24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Програма для гуртка "Юні друзі природи"

Про матеріал
Метою програми природничого гуртка "Юні друзі природи": усвідомлення дитиною нерозривної єдності світу природи і людини, розуміння причинно-наслідкових зв’язків у навколишньому світі, формування первинних понять про шляхи творення свого здоров’я, формування початку екологічного світогляду і культури.
Перегляд файлу

 

Адаптована

програма з позашкільної освіти еколого-природничого напряму

 

 

«ЮНІ ДРУЗІ ПРИРОДИ»

 

1 рік навчання

Картинки по запросу шкільний гурток "Юні натуралісти 

 

 

 

Автор:

Волторніст Надія Миколаївна-

 вчитель початкових класів

Лохвицької гімназії №1

 

 

 

м. Лохвиця– 2018

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Ставлення до довкілля формується в процесі взаємодії емоційної, інтелектуальної та вольової сфер психіки дитини. Зміст навчального матеріалу знайомить юннатів із представникам флори і фауни рідного краю; умовами існування, які необхідні для живих істот; елементарними відомостями про взає­модію живої та неживої природи; значенням природи в житті людини; вчить дітей орієнтуватися в найближчому природному середовищі.

Програма «Юні друзі природи» реалізується в гуртку еколого-природничого напряму. Передбачає 1 рік навчання - початковий рівень – 72 год. на рік, 2 год на тиждень.. Наповнюваність гуртка – 30 вихованців.

Мета програми:

 • формування у юннатів розуміння взаємо­зв’язку природних явищ;

       вироблення вмінь ведення фенологічних спо­стережень;

 • активізація  пізнавальної та творчої діяльності дітей;
 • розвиток знань, що сформувались у юннатів під час вивчення природознавства в школі та з життєвого досвіду;
 • виховання екологічно грамотної поведінки в природі.

 Основні завдання:

 • засвоєння знань про типових представників рослинного і тваринного світу рідного краю;
 • усвідомлення дітьми значення фенологічних спостережень;
 • забезпечення екологічного виховання і навчання, формування відповідального ставлення до природи і готовності до активних дій щодо її охо­рони;
 • формування вміння догляду за об’єктами живої природи;
 • досягнення розуміння  у юннатів практичного значення природоохоронних знань.

Програма побудована на основі загальнодидактичних принципів (науковості, систематичності, доступності, послідовності, зв’язку навчання з життям). У ній відображено і специфічні принципи (краєзнавчий, сезонності, народознавчий). Програма передбачає ознайомлення дітей із рослинним і тваринний світом, метеорологічними явищами. Це дає змогу вихованцям орієнтуватися в природному середовищі, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки та формувати екологічно доцільну поведінку в природі.

Змістом даної програми: передбачено теоретичне та практичне певних навичок щодо ведення фенологічних спостережень і досліджень. Кожний розділ програми передбачає обов’язковий зв’язок теоретичних занять із безпосереднім спілкуванням з природою (проведення екскурсій, фенологічних спостережень, практичних робіт).

Практичні роботи проводять як у приміщенні (кабінеті), так і в куточку живої природи та безпосередньо на природі.

У кабінеті передбачається робота з розвитку вмінь встановлювати причинно-наслідкові зв’язки в природі, проведення елементарних дослідів; у куточку живої природи –  розвиток умінь і навичок догляду за рослинами та тваринами, проведен­ня фенологічних спостережень.

Практичні заняття на природі сприяють розвитку в юннатів практичних природоохоронних умінь (годування птахів узимку, участь в акціях «Годівничка», «Пролісок», тощо).

Головним у програмі є принцип науковості, який реалізується в процесі формування понять про природу та природні явища. Крім того, всю її (програму) пронизує тема краси природи, її охорони, утверджується думка: через прекрасне в природі до прекрасного в людині.

У програмі заплановано використання різноманітних форм і методів подачі матеріалу. Форми організації навчального (ігрового) простору - гру­пова і міжгрупова взаємодія.

Організаційні форми: екскурсія, відеолекторій, конкурс, акція, практична робота тощо.

Методи навчання: інтерактивні, евристичні, репродуктивні, рефлексивні,  наочні.

 Проводяться виставки малюнків, інсценування казок, тематичні вечори, вихованці беруть участь у масових всеукраїнських природоохоронних заходах «Птах року», «Міжнародний день Землі», «Всесвітні дні обліку птахів».

Перевірка й оцінювання знань і вмінь юннатів

На занятті: виконання інтелектуальних і практичних завдань, різноманітних за типологією та рівнем складності, ведення щоденників фенологічних спостережень.

Після вивчення матеріалу: участь у конкур­сах, розроблення індивідуальних проектів, оформлення колекцій.

Навчально-тематичний план

№ з/п

 

Тема

Кількість годин

 

Теоретичні

Практичні

Усього

1

Вступ

2

2

4

2

Сезонні зміни в природі. Проведення фенологічних спостережень

4

8

12

3

Рослинний світ рідного краю  

4

6

10

4

Тваринний світ України

4

6

10

5

Ліс – зелене багат­ство країни, його збереження й охо­рона

4

4

8

6

Охорона природи

6

6

12

7

Наш рідний край

8

6

14

8

Підсумкове заняття

2

-

2

 

Разом

34

38

72

Перевірка й оцінювання знань і вмінь учнів

На занятті: виконання інтелектуальних і практичних завдань, різноманітних за типологією та рівнем складності, ведення щоденників фено­логічних спостережень.

Після вивчення матеріалу: участь у конкур­сах, розроблення індивідуальних проектів, оформлення колекцій.

Зміст програми
1. Вступ (4 год)

Теоретична частина .Ознайомлення гуртківців з планом роботи. Значення знань з природознавчих дисциплін у природоохоронній діяльності людини.  Людина – частина природи. Значення природи в житті людини Вплив людини на природу. Ознайомлювальна екскурсія в кабінети, куточок живої природи, на навчально-дослідну земель­ну ділянку.

Практична частина. Екскурсія до міського парку. Знайомство з природою.

2. Сезонні зміни в природі. Ведення фенологіч­них спостережень (12 год),

Теоретична частина. Основні правила веден­ня фенологічних спостережень. Календар природи та щоденник фенологічних спостережень: Значен­ня сезонних явищ для господарської діяльності людини.

Осінь у лісі. Відліт птахів. Підготовка тварин до зими. Осінні зміни в житті водоймищ.

Дарунок осені – гриби. Різноманітність грибів. Правила  їх збирання. Перша допомога при отруєнні грибами.

Життя тварин узимку. Визначення слідів на снігу. Життя під водою.

Рослини-первоцвіти.  Ранньоквітучі весняні рослини та їх охорона.  

Тварини навесні. Народження малят у тварин. Приліт птахів. 

Комахи весною.

Літо на порозі. Вивчення розвитку земноводних на прикладі жаби.

 Практична частина. Екскурсії

1. Осіння екскурсія на природу. Зміни в неживій природі та їх вплив на живу природу. Листопад. Зміна забарвлення листків. Збирання природного матеріалу.

2. Екскурсія до місцевого парку з метою визначення дереві кущів у безлистому стані.

3.  Зимова екскурсія на екологічну стежку з метою вивчення пристосувань рослин до зими.  Особливості хвойних дерев і кущів.

4. Весняна екскурсія до місцевого парку. Пробудження дерев і кущів від зимового сну. Сокорух, розпускання бруньок.

Природоохоронна робота

 • Участь у великому зимовому обліку птахів. Виготовлення годівниць.Пташина їдальня. Підгодівля птахів.
 • Участь у проведенні свят: «День зимуючих птахів», «День зустрічі птахів».
 • Виготовлення листівок на захист первоцвітів.

3. Рослинний світ рідного краю (10 год)

Теоретична частина. Різноманітність рослинного світу. Рослини-гіганти та рослини-карлики. Основні ознаки рослин. Роль і значення рослин у природі та в житті людини.

Культурні та дикорослі рослини. Кімнатні рослини. Правила догляду за ними. Отруйні рослини: блекота, дурман. Перша допомога при отруєнні.

Рослини-символи України.

 Практична частина. Ознайомлення з гербаріями та натуральними живими наочними   об’єктами з метою визначення пристосувань рослин до життя в природі.

Дослідницька робота

 • Спостереження за проростанням насіння квасолі та розвитком сходів пшениці.
 • Вивчення впливу світла, тепла, води на розвиток рослин на прикладі кімнатних рослин.

Екскурсія в парк з метою вив­чення ознак дерев, кущів і трав’янистих рослин, розташування рослин та їх угруповань.

4. Тваринний світ України (10 год)

Теоретична частина. Різноманітність тварин. Значення тварин у природі та в житті людини. Як тварини пристосувалися до життя в природі. Відмінні ознаки тварин і рослин.

Зв’язок між рослинним і тваринним світом. Ланцюг живлення. Причини, які порушують ланцюг живлення: вплив неживої та живої природи, дії людини.

Ознайомлення з тваринним світом краю (типові представники, їх характеристика).

Свійські та дикі тварини. Правила догляду за свійськими тваринами. Ознайомлення із професіями у тваринницькій галузі.

Тварини у творчості українського народу.

Практична частина. Практичні роботи

1. Ведення щоденника спостережень за особливостями поведінки тварин живого куточка.

2. Спостереження за змінами видового складу птахів восени та навесні. Участь у всесвітніх днях спостережень за птахами.

3. Демонстрація навчальних відеофільмів.

4. Проведення екологічних ігор.

Природоохоронна робота

 • Участь в акції «Птах року».
 • Конкурс малюнків на захист безпритульних тварин.

Екскурсія до Еколого-натуралістичного центру для ознайомлення з правилами утримання та догляду за дикими тваринами.

5. Ліс — зелене багатство країни, його збереження й охорона (8 год)

Теоретична частина. Ліс і його значення в природі та житті людини. Типи лісів. Охорона лісів.

Практична частина. Природоохоронна робота

1. Участь у «Міжнародному дні Землі».

2. Проведення екологічних ігор: «Загадковий ліс», «Звуки лісу».

 Екскурсія в парк для ознайомлення з основними породами дерев і кущів навколишньої місцевості, їх характеристикою, розповсюдженням, біологічними властивостями та господарським значенням.

6. Охорона природи (12 год)

Теоретична частина. Охорона природи в Україні. Державні постанови про охорону природи. Пам’ятні природні місця України.

Причини скорочення чисельності тварин і рослин на Землі. Червона книга – сигнал тривоги.

Поняття «природні ресурси», «вичерпність», «використання природних ресурсів».

Роль заповідників у збереженні та відновленні рідкісних і зникаючих видів рослинного і тваринного світу.

Правила поведінки в природі.

Що таке повітря? Який його склад? Значення повітря в житті організмів. Причини забруднення повітря. Охорона повітря.

Поняття «ґрунт». Роль ґрунту в житті рослин. Тварини – ґрунтоутворювачі (кріт, дощовий черв’як). Пристосування цих тварин до життя в ґрунті. Сміття, ґрунт і людина. Як захистити ґрунт від ерозії?

Вода - основа життя. Вода - середовище існування живих організмів. Охорона і раціональне використання водних багатств. Що забруднює во­ду? Вплив забруднення навколишнього середовища на здоров’я людини.

Практична частина. Практичні роботи

Упорядкування території парку.

 Природоохоронна робота

Інсценування екологічних казок. Виявлення причин забруднення водоймищ, що знаходяться поблизу.

Екскурсії на природу з метою виявлення і виз­начення пам’яток природи.

Демонстрація навчальних відеофільмів.

7. Наш рідний край (14 год)

Теоретична частина. Загальне поняття про клімат. Основні кліматичні фактори та їх вплив на поширення рослин і тварин. Клімат України. Ха­рактерні особливості природи нашого краю.

Виявлення впливу господарської діяльності на зміни ландшафту.

Природно-заповідні об’єкти області: заказники, пам’ятки природи, краєзнавчі музеї.

Практична частина. Практичні заняття

1. Проведення спостережень за місцевою погодою та завбачення її змін.

2. Передбачення погоди за місцевими ознаками.

3. Збирання матеріалів про місцеву природу та її охорону.

Екскурсія на природу з метою вивчення типових ландшафтних зон рідного краю. Встановлення взаємозв’язків між компонентами ландшафту (рельєфом, кліматом, ґрунтом, водою, рослинним і тваринним світом).

9. Підсумкове заняття (2 год)

Теоретична частина.Чого ми навчились за рік? Завдання на літо.

 

Завдання на літо

1. Ведення літніх фенологічних спостережень за погодою, рослинами і тваринами.

2. Перевірка народного календаря.

 Проведення спостережень:

 • які комахи сідають на які рослини;
 • поведінка мурах у мурашнику;
 • цикл розвитку білана капустяного.

 

Прогнозований результат

Юннати мають знати:

 • сезонні особливості погоди і клімату свого регіону;
 • особливості природних екосистем краю;
 • регіональні особливості флори і фауни;
 • роль рослин і тварин у природі та їх значення в економіці;
 • отруйні гриби і рослини навколишньої місцевості та запобіжні заходи проти отруєння;
 • природно-заповідний фонд свого регіону;
 • види рослин і тварин регіону,  занесені до Червоної книги України;
 • правила поведінки в природі:
 • народні традиції, обряди і свята календарно­го циклу.

 

Юннати повинні вміти:

 • проводити прості фенологічні спостереження за змінами у природі й оформляти їх результати;
 • виявляти  взаємозв’язки у прояві сезонної ритміки в живій і неживій природі;
 • розпізнавати рослини і тварини своєї місцевості, які вивчалися (у природі, колекціях тощо);
 • визначати риси пристосованості живих організмів залежно від середовища їх існування;
 • Юннати повинні набути досвіду:
 • збирати природний матеріал і формувати колекції, гербарії;
 • брати посильну участь у природоохоронних заходах;
 •  доглядати за рослинами і тваринами в куточку живої природи,

 

Використані джерела

1. Байбара Т. М., Коваль Н. С. Природознавство: Проб, підруч. для 2 кл. триріч, і 3 кл. чотириріч, початк. пік.- К.: Веселка, 1996.- 159 с, іл. .

2. В гармонії з природою: Збірник еколого-натуралістичних заходів, свят /За ред. директора Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді В. В. Климчука. -Хмельницький, 1999. - 160 с.

3. Довкілля -5.– Торгово-видавниче бюро ВНУ, 1996.- 240 с., іл.

   4. Лисенко Н. В. Екологічне виховання дош­кільників.- К.: Освіта, 1993. - 160 с.

5. Листопад О. Г., Борейко В. Е. Нетрадицион-ньіе методьі в зкологическом воспитании и образо-вании//Серия  «Природоохранная пропаганда».-1996. -Вьга. 4.

6. Открьітие леса /Сост. Милада Покорна, Отто Макиш; Пер. со словац.- К.: Нац. зкоцентр Украины, 1997. -90 с.

7. Тарабарина Т. И., Соколова Е. И. И учеба, и игра: Природоведение: Популярное пособие для родителей  и педагогов.- Ярославль: Академия развития, 1998. - 240 с.

8. Червона книга України.  Рослинний світ/ Редкол.: Ю. Р. Шеляг-Сосонко (відп. ред.) та ін.-К.: Укр. енцикл., 1996. - 608 с.

9. Червона книга України.  Тваринний світ/ Редкол.: М. М. Щербак (відп. ред.) та ін.- К.: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1994. - 464 с.

10. Цветкова Н.В. Зкология для начальной школьї: Игрьі и проекти. - Ярославль: Академия развития, 1998. - 240 с.

11. Яришева Н. Ф. Основи природознавства. Природа України. Навчальний кабінет.- К.: Вища шк., 1995. -335 с.

 

Список рекомендованої літератури для юннатів

1. Анашкина Е. Н. 300 вопросов и ответов о домашних животных.- Ярославль: Академия разви­тия, 1997. - 208 с.

2. Волошин О. М. Скарбничка цікавинок з при­родознавства. - Тернопіль: Підручники і посібни­ки, 1998.

3. Волошин О. А. Цікаві завдання з природо­знавства 3(2) кл. - Тернопіль: Підручники і посіб­ники, 1997. -48 с.

4. Похила Л. С, Яцук Г. Ф., Гдаль Б. Б. Викори­стання скарбниці народних знань у процесі вив­чення  біології.  Царство Рослини. - Тернопіль: Мандрівець, 1998. - 72 с.

5. Похила Л. С, Яцук Г. Ф., Гдаль Б. Б. Вико­ристання скарбниці народних знань у процесі вив­чення біології. Царство Тварини. - Тернопіль: Мандрівець, 1998. - 80 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
28 березня 2019
Переглядів
911
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку