Робоча навчальна програма "Основи менеджменту та підприємництва"

Про матеріал
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни "Основи менеджменту та підприємництва" створена для здобувачів 4 курсу ВПУ. Курс спрямовано на оволодіння теоретичними навичками з організації та управління власною справою, на вміння використовувати інструментарій менеджменту та маркетингу у підприємницькій діяльності.
Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВИЩЕ МЕТАЛУРГІЙНЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора з НВР

 

 

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для підготовки фахового молодшого бакалавра

з дисципліни: «Основи менеджменту та підприємництва»

 

 

Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Освітня програма: 5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва».

Галузь знань: 15 «Автоматизація та приладобудування»

 

 

Розробив викладач МВМПУ     А.В. Пандазі

 

Розглянуто на засіданні     Протокол №______

циклової комісії       від «___» _______20__р.

 

Голова комісії       

 

Рекомендовано до впровадження    Протокол №______

в навчальний процес педагогічною    від «___» _______20__р.

радою МВМПУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Маріуполь

2021 рік


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Навчальна дисципліна «Основи менеджменту та підприємництва» належить до циклу варіативної частини спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Метою вивчення дисципліни «Основи менеджменту та підприємництва» є формування системи базових знань із організації, функціонування та правового регулювання підприємницької діяльності, а відтак формування підприємницького мислення. Курс спрямовано на оволодіння теоретичними навичками з організації та управління власною справою, на вміння використовувати інструментарій менеджменту та маркетингу у підприємницькій діяльності.

Предметом дисципліни є вивчення та дослідження закономірностей організації та розвитку підприємницької діяльності, законів та принципів функціонування підприємств.

Для досягнення поставленої мети у дисципліні поставлені такі основні завдання:

– дати чітке уявлення про загальнотеоретичні засади підприємництва;

– ознайомити із сучасним станом розвитку підприємництва та його проблемами;

– сформувати у здобувачів освіти цілісне бачення пошуку власної ідеї у підприємницької діяльності;

– озброїти здобувачів освіти навичками і вміннями, необхідними для організації власної справи.

У результаті вивчення дисципліни здобувач освіти повинен знати:

 •    теоретичні засади підприємництва;
 •    характеристику організаційно-правових форм бізнесу;
 •    можливі способи пошуку власної ідеї;
 •    технологію заснування власної справи;
 •    можливі варіанти підтримки розвитку підприємництва в Україні.

Здобувач освіти повинен вміти:

 •    обґрунтувати вибір виду, сфери та організаційно правової форми підприємницької діяльності;
 •    обґрунтувати вибір варіанту входження в підприємництво;
 •    обчислити показники ефективності підприємницької діяльності.

 

Загальний обсяг годин для вивчення «Основи менеджменту та підприємництва» складає – 120 годин. З них: 28 годин – аудиторні заняття (21 година лекційні, 5 годин практичних та 2 години семінарських занять), 92 – самостійна робота здобувачів освіти. Форма підсумкового контролю знань – залік у ІІІ семестрі.


ПРОГРАМА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Модуль 1. Теоретичні та правові засади здійснення підприємницької діяльності.

 

Сутність та роль підприємницької діяльності в суспільстві. Менеджер та підприємець. Правове забезпечення розвитку підприємництва на сучасному етапі. Суб’єкти та об’єкти підприємницької діяльності. Державна реєстрація підприємницької діяльності Обмеження підприємницької діяльності. Ліцензування та патентування.

 

Модуль 2. Види підприємницької діяльності. Пошук власної ідеї

Виробнича підприємницька діяльність. Мале підприємництво в Україні. Пошук власної ідеї для відкриття підприємницької діяльності: дослідження ринку, опитування, сегментація. Створення власного бюджету. Прямі та непрямі витрати.

Модуль 3. Менеджмент та підприємництво

Менеджмент: поняття, планування, організація. Принципи та функції менеджменту. Маркетинг в підприємницькій діяльності. Встановлення ціни на власний продукт Презентація власного продукту. Дохід. Види податків в Україні. Підприємницький ризик та управління ним.

 

Модуль 4. Етика та культура в менеджменті підприємництва

Загальне поняття «культури», «культури підприємництва». Зміст та складові елементи культури підприємства. Культура як чинник формування методів підприємницького менеджменту. Поняття та зміст підприємницької етики.  Умови формування підприємницької культури та етики. Загальне поняття ділового етикету та етикету службових відносин. Правила поведінки в офісі. Проведення наради, засідання. Етикет телефонних розмов. Фірмовий стиль і його елементи. Торгова марка, товарний знак, символ, логотип. Бізнес-дизайн: дизайн інтер’єру, приладів, печатної продукції, візитки, буклети. Неймінг, копірайтинг, слоган.

Зовнішній вигляд як засіб створення іміджу професіонала. Формування гардеробу ділової людини. Міміка та жести як складові професійного іміджу ділової людини.

 

 

 


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

з/п

Найменування блоку, модулю та теми уроку

 

Кількість годин

Лекції

Пр.р./

семін.

Сам.

роб.

Всього

1

Модуль 1. Теоретичні та правові засади здійснення підприємницької діяльності

5

1

23

29

2

Модуль 2. Види підприємницької діяльності. Пошук власної ідеї

4

2

23

29

3

Модуль 3. Менеджмент та підприємництво

7

2

23

32

4

Модуль 4. Етика та культура в менеджменті підприємництва

4

2

23

29

6

Підсумковий урок

1

-

-

1

 

Всього

21

7

92

120

 

 

 

 

 


Поурочно-тематичний план

з навчальної дисципліни «Основи менеджменту та підприємництва»

 

з/п

Назва розділів, тем

Примітки

І курс

ІІ семестр

Модуль 1. Теоретичні та правові засади здійснення підприємницької діяльності (6 год.)

 1.  

Сутність та роль підприємницької діяльності в суспільстві. Менеджер та підприємець.

 

 1.  

Правове забезпечення розвитку підприємництва на сучасному етапі.

 

 1.  

Суб’єкти та об’єкти підприємницької діяльності.

 

 1.  

Державна реєстрація підприємницької діяльності

 

 1.  

Обмеження підприємницької діяльності. Ліцензування та патентування.

 

 1.  

Практична робота №1: Пошук мотивації здобувачів освіти до втілення власних ідей

 

Модуль 2. Види підприємницької діяльності. Пошук власної ідеї (6 год.)

 1.  

Виробнича підприємницька діяльність. Мале підприємництво в Україні.

 

 1.  

Пошук власної ідеї для відкриття підприємницької діяльності: дослідження ринку, опитування, сегментація

 

 1.  

Практична робота №2: Пошук власної ідеї для підприємництва

 

 1.  

Створення власного бюджету. Прямі та непрямі витрати

 

 1.  

Практична робота №3: Презентація власної ідеї

 

 1.  

Урок повторення.

 

ІІ курс

ІІІ семестр

Модуль 3. Менеджмент та підприємництво (9 год.)

 1.  

Менеджмент: поняття, планування, організація.

 

 1.  

Принципи та функції менеджменту.

 

 1.  

Маркетинг в підприємницькій діяльності.

 

 1.  

Практична робота №4: Розробка маркетингового плану

 

 1.  

Встановлення ціни на власний продукт

 

 1.  

Презентація власного продукту

 

 1.  

Практична робота № 5: Розвиток презентаційних навичок (на прикладі презентації власного продукту)

 

 1.  

Дохід. Види податків в Україні.

 

 1.  

Підприємницький ризик та управління ним. Конкуренція та конкурентоспроможність.

 

Модуль 4. Етика та культура в менеджменті підприємництва (7 год.)

 1.  

Сутність та зміст культури підприємництва

 

 1.  

Етика підприємницької діяльності.

 

 1.  

Семінарське заняття № 1: Формування іміджу та стилю ділової людини

 

 1.  

Етикет ділових та службових відносин.

 

 1.  

Семінарське заняття № 2: Ділове спілкування в неформальній обстановці

 

 1.  

Зовнішні прояви підприємницької культури. Бізнес-дизайн

 

 1.  

Підсумковий урок

 

 


ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

№з/п

Змістовний модуль

Назва самостійної роботи

Форма контролю

Обсяг годин

Джерела

1

Модуль 1. Теоретичні та правові засади здійснення підприємницької діяльності

Менеджер та підприємець

презентація

 

1

 

Ознаки підприємницької діяльності

схема

1

Основні завдання діяльності підприємства

конспект

2

Принципи господарювання в Україні

тест

1

Суб’єкти підприємницької діяльності

схема

1

Об’єкти підприємницької діяльності

схема

1

Обов’язкові документи для реєстрації підприємницької діяльності

конспект

2

Основні принципи державної реєстрації

опитування

1

Порядок проведення державної реєстрації

конспект

1

Обов’язкові документи для припинення підприємницької діяльності

конспект

2

Генерування та перевірка ідей щодо нових продуктів (вдосконалених продуктів)

Презентація щодо вдосконалення нових продуктів

2

Пошук мотивації здобувачів освіти до втілення власних ідей

Презентація власної ідеї

8

2

Модуль 2.

Види підприємницької діяльності. Пошук власної ідеї

Завдання виробничої діяльності підприємства

конспект

2

 

Види підприємств (відповідно до форм власності)

схема

2

Класифікація суб’єктів господарювання за розміром

схема

1

Інноваційне підприємництво

конспект

2

Розробка базової анкету для проведення дослідження ринку з друзями та родиною

анкета

2

Формування власного бюджету відповідно до правила 50-30-20

Презентація власного бюджету

2

Пошук власної ідеї для підприємництва

Презентація власних ідей

3

Складання ескізу ідеї продукту та створення прототипу з наявних ресурсів

Презентація прототипу

5

Розрахунок прямих витрат на продукт.

кошторис

2

Специфіка підприємництва щодо здійснення торгівлі окремими товарами

конспект

2

3

Модуль 3. Менеджмент та підприємництво

Менеджмент: поняття, планування, організація

конспект

2

 

Принципи та фенкції менеджменту

створення ментальної карти

3

Сутність та види маркетингу

створення

маркетингової тактики на різних стадіях

життєвого циклу товару

4

Розробка простого маркетингового плану.

Розробити план для продажу власного товару

2

Маркетингова діяльність

на підприємстві

схема

2

Реклама та її роль в підприємницькій діяльності

створити прототип реклами власному продукту

4

Презентація власного продукту

«продаж» продукту у групі

2

Види податків в Україні

схема

2

Методи оцінювання підприємницьких ризиків

конспект

2

4

Модуль 4.

Етика та культура в менеджменті підприємництва

Етика та етикет

конспект

3

 

Сутність та зміст етики ділових стосунків

тест

2

Види ділових прийомів, їх організація та проведення

створення пам’ятки ділових прийомів

3

Формальні й неформальні ділові прийоми

створення пам’ятки формальних й неформальних ділових прийомів

4

Бізнес-дизайн: дизайн інтер’єру, приладів, печатної продукції, візитки, буклети.

 

створення буклету-запрошення на ділову зустріч

5

Зовнішній вигляд як засіб створення іміджу професіонала. Формування гардеробу ділової людини.

 

Підбір гардеробу завдяки фото з інтернету

3

Міміка та жести як складові професійного іміджу ділової людини.

презентація себе на діловій зустрічі

3

ВСЬОГО

92

 


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

 

Навчальна програма дисципліни «Основи менеджменту та підприємництва» передбачає вивчення вищенаведених тем. Поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів на семінарських заняттях, експрес-контролю, контролю засвоєння навчального матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання учнем тощо.

Форми участі здобувачів освіти у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю:

- виступ з основного питання;

- усна доповідь;

- доповнення, запитання до того, хто відповідає;

- участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття;

- письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи, реферати тощо);

- самостійне опрацювання тем;

- підготовка тез, конспектів навчальних або наукових текстів;

- систематичність роботи на практичних та семінарських заняттях, активність під час обговорення питань.

 

Підсумковий контроль здійснюється у формі презентації власного продукту для майбутнього підприємництва.

 

Шкала для оцінювання відповідей на теоретичні запитання:

 

 

Кількість балів

Критерії

10 - 12

Здобувачем освіти дана правильна і вичерпна відповідь на поставлене запитання. При цьому виявлено високий рівень володіння понятійним апаратом, знання першоджерел

7 - 9

Здобувачем освіти в цілому дана правильна відповідь на поставлене запитання. Проте він не зміг переконливо аргументувати її, помилився у використанні понятійного апарату, виявив низький рівень знання відповідних літературних першоджерел

4 - 6

Здобувачем освіти дана неправильна відповідь на запитання. Він ухилився від аргументації, виявив незадовільні знання понятійного апарату та спеціальної літератури.

 

1 – 3

 

Здобувачем освіти дана цілком неправильна відповідь на запитання. Він не володіє  аргументацією, виявив незадовільні знання понятійного апарату, спеціальної літератури або взагалі нічого не відповів


Питання до заліку

з предмету «Основи менеджменту та підприємництва»

 

 

 1. Мале підприємництво в Україні.
 2. Пошук власної ідеї для відкриття підприємницької діяльності: дослідження ринку, опитування, сегментація.
 3. Загальне поняття «культури», «культури підприємництва».
 4. Зміст та складові елементи культури підприємства.
 5. Культура як чинник формування методів підприємницького менеджменту.
 6. Поняття та зміст підприємницької етики. 
 7. Умови формування підприємницької культури та етики.
 8. Загальне поняття ділового етикету та етикету службових відносин.
 9. Правила поведінки в офісі.
 10.       Проведення наради, засідання.
 11.       Етикет телефонних розмов.
 12. Менеджер та підприємець
 13. Ознаки підприємницької діяльності
 14. Основні завдання діяльності підприємства
 15. Принципи господарювання в Україні
 16. Суб’єкти підприємницької діяльності
 17. Об’єкти підприємницької діяльності
 18. Обов’язкові документи для реєстрації підприємницької діяльності
 19. Основні принципи державної реєстрації
 20. Порядок проведення державної реєстрації
 21. Обов’язкові документи для припинення підприємницької діяльності
 22. Генерування та перевірка ідей щодо нових продуктів (вдосконалених продуктів)
 23. Пошук мотивації здобувачів освіти до втілення власних ідей
 24. Завдання виробничої діяльності підприємства
 25. Види підприємств (відповідно до форм власності)
 26. Класифікація субʼєктів господарювання за розміром
 27. Інноваційне підприємництво
 28. Розробка базової анкету для проведення дослідження ринку з друзями та родиною
 29. Формування власного бюджету відповідно до правила 50-30-20
 30. Пошук власної ідеї для підприємництва
 31. Складання ескізу ідеї продукту та створення прототипу з наявних ресурсів
 32. Розрахунок прямих витрат на продукт.
 33. Специфіка підприємництва щодо здійснення торгівлі окремими товарами
 34. Менеджмент: поняття, планування, організація
 35. Принципи та функції менеджменту
 36. Сутність та види маркетингу
 37. Розробка простого маркетингового плану.
 38. Маркетингова діяльність на підприємстві
 39. Реклама та її роль в підприємницькій діяльності
 40. Презентація власного продукту
 41. Види податків в Україні
 42. Методи оцінювання підприємницьких ризиків
 43. Етика та етикет
 44. Сутність та зміст етики ділових стосунків
 45. Види ділових прийомів, їх організація та проведення
 46. Формальні й неформальні ділові прийоми
 47. Бізнес-дизайн: дизайн інтер’єру, приладів, печатної продукції, візитки, буклети.
 48. Зовнішній вигляд як засіб створення іміджу професіонала. Формування гардеробу ділової людини.
 49. Міміка та жести як складові професійного іміджу ділової людини.


РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА

Базові нормативно-правові акти

 

 1. Господарський кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
 2. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text
 3. Закон України «Про інноваційну діяльність». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text
 4. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text
 5. Закон України «Про підприємництво». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#Text
 6. Закон України «Про рекламу». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text
 7. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4618-17
 8. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text 
 9. Закон України «Про ціни і ціноутворення». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5007-17#Text
 10. Податковий кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

 

Допоміжна наукова література

 

 1. Бабайлов В.К. Менеджмент: Наука и практика: учебник. Харків: ХНАДУ, 2015. 276 с.
 2. Конкурентоспроможність підприємства: навч. посіб. / Р. Л. Лупак, Т. Г. Васильців. Львів : Видавництво ЛКА, 2016. 484 с.
 3. Основи підприємництва: Підручник / під заг. ред. Н.В. Валінкевич.  Житомир: ЖДТУ, 2019.  493 с.
 4. Податкова система: Навчальний посібник. / за заг. ред. Андрущенка В. Л. Київ: «Центр учбової літератури», 2015. 416 с.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

 1. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: http://rada.gov.ua/
 2. Урядовий портал. URL: http://www.kmu.gov.ua
 3. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Економіка, Планування
Додано
11 жовтня 2021
Переглядів
1210
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку