Програма факультативного курсу "Хімія в сільському господарстві"

Про матеріал
Факультативний курс пропонується для учнів 10-го класу. Програма курсу розрахована на 17 годин і включає теоретичну та практичну частини. Метою представленого курсу є формування компетентної особистості, здатної оцінити роль хімічної науки у розвитку сільського господарства країни та максимально адаптованої до життя в сучасному соціумі.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма факультативного курсу

«хімія В сільському господарстві»

для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

СХВАЛЕНО для використання у загальноосвітніх навчальних закладах

(Лист ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» МОН України від 06.04.2015  № 141/12-Г-200)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач:

Біла Тетяна Василівна,

учитель хімії Гнідинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Петра Яцика Бориспільської районної ради Київської області

 

 

Пояснювальна записка

 

Одним із важливих завдань сучасної шкільної освіти є розвиток здібностей та нахилів учнів засобами допрофільної та профільної підготовки з метою свідомого вибору майбутньої професії.

У процесі реалізації мети хімічної компоненти освітньої галузі «Природознавство»,  відповідно до нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, повинні сформуватися компетенції учнів щодо впливу хімічних сполук на здоров’я людини, визначення ролі хімії у вирішенні продовольчої проблеми та розвитку суспільного господарства.

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва – це якісно новий рівень антропогенної дії людини на оточуюче середовище у процесі якого досягнення науки і техніки направлені здебільшого на збільшення виробництва харчової продукції. На сьогоднішній день однією із проблем є підвищення рівня споживчої культури як виробників, так і споживачів  сільськогосподарської продукції. Адже екологічно чиста продукція сільського господарства є одним із найважливіших факторів збереження здоров’я людини. Невміле використання хімічних ресурсів у сільському господарстві спричинює забруднення харчової сировини, водних ресурсів та ґрунтів.

Метою представленого курсу є формування компетентної особистості, здатної оцінити роль хімічної науки у розвитку сільського господарства країни та максимально адаптованої до життя в сучасному соціумі.

Реалізація основної мети курсу конкретизується в таких завданнях:

 •                  розвивати уявлення учнів про роль хімії у розвитку народного господарства, забезпеченні добробуту людини та вирішенні проблем сільськогосподарського виробництва країни;
 •                  створювати умови для саморозвитку та самовизначення особистості, свідомого вибору професії;
 •                  формувати засобами предмета здоров’язбережувальну, соціальну, інформаційно-комунікативну, екологічну компетентності учнів, мотивацію власної екологічної діяльності.

Факультативний курс пропонується для учнів 10-го класу. Програма курсу розрахована на 17 годин і включає теоретичну та практичну частини. Вона ґрунтується на програмовому матеріалі  9-го класу та тісно пов’язана зі змістом навчальної програми 10 класу,

Програмою передбачено проведення лекцій, семінарських занять, дискусій, ділових ігор, практичних та проектних робіт, що дозволить залучити учнів до дослідницької роботи з вивчення стану природного середовища та  сформувати у них особисту відповідальність за його збереження.

Особливу увагу при проведенні занять курсу необхідно приділяти організації самостійної роботи учнів, направлену на дослідження поставлених перед ними проблем: підготовку міні проектів, аналіз додаткової літератури, виконання експериментів тощо.

Програма курсу розроблена з урахуванням таких дидактичних принципів:

 • наступності;
 • науковості;
 • інтегративності;
 • практичної спрямованості.

 Розподіл годин за темами умовний. Учитель може змінювати обсяг годин, відведених на вивчення окремих тем. Експериментальна частина реалізується в залежності від матеріально-технічного забезпечення викладання курсу.

 

Програма курсу

 

Кіль

кість го-

дин

 

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

 

3

Тема 1. Роль сільського господарства у забезпеченні населення продо-вольством. Раціональне харчування

Роль сільського господарства у забезпеченні населення здоровою продукцією. Якісна сільськогоспо-дарська продукція як основа безпечного та раціонального харчування.

Продукти рослинного та тваринного походження. Біологічна та енергетична цінність харчових продуктів.

Вуглеводи, білки та жири у продуктах харчування.

       Лабораторний дослід 1. Виявлення вуглеводів в овочах і фруктах.

       Лабораторний дослід 2. Виявлення білків у продуктах харчування. Кольорові реакції білків.

Учень (учениця):

- називає хімічний склад продуктів харчування;

- розуміє  біологічну та енергетичну цінність білків жирів та вуглеводів;

- обґрунтовує значення раціонального та збалансо-ваного харчування як вагомого чинника збереження здоров’я нації;

- дотримується правил безпеки під час виконання хімічного експерименту;

 • оцінює роль хімізації сільського господарства як чинника вирішення продо-вольчої проблеми;

- висловлює судження про роль сільського господарства у забезпеченні населення продуктами харчування.

 

9

Тема 2. Хімізація сільського господарства

Продукція хімічної промисловості у сільському господарстві. Агрохімія  як основа хімізації сільського господарства.

Роль хімічних елементів у житті рослин. Макро- та мікроелементи. Вплив нестачі елементів на розвиток рослин. Взаємозв’язки:  типи ґрунтів → добрива → рослини.

Види мінеральних добрив, їхнє значення. Особливості застосування добрив. Дотримання правил безпеки при роботі з мінеральними добривами.

     Практична робота. Приготування водних розчинів добрив для кімнатних рослин.      

Хімічна меліорація ґрунтів. Вапнування та гіпсування. Меліорація ґрунтів в Україні.

Лабораторний дослід 3. Дія вапна на кислі грунти.

Хімічні засоби захисту рослин. Уявлення про пестициди та гербіциди. Види гербіцидів. Передпосівне та післязбиральне знищення бур’янів гербіцидами.

Хімічні засоби боротьби зі шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур. Інсектициди, фунгіциди, бактерициди, зооциди. Особливості їхнього використання.

Регулятори росту рослин. Вплив стимуляторів та вітамінів на ріст і розвиток рослин. 

Роль хімії у розвитку тваринництва. Хімічне консервування кормів. Кормові добавки: застосування, вплив на ефективність виробництва. 

Учень (учениця):

- наводить приклади мінеральних добрив за їхнім складом;

- розпізнає ознаки нестачі макро- та мікроелементів у рослині;

- характеризує хімічні засоби захисту рослин;

-  пояснює роль мінеральних добрив для підвищення родючості ґрунтів та хімічних добавок для підвищення ефективності тваринництва;

дотримується правил безпеки під час виконання хімічного експерименту;

- обґрунтовує фізіологічну дію мінеральних добрив на ріст та розвиток рослин;

- володіє практичними навич-ками приготування  водних розчинів добрив для підживлення рослин;

- оцінює значення хімічних елементів у живленні рослин.

 

 

 

 

5

Тема 3. Вплив хімізації сільського господарства на довкілля

Хімічне забруднення продовольчої сировини. Наслідки нераціонального використання мінеральних добрив.

Екологічні проблеми України як наслідок надмірного використання хімічних засобів захисту рослин.

Нітрати та накопичення їх у продовольчій сировині. Дія нітратів на організм людини.

Раціональне господарювання та вирішення продовольчого питання як стратегія розвитку держави.

Створення міні проектів.  

Теми:

1. Екологічно чисті продукти –реальність.

2. Альтернативні способи вирішення проблеми надмірної хімізації.

3. Способи зменшення вмісту нітратів у продуктах рослинного походження.

Учень (учениця):

- розуміє мету впровадження контролю за  вмістом шкід-ливих речовин у продуктах харчування;

- володіє навичками роботи з літературою, електронними освітніми ресурсами;

- висловлює судження про екологічну небезпеку надмір-ного використання хімічної продукції в сільському господарстві.

 

 

Розподіл навчального часу

 

з/п

Тема

Кількість годин

Теоретичних

Практичних

1

Роль сільського господарства у забезпеченні населення продовольством

3

2

Хімізація сільського господарства

8

1

3

Вплив хімізації сільського господарства на довкілля

4

1

 

Усього

15

2

 

Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу

 

з/п

Дата

Зміст уроку

Хімічний експеримент

Роль сільського господарства у забезпеченні населення

продовольством (3 год)

1

 

 

Роль сільського господарства у забезпеченні населення здоровою продукцією. Якісна сільського-сподарська продукція як основа безпечного та раціонального харчування

 

2

 

 

Продукти рослинного та тваринного походження. Біологічна та енерге-тична цінність харчових продуктів

Демонстрація:

Зразки продукції рослин-ного та тваринного похо-дження

3

 

 

Вуглеводи, білки та жири у продуктах харчування

 

Лабораторні досліди:

Виявлення вуглеводів в овочах і фруктах.

Виявлення білків у продуктах харчування Кольорові реакції білків.

Хімізація сільського господарства (9 год)

4

 

Продукція хімічної промисловості у сільському господарстві. Агрохімія  як основа хімізації сільського господарства

 

5

 

Роль хімічних елементів у житті рослин. Макро- та мікроелементи. Вплив нестачі елементів на розвиток рослин. Взаємозв’язки:  типи ґрунтів → добрива → рослини

Демонстрація:

Зображення зовнішнього вигляду наземної частини рослин, з ознаками неста-чі поживних елементів

6

 

Види мінеральних добрив, їхнє значення. Особливості застосування добрив. Дотримання правил безпеки при роботі з мінеральними добри-вами.

Демонстрація:

Зразки мінеральних добрив

7

 

Практична робота. Приготування водних розчинів добрив для кімнатних рослин.      

 

8

 

Хімічна меліорація ґрунтів. Вапнування та гіпсування. Мелі-орація ґрунтів України.

Лабораторний дослід: Дія вапна на кислі грунти

 

9

 

Хімічні засоби захисту рослин. Уявлення про пестициди та гербіциди. Види гербіцидів. Перед-посівне та післязбиральне знищення бур’янів гербіцидами.

Демонстрація:

Зразки різних видів пестицидів

10

 

Хімічні засоби боротьби зі шкід-никами і хворобами сільського- сподарських культур. Інсектициди, фунгіциди, бактерициди, зооциди. Механізм дії. Особливості їхнього використання

 

11

 

Регулятори росту рослин. Уплив стимуляторів та вітамінів на ріст та розвиток рослин 

 

12

 

Роль хімії у розвитку тваринництва. Хімічне консервування кормів. Кормові добавки: застосування, вплив на ефективність виробництва. 

 

Вплив хімізації сільського господарства на довкілля (5 год)

13

 

 Хімічне забруднення продовольчої сировини. Наслідки нераціонального використання мінеральних добрив.  (Консультація щодо підготовки до захисту міні проектів)

 

14

 

Екологічні проблеми України як наслідок надмірного використання хімічних засобів захисту рослин

 

15

 

Нітрати та накопичення їх у продовольчій сировині. Дія нітратів на організм людини

 

16

 

Раціональне господарювання та вирішення продовольчого питання як стратегія розвитку держави.

 

17

 

Захист мініпроектів

 

 

Інструктивна картка                                                                            

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Приготування водних розчинів добрив для кімнатних рослин

Мета: сформувати уміння щодо самостійного приготування розчинів мінеральних добрив для підживлення кімнатних рослин.

 

Реактиви:  вода, суперфосфат, амоніачна селітра, калій хлорид.

Обладнання: вимірювальний циліндр, хімічна лійка, колба, терези із різновагами, скляна паличка, хімічна ложечка.

 

Зміст роботи

Завдання 1. Приготувати 1л розчину із певною масовою часткою добрив для підживлення кімнатних рослин.

Для цього необхідно:

 1. Розрахувати необхідні маси добрив та об’єм води.
 2. Вимірювальним циліндром відміряти об’єм води та вилити її у колбу.
 3. Зважити відповідне добриво на терезах.
 4. Розчинити  добрива у колбі з водою.

 

Назва добрива

Масова частка добрива у розчині

Значення добрива

Суперфосфат

0,02 %

Для кращого утворення бутонів рослин та інтенсивного цвітіння

Амоніачна селітра

0,05 %

Для інтенсивного росту рослин та утворення листків

Калій хлорид

0,015 %

Для прискорення процесу фотосинтезу та укріплення стебла

 

Завдання 2.  Ознайомитися із рекомендаціями  щодо правильного підживлення рослин приготовленим розчином.

 

 1. Удобрювати можна добре вкорінені здорові рослини, які перебувають у фазі росту.
 2. Для одного підживлення використовувати 200 г розчину на одну дорослу рослину і 100 г – на молоду.
 3. Бажано, щоб температура розчину добрив перевищувала кімнатну на 3 – 40 С.
 4. Підживлювати рослини краще у хмарні дні. Перед підживленням ґрунт має бути вологим.
 5. Приготовленим розчином можна поливати рослини протягом тривалого часу через 10 -15 днів.
 6. Зберігають розчин у прохолодному темному приміщенні з обмеженим доступом дітей.

       

 

Тема «Роль хімічних елементів у житті рослин.  Вплив нестачі елементів на розвиток рослин»             

 

Зовнішні ознаки порушення нормального розвитку рослин

 

Зовнішні прояви хвороби

Можливі причини, що спричинили порушення

Пожовтіння старих листків 

Влітку – нестача макроелементів, пересушення рослин; восени і взимку – нестача світла, зокрема в нічний час

Жовто-коричневе забарв-лення листків (найчастіше – в азалії)

Надлишок Хлору і Кальцію у воді   для  підливання

Пожовтіння усієї рослини

Сильне пересушення чи надлишкове зволоження грунту; сухість повітря; дуже важка земля, твердість ґрунтового покриву, можливо, підготовка рослин до стану спокою

Пожовтіння кінців листків

Надлишок Кальцію у грунті, сухість ґрунтового покриву

Світло-зелені листки (про-жилки залишаються зеле-ними)

Надлишок Хлору і Кальцію у воді; можливо, загальний голод, особливо при нестачі Нітрогену і Феруму; невідповідність кислотності грунту вимогам рослини; захворювання коренів чи пошкодження їх нематодами, влітку – надлишкове освітлення

Пожовтіння країв, сухі кінці листків, поява плям

Забруднене сухе повітря, початкова стадія отруєння Хлором, нікотиновим димом, калійне голодування

Втрата тургору, звисання листків, обпадання зелених листків

Недостатнє поливання; невідповідність темпе-ратурних умов утримання, особливо взимку: теплолюбних – у дуже холодному приміщенні і за низької температури, холодостійких – у дуже теплому місці; можливе захворювання судинної системи коренів; хронічна гостра недостача Калію, Магнію, Купруму, висока концентрація солей у воді для поливання

Скручування листків, зморшкуватість, міжжилко-вий хлороз

Раптова дія Хлору; у старих листків – нестача Магнію, Калію, Фосфору; у молодих – Молібдену, Бору, Купруму, Мангану

Поява на листках світло-зелених та жовтих непро-зорих плям різної форми і величини

Так званий фізіологічний опік при потраплянні прямих сонячних променів (влітку) чи холодного повітря (взимку) на мокрі листки (наприклад, у папороті)

Строкатість листків

Нестача світла чи надлишок Нітрогену

Блідо-зелене, майже жовте чи біле забарвлення моло-дих листків

Нестача Сульфуру, Феруму, Купруму.

Склоподібні виділення на листках, коричневі, частко-во сухі плями

Несприятливі умови зволоження, надлишкове поливання, дуже висока вологість повітря, нестача свіжого повітря, низька температура чи інтенсивне освітлення

Бутони не утворюються або їх мало

Недотримання умов під час періоду спокою; несприятливе співвідношення світла, тепла і поживних речовин, недостатня вологість повітря

Опадання бутонів, бутони не розкриваються

Різкі коливання температури внаслідок переохолодження чи провітрювання, сухість грунту, незбалансоване живлення, надлишок Нітрогену

В’янення квіток

Надлишок Нітрогену; загальне голодування; пересушення

Короткі квітконіжки

Порушення режиму поливання, надлишок чи нестача вологи у ґрунті; неправильний режим підживлення; нестача Фосфору; загальне голодування; пізнє пересаджування, невідпо-відність ґрунту, сильні коливання температури, надлишок тепла під час росту бутонів; неправильне утримування у період спокою

 

 

 

 

Література для вчителя

 

 1. Білявський Г.О. Основи екологічних знань:  підручник для 10-11 кл. / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй,  І.Ю. Костіков. – К. : 2000. – 325 с.
 2. Буринська Н. М. Практичні роботи з хімії / Базелюк І.І., Буринська Н. М., Величко Л. П. – К.: Освіта, 1994.  
 3. Гончаров А.И. Справочник по химии / А.И. Гончаров. – К: Вища школа, 1978. – 304 с.
 4. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: навч. посіб. / В.С. Джигирей. – К. : Знання, 2006. – 319 с.
 5. Довідник учителя хімії в запитаннях і відповідях  / упоряд. Василенко С. В. – Х.: Ранок, 2006. – 528 с.
 6. Домбровський А.В. Органічна хімія: навч. посіб. / А.В. Домбровський, В.М. Найдан. – К.: Вища школа, 1992. – 508с.
 7. Казидуб Г.О. Основи сільськогосподарських знань: навч. посіб. / Г.О. Казидуб,  О.І. Єріна. – К.: Вища школа,1987 – 270 с.
 8. Кочинський А. Сучасні проблеми екологічної безпеки України / Кочинський А. – Київ: Освіта, 1994 – 48с.
 9.  Макаров К.А. Химия и здоровье / К.А. Макаров. – Москва: Просвещение, 1985 – 144 с.
 10.  Організація науково-дослідної роботи учнів: методичний посібник / упоряд. : Р. М. Вернидуб, Ю. І. Завалевський, Ж. Г. Петрова. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 368 с.
 11.  Польський Б.М. Основи сільськогосподарського виробництва /  Б.М. Польський. – К.: Вища школа, 1990 – 261 с.
 12.  Про концепцію екологічної освіти в Україні // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – № 7.  – 2002. – С.3–23.

 

Література для учня

 

1. Білявський Г.О. Основи екологічних знань:  підручник для 10-11 кл. / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй,  І.Ю. Костіков. – К. : 2000. – 325 с.

2. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: навч. посіб. / В. С. Джигирей. – К. : Знання, 2006.  319 с.

3. Добровольский В.В. Химия Земли / В.В. Добровольский. – Москва: Просвещение, 1988. – 176 с. 

4. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"         № 1264-ХП від 25.06.91.

5. Лісовал А.П. Методи агрохімічних досліджень / А.П. Лісовал – К.: Видав. центр НАУ, 2001. – 247.

6. Лісовал А.П. Система застосування добрив / А.П. Лісовал, В.М. Макаренко, С.М.Кравченко – К.: Вища школа, 2002. – 317с.

7. Назаренко І.І. Ґрунтознавство: підруч.: І.І.Назаренко, СМ. Польчина, В.А. Нікорич. – Чернівці, 2003. – 400 с.

8. Рошаль О.Д. Хімія – це просто / О.Д.Рошаль.  – Харків: Основа, 2004. – 144 с. 

9. Савіна Л.О. Я пізнаю світ. Дитяча енциклопедія / Л.О.Савіна. – Київ: Школа, 2002. – 368 с.

10. Хімія: довідник для абітурієнтів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів: навчально-методичний посібник / [М. В. Гриньова, Н. І. Шиян, Ю. В. Самусенко та ін.]. – К. : Літера ЛТД. – 2012. – 464 с.

 

Інформаційні ресурси

 

 1. Хімія. Український хімічний портал. Режим доступу: http//chemistry.com.ua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 10 клас, Інші матеріали
Додано
26 грудня 2019
Переглядів
46
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку