Робочий зошит з дисципліни "Бухгалтерський облік"

Про матеріал

«Робочий зошит» включає все необхідне для ви¬конання практичних завдань, передбачених програмою для засвоєння теоретичного матеріалу курсу „ Бухгалтерський облік " .

Виконання завдання допоможе студенту засвоїти ключові поняття теоре-тичних основ бухгалтерського обліку.

Перегляд файлу

                                     

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ  КОЛЕДЖ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

 

 

 

        

         НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА  Бухгалтерський  облік 

 

         СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 071   Облік   і оподаткування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеса

2017

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ  КОЛЕДЖ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

 

 

 

      

         НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА  Бухгалтерський  облік 

 

         СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 071   Облік   і оподаткування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеса

2017

 

 

 

 Рекомендовано до друку методичною радою Одеського коледжу транспортних технологій

 

Розробив : викладач Одеського коледжу транспортних технологій                            

          Ніколенко О.В.

 

     

 

Робочий зошит для виконання практичних робіт  з дисципліни « Бухгал-терський облік » призначено для студентів напряму підготовки 07« Управління та адміністрування  » ОКР « молодший спеціаліст » всіх форм навчання.

 

«Робочий зошит» включає все необхідне для ви­конання практичних завдань, передбачених про­грамою для засвоєння теоретичного матеріалу курсу та  допоможе студенту засвоїти ключові поняття теоре­тичних основ бухгалтерського обліку:

 

 

Рецензент : Шевченко О.Ю. , голова обласної методичної комісії  викладачів бухгалтерських дисциплін  ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Одеської області    

     

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

цикловою комісією

бухгалтерських  дисциплін

 

Протокол № ___  від _____________  201___ р.

 

Голова циклової комісії                        Муляр І.Л.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

 

Вступ……………………………………………………………………..

 

Запитання для самоконтролю…………………………………………..

 

Практична робота №1……………………………………………………

 

Практична робота №2……………………………………………………

 

Практична робота №3……………………………………………………

 

Практична робота №4……………………………………………………

 

Практична робота №5……………………………………………………

 

Практична робота №6……………………………………………………

 

Практична робота №7……………………………………………………

 

Практична робота №8……………………………………………………

 

Практична робота №9……………………………………………………

 

Практична робота №10…………………………………………………

 

Практична робота №11…………………………………………………

 

Практична робота №12…………………………………………………

 

Практична робота №13…………………………………………………

 

Практична робота №14…………………………………………………

 

Практична робота №15…………………………………………………

 

Практична робота №16…………………………………………………

 

Література ………………………………………………………………

5

 

6

 

8

 

15

 

22

 

31

 

37

 

43

 

52

 

57

 

64

 

72

 

79

 

85

 

89

 

99

 

107

 

114

 

118

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

  «Робочий зошит» включає все необхідне для ви­конання практичних завдань, передбачених про­грамою для засвоєння теоретичного матеріалу курсу „ Бухгалтерський облік ” .

Виконання завдання  допоможе студенту засвоїти ключові поняття теоре­тичних основ бухгалтерського обліку:

 •     засоби і джерела, їх групування в балансі та рахунках;
 •     структуру балансу, порядок його складання;
 •     бухгалтерські рахунки, їх будову та класифікацію за ступенем деталі­зації в них інформації;
 •     подвійний запис, його контрольне значення;
 •     кореспонденцію рахунків;
 •     типи господарських операцій;
 •     зв'язок між рахунками та балансом;
 •     структурну та економічну класифікацію рахунків;
 •     план рахунків.

      Наведені завдання   логічно пов'язані між собою і разом, у комплексі, вони імітують «технологію» практичної бухгалтерської роботи.

Виконуючи практичні завдання студенти повинні  засвоїти :

 • класифікацію засобів підприємства за їх функціональною роллю та
  розміщенням;
 • класифікацію засобів за джерелами формування та призначенням;
 • взаємозв'язок і взаємоузгодженість обох цих видів класифікації;
 • мету здійснення класифікації засобів підприємства у двох цих напрям­ках як відправного (вихідного) моменту для побудови балансу;
 • загальні принципи побудови балансу.

При цьому студенти  повинні освоїти техніку:

 • відкриття бухгалтерських рахунків за даними балансу;
 • складання бухгалтерських записів (проводок) за типовими господарськими операціями;
 • рознесення господарських операцій по рахунках;
 • виведення оборотів і сальдо по рахунках;
 • складання оборотних відомостей за даними синтетичних рахунків;
 • складання бухгалтерського балансу на основі даних поточного обліку
  (за навчальними формами та ф. № 1).

При виконанні завдань студенти повинні вміти :

 •     відкривати  бухгалтерські рахунки за даними балансу;
 •     відкривати  аналітичні рахунки до деяких синтетичних рахунків;
 •     складати  бухгалтерські записи (проводки) за типовими господарсь­кими

      операціями;

 •     розносити господарські операції по аналітичних і синтетичних  рахунках;
 •     виводити  обороти і сальдо по рахунках;
 •     складати  оборотні відомості за аналітичними рахунками;
 •     складати  оборотні відомості за синтетичними рахунками;
 •     складати двосторонній сальдовий баланс; складати  баланс  за ф№ 1.

       Запитання для самоконтролю.

 

Теми  1,2  Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації .

                 Предмет і метод бухгалтерського обліку

 1. Що є предметом бухгалтерського обліку?
 2. Які об'єкти бухгалтерського обліку Ви знаєте?
 3. Що таке засоби підприємства?
 4. Як вони класифікуються за функціональною роллю та розміщенням?
 5. Що таке джерела господарських засобів?
 6. Як вони класифікуються за призначенням?
 7. Які господарські процеси Ви знаєте?
 8. Як вони класифікуються за стадіями кругообігу капіталу?
 9. Дайте визначення методу бухгалтерського обліку.

10  Назвіть основні елементи методу бухгалтерського обліку.

 

Тема 3 Бухгалтерський баланс

 1.     У чому полягає балансовий метод узагальнення та відображення інформації?
 2.     Що таке бухгалтерський баланс?
 3.     Значення бухгалтерського балансу в управлінні підприємством.
 4.     Принципи побудови балансу.
 5.     Що таке актив і пасив балансу? Яка між ними різниця? Що в них спільного?
 6.     Назвіть розділи балансу та відомі Вам статті до цих розділів.

 1.     Які зміни, зумовлені господарськими операціями, відбуваються в балансі?
 2.     Назвіть типи господарських операцій. Проілюструйте їх прикладами відомих

     Вам операцій.

 

Тема 4  Рахунки бухгалтерського обліку  і подвійний запис

1  Дайте визначення бухгалтерського рахунка.

2  Які Ви знаєте рахунки за призначенням і будовою?

3  Чим відрізняються активні рахунки від пасивних?

4  Що відображають на активних рахунках? На пасивних? «Робочий зошит» включає все необхідне для ви­конання практичних завдань, передбачених про­грамою для засвоєння теоретичного матеріалу курсу „ Бухгалтерський облік ” .

Виконання завдання  допоможе студенту засвоїти ключові поняття теоре­тичних основ бухгалтерського обліку:

5  Що таке подвійний запис?

6  У чому полягає його контрольне значення?

7  Що таке кореспонденція рахунків?

8. Що таке обороти і сальдо (залишки) рахунків?

9  Як визначити кінцеве сальдо на активних і пасивних рахунках?

 1. У чому полягає різниця між синтетичними й аналітичними рахун­ками?

11 Що таке субрахунки? їх призначення.

12 У чому виражається взаємозв'язок між рахунками аналітичного й синтетичного обліку?

13 Що таке оборотна відомість?

14 Які види оборотних відомостей Ви знаєте?

15 У чому полягає взаємозв'язок між рахунками і балансом?

Тема 5  План рахунків бухгалтерського обліку 

1  Що таке план рахунків бухгалтерського обліку?

2  Значення, суть і будова «Плану рахунків обліку бухгалтерських активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і ор­ганізацій».

3  Які існують види класифікації рахунків?

4  У чому полягає структурна класифікація рахунків бухгалтерського обліку?

5  Принципи економічної класифікації рахунків.

6  Де використана економічна класифікація рахунків?

 

Тема 6  Облік господарських процесів

1  Передумови здійснення виробничого процесу. облік процесу придбання матеріальних цінностей

2  Як обліковується процес виробництва ?

3  Порядок визначення собівартості продукції.

4  Що таке готова продукція ?

5  Порядок обліку реалізації готової продукції

6  Як визначається фінансовий результат від реалізації продукції ?

 

Тема 7 Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку

 1. Що таке облікові регістри?
 2. Які бувають бухгалтерські облікові регістри:

- за формою та зовнішнім виглядом;

- за принципом побудови (структурою);

- за характером записів та призначенням;

- за обсягом охоплення об'єктів обліку;

- за способом збору інформації?

3 Що таке документообіг?

4 Які Ви знаєте форми бухгалтерського обліку? Чим вони відрізняються між собою?

5 У чому полягає суть автоматизованої форми обліку, її переваги.

6 Чи знайомі Ви з системою «1 С : Підприємство»?Чи знаєте Ви, що існують спеціалізовані  конфігурації системи «1С : Підприємство», призначені для ведення обліку за українськими національними стандартами?

 

Тема 8 Первинне спостереження ,документація та інвентаризація

1  Значення документації як складової методу бухгалтерського обліку.

2  Що таке первинні документи?

3  Які бувають первинні документи:

 • за призначенням і характером записів;
 • за обсягом охоплення об'єктів обліку;
 • за зовнішнім виглядом;
 • за будовою (структурою)?

4  Які помилки можуть мати місце в бухгалтерському обліку?

5  Які Ви знаєте способи виявлення і виправлення помилок у бухгалтерському обліку?

6  У чому полягає спосіб сторнування?

7  Значення інвентаризації та її види.

8  Де Вами були використані результати інвентаризації при виконанні завдання?

9  Як оформляють результати інвентаризації

 

Практична робота № 1

 

Тема : „ Групування господарських засобів підприємства за складом та розміщенням та за джерелами формування „

 

Мета завдання :

- засвоїти принципи групування господарських ресурсів ( активів ) підприємства  та джерел їх фінансування ( капітал , зобов’язання )

 

        Завдання 1

 

Необхідно : Використовуючи дані таблиці 1  , скласти  групувальні таблиці , підбити підсумки за кожною кваліфікаційною групою і в цілому за таблицею.

 

Вступне сальдо

 Таблиця 1 – Склад господарських засобів інструментального заводу

                       „ Майстер „ на 1 жовтня

 

№ з/п

 Найменування засобів підприємства та їх джерел

  Сума , грн.

    1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

 25

 Будівля цеху

 Верстати різні

 Заборгованість робітникам по  зарплаті 

 Будівля контори

 Вугілля

 Короткострокові кредити банку

 Сталь листова

 Нерозподілений прибуток

 Автомобілі легкові

 Резервний капітал

 Залізні листи

 Заборгованість підзвітних осіб

 Тарні матеріали

 Будівля складу

 Фарба  масляна

 Заборгованість постачальникам

 Кошти на рахунку в банку

 Електродвигуни

 Дебіторська заборгованість

 Статутний капітал

 Додатковий капітал

 Заборгованість органам соціального страхування

 Заборгованість бюджету

 Готова продукція

 Грошові кошти в касі

185000

80000

35000

40000

900

10000

20000

25000

10000

6000

12000

900

170

2500

100

15000

16000

10000

2270

279900

8000

4000

3000

6000

60

 

Завдання   2

 

Необхідно : Використовуючи дані таблиці  2 , скласти  групувальні таблиці , підбити підсумки за кожною кваліфікаційною групою і в цілому за таблицями.

 

 

 Таблиця 2 – Склад господарських засобів інструментального заводу

                       „ Майстер „ на 1 жовтня

№ з/п

 Найменування засобів підприємства та їх джерел

  Сума , грн.

 

   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

  

   8.

   9.

  10.

 

  11.

  12.

  13.

  14.

 

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

 

  22.

  23.

  24.

  25.

 

  26.

  27.

  28.

  29.

 

30.

  31.

 

32.

33.

 

34.

35.

 

36.

37.

 

38.

 

39.

40.

41.

42.

 

43.

44.

 

Будівля  механічного цеху

Сталь інструментальна на складі

Напилки власного виготовлення на складі

Заготовки сталеві круглі в цеху

Масло машинне на складі

Грошові кошти в касі

Заборгованість оптової бази за відвантажену продукцію (дебітори)

Візки для перевезення вантажів у цеху

Фрези дискові власного виготовлення на складі

Заборгованість начальника цеху за авансом , виданим на господарські потреби

Сталь листова

Полотно ножівкове в термічному цеху

Токарні верстати

Заборгованість експедитора за авансом   , виданим на господарські потреби

Фрези дискові в термічному цеху

Ганчірки на складі

Стрічка сталева інструментальна на складі

Кошти на рахунку в банку

Шліфувальні верстати в механічному цеху

Полотно ножівкове власного виготовлення на складі

Заготовки для ручок інструментів у деревообробному цеху

Свердла циліндричні

Свердлильні верстати

Лиття чавунне ( придбане )

Заборгованість заводу „ Світанок „ за відвантажену продукцію ( дебітори)

Рейки дерев’яні на складі

Підйомні крани в цехах

Ключі гайкові власного виготовлення на складі

Заборгованість підприємству „ Глорія „ за матеріали

( кредитори)

Прибуток від експлуатації транспорту

Заборгованість автотранспортному підприємству  за перевезення вантажів ( кредитори)

Резерв відпусток для робітників цеху № 1

Заборгованість за заробітною платою працівникам цеху № 1

Статутний капітал

Заборгованість автотранспортному підприємству № 3  за перевезення матеріалів( кредитори)

Заборгованість постачальникам

Заборгованість за заробітною платою працівникам цеху № 2

Заборгованість за заробітною платою працівникам цеху № 3

Резерв відпусток для робітників цеху № 2

Заборгованість за заробітною платою вантажникам

Нерозподілений прибуток

Заборгованість за заробітною платою працівникам

заводоуправління

Короткострокові кредити банку

Резервний капітал

 

 

280000

82000

4500

4000

5000

200

6000

 

9000

3500

 

200

22000

7000

10000

 

500

5000

3500

48500

23800

23000

2000

 

1000

3000

8000

13000

 

28300

6000

30000

1000

14000

 

4000

 

3000

6000

 

3000

472300

 

12400

20600

 

3000

 

10300

7100

7400

20000

 

6500

39000

1400

 

 

 

 

 

Методичні вказівки.

 

   При складанні відомості групування господарських засобів треба взяти до уваги , що інструменти , інвентар строком служби менше одного року відносяться до малоцінних швидкозношуваних  предметів.

  Суми згрупованих видів господарських засобів та їх джерел потрібно записати  у таблицях  додатку 1.1 та 1.2 проти назви кожної групи. Після цього підрахувати підсумки вартості  всіх груп господарських засобів і окремо джерел їх утворення. Ці підсумки повинні бути рівними між собою, вони служать підставою для складання бухгалтерського балансу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання завдання1

Додаток 1.1


ВІДОМІСТЬ ГРУПУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ЗА ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ РОЛЛЮ ТА РОЗМІЩЕННЯМ

 

на 01 жовтня _________р.


 

п/п

Склад і розміщення господарських засобів

Сума (грн.)

1

2

3

І Необоротні активи

1.1

Основні засоби— разом

 

1

Будівлі, споруди, передавальні пристрої

 

 

2

Машини, обладнання, транспортні засоби

 

 

3

Інструменти, виробничий та господарських інвентар

 

 

1.2

Нематеріальні активи — разом

 

 

Усього розділ I

 

 

                                          ІІ  Оборотні активи

 

2.1

Запаси — разом

 

1

Сировина, матеріали

 

 

2

Запасні частини

 

 

3

Тара і тарні матеріали

 

4

Пальне та мастильні матеріали

 

 

5

Будівельні матеріали

 

6

Куповані напівфабрикати

 

7

Малоцінні та швидкозношувані предмети

 

2.2

Незавершене виробництво

 

2.3

Готова продукція (товарна частина)

2.4

Кошти — разом

 

1

Каса

 

2

Рахунки в банках

 

2.5

Кошти в розрахунках — разом

 

 

Розрахунки з покупцями

 

 

Розрахунки з іншими дебіторами

 

 

Усього розділ II

 

III Витрати майбутніх періодів

 

РАЗОМ  

 

 

 

ВІДОМІСТЬ ГРУПУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯМ

1 жовтня_________р.

 

п/п

Джерела господарських засобів

Сума (грн.)

1

2

3

І. Джерела власних та прирівняних до них коштів

1

Статутний капітал

 

2

Додатковий капітал

 

3

Резервний капітал

 

4

Знос основних засобів

 

5

Знос нематеріальних активів

 

6

Нерозподілений прибуток звітного року

 

 

7

Забезпечення наступних виплат і платежів

 

Усього за розділом І

 

II. Джерела залучених коштів

2.1

Довгострокові зобов'язанняредити банків )

 

2.2  

Поточні зобов'язання :

Короткострокові кредити банків

 

Векселі видані

 

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з постачальниками

 

- з бюджетом

 

- за страхуванням

 

 - з оплати праці

 

- з іншими кредиторами

 

Усього за розділом II

 

РАЗОМ

 

 

 

Виконання завдання 2

Додаток 1.2


ВІДОМІСТЬ ГРУПУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ЗА ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ РОЛЛЮ ТА РОЗМІЩЕННЯМ

 

на 01 жовтня _________р.


 

п/п

Склад і розміщення господарських засобів

Сума (грн.)

1

2

3

І Необоротні активи

1.1

Основні засоби— разом

 

1

Будівлі, споруди, передавальні пристрої

 

 

2

Машини, обладнання, транспортні засоби

 

 

3

Інструменти, виробничий та господарських інвентар

 

 

1.2

Нематеріальні активи — разом

 

 

Усього розділ I

 

 

                                          ІІ  Оборотні активи

 

2.1

Запаси — разом

 

1

Сировина, матеріали

 

 

2

Запасні частини

 

 

3

Тара і тарні матеріали

 

4

Пальне та мастильні матеріали

 

 

5

Будівельні матеріали

 

6

Куповані напівфабрикати

 

7

Малоцінні та швидкозношувані предмети

 

2.2

Незавершене виробництво

 

2.3

Готова продукція (товарна частина)

2.4

Кошти — разом

 

1

Каса

 

2

Рахунки в банках

 

2.5

Кошти в розрахунках — разом

 

 

Розрахунки з покупцями

 

 

Розрахунки з іншими дебіторами

 

 

Усього розділ II

 

III Витрати майбутніх періодів

 

РАЗОМ  

 

ВІДОМІСТЬ ГРУПУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯМ

1 жовтня_________р.

 

п/п

Джерела господарських засобів

Сума (грн.)

1

2

3

І. Джерела власних та прирівняних до них коштів

1

Статутний капітал

 

2

Додатковий капітал

 

3

Резервний капітал

 

4

Знос основних засобів

 

5

Знос нематеріальних активів

 

6

Нерозподілений прибуток звітного року

 

 

7

Забезпечення наступних виплат і платежів

 

Усього за розділом І

 

II. Джерела залучених коштів

2.1

Довгострокові зобов'язанняредити банків )

 

2.2  

Поточні зобов'язання :

Короткострокові кредити банків

 

Векселі видані

 

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з постачальниками

 

- з бюджетом

 

- за страхуванням

 

 - з оплати праці

 

- з іншими кредиторами

 

Усього за розділом II

 

РАЗОМ

 

Практична робота № 2

 

Тема : „Бухгалтерський  баланс „

 

Мета завдання :

- навчитись  проводити групування господарських засобів підприємства за статтями та розділами балансу.

 

        Завдання 1

 

Необхідно:Скласти двосторонній сальдовий   баланс ( додаток 1.3) , спрощений баланс

( додаток 1.4 ) та баланс форма №1( додаток 1.5)  станом на 1 жовтня поточного року  по підприємству „ Мрія „ за даними :

 

Назва статті

ВАРІАНТ , грн.

1

2

3

Основні засоби

 

560000

550000

44000

Знос основних засобів

 

20000

15000

8900

 

Виробництво

 

 

195500

 

 

12000

 

 

17000

 

Готова продукція

 

10000

10000

11000

Каса

 

1500

1000

700

Рахунки в банках

 

9000

12000

13000

Розрахунки з покупця­ми та замовниками

20000

22000

10000

Розрахунки з підзвітни­ми особами

1000

500

200

Статутний капітал

550000

353500

21000

Нерозподілені при­бутки (непокриті збит­ки)

20000

27000

25200

Розрахунки з поста­чальниками та підряд­никами

183000

179000

12700

Розрахунки за подат­ками

9000

11000

11200

Розрахунки з оплати праці

15000

22000

16900

 

  Додаток .1.3

 

ДВОСТОРОННІЙ САЛЬДОВИЙ БАЛАНС

 

_________________________

 

на 01 жовтня_______р.

 

Актив

Пасив

Статті активу

Сума

Статті пасиву

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

Баланс

 

                              

  Додаток .1.4

БАЛАНС (спрощена форма)

____________________________

на 01 ____________р.

 

Актив

 

Пасив

Розділи та статті балансу

Сума, грн.

Розділи та статті балансу

Сума, грн.

1. Необоротні активи

 

1. Власний капітал

 

Основні засоби

 

Зареєстрований (пайовий)капітал

 

Знос основних засобів

 

Додатковий капітал

 

Нематеріальні активи

 

Резервний капітал

 

Знос нематеріальних активів

 

Нерозподілений прибуток

( непокритий збиток)

 

Усього за розділом І

 

Усього за розділом І

 

2. Оборотні активи

 

2. Довгострокові зобов’язання  і забезпечення  

 

Запаси:

- сировина й матеріали

 

Відстрочені податкові зобов’язання

 

- запасні частини

 

Довгострокові кредити банків

 

- пальне та мастильні матеріали

 

Інші довгострокові  зобов’язання

 

- будівельні матеріали

 

Довгострокові забезпечення

 

- куповані напівфабрикати

 

Цільове фінансування

 

- тара і тарні матеріали

 

 

 

- малоцінні та швидкозношува­ні предмети

- незавершене виробництво

- готова продукція

- товари

 

Усього за розділом II

 

3. Поточні зобов'язання і забезпечення

 

Короткострокові кредити банків

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

Дебіторська заборгованість за продукцію,товари,роботи

 

Довгостроковими зобов’язаннями

 

 

 

Товари , роботи, послуги

 

Розрахунки з дебіторами:

- з покупцями

 

Розрахункам з бюджетом

 

У т.ч.з податку на прибуток

 

- з іншими дебіторами

 

Розрахунками зі страхування

 

Кошти:

 

Розрахунками з оплати праці

 

- каса

 

Поточні забезпечення

 

- рахунки в банках

 

Доходи майбутніх періодів

 

Інші оборотні активи

 

Інші поточні зобов’язання

 

Витрати майбутніх періодів

 

Усього за розділом III

 

Усього за розділом II

 

 

 

3  Необоротні активи , утримувані для продажу , та групи вибуття

 

4 Зобов’язання , пов’язані з необоротними активами, утримувані для продажу , та групами  вибуття

 

Баланс

 

Баланс

 

Додаток .1.5

Баланс

на________________20__р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І.Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

1000

 

 

   первісна вартість

1001

 

 

Накопичена амортизація

1002

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

 

 

Основні засоби

1010

 

 

   первісна вартість

1011

 

 

   Знос

1012

 

 

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

 

 

   інші фінансові інвестиції

1035

 

 

Довгострокова  дебіторська заборгованість

1040

 

 

Відстрочені податкові активи

1045

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

Усього за розділом І

1095

 

 

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

 

 

Поточні біологічні активи

1110

 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію,товари, роботи, послуги

1125

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

за виданими авансами

1130

 

 

   з бюджетом

1135

 

 

У тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

 

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

 

 

Витрати майбутніх періодів

1170

 

 

Інші оборотні активи

1190

 

 

Усього за розділом ІІ

1195

 

 

III/ Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс:

1300

 

 

 

   Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

 

2

3

4

І. Власний капітал

 

 

 

 

Зареєстрований ( пайовий) капітал

1400

 

 

Капітал у дооцінках

1405

 

 

Додатковий капітал

1410

 

 

Резервний капітал

1415

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

 

 

Неоплачений капітал

1425

(                   )

(                )

Вилучений капітал

1430

(                   )

(                )

Усього за розділом І

 

 

 

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

 

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

Інші довгострокові зобов,язання

1515

 

 

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

Цільове фінансування

1525

 

 

Усього за розділом ІІ

1595

 

 

ІІІ Поточні зобов’язання і забезпечення

  

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

Довгостроковими зобов’язаннями

1610

 

 

Товари, роботи , послуги

1615

 

 

Розрахунками з бюджетом

1620

 

 

У тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

Розрахунками зі страхування

1625

 

 

Розрахунками з оплати праці

1630

 

 

Поточні забезпечення

1660

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

Інші поточні зобов,язання

1690

 

 

Усього за розділом ІІІ

1695

 

 

 

 

 

 

ІV  Зобов’язання , пов’язані з необоротними активами, утримувані для продажу , та групами  вибуття

1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

1900

 

 

 

Керівник ____________________                                  

 

 

Головний бухгалтер___________

 

 

 

Завдання 2

 

Дати відповіді на тестові запитання :

 

1  Баланс  поділяється на дві  частини:

а) ліворуч  показано  актив,   праворуч – капітал і зобов'язання,

б) ліворуч  показано  капітал, праворуч - зобов'язання,

в) ліворуч показано актив , праворуч - права і  заборгованість.

2  Перераховані засоби: споруди, обладнання , каса, поточний  рахунок,готова продукція ,  матеріали - відносяться до :

а) фінансових вкладень;

б) активів підприємства ;

в) оборотних  засобів .

3  3агальний підсумок балансу називається:

а) валютою балансу;

б) балансовою формулою;

в) статтею балансу.

4  Вибрати пункт всякому відображені тільки  активні статті   :

а)необоротні активи , доходи майбутніх періодів  , запаси;

б) основні засоби ,грошові кошти , нерозподілений прибуток ;

в) витрати майбутніх  періодів, незавершене виробництво , дебіторська   заборгованість.

5  Подвійний запис означає, що одна і та ж сума записується :

а) в дебет одного рахунку і в кредит іншого ;

б) в дебет або кредит одного рахунку двічі ;

в) в активі та пасиві балансу.

     6  Бухгалтерська звітність підписується:

а) головним бухгалтером підприємства;

б) керівником підприємства;

в) головним бухгалтером і керівником підприємства.

7  До нематеріальних активів не включають :

а) права промислової власності;

б) патенти;

в) ліцензії ;

г) витрати на дослідження;

д) права інтелектуальної власності.

     8  Бухгалтерський баланс представляє собою звіт про стан справ 

     підприємства:

а) за ряд років;

б) на певну дату;

в) за звітний період.

     9  За часом складання бухгалтерський баланс є:

а) вступний, поточний,  ліквідаційний;

б) інвентарний, паперовий;

в) одиничний, вільний,

     10  Бухгалтерський баланс побудований відповідно до класифікації

     господарських        засобів і складається з 2-х частин:

а) засоби (їх склад) і капітал;

б) засоби (їх склад) і заборгованість підприємства;

в) засоби і джерела їх формування,

     11  До елементів балансу не входять :

а) активи;

б) зобов'язання;

в) майно;

г) власний капітал.

     12  До активу балансу входять розділи:

а) необоротні активи;                                 

б) власний капітал;

в) позикові кошти;

г) поточні зобов'язання.

     13  Основні засоби і нематеріальні активи наведені у балансі трьома  позиціями:

а) первісна, залишкова, балансова вартість;

б) первісна, балансова, залишкова вартість;

в) первісна вартість, знос, залишкова вартість.

14  Елементами балансу є:

а) активи, зобов'язання, доходи і витрати;

б) активи, зобов'язання, власний капітал;

в) активи, власний капітал, доходи і витрати.

     15  Рівняння балансу можна записати у вигляді:

а) Активи = Власний капітал + Зобов'язання;

б) Активи = Власний капітал - Зобов'язання;

в) Активи = Власний капітал.

     16  Пасив балансу – це:

а) сума зобов'язань підприємства;

б) сума короткострокових кредитів;

в) сума активів і пасивів підприємства.

     17  При обчислені суми балансу враховується така  вартість основних засобів:

а) первісна;

б) залишкова;

в) амортизація (накопичений знос) + первісна вартість.

18 якому Положенні ( стандарту ) бухгалтерського обліку наведено зміст , загальні вимоги по визначенню та розкриттю статей  балансу:

а) НП (С)БО 1

б) П(С)БО 2

в) П (С)БО 3

19  З нижче переліченого визначити поточні зобов’язання , які наводяться

в 3 розділі пасиву балансу

а) довгострокові позики банку

б) кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

в) відстрочені податкові зобов’язання

20  На який звітний період складається баланс підприємства (ф.1)

а) на перше число місяця

б) на кінець останнього дня звітного періоду

в) за звітний період

 

  Практична робота № 3

 

Тема : „Бухгалтерський  баланс „

 

Мета завдання :  навчитись  проводити групування господарських засобів підприємства за статтями та розділами балансу.

        Завдання 1

 

Необхідно:

Назва статті

Суми по варіантах

1

2

3

Основні засоби : первісна вартість

8100

8355

5500

Знос основних засобів

1913

2123

928

Незавершене  виробництво

75

115

43

Готова продукція

40

----

315

Грошові кошти в  касі

----

21

3

Поточний рахунок

3182

400

815

Валютний рахунок

12

----

150

Короткострокові кредити банків

700

1800

1015

Векселі одержані  

417

13

1129

Статутний капітал

 

розрахувати

розрахувати

розрахувати

Нерозподілені при­бутки (непокриті збит­ки)

4100

2754

1459

Неоплачений капітал

415

115

425

Цільове фінансування

 

714

777

3076

Незавершене будівництво

615

800

1095

Резервний капітал

 

525

587

2200

Довгострокові фінансові інвестиції

4100

1610

310

Нематеріальні активи

180

1215

135

Товари

10

2113

105

Інші поточні зобов’язання

 

202

2318

----

Скласти баланс форма №1( додаток 1.6,1.7,1.8.)  станом на 1 жовтня поточного року  по машинобудівному заводу  за даними :

 

Розрахунки з дебіторами :

 

 

 

  за товари та послуги

1132

3131

1560

  з іншими

2715

1341

2387

  за виданими авансами

1013

1100

1213

Розрахунки з кредиторами :

 

 

 

  з постачальниками

501

813

297

  з бюджетом

28

15

19

  зі страхування

40

60

51

  з оплати праці

1083

1175

1181

  з іншими

1000

300

397

Знос нематеріальних активів

2

513

56

Виробничі запаси

1584

781

932

Довгострокові кредити банків

----

770

2165

Додатковий  капітал

----

329

----

Векселі видані

----

115

85

Інші оборотні активи

----

3154

667

Контрольна сума

21260

21513

15375

 

                                                                             Завдання 2

Дати відповіді на тестові запитання.

 

1  В якому розділі балансу можуть бути одержані показники поточних

зобов’язань підприємства

а) 3 розділ пасиву балансу

б) 4 розділ пасиву балансу

в) 2 розділ активу балансу

2  Які активи будуть необоротними :

а) основні засоби, нематеріальні активи

б) довгострокова дебіторська заборгованість , довгострокові фінансові 

інвестиції та інше

в) основні засоби, нематеріальні активи , незавершене будівництво,

довгострокові фінансові інвестиції та інше

3  За допомогою балансу зміни у складі активів, капіталу , зобов’язань можна простежити :

а) на кінець останнього дня звітного періоду

б) на кінець звітного періоду

в) на 1-е число місяця             

  4  З нижче приведеного виділіть джерела власного капіталу :

а) нерозподілений прибуток

б) доходи майбутніх періодів

в) забезпечення майбутніх витрат і платежів

5  Первинні документи це:

а) процес оформлення господарських операцій відповідними документами

б) процес спостереження вимірювання об’єктів обліку

в) письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції,

включаючи розпорядження та дозволи адміністрації на їх проведення

6  Дайте визначення облікової політики підприємства

а) сукупність принципів , методів і процедур , що використовуються

підприємством для складання фінансової звітності

б) методи оцінки майна , зобов’язань , виходячи з порядку , передбаченого  

законодавством

в) повне відображення в обліку за звітний період усіх господарських операцій і

результатів інвентаризацій майна та зобов’язань

г) методологія обліку на підприємстві

7  Кредиторська заборгованість це

а) заборгованість підзвітних осіб підприємству

б) борги інших підприємств , організацій , осіб даному підприємству

в) борги даного підприємства іншим фізичним чи юридичним особам

8  В чому полягає суть подвійного запису в системі бухгалтерського обліку

а) це спосіб відображення господарських операцій

б) це спосіб відображення господарських операцій за дебетом одного рахунку та за  кредитом іншого рахунку на однакову суму

в) це метод бухгалтерського обліку , що зумовлює запис господарських операцій на рахунках

9  Предметом бухгалтерського обліку є

а) інформаційне відображення процесу розширеного відтворення , обігу капіталу на підприємстві

б) майно суб’єкта господарювання , його рух у процесі виробництва, обліку, розподілу і споживання суспільного продукту , а також правові відносини ,що виникають між суб’єктами господарювання

в) ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій , використання яких приведе до отримання економічних вигод у майбутньому

10  З  нижче приведеного вкажіть нематеріальні активи

а) права на об’єкти промислової власності

б) земельні ділянки

в) капітальні витрати на поліпшення земель

11  Назвіть джерела утворення активів підприємства

а) власний капітал, зобов’язання

б) власний капітал, зобов’язання, забезпечення майбутніх витрат та платежів, доходи майбутніх періодів

в) власний та позиковий капітал

12  За якою оцінкою основні засоби включаються до валюти балансу

а) первісною вартістю

б) залишковою вартістю

в) переоціненою вартістю

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

      Додаток 1.6

Баланс

на________________20__р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І.Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

1000

 

 

   первісна вартість

1001

 

 

Накопичена амортизація

1002

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

 

 

Основні засоби

1010

 

 

   первісна вартість

1011

 

 

   Знос

1012

 

 

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

 

 

   інші фінансові інвестиції

1035

 

 

Довгострокова  дебіторська заборгованість

1040

 

 

Відстрочені податкові активи

1045

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

Усього за розділом І

1095

 

 

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

 

 

Поточні біологічні активи

1110

 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію,товари, роботи, послуги

1125

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

за виданими авансами

1130

 

 

   з бюджетом

1135

 

 

У тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

 

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

 

 

Витрати майбутніх періодів

1170

 

 

Інші оборотні активи

1190

 

 

Усього за розділом ІІ

1195

 

 

III/ Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс:

1300

 

 

 

   Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

 

2

3

4

І. Власний капітал

 

 

 

 

Зареєстрований ( пайовий) капітал

1400

 

 

Капітал у дооцінках

1405

 

 

Додатковий капітал

1410

 

 

Резервний капітал

1415

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

 

 

Неоплачений капітал

1425

(                   )

(                )

Вилучений капітал

1430

(                   )

(                )

Усього за розділом І

 

 

 

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

 

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

Інші довгострокові зобов,язання

1515

 

 

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

Цільове фінансування

1525

 

 

Усього за розділом ІІ

1595

 

 

ІІІ Поточні зобов’язання і забезпечення

  

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

Довгостроковими зобов’язаннями

1610

 

 

Товари, роботи , послуги

1615

 

 

Розрахунками з бюджетом

1620

 

 

У тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

Розрахунками зі страхування

1625

 

 

Розрахунками з оплати праці

1630

 

 

Поточні забезпечення

1660

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

Інші поточні зобов,язання

1690

 

 

Усього за розділом ІІІ

1695

 

 

 

 

 

 

ІV  Зобов’язання , пов’язані з необоротними активами, утримувані для продажу , та групами  вибуття

1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

1900

 

 

 

Керівник ____________________                                  

 

 

Головний бухгалтер___________

 

 

 

Додаток 1.7

Баланс

на________________20__р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І.Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

1000

 

 

   первісна вартість

1001

 

 

Накопичена амортизація

1002

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

 

 

Основні засоби

1010

 

 

   первісна вартість

1011

 

 

   Знос

1012

 

 

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

 

 

   інші фінансові інвестиції

1035

 

 

Довгострокова  дебіторська заборгованість

1040

 

 

Відстрочені податкові активи

1045

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

Усього за розділом І

1095

 

 

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

 

 

Поточні біологічні активи

1110

 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію,товари, роботи, послуги

1125

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

за виданими авансами

1130

 

 

   з бюджетом

1135

 

 

У тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

 

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

 

 

Витрати майбутніх періодів

1170

 

 

Інші оборотні активи

1190

 

 

Усього за розділом ІІ

1195

 

 

III/ Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс:

1300

 

 

 

   Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

 

2

3

4

І. Власний капітал

 

 

 

 

Зареєстрований ( пайовий) капітал

1400

 

 

Капітал у дооцінках

1405

 

 

Додатковий капітал

1410

 

 

Резервний капітал

1415

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

 

 

Неоплачений капітал

1425

(                   )

(                )

Вилучений капітал

1430

(                   )

(                )

Усього за розділом І

 

 

 

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

 

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

Інші довгострокові зобов,язання

1515

 

 

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

Цільове фінансування

1525

 

 

Усього за розділом ІІ

1595

 

 

ІІІ Поточні зобов’язання і забезпечення

  

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

Довгостроковими зобов’язаннями

1610

 

 

Товари, роботи , послуги

1615

 

 

Розрахунками з бюджетом

1620

 

 

У тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

Розрахунками зі страхування

1625

 

 

Розрахунками з оплати праці

1630

 

 

Поточні забезпечення

1660

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

Інші поточні зобов,язання

1690

 

 

Усього за розділом ІІІ

1695

 

 

 

 

 

 

ІV  Зобов’язання , пов’язані з необоротними активами, утримувані для продажу , та групами  вибуття

1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

1900

 

 

 

Керівник ____________________                                  

 

 

Головний бухгалтер___________

 

 

 

Додаток 1.8

Баланс

на________________20__р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І.Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

1000

 

 

   первісна вартість

1001

 

 

Накопичена амортизація

1002

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

 

 

Основні засоби

1010

 

 

   первісна вартість

1011

 

 

   Знос

1012

 

 

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

 

 

   інші фінансові інвестиції

1035

 

 

Довгострокова  дебіторська заборгованість

1040

 

 

Відстрочені податкові активи

1045

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

Усього за розділом І

1095

 

 

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

 

 

Поточні біологічні активи

1110

 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію,товари, роботи, послуги

1125

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

за виданими авансами

1130

 

 

   з бюджетом

1135

 

 

У тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

 

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

 

 

Витрати майбутніх періодів

1170

 

 

Інші оборотні активи

1190

 

 

Усього за розділом ІІ

1195

 

 

III/ Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс:

1300

 

 

 

   Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

 

2

3

4

І. Власний капітал

 

 

 

 

Зареєстрований ( пайовий) капітал

1400

 

 

Капітал у дооцінках

1405

 

 

Додатковий капітал

1410

 

 

Резервний капітал

1415

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

 

 

Неоплачений капітал

1425

(                   )

(                )

Вилучений капітал

1430

(                   )

(                )

Усього за розділом І

 

 

 

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

 

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

Інші довгострокові зобов,язання

1515

 

 

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

Цільове фінансування

1525

 

 

Усього за розділом ІІ

1595

 

 

ІІІ Поточні зобов’язання і забезпечення

  

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

Довгостроковими зобов’язаннями

1610

 

 

Товари, роботи , послуги

1615

 

 

Розрахунками з бюджетом

1620

 

 

У тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

Розрахунками зі страхування

1625

 

 

Розрахунками з оплати праці

1630

 

 

Поточні забезпечення

1660

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

Інші поточні зобов,язання

1690

 

 

Усього за розділом ІІІ

1695

 

 

 

 

 

 

ІV  Зобов’язання , пов’язані з необоротними активами, утримувані для продажу , та групами  вибуття

1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

1900

 

 

 

Керівник ____________________                                  

 

 

Головний бухгалтер___________

 

 

 

Практична робота № 4

 

Тема : „ Вплив господарських операцій на   баланс „

 

Мета завдання :

- навчитись  виділяти господарські операції за типами їх впливу на  баланс та відображати зміни у балансі.

        Завдання 1

 

Необхідно:

Назва статті

 

Сума , грн..

Основні засоби

 

130000

Незавершене  виробництво

 

2800

Грошові  кошти в  касі

 

150

Поточний рахунок

 

35450

Короткострокові кредити банків

 

5600

Статутний капітал

 

150000

Нерозподілені при­бутки (непокриті збит­ки)

 

15000

Резервний капітал

 

1000

Додатковий капітал

 

10000

Розрахунки з дебіторами

 

600

Розрахунки з оплати праці

 

12000

Розрахунки з постачальниками і підрядниками

 

6400

Матеріали

 

31000

 1. Скласти баланс форма №1( додаток 1.9.)  станом на 1 жовтня поточного року  по машинобудівному заводу  за даними  таблиці 3.
 2. Відобразити типи господарських операцій за жовтень ( таблиця 4)
 3. На підставі початкового балансу та змін за операціями скласти новий баланс станом на 1 листопада поточного року ( додаток 1.9) 

                                                                                          Таблиця 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Таблиця 4

 

Операції машинобудівного заводу за жовтень поточного року.

 

операції

 

 

Зміст господарської операції

 

Сума , грн..

1

Зі складу відпущено матеріали у виробництво

6000

2

Отримано в касу з поточного рахунку на виплату заробітної плати

12000

3

Отримано в касу від дебіторів у рахунок погашення заборгованості

150

4

За рахунок прибутку поповнено резервний капітал підприємства

5000

5

За рахунок короткострокових кредитів банку сплачено заборгованість постачальникам

4000

6

Надійшли на підприємство основні засоби безоплатно

14000

7

Отримано від постачальників матеріали

5400

8

Нарахована  заробітна  плата  робітникам  за виробництво продукції

16000

9

Видано з каси заробітну плату робітникам

11800

10

Перераховано з поточного рахунку заборгованість банку за короткостроковими позиками

5600

11

Нарахований  знос основних засобів виробничого призначення

100

 

Методичні вказівки до виконання завдання 1

 

   1. Визначення типів господарських операцій за їх впливом на баланс провести   у таблиці 3 додатку 1.7.1.8 .

 НАПРИКЛАД.

На підприємстві відбулась наступна господарська операція : „ З каси видані кошти комірнику на господарські потреби в сумі 150 грн.”

 

оп

 

 

Зміст господарської операції

 

Сума  грн..

 

Зміни в активі

 

Зміни в пасиві

 

Загальний підсумок балансу

 

 

Тип операції

1

З каси видані кошти комірнику на господарські потреби

 

 

150

Каса

( -150)

Заборгова

ність підзвітних осіб

( + 150)

 

Без

змін

 

Без

змін

 

1 тип

Вказана операція призвела до змін лише активу балансу : одна стаття активу зменшилась на 150 грн. , а інша збільшилась на 150 грн.. Така операція відноситься до 1 типу – активні операції ( дивись конспект ).

 

2. До операції № 6. Запам’ятайте : при безкоштовному отриманні необоротних активів на підприємстві збільшується розмір додаткового капіталу та вартість необоротного активу.

 

3. До операції 8. Запам’ятайте : Нарахування заробітної плати не означає її видачу робітникам підприємства. При нарахуванні заробітної плати  збільшується заборгованість  перед робітниками з оплати праці і одночасно збільшуються витрати ( на виробництво , адміністративні , на збут та ін. ) підприємства , залежно від категорії робітників.

 

4. До операції 11. Запам’ятайте : Нарахування зносу на необоротні активи призводить до збільшення суми зносу відповідного активу та до збільшення  витрат підприємства залежно від призначення активу (на виробництво , адміністративні , на збут та ін. ).

 

При складанні кінцевого балансу станом на 01.11 поточного року необхідно уважно враховувати залишки на початок місяця ( за якими статтями вони були на 01.10) , про- аналізувати які статті балансу змінились  ( зменшились чи збільшились ) та які статті необхідно відобразити на кінець періоду. При складанні балансу необхідно пам’ятати

 

 

А ( 1+2+3) = П ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1.9

Баланс

на________________20__р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І.Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

1000

 

 

   первісна вартість

1001

 

 

Накопичена амортизація

1002

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

 

 

Основні засоби

1010

 

 

   первісна вартість

1011

 

 

   Знос

1012

 

 

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

 

 

   інші фінансові інвестиції

1035

 

 

Довгострокова  дебіторська заборгованість

1040

 

 

Відстрочені податкові активи

1045

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

Усього за розділом І

1095

 

 

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

 

 

Поточні біологічні активи

1110

 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію,товари, роботи, послуги

1125

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

за виданими авансами

1130

 

 

   з бюджетом

1135

 

 

У тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

 

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

 

 

Витрати майбутніх періодів

1170

 

 

Інші оборотні активи

1190

 

 

Усього за розділом ІІ

1195

 

 

III/ Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс:

1300

 

 

 

   Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

 

2

3

4

І. Власний капітал

 

 

 

 

Зареєстрований ( пайовий) капітал

1400

 

 

Капітал у дооцінках

1405

 

 

Додатковий капітал

1410

 

 

Резервний капітал

1415

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

 

 

Неоплачений капітал

1425

(                   )

(                )

Вилучений капітал

1430

(                   )

(                )

Усього за розділом І

 

 

 

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

 

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

Інші довгострокові зобов,язання

1515

 

 

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

Цільове фінансування

1525

 

 

Усього за розділом ІІ

1595

 

 

ІІІ Поточні зобов’язання і забезпечення

  

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

Довгостроковими зобов’язаннями

1610

 

 

Товари, роботи , послуги

1615

 

 

Розрахунками з бюджетом

1620

 

 

У тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

Розрахунками зі страхування

1625

 

 

Розрахунками з оплати праці

1630

 

 

Поточні забезпечення

1660

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

Інші поточні зобов,язання

1690

 

 

Усього за розділом ІІІ

1695

 

 

 

 

 

 

ІV  Зобов’язання , пов’язані з необоротними активами, утримувані для продажу , та групами  вибуття

1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

1900

 

 

 

Керівник ____________________                                  

 

 

Головний бухгалтер___________

 

 

 

Додаток 2.1

    Господарські операції машинобудівного заводу за жовтень поточного року

 

оп

 

 

Зміст господарської операції

 

Сума  грн..

 

Зміни в активі

 

Зміни в пасиві

 

Загальний підсумок балансу

 

 

Тип операції

1

Зі складу відпущено матеріали у виробництво

 

6000

 

 

 

 

2

Отримано в касу з поточного рахунку на виплату заробітної плати

 

12000

 

 

 

 

3

Отримано в касу від дебіторів у рахунок погашення заборгованості

 

150

 

 

 

 

4

За рахунок прибутку поповнено резервний капітал підприємства

 

5000

 

 

 

 

5

За рахунок короткострокових кредитів банку сплачено заборгованість постачальникам

4000

 

 

 

 

6

Надійшли на підприємство основні засоби безоплатно

14000

 

 

 

 

7

Отримано від постачальників матеріали

5400

 

 

 

 

8

Нараховано заробітну плату робітникам за

виробництво продукції

16000

 

 

 

 

9

Видано з каси заробітну плату робітникам

11800

 

 

 

 

10

Перераховано з поточного рахунку заборгованість банку за короткостроковими позиками

5600

 

 

 

 

11

Нарахован знос основних засобів виробничого призначення

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота № 5

 

Тема : „ Вплив господарських операцій на   баланс „

 

Мета завдання :

- навчитись  виділяти господарські операції за типами їх впливу на  баланс та відображати зміни у балансі.

      

 Завдання 1

 

   На  машинобудівному заводі у лютому поточного року відбулись наступні

 господарські операції :

Операції машинобудівного заводу за лютий

№ за пор.

Зміст господарської операції

Сума,грн.

1

2

3

1.

Отримано запасні частини від постачальників

500

2.

Нараховано заробітну плату робітникам за виробництво продукції

1000

3.

Надійшла на поточний рахунок від покупців виручка за реалізовану продукцію

800

4.

Сплачено з поточного рахунку в погашення короткострокових кредитів банку

500

5.

Отримано до каси з поточного рахунку:

 

 

а.

на виплату зарплати

 

 

 

 

1000

б.

на господарські потреби

 

 

 

100

6.

Отримано від постачальників малоцінні швидкозношувані предмети

500

7.

За рахунок короткострокових кредитів банку сплачено заборгованість постачальникам

2000

8.

Отримано на поточний рахунок від дебіторів у погашення заборгованості за товари

1000

9.

Сплачено з поточного рахунку заборгованість іншим кредиторам

1000

10.

Відпущено на виробництво продукції:

 

 

 

а.

матеріали

 

 

 

 

 

500

б.

малоцінні та швидкозношувані предмети

 

200

11.

Зарахована на поточний рахунок короткострокова позика банку

1000

12.

Перераховано з поточного рахунку заборгованість:

 

а.

зі страхування

 

 

 

 

 

51

б.

бюджету

 

 

 

 

 

19

в.

іншим кредиторам

 

 

 

 

200

13.

Отримано до каси на поточні потреби

 

 

100

14.

Видано з каси Іванову В.С. на поточні потреби

 

80

15.

Придбані Івановим В.С. матеріали

 

 

 

80

16.

Надійшла на поточний рахунок від покупців виручка за реалізовану продукцію

20000

17.

Погашено з поточного рахунку довгострокові кредити банку

1000

18.

За рахунок прибутку поповнено:

 

 

 

а.

статутний капітал

 

 

 

 

4000

б.

резервний капітал

 

 

 

 

1000

19.

Відпущено на потреби виробництва запасні частини

1000

20.

Вибули безоплатно основні засоби підприємства ( об’єкт

передано до Статутного капіталу іншого підприємства )

200

21.

Надійшли безоплатно основні засоби

 

 

10000

22.

Придбано від постачальників товари за купівельною вартістю

5000

23.

Сплачено з поточного рахунку в погашення заборгованості:

а.

постачальникам

 

 

 

 

300

б.

бюджету

 

 

 

 

 

15

24.

Отримано на поточний рахунок від покупців у погашення заборгованості

1000

 

 

Необхідно :

 

 1. Визначити типи господарських операцій за їх впливом на баланс.
 2. Вказати  в якому розділі балансу знаходиться відповідний господарський засіб та яким чином він змінюється при проведенні господарської операції.

 

 

 

Методичні вказівки до завдання 1

 

 1. До операції 20: „ Вибули безоплатно основні  засоби  об’єкт передано до Статутного    капіталу іншого підприємства „

       Якщо об’єкт основних засобів за рішенням підприємства передається до іншого підприємства як внесок до Статутного капіталу , необхідно показати :

        -  зменшення вартості за статтею „ Основні засоби „ та збільшення статті „ Інвестиції непов’язаним сторонам „  ( 1 розділ активу балансу „ Довгострокові фінансові інвестиції „.

 

 

Завдання 2

 

Виконати тести.

1  Які активи будуть необоротними

а) основні засоби, нематеріальні активи

б) довгострокова дебіторська заборгованість, довгострокові фінансові інвестиції та

інше

в)  основні засоби, нематеріальні активи , незавершене будівництво,   довгострокова дебіторська заборгованість, довгострокові фінансові інвестиції та    інше

2  Вкажіть , до яких змін привела господарська операція по зарахуванню на поточний     рахунок банку короткострокової позики

а) двох статей активу балансу

б) збільшення статті активу балансу та зменшення статті пасиву балансу

в) збільшення статті активу балансу та збільшення статті пасиву балансу

  3  Які показники містить в собі другий розділ активу балансу

а) вартість виробничих запасів , дебіторська заборгованість , грошові кошти ,

поточні фінансові інвестиції

б) готова продукція , незавершене виробництво, грошові кошти , довгострокові

фінансові інвестиції

в) дебіторська заборгованість , грошові кошти , поточні фінансові інвестиції

4   Найважливішими об’єктами бухгалтерського обліку є

а) ресурси підприємства за складом та розміщенням

б) ресурси підприємства за джерелами утворення капіталу та використання його

в господарській діяльності

в) активи , власний капітал , зобов’язання , господарські процеси , господарські

операції

5  До активів підприємства належать

а) основні засоби , оборотні активи

б) необоротні активи , оборотні активи , витрати майбутніх періодів

в) необоротні активи , оборотні активи

6  Власний  капітал це

а) статутний капітал

б) загальна вартість активів , яка є внеском власників підприємства

в) частина в активах підприємства , що залишається  після вирахування

зобов’язань

7  Малоцінні  та швидкозношувані предмети будуть у складі оборотних

активів якщо

а) строк використання їх не більше одного року , або нормального операційного

циклу , якщо він перевищує один рік

б)  строк використання їх не більше одного року

в) строк використання їх не більше  нормального операційного   циклу

8  Подія , яка викликає зміни в структурі активів , власного капіталу та

зобов’язань називається

а) господарським процесом

б) господарською операцією

в) ситуацією

9  Баланс підприємства це

а) таблиця , яка складається з двох рівновеликих частин : активу та пасиву

б) звіт про фінансовий стан підприємства , який відображає на певну дату  його

активи , зобов’язання та власний капітал

в) звіт про  активи , зобов’язання та власний капітал підприємства

10  Які  зміни в балансі викликають  активні операції

а) двох статей активу балансу

б) двох статей пасиву балансу

в) один вид активу балансу збільшується , другий – зменшується на однакову

суму

11  Як визначається в 1 розділі активу балансу залишкова вартість

нематеріальних активів

а) різниця між первісною вартістю і зносом нематеріальних активів

б) в сумі переоціненої вартості нематеріальних активів

в) в сумі первісної вартості нематеріальних активів

12   Назвіть події, що впливають на зміни в балансі

а) господарські операції

б) господарські процеси

в) бухгалтерські документи

13  Інвентаризація передбачає

а) підтвердження правильності  та достовірності даних бухгалтерського обліку і

звітності

б) встановлення змін майна , коштів , зобов’язань , які виникають між даними

поточного обліку та фактичною наявністю

в) перевірку фактичної наявності майна , коштів , зобов’язань і порівняння цієї

наявності з записами на рахунках бухгалтерського обліку

14  Сума прибутку , яка залишається у розпорядженні підприємства , відображається в балансі 

а) 1 розділ пасиву балансу

б) 2 розділ пасиву балансу

в) 2 розділ активу балансу

г) 1 розділ активу балансу

15  Кредиторська заборгованість це

а) заборгованість підзвітних осіб підприємству

б) борги інших підприємств , організацій , осіб даному підприємству

в) борги даного підприємства іншим фізичним та юридичним особам

16  До запасів відносяться

а) МШП , строк використання яких більше одного року

б) поточні фінансові інвестиції

в) сировина та матеріали

17 В якому нормативному документі України висвітлюється питання   поділу бухгалтерського обліку на фінансовий, управлінський та податковий:

а) В Законі України „Про оподаткування прибутку підприємств ”;

б) в Положенні про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні;

в) в Положенні про документальне забезпечення записів в бухгалтерському

обліку;

г) взагалі не зазначається в нормативних документах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання завдання 1

 

Журнал реєстрації господарських  операцій за лютий

 

Операції машинобудівного заводу за лютий

за пор.

Зміст господарської операції

Сума,

грн.

 

 

1

Отримано запасні частини від постачальників

500

 

 

2

Нараховано заробітну плату робітникам за виробництво продукції

1000

 

 

3

Надійшла на поточний рахунок від покупців виручка за реалізовану продукцію

800

 

 

4

Сплачено з поточного рахунку в погашення короткострокових кредитів банку

500

 

 

5

Отримано до каси з поточного рахунку:

 

 

 

А

на виплату зарплати

 

1000

 

 

Б

на господарські потреби

 

100

 

 

6

Отримано від постачальників малоцінні швидкозношувані предмети

500

 

 

7

За рахунок короткострокових кредитів банку сплачено заборгованість постачальникам

2000

 

 

8

Отримано на поточний рахунок від дебіторів у погашення заборгованості за товари

1000

 

 

9

Сплачено з поточного рахунку заборгованість іншим кредиторам

1000

 

 

10

Відпущено на виробництво продукції:

 

 

 

А

Матеріали

 

500

 

 

Б

малоцінні та швидкозношувані предмети

 

200

 

 

11

Зарахована на поточний рахунок короткострокова позика банку

1000

 

 

12

Перераховано з поточного рахунку заборгованість:

 

 

 

А

зі страхування

 

51

 

 

Б

Бюджету

 

19

 

 

В

іншим кредиторам

 

200

 

 

13

Отримано до каси на поточні потреби

 

100

 

 

14

Видано з каси Іванову В.С. на поточні потреби

80

 

 

15

Придбані Івановим В.С. матеріали

80

 

 

16

Надійшла на поточний рахунок від покупців виручка за реалізовану продукцію

20000

 

 

17

Погашено з поточного рахунку довгострокові кредити банку

1000

 

 

18

За рахунок прибутку поповнено:

 

 

 

А

статутний капітал

 

4000

 

 

Б

резервний капітал

 

1000

 

 

19

Відпущено на потреби виробництва запасні частини

1000

 

 

20

Вибули безоплатно основні засоби підприємства ( об’єкт

передано до Статутного капіталу іншого підприємства )

200

 

 

21

Надійшли безоплатно основні засоби

 

10000

 

 

22

Придбано від постачальників товари за купівельною вартістю

5000

 

 

23

Сплачено з поточного рахунку в

погашення заборгованості:

 

 

 

 

 

 

А

Постачальникам

 

300

 

 

Б

Бюджету

 

15

 

 

24

Отримано на поточний рахунок від покупців у погашення заборгованості

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота № 6

 

 

Тема : „ Бухгалтерські рахунки ,їх побудова „

 

Мета завдання :  засвоїти основи поточного відображення господарських  операцій за допомогою подвійного запису на рахунках бухгалтерського обліку.

 

 

Завдання 1

 

Необхідно : визначити  , які з рахунків відносяться до активних , а  які – до пасивних

( дані внести до таблиці 1 додатку ) .

 

 

 

Дані для виконання :

 

1)Статутний капітал;2)нерозподілені прибутки (непокриті збитки);3)виробничі запаси  4)основні засоби;5)виробництво;6)готова продукція;7)розрахунки з постачальниками та підрядниками; 8)каса; 9)розрахунки з бюджетом; 10)розрахунки з оплати праці;11) короткострокові кредити банків; 12)поточний рахунок; 13)розрахунки за страхуванням ; 14)знос необоротних активів; 15)капітальні інвестиції;16)малоцінні та швидкозношувані предмети; 17)розрахунки з різними дебіторами;18)нематеріальні активи ; 19) резервний  капітал ; 20 ) розрахунки з покупцями та замовниками.

 

 

                 

Завдання 2

 

 

Необхідно :

 

Відкрити рахунки бухгалтерського обліку. Пояснити з економічної точки зору , чому початковий залишок записується в дебет чи кредит рахунку  ( Додаток 2 ).

 

 

Дані для виконання  ( грн.):

 

1) Основні засоби – 256350; 2) матеріали – 18690 ; 3) прибуток - 13490 ; 4) резервний капітал – 1860 ; 5) каса – 300; 6) розрахунки з підзвітними особами – 1370 ; 7) роз-рахунки з учасниками – 1670 ; 8) розрахунки з покупцями – 2140 ; 9) розрахунки з постачальниками – 5380. 

 

   

 

Завдання 3

 

Необхідно:

 1. По наведених рахунках підрахувати обороти та визначити кінцеве сальдо.

 

     Д              “  КАСА     К         Д     “Розрахунки з постачальниками   К    

     С-до        154                                                                        С-до  ---

 1. 450             4 )  50                         3)  546              5) 8750   

                                                                          

 1. 125             6 )  135                       7)  658              8) 346

 

 

 

 

 

   Д   “ Розрахунки з дебіторами” К     Д          “ Основні  засоби  “   К   

 

С-до  640                                            С- до 12600

 

 1)  350              3) 126                          2) 8600             4 ) 4500

 5) 260               6)  90                           7 ) 6500            8)   350                                    

                          9)  120                        10) 126

 

  Д  “Розрахунки з оплати праці     К          Д   “ Розрахунковий рахунок”  К

                     

                  С-до 5600                               С-до 54600

1)5240         3) 54                                              2) 3467          4) 780

5) 65            6) 2580                                          7) 675            8) 5600

9) 165                                                               10) 126          11) 600

 

  Д        “ Готова продукція “       К                        Д  “ Розрахунки з підзвітними  К

                                                                                                     особами”                                                                        

         С – до 56800                                                      С – до    56

        1) 25400           4) 2500                                         2) 68                  3) 54

       5) 47600            6) 34500                                       7) 165                8) 128

      9) 54230                                                                10) 45                  11) 38                                                     

                              

 

Методичні вказівки

 

Активні рахунки відкривають на основі активу статей балансу, пасивні — на основі пасиву.

В активних рахунках надходження засобів виробництва, коштів на підприємство відображається за дебетом, а вибуття — за кредитом. Сальдо за активними рахунками визначається за дебетом.

У пасивних рахунках збільшення джерел коштів відображається за кредитом, а зменшення — за дебетом. Сальдо за пасивними рахунками визначається за кредитом. Запишемо це схематично.

 

 

 

 

 

Сальдо на кінець звітного періоду визначається так:

 

• для активних рахунків

 

сальдо за дебетом  =  сальдо на початок  періоду за дебетом  + оборот за дебетом -  оборот за кредитом

 

• для пасивних рахунків

 

сальдо за кредитом = сальдо на початок  періоду за кредитом  + оборот за кредитом

- оборот    за дебетом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання завдання 1

ДОДАТОК 2.2

 

 

Таблиця 1 – Групування бухгалтерських  рахунків за видами

 

 

 

АКТИВНІ РАХУНКИ

 

ПАСИВНІ РАХУНКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання завдання 2

ДОДАТОК 2.3

 

 

Д                                                   Рахунок __________________                                   К

 

 

Сума

 

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д                                                   Рахунок __________________                                   К

 

 

Сума

 

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д                                                   Рахунок __________________                                   К

 

 

Сума

 

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д                                                   Рахунок __________________                                   К

 

 

Сума

 

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

Д                                                   Рахунок __________________                                   К

 

 

Сума

 

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д                                                   Рахунок __________________                                   К

 

 

Сума

 

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д                                                   Рахунок __________________                                   К

 

 

Сума

 

Сума