2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Програма самоосвітньої діяльності викладача /з досвіду роботи/

Про матеріал

Представлена програма та індивідуальний план самоосвітньої роботи викладача, адже самоосвіта-один із шляхів підвищення професійної майстерності педагога. Сьогоднішня модель педагогічного працівника передбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатись, бути в постійному творчому пошуку.

Перегляд файлу

ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

самоосвітньої діяльності

на 2017-2018 н.р.

/викладач Кикоть В.П./

 

/Files/images/berezen_2015/IMG_8604.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаси

 

ЗМІСТ

 

1. Самоосвіта-один із шляхів підвищення професійної

    майстерності педагога”

2. Мета самоосвіти педагога

3. Основні завдання самоосвіти

4. Вимоги до самоосвіти і педагога

5. Шляхи реалізації самоосвіти

6. Форми самоосвіти

7. Методи самоосвіти

8. Етапи реалізації самоосвіти

9. Результати саоосвіти

10. Технологія оганізації самоосвіти

11. Алгоритм роботи над методичною темою

12. План самоосвітньої роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма самоосвіти передбачає відповідну діяльність педагога

 

Педагог має знати:

 •     історію виникнення технології;
 •     теоретичне обґрунтування нових результатів;
 •     проблеми, які можна розв’язати за допомогою цієї технології;
 •     результати, які можна отримати після її застосування на практиці;
 •     методи і прийоми, що використовують у цій технології;
 •     методи і прийоми роботи учнів;
 •     етапи засвоєння технології педагогом і учнем.

Педагог має розробити:

 • варіант навчальної програми;
 • календарно-тематичне планування;
 • плани різних типів уроків, передбачених новою технологією, навчальні
 • модулі та роздавальний матеріал до них;
 • зміст навчальних проектів;
 • завдання для учнів щодо навчальних проектів;
 • нові тексти різнорівневих завдань для контролю,
 • тестові контрольні завдання тощо.

Педагог має:

 • застосувати на практиці методи та прийоми нової технології;
 • проводити навчальні заняття різних типів;
 • аналізувати заняття й виявляти недоліки;
 • навчити учнів нових прийомів навчальної діяльності;
 • виконувати самоаналіз;
 • оцінювати результативність використання нової технології, застосовуючи методи піддіагностики;
 • контролювати самостійну роботу учнів тощо.

 

1. Самоосвіта-один із шляхів підвищення професійної майстерності педагога

 

Самоосвіта педагога —свідома діяльність з удосконалення своєї особистості як фахівця: адаптування своїх неповторних якостей до вимог педагогічної діяльності, постійне підвищення професійної компетентності та неперервне вдосконалення якостей своєї особистості

Самоосвіта педагога – це провідна форма вдосконалення професійної компетентності, що полягає в засвоєнні, оновленні, поширенні та поглибленні знань, узагальненні досвіду шляхом цілеспрямованої, системної самоосвітньої роботи, спрямованої на саморозвиток і самовдосконалення особистості, задоволення власних інтересів і об’єктивних потреб освітнього закладу. Самоосвіта педагога не повинна зводитись до відновлення знань, якими він оволодів у ВНЗ, мова йде про ознайомлення з новітніми педагогічними та психологічними дослідженнями, пошук нових напрямів у методиці й організації навчально-виховного процесу, розгляд на високому науковому рівні педагогічних проблем, що викликають утруднення у практичній роботі. Проблема самоосвіти педагога в контексті його професійної самосвідомості має поступальний рух.

Згідно із Законом України "Про освіту" "педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру". Сьогоднішня модель педагогічного працівника передбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатись, бути в постійному творчому пошуку. Ці якості не видаються додатком до диплома про педагогічну освіту, а формуються в щоденний педагогічній практиці. Дуже важливо, щоб педагог зміг розгледіти, а іноді – відчути здатність до творчості, вчасно дати поштовх, яких викликає бажання ступити вперед.

 

 

2. Мета самоосвіти педагога

Створити умови для участі педагогів у підвищенні якості освітнього процесу через один із шляхів підвищення професійної майстерності - самоосвіти

3. Основні завдання самоосвіти

 • розширення загально педагогічних і психологічних знань з метою поширення і удосконалення методів навчання і виховання;
 • поглиблення предметних знань;
 • підвищення загальнокультурного рівня педагога;
 • оволодіння досягненнями педагогічної науки,

 

4. Принципи самоосвіти

 • зв’язок самоосвіти з практичною діяльністю педагога;
 • неперервність, цілеспрямованість;
 •     систематичність і послідовність;
 •     постійне ускладнення змісту та форм роботи;
 •     комплексний підхід до відбору й змісту теми;
 •     доступність і наочність результатів

 

5. Шляхи реалізації самоосвіти

 

 • вивчення наукової, методичної та навчальної літератури;
 • вивчення досвіду своїх колег;
 • участь у колективних і групових формах методичної роботи;
 • науково-дослідницька робота за проблемою;
 • теоретична робота і практична апробація особистих матеріалів.

 

6. Форми самоосвіти

 • самостійне опрацювання нормативно-правової бази щодо освітньої діяльності, педагогічних видань для підвищення професійної компетентності (використання друкованих видань та Інтернет-ресурсу)
 • педагогічна рада;
 • робота МО;
 • творчі групи;
 • семінари;
 • тренінги;
 • лекції, педагогічні читання;
 • круглі столи;
 • відкриті уроки тощо.

 

7. Методи самоосвіти:

 

 • діагностика;
 • тренінги;
 • моделювання ситуацій;
 • розробка уроків та позакласних заходів;
 • самостійна діяльність;
 • самоаналіз та самозвіт;
 • опрацювання фахової літератури.

 

8. Технологія організації самоосвіти

Система самоосвітньої роботи передбачає:

 • поточне і перспективне планування;
 • добір раціональних форм і засобів засвоєння та збереження інформації;
 • опанування методики аналізу та способів узагальнення свого й колективного педагогічного досвіду;
 • поступове освоєння методів дослідницької та експериментальної діяльності.

План самоосвіти:

 • перелік літератури, яку необхідно вивчити;
 • форми самоосвіти;
 • термін завершення роботи;
 • передбачувані результати (підготовка доповіді, виступ на засіданні МК, поурочне планування, опис досвіду роботи, оформлення результатів у вигляді звіту тощо).

Матеріал, зібраний у процесі самоосвіти, доцільно поділяти на окремі теми та

зберігати у вигляді карток, спеціальних зошитів, тематичних папок, особистого педагогічного щоденника.

Важливе значення у процесі самоосвіти має вміння працювати з літературними джерелами: робити виписки, складати конспект, тези прочитаного, розгорнутий план або анотації.

 

9. Етапи реалізації самоосвітньої діяльності

 •     підготовчий
 •     діагностико-аналітичний
 •     мотиваційно-цільовий
 •     планово-прогностичний
 •     результативно-узагальнюючий

 

10. Алгоритм роботи над індивідуальною методичною темою

(проблемною)

 

1. Вибір теми (проблеми) індивідуальної науково-методичної роботи:

 • ознайомлення з літературою;
 • ознайомлення з нормативно-правовими документами;
 • вивчення прогресивного педагогічного досвіду з проблеми дослідження.

2. Детальне ознайомлення з проблемою допомоги літературних джерел:

 • складання картотеки літературних джерел;
 • виписки з літературних джерел.

3. Уточнення теми і розробка попереднього варіанта плану індивідуальної науково-методичної роботи:

 • Обґрунтування вибору теми;
 • актуальність і новизна;
 • вибір адекватних методів і засобів пошукової діяльності;
 • формулювання мети і завдань роботи;
 • розробка календарного плану індивідуальної роботи.

4.Вибір і розробка моделей, інноваційних технологій педагогічної діяльності.

5.Впровадження інновацій у практику своєї педагогічної діяльності.

6.Аналіз та оцінювання результатів індивідуального досвіду роботи над науково-методичною темою (проблемою), формування висновків і пропозицій.

7.Літературне оформлення роботи, звіт про отримані результати перед колегами.

Програма із самоосвіти може бути стратегічною і тактичною.

11. Результати самоосвіти

Традиційні форми: доповідь; виступ на семінарі; виступ на педагогічні раді; виступ на засіданні методичного об’єднання; дидактичний матеріал; розробка пакету стандартного поурочного планування з теми чи групи тем; комплект дидактичного матеріалу з предмета; збірники практичних, контрольних робіт; розробка комплекту роздаткового матеріалу з предмета; розробка тематичних класних годин, батьківських зборів чи позакласних заходів; розробка пакету олімпіадного матеріалу для підготовки учнів; база даних питань і задач з предмета тощо.

Інноваційні форми: проект; розробка електронних уроків, посібників тощо; розробка пакету тестового матеріалу в електронних оболонках; створення особистої методичної чи предметної web-сторінки; створення електронної бібліотеки творів художньої літератури згідно програм тощо.

Науково-методичні форми: методичний посібник; навчальний посібник; стаття до фахового видання; науково-методична розробка; методичний чи діагностичний кейс; створення термінологічного словника; творчий звіт тощо.

 

 

Самоосвіта педагога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЗ “Черкаський професійний автодорожній ліцей”

 

 

 

/Files/images/01_veresnya/IMG_8360.jpg

План

самоосвітньої роботи

викладача  хімії та біології

/Files/images/berezen_2015/IMG_8601.jpgКикоть

Валентини Пантелеймонівни

на 2017-2018 н.р.

 

/Files/images/schen_2015/IMG_8200.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаси                                                 

Наказ МОН України № 872 від 12.08.2015                                                     «Самоосвіта вчителя – 

                                                                     якість викладання ,

                             рівень знань, умінь та навичок учнів».


Індивідуальний  план

самоосвітньої роботи на 2017-2018 н.р.

Методична тема: "Розвиток пізнавальної активності учнів шляхом впровадження інноваційних  технологій"

 

№ п\п

Зміст роботи

Термін

1.

Опрацювання законодавчих та нормативно – правових документів із питань  освіти. Організація нормативно-правової бази кабінету.

серпень

2.

Лист МОН України від 26.06.2015 № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році».

серпень

3.

Вивчення наказу № 582 МОН України від 12.12.2000 р. “Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти”.

серпень

4.

Вивчення методичних рекомендацій щодо навчально-виховного процесу; витяг із концепції  національно-патріотичного виховання.

серпень

5.

Ознайомлення з наказом “Про ведення плануючої та ділової документації”.

серпень

6.

Вивчення наказу «Про підготовку навчально-плануючої документації».

серпень

7.

Поновлення програм та поурочно-тематичного планування з предметів.

серпень

8.

Участь у педагогічній Раді ліцею та обговорення пропозицій щодо покращення навчально-виховного процесу.

серпень

9.

Поновлення в кабінеті хімії куточка з охорони праці, інструкцій з ОБЖД, складання графіка консультацій.

серпень

10.

Опрацювання методичного забезпечення викладання предметів варіативної складової навчального плану

серпень

11.

Участь у інструктивно-методичній нараді. Ознайомитись із планом роботи на місяць.

вересень

12.

Ознайомлення з педагогічним навантаженням на 2017-2018 н.р.

вересень

13.

Опрацювання вимог щодо ведення записів у журналах теоретичного навчання.

вересень

14.

Вивчення нових наукових ідей, найактуальніших педагогічних проблем у відповідності до науково – методичної проблеми ліцею.

постійно

15.

Робота над  індивідуальною методичною проблемою.

постійно

16.

Участь у обласних семінарах творчих груп із метою підвищення свого професійного рівня

згідно плану

17.

Вивчення та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, новітніх досягнень педагогічної, психологічної наук, нових педагогічних технологій.

постійно

18.

Планування роботи авторської Школи на 2017-2018 н.р.

вересень

19.

Діагностування та анкетування, виявлення обдарованих дітей

   курс). Поповнення банку даних "Обдарова­ність".

вересень.

20.

Організація роботи по підготовці учнів до участі у олімпіадах, конкурсах, турнірах.

жовтень

21.

Проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії, біології, екології.

згідно графіка

22.

Проведення діагностичних контрольних робіт для учнів І курсу.

згідно плану

23.

Індивідуально - групові заняття з переможцями І туру Всеукраїнських учнівських олімпіад.

постійно

24.

Участь у засіданнях МК природничо-математичного циклу.

згідно плану

25.

Керівництво МК класних керівників, організація роботи над методичною темою.

постійно

26.

Поповнення кабінету новою методичною літературою та матеріалами про новітні технології у педагогіці.

постійно

27.

Працювати над поповненням КМЗ предметів.

постійно

28.

Підготувати та провести відкриті уроки з предметів, що викладаю.

згідно графіка

29.

Участь у педагогічному та правовому всеобучі, засіданні Школи співпраці «Творчий модуль: майстер – класний керівник».

постійно

30.

Підготовка та проведення тижня  хімії та біології.

згідно плану

31.

Підготовка учнів до участі у ІІ етапі предметних олімпіад

листопад

32.

Засідання школи «Ерудит». Ознайомити з „Положенням про конкурс- захист науково-дослідницьких робіт учнів”.

листопад

33.

Підготовка робіт для участі у конкурсі-захисті МАН.

грудень

34.

Аналіз результатів підсумкового моніторингу якості знань з     базових дисциплін.

грудень

35.

Взаємовідвідування уроків суміжних предметів, обмін думками з питань організації занять, змісту навчання, методів викладання.

протягом року

36.

Створення власних веб-сайтів та розміщення власних методичних  розробок уроків, виховних годин і т.д.

протягом року

37.

Розміщення власних методичних матеріалів на сайті методичного порталу.

січень

38.

Захист науково-дослідницької роботи МАН за вибраною темою.

січень

39.

Виступ на педраді. Презентація власного досвіду.

лютий

40.

Огляд матеріалів літературних видань та Інтернет -сайтів.

постійно

41.

Публікації методичних матеріалів в науково-методичних журналах.

березень

42.

Опрацювання методично – інструктивних матеріалів щодо проведення ДПА та ЗНО.

квітень

43.

Педагогічний всеобуч. Доповідь “Самоосвіта педагога як умова підвищення його професійної компетентності”.

квітень

44.

Участь у засіданні методичної комісії природничо-математичного циклу. Методична розробка “Самоосвіта-один із шляхів підвищення професійної майстерності педагога».

травень

45.

Участь у педагогічній Раді ліцею. Аналіз самоосвітньої роботи над методичною темою.

травень

46.

Підготовка та участь виставці «Освіта Черкащини-2018». Електронний посібник з хімії, тема «Органічні сполуки та здоровя людини»

червень

47.

Підготовка методичного посібника /з досвіду роботи/ «Організація самоосвітньої роботи викладача».

червень

 

3D_17

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Дорошева Ірина Леонідівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
9 січня 2018
Переглядів
3351
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку