ ________р.                                      «______»_________ ________р.

 

 

ПЛАН 

роботи гуртка на ІІ семестр навчального року

 

з/п

Тема, розділ програми  (зміст роботи на кожне заняття)

Кількість годин

Календарні строки виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з/п

Тема, розділ програми  (зміст роботи на кожне заняття)

Кількість годин

Календарні строки виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з/п

Тема, розділ програми  (зміст роботи на кожне заняття)

Кількість годин

Календарні строки виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«УЗГОДЖЕНО»                                                                               «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора з НВР                                                             Директор ДОЕНЦ ______________ _____________                                                          ______________ ____________ «______»___________ ________р.                                         «______»_________ ________р.

 

 

ПЛАН 

роботи гуртка на період літніх канікул

 

з/п

Тема, розділ програми  (зміст роботи на кожне заняття)

Кількість годин

Календарні строки виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з/п

Тема, розділ програми  (зміст роботи на кожне заняття)

Кількість годин

Календарні строки виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО

 

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові членів гуртка

Рік народження

Назва закладу освіти

Клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНІВ ГУРТКА

 

Місце роботи батьків

Домашня адреса і телефон

Дата вступу в гурток

Дата і причина вибуття

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО

 

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові членів гуртка

Рік народження

Назва закладу освіти

Клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНІВ ГУРТКА

 

Місце роботи батьків

Домашня адреса і телефон

Дата вступу в гурток

Дата і причина вибуття

Примітка