Робоча навчальна програма з дисципліни «Основи правознавства»

Про матеріал

Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Основи правознавства» для підготовки фахового молодшого бакалавра.

Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВИЩЕ МЕТАЛУРГІЙНЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора з НВР

 

 

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для підготовки фахового молодшого бакалавра

з дисципліни: «Основи правознавства»

 

 

Спеціальність: 133 «Галузеве машинобудування»

Освітня програма: 5.05050204 «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання».

Галузь знань: 13 «Механічна інженерія»

 

 

Розробив викладач МВМПУ     А.В. Пандазі

 

Розглянуто на засіданні     Протокол №______

циклової комісії       від «___» _______20__р.

 

Голова комісії       

 

Рекомендовано до впровадження    Протокол №______

в навчальний процес педагогічною    від «___» _______20__р.

радою МВМПУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Маріуполь

 2020 рік


Шифр навчальної 

дисципліни або

практики

Назва навчальної

дисципліни

або практики

Назва блоку змістових модулів, що входить

до навчальної

дисципліни або

практики

Шифр блоку змістових модулів, що входить до навчальної дисципліни

Назва змістових модулів, що входять

до навчальної дисципліни або практики

Шифр змістових

модулів, що входять

до блоку змістових

модулів

ГСЕ.07

Основи

правознавства

Основи

правознавства

ГСЕ.

07.08

Основи теорії держави і права

КЗН-01.019

Основи Конституційного права України

КЗН-01.020

Основи цивільного права

КЗН-01.021

Права соціального захисту

КЗН-01.022

Основи кримінального права

КЗН-01.023

 

Галузевий стандарт ГСВОУ

Додаток В

Таблиця-рекомендований перелік навчальних дисциплін та практик

 

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Навчальна дисципліна «Основи правознавства» викладається для здобувачів освіти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» у ІІ семестрі 1-го курсу. 

Метою викладання дисципліни «Основи правознавства» є формування у сучасного здобувача освіти високого рівня юридичної обізнаності, правосвідомості та активної суспільної позиції, яка базується на ретельному знанні нормативних актів та правових механізмів захисту інтересів людини у державі.

Предметом є загальні закономірності виникнення, розвитку та функціонування держави і права, а також система основних понять юриспруденції, конституційних засад української держави та методів державного управління, головних інститутів, кримінального, цивільного, та інших галузей українського права. Тому велика увага під час вивчення всіх тем приділяється вивченню нормативно-правових актів українського законодавства.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

 •   розкриття загальнотеоретичних правових понять та категорій;
 •   дослідження сутності, змісту та форми держави і права;
 •   дослідження феномену правової держави у її співвідношенні з громадянським суспільством.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен:

Знати: 

 •   предмет правознавства;
 •   концепції походження держави і права;
 •   поняття та ознаки держави та права, їх функції;
 •   форму держави та її елементи: форми державного правління, державного устрою, державного режиму;
 •   сутність та соціальну цінність права, його форми (джерела), функції;
 •   систему та структуру права та законодавства;
 •   сутність правомірної поведінки, правопорушення та юридичної відповідальності;
 •   зміст законності і правопорядку; 
 •   основні  галузі права в Україні.

Вміти:

 •   аргументувати засвоєні теоретичні положення дисципліни з використанням юридичних термінів, понять і категорій;
 •   розрізняти окремі типи, форми держави та характерні їм функції;
 •   здійснювати аналіз і тлумачення норм права, нормативно-правових актів;
 •   визначати на конкретному прикладі окремі елементи механізму правового регулювання суспільних відносин;
 •   самостійно визначати предмет  правового регулювання;
 •   самостійно проводити пошук необхідних нормативно-правових актів і наукових джерел.

 

Дисципліна «Основи правознавства» належить до циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Необхідні знання з дисципліни «Історія України», «Правознавство».

 

Загальний обсяг годин для вивчення «Основи правознавства» складає – 45 годин. З них: 34 годин – аудиторні заняття (31 година лекційні, 3 години семінарських занять), 11 – самостійна робота здобувачів освіти. Форма підсумкового контролю знань – залік у ІІ семестрі.

 

ПРОГРАМА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ГСЕ.07. Основи правознавства

 

КЗН-01.019 Основи теорії держави і права

Історичний аспект виникнення держави. Теорії походження держави. Відмінності держави від соціальної організації первісного суспільства. Держава: поняття, ознаки та функції. Державний лад: форма правління, територіальний устрій, політичний режим. Особа, суспільство, держава. Правова держава: поняття та ознаки.

Право: поняття, ознаки та суть. Мораль і право в системі соціальних норм. Норми права та структура норми права. Джерела (форми) права. Система права. Правова система. Правові відносини: поняття, склад, види. Правопорушення та юридична відповідальність.

 

КЗН-01.020 Основи конституційного права України

Характеристика загальних засад конституційного ладу в Україні. Сутність конституційних прав, свобод та обов’язків людини та громадянина. Громадянство України як постійний зв’язок особи і держави. Міжнародно- правові гарантії захисту прав і свобод людини і громадянина.

КЗН-01.021. Основи цивільного законодавства

Фізичні та юридичні особи. Цивільна правоздатність і дієздатність громадян, види дієздатності фізичної особи. Правочини, умови дійсності правочинів. Загальні положення про зобов’язання, договір. Види договорів. Право власності. Поняття і зміст права власності. Види і форми власності за законом України «Про власність». Підстави виникнення і припинення права власності. Цивільно-правова відповідальність. Збитки та моральна шкода.

 

КЗН-01.022. Права соціального захисту

Предмет та джерела права соціального захисту. Державні соціальні стандарти. Державні соціальні гарантії. Право соціального захисту. Види пенсій в Україні. Стипендії та інші соціальні виплати.

КЗН-01.023. Основи кримінального права

Кримінальне право як галузь права: поняття предмет, метод, система, завдання і функції. Поняття та ознаки злочину. Склад злочину: поняття, значення, елементи, ознаки та види. Стадії вчинення злочину. Співучасть у вчиненні злочину. Кримінальне покарання: поняття та ознаки. Види кримінальних покарань


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

з/п

Найменування блоку, модулю та теми уроку

 

Кількість годин

Лекції

Пр.р./

семін.

Сам.

роб.

Всього

1

КЗН-01.019 Основи теорії держави і права

7

-

2

9

2

КЗН-01.020 Основи конституційного права України

6

1

2

9

3

КЗН-01.021. Основи цивільного законодавства

6

1

2

9

4

КЗН-01.022. Права соціального захисту

5

-

2

7

5

КЗН-01.023. Основи кримінального права

6

1

3

10

6

Підсумковий урок

1

-

 

1

 

Всього

31

3

11

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Поурочно-тематичний план

з навчальної дисципліни «Основи правознавства»

 

№ з/п

Назва розділів, тем

Примітки

І курс

ІІ семестр

КЗН-01.019 Основи теорії держави і права ( 7 год.)

 1.  

Поняття та ознаки держави та права.

 

 1.  

Поняття функцій держави та їх види.

 

 1.  

Особа, суспільство, держава.

 

 1.  

Основні джерела права.

 

 1.  

Поняття та ознаки закону. Види законів.

 

 1.  

Правовідносини.

 

 1.  

Правопорушення та юридична відповідальність.

 

КЗН-01.020 Основи конституційного права України (7 год.)

 1.  

Поняття, предмет та джерела конституційного права України.

 

 1.  

Поняття прав, свобод та обов’язків людини і громадянина.

 

 1.  

Система органів державної влади в Україні.

 

 1.  

Виборча система України. Референдум.

 

 1.  

Судова влада в Україні.

 

 1.  

Правоохоронні органи України

 

 1.  

Семінарське заняття

 

КЗН-01.021. Основи цивільного законодавства (7 год.)

 1.  

Загальна характеристика цивільного права. Право власності.

 

 1.  

Учасники цивільних правовідносин. Поняття і загальна характеристика цивільної правоздатності і цивільної дієздатності.

 

 1.  

Право власності та його захист. Форми і види власності. Позовна давність.

 

 1.  

Інтелектуальна власність. Набуття та здійснення прав інтелектуальної власності.

 

 1.  

Поняття цивільного правочину та цивільного договору.

 

 1.  

Основи спадкового права.

 

 1.  

Семінарське заняття

 

КЗН-01.022. Права соціального захисту (6 год.)

 1.  

Право соціального забезпечення як самостійна галузь права.

 

 1.  

Принципи та джерела права соціального забезпечення.

 

 1.  

Правовідносини у сфері соціального забезпечення.

 

 1.  

Правове регулювання пенсійного забезпечення в Україні.

 

 1.  

Стипендії та інші соціальні виплати.

 

КЗН-01.023. Основи кримінального права (7 год.)

 1.  

Поняття кримінального права. Кримінальний кодекс України.

 

 1.  

Поняття злочину, Склад злочину. Види злочину.

 

 1.  

Поняття і види стадій злочину. Співучасть у злочині

 

 1.  

Кримінальна відповідальність. Види кримінальних покарань.

 

 1.  

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

 

 1.  

Звільнення від кримінальної відповідальності та від покарання.

 

 1.  

Семінарське заняття

 

 1.  

ПІДСУМКОВИЙ УРОК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

№ з/п

Змістовний модуль

Назва самостійної роботи

Форма контролю

Обсяг годин

Джерела

1

КЗН-01.019 Основи теорії держави і права

Загальна характеристика права України

Відповіді на питання

 

1

6;11; 13

Основні галузі права.

Заповнити таблицю

1

2

КЗН-01.020 Основи конституційного права України

Права та свободи людини і громадянина

Заповнити таблицю

1

6; 10

Конституційні гарантії захисту прав і свобод

Заповнити таблицю

1

3

КЗН-01.021. Основи цивільного законодавства

Цивільно-правові договори

Заповнити таблицю

1

8;14

 

Спадкування

Заповнити таблицю

1

4

КЗН-01.022. Права соціального захисту

 

Принципи та джерела права соціального забезпечення

тест

1

2;3

Правовідносини у сфері соціального забезпечення

тест

1

5

КЗН-01.023. Основи кримінального права

Покарання та його види

тест

1

7;9;12

Призначення покарання

тест

1

Судимість.

тест

1

ВСЬОГО

 

11

 


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

 

Навчальна програма дисципліни «Основи правознавства» передбачає вивчення вищенаведених тем. Поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів на семінарських заняттях, експрес-контролю, контролю засвоєння навчального матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання тощо.

Форми участі здобувачів освіти у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю:

- виступ з основного питання;

- усна доповідь;

- доповнення, запитання до того, хто відповідає;

- участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття;

- письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи, реферати тощо);

- самостійне опрацювання тем;

- підготовка тез, конспектів навчальних або наукових текстів;

- систематичність роботи на семінарських заняттях, активність під час обговорення питань.

Критеріями оцінки є:

усної відповіді:

- повнота розкриття питання;

- логіка викладання, культура мови;

- емоційність та переконаність;

- використання основної та додаткової літератури;

- посилання на норми чинного законодавства;

- аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки.

 

письмових завдань:

• повнота розкриття питання;

• цілісність, системність, логічність, уміння формулювати висновки;

• акуратність оформлення письмової роботи.

 

Підсумковий контроль здійснюється у формі письмової комплексної контрольної роботи, яка охоплює матеріал тем модуля. Кожному здобувачеві освіти видається індивідуальний варіант контрольних завдань, що складається з двох частин:

- перша частина – здобувач освіти має дати чітке визначення правовим поняттям та термінам;

- друга частина – здобувач освіти знаючи основні статті Конституції та чинного законодавства України, має вирішити правову ситуацію.

 

Шкала для оцінювання відповідей на теоретичні запитання:

 

Кількість балів

Критерії

10 - 12

Здобувачем освіти дана правильна і вичерпна відповідь на поставлене запитання. При цьому виявлено високий рівень володіння понятійним апаратом, знання першоджерел

7 - 9

Здобувачем освіти в цілому дана правильна відповідь на поставлене запитання. Проте він не зміг переконливо аргументувати її, помилився у використанні понятійного апарату, виявив низький рівень знання відповідних літературних першоджерел

4 - 6

Здобувачем освіти дана неправильна відповідь на запитання. Він ухилився від аргументації, виявив незадовільні знання понятійного апарату та спеціальної літератури.

 

1 – 3

 

Здобувачем освіти дана цілком неправильна відповідь на запитання. Він не володіє  аргументацією, виявив незадовільні знання понятійного апарату, спеціальної літератури або взагалі нічого не відповів


Питання до заліку

з предмету «Основи правознавства»

 

 1.      Поняття держави та її основні ознаки.
 2.      Причини виникнення держави і права.
 3.      Функції держави: поняття та класифікація.
 4.      Поняття і ознаки права.
 5.      Джерела (форми) права: поняття і види.
 6.      Правові відносини: поняття, види, структура.
 7.      Суб’єкти правовідносин: поняття і види.
 8.      Об’єкти правовідносин: поняття і види.
 9.      Поняття, предмет конституційного права.
 10. Конституційні обов’язки громадян України.
 11. Вибори в Україні: поняття, основні принципи. Види виборів і виборчих систем.
 12. Поняття, принципи і система місцевого самоврядування.
 13. Поняття, предмет, система та джерела цивільного права.
 14. Право власності: поняття, зміст, форми.
 15. Цивільно-правові договори: поняття і види.
 16. Відповідальність у цивільному праві.
 17. Кримінальний кодекс України, його загальна характеристика.
 18. Поняття кримінального права.
 19. Поняття та ознаки злочину.
 20. Поняття складу злочину.
 21. Стадії злочину.
 22. Співучасть у злочині.
 23. Класифікація злочинів.
 24. Обставини, які пом’якшують кримінальну відповідальність.
 25. Обставини, які обтяжують кримінальну відповідальність.


РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА

Базові нормативно-правові акти

 

 1. Закон України «Про доступ до публічної інформації». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text
 2. Закон України «Про безоплатну правову допомогу». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text
 3. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text
 4. Закон України «Про Конституційний Суд України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text
 5. Закон України «Про місцеве самоврядування». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
 6. Конституція України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
 7. Кримінальний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text  
 8. Цивільний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

 

Допоміжна наукова література

 

 1. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / заг. ред. проф. О. М. Литвинов; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2020. 428 с.
 2. Конституційне право: підручник / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; за заг. ред. О. С. Бакумова. Харків, 2019. 484 с.
 3. Теорія держави і права: підручник / заг.ред.д-ра юрид. наук, проф.,акад. НАПрНУкраїни О. М. Бандурки; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр.справ. Харків,2018. 416 с.
 4. Кримінальне право. Загальна частина : підручник / за ред. А. С. Беніцького, В.С. Гуславського, О.О. Дудорова, Б.Г. Розовського. Київ : Істина, 2011. 1112 с.
 5. Машков А. Д. Теорія держави і права : підручник. Київ: ВД «Дакор», 2015. 492 с.
 6. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова. Харків : Право, 2011. Т. 1. 656 с.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

1. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: http://rada.gov.ua/

2. Урядовий портал. URL:http://www.kmu.gov.ua

3. Офіційний сайт МВС України. URL: https://mvs.gov.ua/ 

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Правознавство, Планування
Додано
11 жовтня 2021
Переглядів
1703
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку