9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Програма роботи з філологічно обдарованими учнями

Про матеріал

Запропоновані програмою практичні завдання сприятимуть розвитку навичок використання найголовніших законів, правил української мови у навчальній та подальшій професійній діяльності учнів.

Завдання і вправи можуть бути виконані як під час групових занять з обдарованими учнями під керівництвом учителя, так і в процесі самостійної роботи.

Перегляд файлу

Програма

роботи з філологічно обдарованими учнями

10-11 класів

 

Тема «Культура наукової мови»

Мета програми – підвищення загальної мовної культури учнів в усному та писемному мовленні, удосконалення їх знань і вмінь із кожного мовного рівня, засвоєння відповідних теоретичних відомостей та усталених мовних норм сучасної української мови.

Завдання програми:

 • вивчення теоретичних засад нормативності української мови та поняття норми як основи сучасної української мови;
 • володіння нормами літературної мови, вміння користуватися її виражальними засобами в різних умовах наукового спілкування відповідно до мети і змісту висловлювання;
 • сприяння підвищенню мовленнєвої культури через формування мовного чуття на основі виконання вправ і завдань;
 • вироблення навичок правильного використання різних мовних засобів залежно від теми та мети спілкування та вибору потрібних засобів через їх зіставлення з наявними варіантами;
 • повторення та закріплення складних моментів українського правопису;
 • виховання естетичного ставлення до мови, почуття особистої відповідальності за власну мовну поведінку;
 • вивчення українського мовного етикету, особливостей його функціонування в офіційних ситуаціях.

Запропоновані програмою практичні завдання сприятимуть розвитку навичок використання найголовніших законів, правил української мови у навчальній та  подальшій професійній діяльності учнів.

Завдання і вправи можуть бути виконані як під час групових занять з обдарованими учнями під керівництвом учителя, так і в процесі самостійної роботи.

 

ТЕМА: Мова як найважливіший засіб спілкування і репрезентант національності.

Завдання 1. Почитати текст «Мова – основний засіб комунікації. Сформулювати, чому дійсно мова – це основний засіб комунікації у суспільстві.

Завдання 2 Дати відповіді на запитання

 1. Що таке комунікація?
 2. Яку роль у процесі спілкування відіграє мова?
 3. За допомогою яких знакових систем (крім мови) може здійснюватися спілкування?
 4. Чому вважається чи стверджується, що саме мова є основним засобом спілкування?

Завдання  3. Виконати вправи

Вправа №1 Подані слова та словосполучення перекладіть українською мовою й поставте в родовому відмінку однини. Правопис пояснити.

Действительность, депутат, мастерство, личность, стереотип, создатель имиджа, служебная карьера, эффективное образование, внешние и внутренние аспекты.

 

Вправа №2 Подані нижче дієприкметники і дієприкметникові звороти перекласти українською мовою.

Общество, призванное изменить представление о социальной действительности; манипулирующий стереотипами массового сознания; преуспевающий человек; обладающие правильными чертами лица люди; желаемые результаты; аспекты, составляющие целостный облик человека.

 

Вправа №3 Поєднайте паронімічні іменники зі словами, що пропонуються.

Адрес//адреса: вітальний, підписаний, домашній, службовий, поштовий.

 

Тема2 Поняття про термінологічну лексику

Завдання1 (Завдання пошукового характеру)

 1. З’ясуйте поняття «термін», «терміносистема», «термінологія», «термінознавство»
 2. Назвіть групи термінів за походження.
 3. У чому полягає тенденція до термінологізації термінології?
 4. Знайдіть у словнику приклади термінів, що утворені за допомогою греко - латинських морфем.

Вправа №1 Випишіть зі словника іншомовних слів 10 термінів Вашого майбутнього  фаху з їхніми значеннями.

 • Поясніть, у чому полягає подібність/відмінність значень поданих слів:

Майбутній – грядущий-прийдешній;

Велетень – велет – титан – гігант;

Жінка – дружина –  супруга;

Відзначати – відмічати

Вправа №2 Переписати і виправити мовні помилки

 1. В обов’язки секретарки входить ведення документаці.
 2. Питання внесене у повістку дня
 3. Виробництво скоротилося із-за нехватки сировини.
 4. Не дивлячись на дощі, господарства району цього літа вчасно закінчили жнива.

Вправа №3. Порівняти тексти. Сказати фрагментами чого вони є, чим відрізняються, до якого стилю належать

 1. Дано Петрову Івану Яковичу, що він дійсно є особою, котрою себе іменує, що підписом і прикладенням печатки засвідчуються.
 2. Пані Дацків Стефанія Миколаївна навчається на V курсі денного відділення філологічного факультету.

Вправа №4 Перепишіть, добравши до іншомовних слів синоніми з української мови.

Лідер (…) профспілки, велика дистанція (…), лікувати комплексно (…), лінгвістична (…) тема, категорична (…) вимога, конструкція (…) машини, прюраліз (…) думок, суверенітет (…) країни, заслужена премія (…)

 

ТЕМА 3 Термінологія і термінознавство. Формування дефініції у процесі наукового дослідження.

Завдання1 За матеріалами лекції підготувати відповіді на запитання:

 1. Дайте визначення понять «термінознавство», «термінологія», «терміносистема»
 2. Поясність національне та інтернаціональне в термінознавчому процесі.
 3. Назвіть основні фонетико – граматичні ознаки іншомовних слів.
 4. Дайте визначення кліше.
 5. Сформулюйте систему вимог до стилю українських нормативних документів.
 6. Назвіть основні особливості перекладу дієприкметникових та дієприслівникових зворотів.

Завдання 2. Виконати вправи

Вправа №1 Перепишіть речення. Замість крапок вставте необхідне слово, вибравши його з наведені в дужках. Свій вибір поясніть.

 1. Уже з першої хвилини стало зрозумілим, що оратор має… про все, що сталося.-У його…виникали образи майбутніх героїв твору (уявлення, уява). 2.Ми дійсно потрапили в тяжке….- Усі основні…статті необхідно переглянути. (положення, становлення). 3. Було вжито всіх заходів, щоб… розвиток найважливіших галузей промисловості. – Директор шукав нових способів, щоб …робітників економічно працювати. (заохотити, стимулювати)

Вправа №2 Виправте  словосполучення, запишіть правильний варіант.

 Проводити міроприємства; приносити збитки; все якраз на оборот; робити вигляд, що не впізнав; це в якому смислі ти кажеж; самий активний вкладник; не являється прикладом; дійсне лице цієї людини; визвати подив; поштовий перевод.

Вправа №3 З’ясувати значення слів:

 Громадський, громадянський, ділянка, дільниця; адресант, адресат, адрес; континент, контингент; ефективний, ефектний.

 

ТЕМА 4 Лексикографія та термінографія в Україні. Особливості термінологічних словників.

Завдання1 Підготувати відповіді на запитання.

 1. Що таке лексикографія?
 2. Що таке термінографія?
 3. У чому виявляється особливості термінологічних словників?
 4. Як вони класифікуються?
 5. Розкажіть про структуру словникової статті.

 

Вправа №1 Утворити прикметники від даних географічних назв.

Авдіївка, Болгарія, Ветлуга, Гамбург, Гринвіч, Залуччя, Запоріжжя, Золотоноша, Івано – Франківськ, Кагарлик, Кандалакша, Карабах, Ладога, Лодзь, Лозова, Охтирка, Прилуки, Суми, Харцизьк, Ялта.

Вправа №2 Уведіть до речень подані словосполучення:

Збоку – з боку; по-друге – по друге; набагато – на багато; удень – у день; зранку – з ранку; наприклад – на приклад.

Вправа №2 Доберіть означення, подані в дужках, до таких іменників:

Відносини – стосунки – відношення – ставлення (промисловий економічний,шанобливий, господарський, родинний, довірливий, відсотковий, дружній, торговельний, суспільно-економічний, кредитний, договірний, вартісний)

Вправа№3

 

Тема 5-6 Основні види оброблення науково –технічної інформації

Завдання 1 ( пошуково  – дослідницькі) Дати відповіді на запитання:

 1. Назвіть основні види оброблення науково- технічної інформації.
 2. Назвіть види планів.
 3. Визначення поняття 2реферат»
 4. Назвіть види рефератів.
 5. Для чого складають автореферат?
 6. Дайте визначення анотації.
 7. Назвіть елементи структури тексту статі.
 8. Охарактеризуйте частини пояснювальної записки.
 9. У яких видах текстів може бути виражене наукове знання?
 10. Чим тези відрізняються від плану і конспекту?
 11.  Які є види тезування?
 12. Яке конспектування має назву текстуального, вільного, змішаного?
 13. Дайте  характеристику етапів підготовки реферату та назвіть його структурні елементи.
 14.  З будь – якого наукового журналу доберіть для аналізу статтю. Проаналізуйте її за поданим планом.
 15. Дайте порівняльну характеристику реферату і автореферату.

 

Тема 7-8 Особливості використання абревіатур та графічних скорочень у наукових текстах.

Завдання 1

 1. Аргументуйте появу згорнених мовних формул у наукових текстах.
 2. Доведіть, що абревіатура – наймолодший спосіб словотворення.
 3. Чому в українській мові бурхливий розвиток абревіації почався після революції 1917 року?
 4. Що ви знаєте про правопис абревіатур?
 5. Чи відрізняються графічні скорочення від абревіатур?
 6. Доберіть приклади різних типів абревіатур.
docx
Додано
24 жовтня 2018
Переглядів
439
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку