РІЗНОРІВНЕВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Про матеріал

Питання диференціації навчання і виховання не раз розглядався на педрадах і в роботі методичних об'єднань колективу нашого ліцею, і ми прийшли до висновку, що диференційоване навчання створює умови для максимального розвитку дітей з різним рівнем здібностей: для реабілітації відстаючих і для просунутого навчання тих, хто здатний вчитися з випередженням. Цей висновок – не данина моді, а життя, довів, що люди все-таки народжуються різними.

Перегляд файлу

Учитель повинен свідомо йти в ногу

 з сучасністю, пройматися й надихатися

 силами, які пробудилися в ній.

А. Дістерверг

Питання диференціації навчання і виховання не раз розглядався на педрадах і в роботі методичних об'єднань колективу нашого ліцею, і ми прийшли до висновку, що диференційоване навчання створює умови для максимального розвитку дітей з різним рівнем здібностей: для реабілітації відстаючих і для просунутого навчання тих, хто здатний вчитися з випередженням. Цей висновок – не данина моді, а життя, довів, що люди все-таки народжуються різними.
Досвід останніх років показує, що найбільш ефективною формою індивідуалізації навчального процесу, що забезпечує максимально сприятливі умови для дитини (при підборі відповідного рівня, складності навчального матеріалу, дотримання дидактичних принципів доступності, посильності), є диференційоване навчання.

Диференціація в перекладі з латинського «difference» означає розподіл, розшарування цілого на частини, форми, ступені.

Цілі диференційованого навчання: організувати навчальний процес на основі обліку індивідуальних особливостей особи, тобто на рівні його можливостей і здібностей.

Основне завдання: побачити індивідуальність учня і зберегти її, допомогти дитині повірити в свої сили, забезпечити його максимальний розвиток.
Зупинимося на внутрішньогруповій диференціації.

Так як група комплектується з дітей різного рівня розвитку, неминуче виникає необхідність диференційованого підходу при різнорівневому навчанні.
Ми вважаємо, що важливим аспектом у розвитку особистості, є здійснення індивідуального і диференційованого підходу до учнів у педагогічному процесі, оскільки саме він передбачає раннє виявлення нахилів та здібностей дітей, створення умов для розвитку особистості. Така внутрішня диференціація існує здавна, є основним шляхом здійснення індивідуалізації навчання, тому навчання дітей, різних не тільки за рівнем підготовки, але навіть за навчальним можливостям, мабуть, найскладніше завдання, що стоїть перед викладачем. І вирішити її неможливо без індивідуального підходу до навчання.

Рівнева диференціація дозволяє працювати як з окремими учнями, так і з групами, зберігає дитячий колектив, в якому відбувається розвиток особистості. Її характерними рисами є: відкритість вимог, надання учнями можливості самим обирати засвоєння матеріалу і переходити з одного рівня на інший. Система роботи вчителя по цій технології включає в себе різні ступені:
• Виявлення відставань у ЗУН;
• Ліквідацію їх прогалин;
• Усунення причин неуспішності;
• Формування інтересу і мотивації до навчання;
• Диференціювання (по ступеню трудності навчальних завдань і оцінок діяльності учня

Внутрішня диференціація передбачає умовний поділ групи:
• за рівнем розумового розвитку (рівень досягнень);
• особистісно-психологічних типів (типу мислення, акцентуації характеру, темпераменту тощо).

Основна мета використання нами технології рівневої диференціації навчання кожного на рівні його можливостей і здібностей, що дає кожному учневі можливість отримати максимальні за його здібностям знання і реалізувати свій особистісний потенціал. Дана технологія дозволяє зробити навчальний процес більш ефективним.

Диференційоване навчання вимагає від викладача вивчення індивідуальних здібностей і навчальних можливостей (рівень розвитку уваги, мислення, пам'яті тощо) учнів. Діти завжди приступали, і будуть приступати до вивчення шкільної програми з різними вихідними передумовами. Не можна не відзначити той факт, що рівень готовності учнів до навчання не однаковий і знижується з кожним роком. У одних він відповідає умовам успішності їх подальшого навчання, а в інших ледь досягає допустимої межі.

Різнорівнева диференціація навчання широко застосовується на різних етапах навчального процесу: вивчення нового матеріалу; диференційована домашня робота; облік знань на уроці; поточна перевірка засвоєння пройденого матеріалу; самостійні та контрольні роботи; організація роботи над помилками; уроки закріплення.

Реалізація різнорівневого навчання дозволяє мені оперативно враховувати готовність дитини до вивчення нового матеріалу, забезпечити для кожного учня оптимальний характер пізнавальної діяльності на всіх етапах освітнього процесу, створити комфортні умови для всіх дітей, зберігаючи обов’язковий обсяг.

У процесі використання диференційованих завдань необхідно здійснюється поступовий перехід від колективних форм роботи учнів до частково самостійних і повністю самостійних у межах уроку або системи уроків. Такий підхід дає можливість учням брати участь у виконанні завдань, складність яких зростає.

Застосування рівневої диференціації дає змогу кожному учню працювати на будь-якому рівні навчальних досягнень і здобути відповідні результати.

Завдання диференціюються за принципом індивідуального підходу. Склад груп учнів не повинен бути постійним: з ростом можливостей учня його переводять до іншої групи.

В основі диференційованого підходу лежать: рівень складності завдань та самостійність їх виконання; зміна навчального процесу від інформативно-контролюючого до консультативно-корегуючого; переведення учнів від колективних форм роботи до самостійних на основі поступового зменшення міри надання допомоги. Для досягнення ефективного результату навчання важливу роль відіграє диференціація навчання під час вивчення нового матеріалу за рахунок багаторазового повторення.

Після першого знайомства з темою є група учнів, які відразу засвоюють матеріал. Вони отримують вправу на закріплення. Решта учнів на другому прикладі прослуховують ще раз нову тему. Знову утворюється ІІ група учнів, яким все зрозуміло. Тоді І група отримує завдання з логічним навантаженням, ІІ група – завдання на закріплення, а ІІІ група учнів разом з вчителем відпрацьовує незрозумілі теоретичні питання. По завершенню роботи перші дві групи звітують про свою роботу, а ІІІ група учнів заслуховує їхні відповіді.

За результатами діагностування учні діляться за рівнями:

1-а група, учні з високими навчальними можливостями (ведуть роботу з матеріалом більшої складності, що вимагають уміння застосовувати знання в незнайомій ситуації і самостійно, творчо підходити до вирішення завдань, можливостей, показниками успішності по певним предметам, які вміють добре працювати. Учні з врівноваженими процесами збудження і гальмування. Вони володіють стійкою увагою, при спостереженні виокремлює ознаки предмета; в результаті спостереження у них формується початкове поняття. В ході навчання успішно освоюють процеси узагальнення, володіють великим словниковим запасом.

Завдання мають бути пізнавально - пошукового характеру, в процесі виконання яких учні здобувають нові знання. Така робота вимагає виконання наступних видів розумової діяльності: аналізу і синтезу, порівняння, виділення головного, узагальнення і систематизації.

Так при вивчені теми « Многогранники» таким учням я даю розв’язати такі задачі:

Задача № 1. Три грані призми – квадрати зі стороною 4 см, а інші трикутники. Накресліть цю призму та її розгортку.

Задача № 2. Побудувати трикутну призму, одна з вершин верхньої основи якої проектується в центр кола, вписаного в нижню основу призми

На початку вивчення теми учням було задано випереджувальне домашнє завдання, а саме створити проект на тему: «Тіла обертання». Група була об'єднана в підгрупи. Кожна підгрупа самостійно обрала назву проекту, а саме: «Циліндр», «Конус», «Куля». Учням потрібно було відповідно до обраних тем в проектах використати означення та основні властивості тіл обертання, знайти застосування тіл обертання, показати діяльність природи і людини у геометричних формах, використання форм геометричних фігур у майбутній професії, виконати презентацію та узагальнити свою роботу.

 При вивчені теми «Похідна та її застосування»:

 1. Дослідіть функцію та побудуйте її графік:
 2. Знайдіть область значень функції ;

До теми «Інтеграл та його застосування»:

 1. Обчисліть
 2. Обчисліть об’єм тіла, утвореного обертанням навколо осі х фігури, обмеженої заданими лініями: ху=4, х=1, х=4, у=0.

А до теми «Об'єми та площі поверхонь геометричних тіл»:

 1. З циліндра, осьовий переріз якого – квадрат зі стороною 10 см, коваль викував кулю. Знайдіть радіус цієї кулі.
 2. Знайдіть площу поверхні тетраедра, вершинами якого є точки О(0; 0; 0), А(2; 0; 0), В(0; 2; 0) і С(0; 0; 2).

2-а група – учні з середніми здібностями (виконує завдання першої групи, але за допомогою вчителя по опорним схемам), показниками навченості, інтелектуальної працездатністю, навчальною мотивацією, інтересом. Учні з переважанням процесів збудження над процесами гальмування. Не можуть самостійно виділяти ознаки предмета, їх подання бідні і уривчасті. Щоб запам'ятати матеріал, їм необхідні багаторазові повторення. Зовні їх психічні особливості проявляються в квапливості, емоційності, неуважності і некмітливості. Для цих дітей важкі завдання на узагальнення, так як рівень їх аналітичного мислення низький.

Завдання в зміненій ситуації, на порівняння, опис та впорядкування раніше вивченого матеріалу, тобто рішення аналогічних завдань, що вимагають перетворення отриманих знань. До таких завдань належать: розв’язування кросвордів, ребусів, логічних задач. На цьому рівні учні здатні самостійно відтворювати інформацію і застосовувати її в різних ситуаціях.

При вивченні теми «Призма» я пропоную розв’язати такі задачі і дати відповіді на такі питання:

Навести приклади многогранників у побуті, довести необхідність знань про многогранники для різних професій.

Скільки граней, ребер і вершин має п-кутна призма? Чи може призма мати 101 грань? 101 ребро? 101 вершину?

При розв’язуванні «Показникових і логарифмічних рівнянь»:

 1. Розв’яжіть рівняння: ;
 2. Розв’язати нерівність:;

При вивченні теми «Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики»:

 1. Запишіть множину букв, якими записують ваше ім’я та прізвище.
 2. У класі 32 учні. Скількома способами можна вибрати з них двох чергових?

До теми «Координати і вектори у просторі»:

 1. Якій координатній площині належить середина відрізка КР, якщо К(1; 1; 4) і Р(4; 0; -4)?
 2. Знайдіть суму та різницю векторів: і

А при розв’язуванні задач з теми  «Геометричні тіла»:

 1. Радіус циліндра – 5 м, а діагональ осьового перерізу – 26 м. Знайдіть висоту циліндра, площу осьового перерізу,площу бічної поверхні…
 2. Накресліть вписану в конус правильну піраміду.

3-я група – учні з низькими навчальними здібностями (вимагають точності в організації навчальних завдань, більшої кількості тренувальних робіт та додаткових роз'яснень нового на уроці), сформованості пізнавального інтересу, мотивації навчання, показниками успішності, швидкою стомлюваністю, з великими пробілами в знаннях, в ігноруванні завдань. Учні потрапляють в розряд "слабких". Вони повільні, апатичні, не встигають за іншими. При відсутності індивідуального підходу до них, вони зовсім втрачають інтерес до навчання, відстають від інших учнів, хоча насправді можуть вчитися успішно.

Завдання повинні бути спрямовані на пригадування і актуалізацію вже наявних засвоєних знань без їх видозміни. Такі задачі зберігають логіку самої науки і дозволяють отримати спрощене, але вірне і повне уявлення про предмет.

Тема «Многогранники»:

 1. Скласти розповідь про многогранники та їх елементи.
 2. Охарактеризуйте призму як многогранник..

При розв’язуванні  «Ірраціональних рівнянь»:

 1. Рівняння, яке містить змінну під знаком кореня або в основі степеня з дробовим показником називається…
 2. Розв’язати рівняння: ;

До знаходження коренів у «Тригонометричних рівняннях і нерівностях»:

 1. Чи має розв’язки рівняння ?
 2. Скільки розв’язків має рівняння ?

А при визначенні «Паралельності прямих і площин в просторі»:

 1. Серед речей, які ви бачите в кабінеті, покажіть або назвіть матеріальні моделі частин прямих, площин.
 2. Зобразіть площину і точку М, що лежить в . Запишіть це за допомогою символів.
 3. Накресліть прямокутний паралелепіпед. Позначте його вершини. Запишіть його ребра, грані.

При вивченні теми «Перпендикулярність прямих і площин в просторі»:

 1. ABCDA1B1C1D1 – прямокутний паралелепіпед. Назвіть прямі, перпендикулярні до площини граніABB1A1.
 2. Побудуйте паралелепіпед. Назвіть його елементи.

Ще декілька питань з геометрії:

 1. Як утворюється циліндр?
 2. Яка фігура називається циліндром?
 3. Як називаються круги, які суміщаються паралельним перенесенням?
 4. Як називається відрізок, який сполучає точки двох основ циліндра?
 5. Відрізок, що сполучає центри кіл основ?
 6. Як називається точка, яка лежить в центрі основи циліндра?
 7. Продовжити речення: «Відрізок, який сполучає будь-яку точку кола (основи циліндра) і центр кола називається …»
 8.  Продовжити речення: «Осьовим перерізом циліндра є …»
 9. Який циліндр називається прямим?
 10. Яка фігура називається призмою?
 11. Частина площини, обмежена колом?
 12. Як виразити твірну конуса через радіус основи і висоту?
 13. Що є осьовим перерізом рівностороннього циліндра?
 14. Скільки осей симетрії має сфера?
 15. Чому дорівнює площа круга?
 16. Продовжити речення:

"Основа і твірні циліндра … ";

 1. Як обчислити площу осьового перерізу конуса?

 

Тема уроку: Конуси, піраміди.

«ГЕОМЕТРІЯ ДАЄ НАМ МОЖЛИВІСТЬ

ПРАВИЛЬНО МИСЛИТИ І МІРКУВАТИ.»

Галілео Галілей

Мета: сформувати поняття конуса та його елементів, піраміди та її елементів, правильної піраміди; сприяти розвитку інтелектуальних здібностей, активізації розумової діяльності; розвивати вміння самостійної роботи з навчальним матеріалом; формувати зацікавленість у результатах спільної роботи; прищеплювати інтерес до предмету.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань, умінь та навичок.

План уроку

 1.  «Розминка».
 2. «Усні завдання».
 3. «Знайди подібності».
 4. «Самий практичний».
 5. «Я – творець!»
 6. «Розслабся і відпочинь».

Хід уроку

І. Організаційний момент.

Урок проводиться у вигляді гри "Мікрофон". 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Добрий день! А ви знаєте, що на сьогоднішній день у вас є велика можливість використати свої знання на практиці?

Справа у тому, що на території нашого навчального закладу руйнуються і видаляються всі старі будови та незакінчені конструкції. А на цій території існує планується створення зони відпочинку для учнів і працівників ліцею, тут має бути розташована «зелена» зона, клумби, насадження декоративних кущів, встановлені лавки для відпочинку, а в центрі цієї зони планується створення фонтану.

Отже я звертаюсь до вас, молодих, перспективних і креативних майбутніх спеціалістів – учнів 7 групи, які будуть оформлювачами будівель і приміщень. Кожному з вас пропонується розробити проект майбутньої «зеленої» зони, здійснити оформлення ландшафтного дизайну майбутньої території.

Але спочатку я хочу вас попередити, що проект має бути розроблено у стилі Ренесансу, коли основними формами в античності були симетрія, пропорції та геометричні фігури, такі як циліндри, призми, конуси, піраміди тощо.

Тому сьогоднішній урок я пропоную провести у вигляді гри «Мікрофон», тобто я буду ставити питання, що можуть виникнути в процесі створення проекту, а ви будете мені пояснювати ті чи інші моменти.

ІІІ. Повідомлення теми, мети та завдання уроку.

Отже тема сьогоднішнього уроку «Конуси і піраміди». Мета цього уроку: ознайомитись з основними поняттями і елементами геометричних фігур: конуса і піраміди, навчитися використовувати геометричні форми при оформлені приміщень, будівель і оточуючого середовища.

IV. Узагальнення та систематизація знань.

Презентація "Тіла обертання".

"Розминка".

Кожна відповідь – 1 бал.

 1. Як утворюється циліндр?
 2. Яка фігура називається циліндром?
 3. Як називаються круги, які суміщаються паралельним перенесенням?
 4. Як називається відрізок, який сполучає точки двох основ циліндра?
 5. Відрізок, що сполучає центри кіл основ?
 6. Як називається точка, яка лежить в центрі основи циліндра?
 7. Продовжити речення: «Відрізок, який сполучає будь-яку точку кола (основи циліндра) і центр кола називається …»
 8.  Продовжити речення: «Осьовим перерізом циліндра є …»
 9. Який циліндр називається прямим?
 10. Яка фігура називається призмою?
 11. Що є осьовим перерізом циліндра?
 12. Що є осьовим перерізом призми?

 Усні завдання

Кожне завдання  - 2 бала.

 1. Радіус циліндра12 см, його висота – 10. Знайти площу осьового перерізу (Sперерізу=240 см²).
 2. Радіус циліндра 3 см, його висота 4 см. Знайти діагональ осьового перерізу (d=5см)
 3. Лінійні виміри паралелепіпеда дорівнюють 1 см, 2 см і 3 см. Знайти діагональ паралелепіпеда (d= см).
 4. Сторона основи правильної трикутної призми дорівнює 6 см, а висота призми дорівнює 8 см. Знайти площу бічної грані призми (S=48 см2).

Важливо, що при диференційованому процесі навчання можливий перехід учнів з однієї групи в іншу, тобто склад групи не закріплений назавжди. Перехід обумовлений зміною в рівні розвитку учня, здатність заповнення прогалин і підвищенням навчальної спрямованості, що виражалося в інтерес до отримання знань.

Склад груп дозволяє нам адаптувати зміст навчальних програм до можливостей конкретних учнів, допомагає розробити педагогічну технологію, орієнтовану на "зону найближчого розвитку" кожного школяра, що в свою чергу, створює сприятливі умови для розвитку особистості учнів, формування позитивної мотивації навчання, адекватності самооцінки.

Виділення трьох груп учнів у класі значною мірою допомагає вчителям у підборі різнорівневих завдань для них. Кожне завдання передбачає певні цілі і вимоги. Завдання в групах виконуються самостійно.

 

Тема уроку: ВІДСТАНЬ ВІД ПРЯМОЇ ДО ПАРАЛЕЛЬНОЇ ЇЙ ПЛОЩИНИ, ВІДСТАНЬ МІЖ ПАРАЛЕЛЬНИМИ ПЛОЩИНАМ.

Мета уроку: формувати  поняття  відстані від прямої  до паралельної площини, відстані між паралельними площинами;  вчити  учнів  розв’язувати  задачі  практичного  змісту, застосовуючи  вище  задані  поняття; розвивати  уяву, логічне  мислення; виховувати  культуру  записів  у  зошитів, графічну  культуру, професійно-орієнтаційні  навички  учнів, уміння  застосовувати  знання  даного  матеріалу  у  житті, знайомити  з  історичними  довідками  по  даній  темі.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

 

http://sagevg.files.wordpress.com/2012/03/d0bdd0bed0b2d18bd0b9-d180d0b8d181d183d0bdd0bed0ba-18d18ed18e.jpgХід уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Вступне слово вчителя.

 «Мало мати хороший розум, головне –

 добре його застосовувати»

Рене Декарт

Ми живемо у стереометричних фігурах, ми будуємо стереометричні фігури, ми користуємось у побуті стереометричними фігурами, тому вивчати стереометрію потрібно досконало, щоб вміти застосовувати її в житті.
Перед вами на столах знаходяться бланки оцінювання кожного етапу уроку, де ви під час уроку будете вписувати свої зароблені бали. Візьміть і підпишіть свій бланк.

Вид роботи

Мак.

бал

Власна

оцінка

Оцінка вчителя

Домашнє завдання

1 б.

 

 

«Глибина знань»(Усні вправи)

1 б.

 

 

Розв’язування кросворда

1 б.

 

 

«Потренуємо мозок» (розв’язування задач)

1 б

 

 

«Знайди невідоме»

(самостійна робота)

2 б

 

 

«Схованки пам'яті» (повторення)

2 б.

 

 

Завдання на випередження

3 б.

 

 

 1. Перевірка домашнього завдання.    (в кінці уроку учні здають зошити для перевірки домашнього завдання)
 2. Актуалізація опорних знань.

Прийом "Неоголошена тема"
(Універсальний прийом ТРИЗ, спрямований створення зовнішньої мотивації вивчення теми уроку. Даний прийом дозволяє залучити інтерес учнів до вивчення нової теми, не блокуючи сприйняття незрозумілими термінами.)

Учитель записує на дошці слово «Тема», витримує паузу до тих пір, поки всі не звернуть увагу на руку вчителя, яка не хоче виводить саму тему.

Учитель: Хлопці, вибачте, але моя рука відмовилася написати тему уроку, і, здається, невипадково! Вам належить проаналізувати і довести, з точки зору корисності, відсутність теми на початку уроку! Але починати урок нам все одно треба, і почнемо з добре знайомого матеріалу...

Учитель: «Щодо плану уроку, то спочатку ми разом захопимося глибокими знаннями – а для цього проведемо маленький усне опитування. Потім спробуємо відповісти на деякі питання, які стосуються нашої теми уроку. Потім потренуємо мозок – розв’яжемо декілька задач. І, нарешті,витягнемо зі схованок пам'яті дещо цінне про паралельність і перпендикулярність прямих».

Усні вправи

 1. Які основні фігури є в стереометрії?
 2. Які прямі називаються паралельними? А перпендикулярними?
 3. Які площини називаються паралельними? А перпендикулярними?
 4. Що таке перпендикуляр? Похила?
 5. Що у житті навколо нас дає нам уявлення про перпендикулярні прямі?
 6. Назвіть оточуючі нас у класі площини?

Учитель: А от щоб записати тему сьогоднішнього уроку, ми з вами розгадаємо кросворд.

 1. Пряма, яка має початок і кінець, називається …
 2. Відрізок, що сполучає кінець перпендикуляра і похилої до прямої, проведених з однієї точки, називається
 3. Відрізок, проведений під прямим кутом, називається …
 4. Розділ геометрії, що вивчає фігури у просторі, називається …
 5. Геометрична фігура, утворена двома променями, називаються…
 6. Пряма, що перетинає іншу пряму під кутом, відмінним від прямого, називається …
 7. Як називається точка, в яку опущено перпендикуляр?
 8. Число, від додавання або віднімання якого нічого не змінюється, називається..

В

і

д

р

і

з

о

к

п

р

о

е

к

ц

І

я

 

п

е

р

п

е

н

Д

и

к

у

л

я

р

 

 

 

 

 

С

т

е

р

е

о

м

е

т

р

і

я

 

к

у

Т

 

п

о

х

и

л

А

 

 

о

с

Н

о

в

а

 

н

у

л

Ь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: Отже, тема нашого уроку «Відстань від прямої до паралельної їй площини, відстань між паралельними площинам»

Хлопці, так як ви думаєте, з точки зору корисності, чи потрібна тема на початку уроку?

 

 1. Мотивація навчальної діяльності.

Учитель: Для чого потрібна математика автослюсарю?

 1. Сприймання  і  усвідомлення  нового  матеріалу.

План викладення матеріалу

 1. Поняття відстані від прямої до паралельної їй площини.

Відстанню від прямої до паралельної їй площини називається довжина перпендикуляра, проведеного з будь-якої точки цієї прямої до площини.

 1. Поняття відстані між паралельними площинам.

Відстанню між паралельними площинами називається довжина перпендикуляра, проведеного з будь-якої точки однієї площини до іншої.

Дуже важливо навести якомога більше прикладів відстані від прямої до паралельної їй площини та відстані між паралельними площинам, які можна побачити на предметах з інтер’єру, споруд, автомобілів, їх деталей, тощо.
 

 1.     Застосування знань, формування умінь і навичок.
 • Розв'язування вправ;
 • Завдання на випередження (задача про розвал коліс).
 • Самостійна робота на 2 варіанти;
 1. Підведення підсумків уроку  (Оцінювання діяльності учнів на уроці)
 1. Учні здають свої бланки оцінювання.
 2. Коротенька  презентація  на  перпендикулярність прямої  і  площини  (готують учні).
 3. Повторити означення  та  ознаку перпендикулярності прямої  і  площини.
 1. Домашнє завдання.

1. § 33,34; № 220.

2. Створити презентацію на тему: «Паралельні прямі і площини в автомобілях».

 

 1. Підведення підсумку уроку. 

 

Позитивні аспекти рівневої диференціації:

 1. У вчителя з'являється можливість допомагати слабкому, приділяти увагу сильному.
 2. З'являється можливість більш ефективно працювати з важкими учнями.
 3. Реалізується бажання сильних учнів швидше і глибше просуватися в освітньому процесі.
 4. Підвищується рівень «Я – концепції»: сильні затверджуються у своїх здібностях, слабкі отримують можливість відчувати навчальний успіх, позбутися комплексу неповноцінності.
 5. Підвищується рівень мотивації навчання.
 6. У групі, де зібрані однакові діти, дитині легше вчитися.

 

Диференційоване навчання - це один із способів досягнення всіма учнями загальноосвітньої мети навчання з урахуванням їх індивідуальних особливостей. Рівнева диференціація навчання є запорукою розвитку дітей із різними математичними здібностями й інтересами.

Висновок

Таким чином, оптимальні умови організації саме власної діяльності учнів в системі взаємодії вчитель – учень забезпечуються насамперед практичним використанням теоретичних знань з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, що спонукає їх виявляти максимальний рівень самостійності на уроках.

Диференційований підхід в навчально – виховному процесі дає можливість усунути перевантаження учнів, позбавитися комплексу «середнього учня», своєчасно виявити прогалини в знаннях, забезпечувати оптимальний режим роботи кожного учня на уроці і в дома.

Отже, кожен учитель має передбачити таке навантаження для учнів, щоб запобігти відставанню слабких дітей і водночас не стримувати темпу зростання здібностей сильних. Я намагаюсь будувати процес навчання так, щоб усі без винятку учні оволоділи обов’язковим рівнем знань, умінь і навичок, які визначені освітньою програмою.

 Використання диференціації в навчальному процесі дає можливість пробудити в учнів інтерес до знань, прагнення самостійно попрацювати, заохочує їх до пошуку, надає можливість робити маленькі відкриття, бо кожен учень отримує завдання, що відповідає його здібностям і забезпечує перспективу розвитку, формує соціальну, комунікативну та творчу компетенцію учнів.

Свою роботу спрямовую на розкриття сил і можливостей кожної дитини, допомагаю відчути їй радість успіху розумової праці, повірити у свої можливості. Внаслідок такої кропіткої роботи з учнями реалізується суттєве призначення педагога – дати кожній дитині знання, що відповідають її розумовому потенціалу, вселити віру у свої сили, свій розум, талант, які зроблять її успішною людиною.

Виходячи з власного досвіду роботи, я прийшла до висновку, що:

 • учні, в більшості випадків,  з задоволенням вибирають варіанти завдань, відповідні своїм здібностям і намагаються виконувати завдання 1-го і 2-го рівнів;
 • стали відчувати себе успішними і впевненими;
 • зросла ступінь їх психологічного комфорту на уроках;
 • диференційоване (різнорівневі) навчання дозволило організувати навчальний процес на основі обліку індивідуальних особливостей особистості, забезпечило засвоєння всіма учнями змісту освіти.

 

Список використаних джерел

 

 1. Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти.
 2. Державна національна програма «Освіта ХХІ ст.»
 3. Мазур Г.В. Використання диференційованого підходу на різних етапах уроку: //// Пед. пошук. – 1994.
 4. Пєхота О.М.Освітні технології.
 5. Голодюк Л.С  «Рівнева диференціація на уроках математики»
 6. Черних Л.В,  «Диференційований підхід у навчанні математики». Газета «Математика»,2003.
 7. Матеріал взято з :http://coolreferat.com/Диференціація навчання на всіх етапах уроку.

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
5 листопада
Переглядів
18
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку