Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

програма з загальної фізичної підготовки

Про матеріал
Aактуальність розробки даної програми пов’язана з тим, що наявні програми зі спортивного туризму та спортивного орієнтування розраховані на фізично здорових дітей і передбачають підготовку спортсменів через регулярні спортивні тренування за певною методикою та програмою зі значними фізичними навантаженнями.
Перегляд файлу

Пояснювальна записка

Враховуючи сучасні підходи до системи освіти, особливу увагу потрібно звернути на впровадження в педагогічну практику ефективних технологій розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей, формування їх пізнавальної активності, індивідуального стилю пізнавальної діяльності та життєвих компетентностей.

Закон України «Про позашкільну освіту» передбачає розвиток позашкільної освіти шляхом розгортання широкої мережі гуртків, клубів за інтересами, творчих обєднань. Для їх ефективної роботи потрібна нова інструктивно-методична та програмова база. Серед різноманітних засобів виховання і навчання, які має сучасна педагогіка, чільне місце займає туризм. Саме він формує навички здорового способу життя, підвищує увагу до стану фізичного здоров’я учнів, виховує любов до рідного краю, дає молодій людині можливість самореалізуватися.

 Заняття туризмом передбачає обов’язкове засвоєння низки практичних знань і навичок, а саме: орієнтування на місцевості за допомогою компаса і карти, місцевих предметів; встановлення намету, розпалювання вогнища; приготування їжі в польових умовах; долання природних перешкод з використанням спеціального спорядження; надання долікарської допомоги в польових умовах і таке ін.

                                                Новизна програми

Aактуальність розробки даної програми пов’язана з тим, що наявні програми зі спортивного туризму та спортивного орієнтування розраховані на фізично здорових дітей і передбачають підготовку спортсменів через регулярні спортивні тренування за певною методикою та програмою зі значними фізичними навантаженнями. Зважаючи на те, що в загальноосвітніх школах навчаються діти з різним станом здоровя, є потреба розробити програму адаптовану до нині діючих програм з фізичного виховання. В основу її покладено не обовязкове виконання спортивних нормативів, а загальний фізичний розвиток шляхом рухливих ігор, тому в гуртку можуть займатися діти різних груп здоровя.           

  Пропонована програма в першу чергу передбачає підготовку дітей до життя, вчить діяти в екстремальних ситуаціях. Основний рівень програми третього року навчання містить розділи з основ геодезії, картографії, топографії та екології з метою професійної орієнтації учнів. В даній програмі висвітлені різні види та способи орієнтування на місцевості: по топографічних і спортивних картах, картосхемах, за допомогою компаса, небесних світил, місцевих предметів. Подаються широкі відомості по топографії, роботі з різними видами карт.

Особливістю даної програми є те, що вона поєднує різні туристичні дисципліни, дає теоретичні знання з різних географічних наук, прививає та закріплює навички виживання в незвичних життєвих ситуаціях і розрахована на широке коло учнівської молоді.

Програма «Орієнтування на місцевості» є авторською. В основу її покладено: авторську програму Чернівецького ОЦТКЕУМ «Спортивне орієнтування», програму туристсько-оздоровчого гуртка «Меридіан», програму гуртка «Юні екологи» та інші.

      Мета програми

Реалізація державної політики в галузі позашкільної освіти через формування у шкільної молоді активної життєвої позиції, стійкого пізнавального інтересу до історії та природи рідного краю, занять фізкультурою і спортом. Професійна орієнтація учнівської молоді шляхом ознайомлення з основами географічних наук.

          Надання методичної допомоги керівникам гуртків і позашкільних закладів по організації комплексних занять по туризму та орієнтуванню на місцевості.

 Завдання програми:

 • навчити учнів орієнтуватися на місцевості за допомогою компаса і карти, сонця та місцевих предметів;
 • дати учням теоретичні знання та практичні навички з основ топографії, картографії, геодезії, екології, валеології тощо;
 • ознайомити учнів з історією та культурою рідного краю;
 • оволодіти певними спеціальними знаннями, уміннями та навичками з туризму та спортивного орієнтування;
 • підготовити гуртківців до участі у змаганнях з туризму та спортивного орієнтування;
 • виховувати в учнів любов до природи та рідного краю, почуття взаємопідтримки та взаємодопомоги, силу волі, прагнення до перемоги, відповідальність за загальну справу;
 • сформувати стійку впевненість у дитини в тому, що вона зможе знайти вихід із різних нестандартних життєвих ситуацій;
 • пропагувати здоровий спосіб життя.

                    Загальні принципи організації навчального процесу:

науковість програми досягається шляхом забезпечення тісного зв’язку та взаємодії навчального курсу з сучасною наукою через ознайомлення гуртківців з новими досягненнями науки в галузі топографії і не тільки, формує і розширює їх науковий світогляд і життєві компетентності;

синтез інтелектуальної та практичної діяльності програми забезпечується здобутими гуртківцями теоретичними та практичними знаннями з різних наук, які згодом трансформуються у внутрішні стимули та переконання. Це вимагає значних зусиль, проте згодом розкривають широкі можливості для подальшого саморозвитку та само-вдосконалення особистості;

індивідуальний підхід проявляється у створенні належних умов для навчання і творчої діяльності кожного гуртківця з урахуванням його індивідуальних особливостей та інтересів в ході організації колективних і групових форм роботи;

суб’єктсуб’єктивна взаємодія досягається шляхом конструктивного співробітництва між педагогом і гуртківцями, що забезпечує досягнення оптимальних результатів навчально-виховного процесу;

моніторинг рівня навчальних досягнень і рівня мотивації пізнавальної та творчої діяльності гуртківців здійснюється за допомогою залучення гуртківців до практичної діяльності, де в повній мірі вони можуть проявити набуті знання та навички на практиці;

міжпредметні зв’язки та інтеграція географічних дисциплін з використанням інформаційно-комунікативних технологій дають змогу здійснення комплексного підходу до засвоєння знань з ключової проблеми даного курсу.

   Зв’язок із загальною середньою освітою

 Дана програма передбачає тісний зв’язок з предметами загальної середньої школи, а саме: з географією – основи топографії та орієнтування, з історією – історія рідного краю, українським народознавством – традиції та звичаї рідного села, екологією – охорона природи, з математикою – здійснення різних обрахунків, біологією – ознайомлення з флорою рідного краю, валеологією – особиста гігієна та вміння надання першої допомоги. Заняття гуртка сприяють фізичному розвитку та загартуванню дітей, формують здоровий спосіб життя.

Рекомендації щодо організації та форм проведення занять

 Форми проведення занять можуть бути різні: практикуми, тренування, змагання, екскурсії, походи, бесіди наукові експедиції тощо. Більшість занять – це практичні заняття, під час яких гуртківці самостійно або за допомогою керівника вирішують ті чи інші завдання. Під час тренувань або змагань можуть виникати нестандартні ситуації, з яких допоможе гідно вийти вміння самостійно мислити та діяти. Комплексне поєднання теоретичних і практичних занять зможе дати бажаний результат.

Засоби контролю за ефективністю навчання

         Перевірка ефективності навчання здійснюється шляхом виконання низки теоретичних і практичних завдань як на місцевості, так і в камеральних умовах, участі гуртківців в змаганнях і походах, наукових експедиціях з наступним оформленням звітів.

     Аналіз змісту програми

 Програма розроблена та побудована на основі багаторічної практики за принципом переходу від  простого до складного з урахуванням вікових особливостей учнів та їх фізичних можливостей.

 Ця програма складається з теоретичних і практичних занять переважно на місцевості, в конкретних природних умовах.

 Дана програма розрахована на учнівську молодь віком від 10 до 18 років і передбачає роботу гуртка протягом трьох років за двома рівнями. Кожний рік відповідає певному віку і ступеню підготовленості учнів.

 Програма відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008р. №676 про «Типові навчальні плани для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України».

Навчальна програма «Орієнтування на місцевості розрахована на дітей середнього та старшого шкільного віку, учнів 5-11 класів, ЗОШ І-ІІІст.

і передбачає 3 роки навчання:

  1-й рік навчання – початковий рівень – 216 год. на рік (2 заняття на тиждень, тривалість заняття – 3 год.);

  2-й рік навчання – основний рівень – 216 год. на рік (2 заняття на тиждень, тривалість заняття – 3 год.);

  3-й рік навчання – основний рівень – 216 год. на рік (2 заняття на тиждень, тривалість заняття – 3 год.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ерший рік навчання)

                                       

                  Назва теми

Кількість

   годин

Теоретичні

   заняття

Практичні

   заняття

1.

Вступ

       3

        3

       -

2.

Техніка безпеки на заняттях, змаганнях, екскурсіях і походах

       1

        1

       -

3.

Охорона природи

      16

        1

       15

4.

Природні прикмети, що передбачають погоду

       3

        2

        1

5.

Вивчення туристичних обєктів рідного краю

      10

        2

        8

6.

Українське народознавство

      10

        2

        8

7.

Гігієна туриста. Долікарська допомога в польових умовах

       4

        1

        3

8.

Спорядження туриста, орієнтувальника

      15

        3

       12

9.

Участь у туристському поході, спортивних змаганнях

      44

        -

       44

10.

Загальна фізична підготовка туриста, орієнтувальника

      36

        -

       36

11.

Правила змагань

       3

        3

       -

12.

Морально-вольова підготовка

       6

        -

        6

13.

Технічна підготовка

      40

        3

       37

14.

Топографічна підготовка

      27

        10

       27

Разом:

     216

        31

      185

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

(Перший рік навчання. Початковий рівень)

 

 1. Вступ ( 3 год )

Ознайомлення з програмою гуртка. Бесіда про туризм, спортивне орієнтування та їх прикладне значення. Перегляд фотоальбомів, відеофільмів. Історія традиції, сучасний стан і основні напрямки розвитку туризму та спортивного орієнтування в районі, області та державі. Звязок туризму та спортивного орієнтування. Посвята в гуртківці.

 

 1. Техніка безпеки на заняттях, змаганнях, екскурсіях  та в              походах ( 1год )

Дотримання правил безпеки під час руху до місця занять. Загальні вимоги техніки безпеки на заняттях, тренуваннях, змаганнях, екскурсіях і походах. Поняття контрольного часу та «Аварійного азимуту» на тренуваннях і змаганнях. Небезпеки, які чатують на туристів під час походу та вміння їх уникати.

 

3. Охорона природи ( 16 год )

Зміст, методи та завдання охорони природи. Сучасні природоохоронні проблеми  своєї місцевості. Правила поведінки під час перебування на природі. Законодавство України про охорону природи.                           Практичні заняття: суспільно-корисна діяльність учнів щодо охорони природи. Екскурсії в природу з метою вивчення флори і фауни рідного краю та прибирання території.

 

4. Природні прикмети, що передбачають погоду ( 3 год )

Ведення спостереження за погодою. Народні прикмети, що передба-чають погоду. Синоптична карта. Особливості  кліматично-погодних своєї місцевості.                                                                                                Практичні заняття: складання прогнозу погоди на наступні дні.

5. Вивчення туристичних обєктів рідного краю ( 10 год )

       Основні туристичні маршрути рідного краю. Музеї, історичні об’єкти, пам’ятки природи, заповідні території, зустрічі з відомими людьми, літера-тура про рідний край.                                                                               Практичні заняття: проведення екскурсій в краєзнавчі музеї.

 

6. Українське народознавство ( 10 год )

        Державні символи України. Народні символи України. Народний календар  свят, звичаїв і обрядів.                                                                      Практичні заняття: участь у святкуванні Різдвяних і Новорічних свят.  Збирання та запис народних звичаїв і обрядів. Ознайомлення з народними промислами та ремеслами рідного краю.

 

     7. Гігієна туриста. Долікарська допомога в польових умовах (4 год )     

       Особиста гігієна туриста. Гігієнічні вимоги до одягу, взуття та посуду. Попередження та профілактика травматизму під час занять гуртка, на зма-ганнях, в поході.                                                                                       Практичні заняття: долікарська допомога при травмах, застуді, переломах, кровотечах, отруєнні, опіках і таке інше.  Способи транспортування потер-пілого.

 

         8. Спорядження туриста, орієнтувальника ( 15 год ) 

         8.1. Спорядження та побут туриста ( 10 год )

        Особисте, групове та спеціальне спорядження туристів. Вимоги до спорядження: міцність, зручність у користуванні, надійність. Догляд за спорядженням. Вимоги до облаштування бівуаку.                                        Практичні заняття: ремонт спорядження. Правила складання рюкзака. Типи вогнищ. Правила розпалювання вогнищ. Харчування в поході. Правила приготування їжі на вогнищі.

       8.2. Спорядження орієнтувальника ( 3 год )

 

       Спортивний одяг, взуття, компас. Вибір одягу в залежності від погоди. Планшети та їх види. Засоби відмітки на КП. Картка учасника, її різновиди. Обладнання старту і фінішу, місця роздавання карт.

 

         9. Участь у туристському поході, спортивних змаганнях ( 44 год )

Види походів. Добові норми переходів. Рух по пересіченій місцевості. Розподіл обовязків у групі. Добір продуктів харчування, складання кошторису. Рух групи в пішому строю та на транспорті. Оформлення документів для походу та змагань.

Практичні заняття: участь у районних і обласних змаганнях. Відвідування змагань вищого рангу.

 

        10. Загальна фізична підготовка туриста, орієнтувальника ( 36 год )

        Практичні заняття: рухливі ігри та естафети. Лижні прогулянки. Мініфутбол, волейбол, баскетбол. Правила проведення спортивних ігор. Ран-кова гімнастика. Ігри на увагу, кмітливість, координацію рухів.

 

        11. Правила змагань ( 3 год )

        Види змагань з туризму та спортивного орієнтування. Права та обовязки учасників змагань. Правила проведення змагань із спортивного орієнтування. Порядок старту та фінішу. Залікова книжка спортсмена. Дистанція змагань.

 

       12. Морально-вольова підготовка ( 6 год )

        Участь у змаганнях, походах при несприятливих погодних умовах. Розвиток відчуттів напрямку та відстані.                                                  Практичні заняття: вправи на розвиток спостережливості, уваги, памяті.

 

        13. Технічна підготовка ( 40 год )

        13.1. Техніка орієнтування на місцевості  (24 год )

        Прийоми та способи орієнтування на місцевості. Позначки на КП. Сприйняття та перевірка номеру КП. Легенди КП. Привязки КП.     Практичні заняття: розшуки та знаходження КП. Читання карти за заданими маршрутами. Порівняння місцевості з картою. Способи орієнтування карти: за місцевими та природними  обєктами, лінійними орієнтирами, за допомогою компаса. Проходження на місцевості невеликих відрізків дистанції в заданому напрямку за допомогою компаса і карти з наступним їх аналізом. Рух за проміжними орієнтирами. Визначення свого місцезнаходження за найближчим орієнтиром; по окомірному визначенню відстані; на підставі вимірювань довжини пройденого шляху; за допомогою руху по азимуту. Послідовність дій орієнтувальника, що втратив орієнтацію. Визначення сторін горизонту та напрямку на північ: у містах – по будівлях і вулицях; у лісі – по місцевих прикметах.

        13.2. Компас, правила користування ни. ( 8 год )

        Види компасів. Істинний і магнітний азимути. Магнітне схилення. Ди-рекційний кут. Зворотній азимут. Визначення сторін горизонту за допомо-гою компаса. Орієнтування карти.                                                         Практичні заняття: вправи на точність визначення азимуту.

          13.3. Вимірювання відстаней на місцевості ( 8 год )

         Визначення відстаней на місцевості кроками, за часом бігу або ходьби, на «око», за масштабом карти. Фактори, що впливають на точність виміру відстаней.

Практичні заняття: вправи на місцевості на точне вимірювання відстаней.

 

           14. Топографічна підготовка ( 24 год ) 

          14.1. Топографічні та спортивні карти  (3 год )

           Способи зображення земної  поверхні . План, схема, карта. Види карт. Відмінність топографічної карти від спортивної.

           14.2. Вимірювання відстаней на карті ( 12 год )

           Поняття про масштаб. Види масштабів (числовий, лінійний, іменний). Перехід від одного масштабу до іншого. Вимірювання відстаней  за допомогою масштабу. Курвіметр. Вимірювання кривих ліній. Масштабні лінійки.                                                                                                                    Практичні заняття: вправи на вимірювання відстаней.

           14.3. Умовні знаки топографічних та спортивних карт  (9 год )

            Види умовних знаків. Масштабні та поза масштабні умовні знаки. Позначення на картах рельєфу (горизонталі, бергштрихи), рослинності, гідрографії, дорожньої сітки, штучних споруд. Абсолютна та відносна висота. Способи їх визначення. Поза масштабні точкові орієнтири. Кольори карти. Умовні знаки дистанції. Читання обєктів на карті.                                Практичні заняття: топографічний диктант. Виготовлення макетів форм рельєфу з пластиліну, піску тощо.

 

Гуртківці повинні знати:

 • основні правила техніки безпеки на заняття, змаганнях і походах;
 • масштабні та позамасштабні умовні знаки;
 • прийоми та способи орієнтування на місцевості;
 • способи зображення земної поверхні на картах;
 • права та обовязки учасників змагань.

Гуртківці повинні вміти:

 • вести спостереження за погодою;
 • надавати долікарську допомогу при травмах, кровотечах і отруєннях;
 • розпалювати вогнище, готувати їжу на вогнищі, облаштовувати бівуак;
 • рухатись по пересіченій місцевості;
 • орієнтуватися на місцевості за допомогою компасу, місцевих предметів;
 • розшукувати та знаходити КП;
 • визначати відстані за допомогою масштабу;
 • читати карти за допомогою умовних знаків.

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

(Другий рік навчання)

 

                   Назва теми

Кількість      годин

Теоретичні   заняття

Практичні заняття

  1.

Техніка безпеки на заняттях, змаганнях, екскурсіях і походах

         1

         1

        -

  2.

Загальні відомості з орієнтування

         3

         3

        -

  3.

Основи екології

         3

         2

        1

  4.

Метеорологічні спостереження

         5

         2

        3

  5.

Подорож вихідного дня

        10

         2

        8

  6.

Українське народознавство

        10

         1

        9

  7.

Спорядження орієнтувальника, туриста

        10

         2

        8

  8.

Термінова долікарська допомога

         6

         3

        3

  9.

Участь у туристському поході, спортивних змаганнях

        42

         3

        39

10.

Загальна спортивна підготовка туриста, орієнтувальника

        36

         -

        36

11.

Правила поведінки при виникненні надзвичайних ситуацій

         9

         3

        6

12.

Морально-вольова підготовка

         6

          -

        6

13.

Технічна підготовка

        45

          3

        42

14.

Топографічна підготовка

        30

          9

        21

 

Разом:

        216

         34

       184

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

        (Другий рік навчання. Основний рівень)

           1. Техніка  безпеки  на  заняттях,  змаганнях, екскурсіях і походах ( 1 год )

Інструктаж з техніки безпеки на заняттях в польових умовах. Техніка безпеки при проведенні змагань в лісі. Зустріч з дикими тваринами, здичавілими собаками. Техніка безпеки під час походу в гірських умовах.

 

2. Загальні відомості з орієнтування (3 год )

Види орієнтування у: в заданому напрямку, на маркованій трасі, за лінією, за вибором, естафетне, паркове, трейл, вело, лижне, нічне, по памяті. Орієнтування без компасу та карти: за зірками, за Місяцем, за Сонцем, за тваринами, птахами, комахами. За місцевими предметами, за годинником. Види змагань: одноденні, багатоденні, з загальним і роздільним стартом, гандикап.

 

3. Основи екології ( 3 год )

Екологія як наука. Середовище і умови існування організмів. Здоровий спосіб життя як основа збалансованої системи «Людина-довкілля».

 Практичні заняття: діагностика хвороб за станом шкіри, райдужної оболонки та іншими зовнішніми ознаками. Приготування вітамінних фіто-чаїв, настоїв, відварів: їх рецептура та застосування.

 

4. Метеорологічні спостереження ( 5 год )

Прилади для спостереження за погодою: термометр, барометр, гігрометр, опадомір, флюгер. Правила користування ними. Щоденник спостереження за погодою. Передбачення погоди по поведінці тварин, комах і рослин. Синоптична карта. Читання синоптичної карти.

Практичні заняття: вимірювання температури повітря, атмосферного тиску, вологості повітря, напряму та сили вітру та кількості опадів за допомогою метеорологічних приладів.

5. Подорож вихідного дня ( 10 год )

Планування подорожі вихідного дня з метою ознайомлення з природою рідного краю.

Практичні заняття: здійснення подорожей в межах свого населеного пункту, району. Велопробіг.

 

6. Українське народознавство ( 10 год )

Народний календар свят, звичаїв і обрядів.                                                                                                                             Практичні заняття: участь у святкуванні Новорічних і Різдвяних свят. Етнографічна екскурсія по селу з метою ознайомлення з народними легендами, переказами та повірями.

 

7. Спорядження орієнтувальника, туриста ( 10 год )

Намети, спальні мішки. Установка намету. Обладнання місця встановлення намету. Правила користування наметом. Типи спальних мішків.  Інвентар та обладнання занять на місцевості або змагань. Обладнання  КП.

Практичні заняття: ремонт туристичного обладнання.

 

8. Термінова долікарська допомога  ( 6 год )

Спортивні травми. Загальні рекомендації по наданню долікарської допомоги.  Обстеження хворого. Симптоми для встановлення попереднього діагнозу.  Загрозливі ознаки. Медична аптечка, її призначення та застосування.

Практичні заняття: тренувальні вправи по наданню термінової долікарської допомоги.

 

9. Участь у туристському поході, спортивних змаганнях  ( 42 год)

Розподіл обовязків в поході. Підготовка спорядження для походу. Особливості пересування туристичної групи в лісі.                                                                                               Практичні заняття: участь в районних і обласних змаганнях. Відвідування змагань вищого рангу. Участь в тренувальних багатоденних зборах (за окремою програмою).

 

10. Загальна фізична підготовка туриста, орієнтувальника (36 год)

Практичні заняття: рухливі ігри та естафети. Ігри з мячем. Настільний теніс. Подолання туристської смуги перешкод. Лижні прогулянки зимовим лісом.

 

11. Правила поведінки при виникненні надзвичайних ситуацій                           ( 9  год )

Фактори, що впливають на виникнення надзвичайних ситуацій. Аварійне водозабезпечення. Добування води та її обробка. Аварійне харчування. Засоби сигналізації. НАЗ. Природні засоби для надання допомоги в надзвичайних ситуаціях.

Практичні заняття: тренувальні вправи по використанню підручних природних засобів.

 

12. Морально-вольова підготовка ( 6 год )

Прийняття оперативних рішень під час проходження дистанції на змаганнях. Подолання почуття розгубленості при втраті орієнтації. Подолання труднощів, які виникають внаслідок несприятливих погодних умов.

 

13. Технічна підготовка ( 45 год )

13.1. Способи орієнтування на місцевості ( 30 год )

Тактичне, топографічне, загальне та детальне орієнтування. Орієнтування на місцевості по карті в русі. Орієнтування під час проходження шляху. Орієнтування вночі. Орієнтування на засніженій місцевості. Орієнтування в горах. Орієнтування в населеному пункті, великому місті. Складання крокі  маршруту. Орієнтування за туристичною схемою. Орієнтування за топографічною картою.                                                                                       Практичні заняття: тренувальні вправи на місцевості по різних видах орієнтування.

13.2. Визначення відстаней на місцевості ( 12 год )

Визначення відстаней на місцевості, за видимістю предметів, кроками, на «око», по кутових розмірах, по часу та швидкості руху, на слух, за допомогою підручних предметів, по лінійних розмірах і т.п.                         Практичні заняття: виконання вправ на визначення відстаней.

13.3. Визначення місцевого часу без годинника ( 3 год )

Визначення місцевого часу вночі та вдень.                                              Практичні заняття: виконання вправ на визначення часу без годинника.

 

14.Топографічна підготовка ( 30 год )

        14.1. Топографічна карта ( 9 год )

        Розграфлення карт. Номенклатура карт. Класифікація топографічних карт. Топографічний план. Крокі. Символи UIAA.

14.2. Визначення координат точки на топографічній карті (15 год)                                                                                 Географічні координати. Координатна ( кілометрова ) сітка на картах. Прямокутні координати.

Практичні заняття: визначення місця розташування обєкта за географічними та прямокутними координатами.

       14.3. Умовні знаки карт. ( 6 год. )

        Умовні скорочення  на картах.  Умовні позначення на туристичних схе-мах, планах тощо.                                                                                                               Практичні заняття: удосконалення знань умовних позначень на топогра-фічних і спортивних картах.

 

Гуртківці повинні знати:

 • правила техніки безпеки при проведенні змагань в лісі;
 • види орієнтування;
 • фактори, що впливають на виникнення надзвичайних ситуацій;
 • умовні скорочення та позначення на картах, картосхемах і планах.

Гуртківці повинні вміти:

 • робити діагностику хвороби за зовнішніми ознаками;
 • - готувати вітамінні чаї, настої та відвари;
 • передбачати погоду за поведінкою тварин, комах і рослин;
 • читати синоптичну карту;
 • користуватися медичною аптечкою;
 • долати туристичну смугу перешкод;
 • використовувати природні засоби для надання допомоги при виникненні надзвичайних ситуацій;
 • долати труднощі, які виникають при несприятливих природних умовах;
 • орієнтуватися в русі, в горах, місті, вночі, по туристичній схемі та топографічній карті;
 • визначати відстані за допомогою підручних предметів, на «око», кроками тощо;
 • визначати географічні та прямокутні координати точки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

(Третій рік навчання)

      

                      Назва теми

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

1.

Техніка безпеки на заняттях, екскурсіях і в поході

       3

       3

       -

2.

Основи картографії

      22

       3

      19

3.

Стихійні явища природи та при-родні процеси рідного краю

       3

       3

       -

4.

Вивчення туристичних обєктів рідного краю

      21

       2

      19

5.

Українське народознавство

      12

       3

       9

6.

Гігієна туриста та долікарська допомога

       6

       3

       3

7.

Спорядження орієнтувальника, туриста

       6

       2

       4

8.

Участь у кількаденних трену-вальних зборах, змаганнях

      42

       -

     42

9.

Загальна фізична підготовка туриста, орієнтувальника

      36

       -

     36

10.

Основи геодезії

      18

       3

     15

11.

Суддівська практика

      15

       -

     15

12.

Морально-вольова підготовка

       6

       2

      4

13.

Технічна підготовка

      21

       3

     18

14.

Топографічна підготовка

      15

       3

     12

Разом:

     216

      30

     186

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

(Третій  рік навчання. Основний  рівень)

 

 1. Техніка безпеки на заняттях, екскурсіях і в поході ( 3 год )

Техніка безпеки на змаганнях у місті. Правила поведінки при втраті орієнтації. Техніка безпеки на заняттях в лісі при виникненні пожежі. Правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Техніка безпеки на переправах через водні перешкоди. Правила поведінки в громадському транспорті, чужому місті.

2. Основи картографії ( 22 год )

Картографічні проекції. Створення карт. Аерофотознімання та дешифрування аерофотознімків.

Практичні заняття: дешифрування аерофотознімків, редагування спортивних карт.

3. Стихійні   явища  природи  та  природні  процеси  рідного  краю          ( 3 год )

       Лісові пожежі. Повінь. Бурі та урагани. Сильні снігопади. Ожеледиця та обледеніння. Лінійний змив. Блискавка та град. Поведінка в зоні стихійного лиха.

      4. Вивчення туристичних обєктів рідного краю ( 21 год )

      Імена видатних людей у назвах вулиць свого населеного пункту. Топоніміка рідного краю. Храмові споруди.                                                         Практичні заняття: Екскурсія на місцеве підприємство. Оформлення звіту про екскурсію. Допомога у збиранні експонатів до місцевого музею. Екскурсія до церкви свого населеного пункту.

5. Українське народознавство ( 12 год )

       Родинно-побутові свята, обряди.  Обряди, повязані з народженням дитини. Весільний обряд. Похоронний та поминальний обряди. Родовідне дерево.                                                                                                                              Практичні заняття: участь в родинно-побутових святах і обрядах.

6. Основи валеології. (6 год.)

Валеологія, як наука. Негативний вплив алкоголю, куріння, вживання допінгу та наркотичних речовин на організм людини. Уражаючи природні фактори: тепловий та сонячний удар, сонячний опік і термічний опік, укачування, переохолодження, обмороження, ураження блискавкою, утоплення тощо. Профілактика та надання долікарської допомоги при ураженні природними факторами. Надання долікарської допомоги при укусах тварин, комах та отруйних змій.

Практичні заняття: тренувальні вправи по наданню долікарської допомоги при ураженні природними факторами.

7. Спорядження орієнтувальника, туриста ( 6 год )

Електронна відмітка на КП, її різновиди. Спортивні годинники. Системи GPS. Спорядження для нічного орієнтування. Карабіни, мотузки та їх різновиди. Горілки та газові балони. Ліхтарики. Туристичні ножі. Правила користування цим спорядженням.

8. Участь в кількаденних тренувальних зборах, змаганнях (42 год )

           Практичні заняття:  участь у районних і обласних змаганнях. Відвідування змагань вищого рангу. Проведення тренувальних зборів на незнайомій місцевості з ночівлею.

9. Загальна фізична підготовка туриста, орієнтувальника  (36 год )

Практичні заняття: Рухливі ігри та естафети. Лижні прогулянки. Мініфутбол, волейбол, баскетбол, настільний теніс, бадмінтон. Вправи на стрибучість (стрибки з краю яру, берега річки). Переправа на колоді через яр, потік, рів. Стрибки у довжину через яму з водою, рівчак, потічок. Оббігання перешкод.

10. Основи геодезії ( 18 год )

    Поняття про геодезію. Вимірювання відстаней найпростішими  далекомірами. Вимірювання відстаней до недоступних предметів. Визначення розмірів місцевих предметів. Вимірювання горизонтальних кутів, напрямів і відстаней за допомогою тисячних. Вимірювання перевищень. Визначення висоти предметів. Вимірювання уклону в тисячних і відсотках. Ознайомлення з геодезичними приладами.

Практичні заняття: вправи на вимірювання відстаней, кутів, напрямів, перевищень, висоти та розмірів предметів.

11. Суддівська практика ( 15 год )

           Планування та проведення на місцевості  частини  заняття  або   цілого заняття  з  молодшими  гуртківцями. Засвоєння навичок  суддівства  на  зма-ганнях.  Робота   контролера   на  КП,  помічника  судді  на старті, фініші, на пункті видачі карт.                                                                                                              Практичні заняття: участь у суддівстві змагань з різних видів орієнтування.

12. Морально-вольова підготовка ( 6 год )

Реакція на суперників під час змагань та подолання бажання співпраці з ними. Прийняття самостійних рішень під час змагань. Аналіз помилок і усунення їх. Управління емоційним станом.

13. Технічна підготовка ( 21 год )

         13.1. Подолання дистанції ( 12 год )

      Практичні заняття: рух по важкопрохідній, болотистій, пересіченій місцевості,  по засніженому схилу, в негоду, по високій траві. Подолання водних перешкод. Подолання початкового, середнього та заключного етапу дистанції. Особливості подолання спусків і підйомів.

13.2. Робота з компасом і картою на місцевості ( 9год)    Вивчення місцевості по карті. Вивчення рельєфу по карті. Вивчення по карті умов руху. Знаходження по карті предмета на місцевості та умовного знаку. Визначення по карті свого місцезнаходження.                                   Практичні заняття: удосконалення навичок роботи на місцевості з компасом і картою.

14. Топографічна підготовка ( 15 год )

         Удосконалення знань умовних позначень на топографічних і спортивних картах. «Старіння» карт.                                                                                                     

Практичні заняття: топографічний диктант. Тренувальні вправи по створенню топографічного плану місцевості.

 Гуртківці повинні знати:

 • основні правила техніки безпеки на змаганнях в місті, при виникненні лісової пожежі, на переправах через водні перешкоди, поводження з вибухонебезпечними предметами тощо;
 • правила поведінки в зоні стихійного лиха, при втраті орієнтації на місцевості.

Гуртківці повинні вміти:

 • дешифрувати аерофотознімки;
 • редагувати карти різних типів;
 • оформляти звіт про екскурсію;
 • надавати долікарську допомогу при ураженні природними факторами;
 • користуватися сучасними системами навігації, туристичним спорядженням;
 • користуватися найпростішими геодезичними приладами для вимірювання відстаней, висоти предметів, уклону, горизонтальних кутів і перевищень;
 • планувати і проводити на місцевості заняття або його частину з молодшими гуртківцями;
 • створювати топографічний план місцевості.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

Рекомендована навчально-методична література                                  для керівників гуртків

 

1.Борщ – Компаниец В.И. Геодезия и основы аэрофотосъемки и макшейдерского дела. М.: Недра, 1984.

2.Збірник програм для гуртків, творчих обєднань туристсько – краєзнавчого та еколого – натуралістичного напрямів. – Камянець – Подільський, ПП «МЕДОБОРИ-2006», 2008. -  240 с.

3. Кодыш Е.М. Соревнования туристов. – М.: ФиС, 1990.

4. Курилова В.И. Туризм. -  М.: Просвещение, 1988. – 224 с.

5.Линчевский Э.Э. Психологический климат туристической группы. – М.: ФиС, 1981. – 111 с.

6.Лысогор Н.А. Питание туристов в походе. – М.:, 1980.

7.Моргунов Б.П. Туризм. – М.: Просвещение, 1978. 168 с.

8.Положення про суддів зі спорту. – Міністерство України в справах сімї, молоді і спорту, 1994.

9.Правила змагань зі спортивного орієнтування. – К.: Вісник Укрдержцентру, №10, 1998.

10.Серба Т.Б. Техніка безпеки зі спортивного туризму: метод. рекомендації. – Тернопіль, 2003. 16 с.

11.Тыкул В.И. Спортивное ориентирование: Пособие для руководителей кружков и внешк. Учреждений. – М.: Просвещение, 1990. – 159 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Рекомендована література для вихованців

 

1.Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании. – М.: Физкультура и спорт, 1983. – 152 с.

2.Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології: підруч. – К.: Либідь, 1993. – 304 с.

3.Грабовський Ю.А., Скалій О.В., Скалій Т.В. Спортивний туризм: навч.    посіб. – Тернопіль, Навч. книга – Богдан, 2008. – 306 с.

 4.Дарман П. Учебник выживания в экстримальных ситуациях. – М.: «Яуза»,

 2000.

5.Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. – М.: Профиздат, 1988.   6. Краткий топографо – геодезический словарь – справочник / под ред. Б.С. Кузьмина. – (2-е изд.). – М.: Недра, 1973. – 280 с.

7.Литвинов Д.А. Справочник туриста: походно – полевое пособие – Днепропетровск, Восхождение AvanTuR, 2005. – 350 с.

8.Матусевич К.М., Семенов В.Є. Найпростіші вимірювання на місцевості. – К.: Рад. школа, 1981. – 63 с.

9.Романенко О.В. Туризм та спортивне орієнтування: навч.-метод. рекомендації. – К.: КУТЕП, 2003. – 74 с. 

 10.Рощин О.М. Цікава геодезія. – К.: Рад. школа, 1973. – 160 с.

 11. Ярошенко М.Б. та ін. Військова топографія: Навч. посіб. – Тернопіль, Укрмедкнига, 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
24 листопада 2020
Переглядів
234
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку