Робочий зошит з дисципліни:"ОРГАНІЗАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ"

Про матеріал
Робочий зошит забезпечує ефективну роботу на практичних заняттях. Зошит містить завдання теоретичного та практичного характеру.
Перегляд файлу

1

 

      Відокремлений структурний підрозділ  «Новокаховський коледж            

         Таврійського державного агротехнологічного університету»             

  (повне найменування вищого навчального закладу) 

Циклова комісія юридичних дисциплін

 відділення «Правознавствата землевпорядкування»

 

 

ЩОДЕННИК-ЗВІТ

навчальної практики

42  ОРГАНІЗАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ В СУСПІЛЬНОМУ      

                       ВИРОБНИЦТВІ

 

Галузь знань       0304   «Право»_____________

 

Спеціальність         5.03040101    «Правознавство»___

 

Спеціалізація________________    ____________

 

           Відділення   «Правознавства та землевпорядкування»_

 

http://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=307400591-43-72&n=21

 

Студент(ка) групи_______

                                                                                       Виконав :   ______________________

                                                                       Викладач

Перевірив  _____________С.С.Верещак

2013

Зміст
 

 1. Пояснювальна записка……………………………………………… 3
 2. Програма навчальної практики…………………………………… 4
 3. Зміст навчальної практики………………………………………… 5
 4. Список літератури…………………………………………………… 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Пояснювальна записка

Програма навчальної практики розрахована на закріплення курсу «Організація юридичної служби в суспільному виробництві» , під час якого студенти засвоїли:

 •                           визначення правової роботи та юридичної служби.
 •                           статус і правове положення юридичної служби;
 •                           порядок створення та керівництво юридичною службою;
 •                           кваліфікаційні вимоги та посадові обов’язки працівників юридичної служби;
 •                           порядок складання планів роботи;
 •                           зміст роботи юридичної служби щодо забезпечення законності, організації правового виховання;
 •                           особливості організації договірної роботи на підприємстві.
 •                           специфіку претензійної та позовної роботи.
 •                           участь юридичної служби в роботі щодо збереження майна підприємства;
 •                           порядок складання звітності юридичною службою.

 У результаті проходження навчальної практики студенти повинні вміти:

 •                      розробляти посадові інструкції;
 •                      складати робочі плани;
 •                      перевіряти відповідність проектів наказів, розпоряджень вимогам законодавства;
 •                      складати проекти договорів, протоколів розбіжностей;
 •                      складати претензії, позовні заяви та відповіді на них, довіреність на ведення справ у судах.

Мета навчальної практики – поглиблення вивчення відповідного теоретичного матеріалу, набуття окремих умінь і навичок та підготовки студентів до проходження виробничої та переддипломної практики . На початку кожного виду практики керівник проводить для студентів інструктаж з техніки безпеки, знайомить із змістом практики, повідомляє правила ведення щоденника-звіту, який студенти отримують у перший день практики.

Щоденник повинен оформлятися українською мовою, грамотно, охайно, пастою чорного кольору . Відповіді на контрольні питання даються обов’язково в письмовій формі і мають бути конкретними, логічними, з грамотним і доцільним використанням спеціальної термінології, з посиланням на чинне законодавство.

На протязі практики керівник слідкує за ходом роботи, своєчасно вказує на помилки, оцінює роботу студентів. У кінці кожного робочого дня викладач підводить підсумки роботи. Підсумком практики є залік з оцінкою. Залік з навчальної практики виставляється  викладачем на основі захисту звіту.

 1. Програма навчальної практики

Загальний обсяг практики складає  27 годин, з яких:

- 15 годин – аудиторні заняття;

- 12 годин – самостійна робота студентів.

№ п/п

Назва теми

Кількість годин теоретичних

Кількість годин самостійних

1.

Роль юридичної служби в організації і здійсненні договірної роботи

6

4

2.

Діяльність юридичної служби по організації претензійної і позовної роботи

6

4

3.

Участь юридичної служби у забезпеченні забезпечені зберігання власності, боротьби з безгосподарністю

3

4

 

                                                                         Всього:

15

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Зміст навчальної практики

Дата ________________

Тема 1. Роль юридичної служби в організації і здійсненні договірної роботи.

Мета: Закріпити теоретичні знання з теми, знати порядок укладення, затвердження і виконання договорів,види договорів.

Актуалізація опорних знань:

 

 1. Назвати поняття та значення договірної роботи .

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Визначити порядок організації  договірної роботи на підприємстві.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Назвати етапи укладання господарських договорів.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Визначити порядок внесення змін та доповнень до договору

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5.  Описати організацію контролю за виконанням договору.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1.            Правове забезпечення управління якістю продукції на підприємстві.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Практичні завдання:

Під час практичного заняття студенти мають набути практичних навичок та вмінь щодо складання:

 • проектів договорів;
 • протоколів погодження розбіжностей за договором;
 • позовних заяв по переддоговірних спорах;
 • повідомлення про виклик представника виробника;
 • посвідчення на право участі в прийнятті продукції;
 • акт прийняття продукції за якістю і кількістю загальної форми.

 

 1. Скласти проект  договору застави

 

                                                                                                      Зразки документів

                                                                                                       Документ 1.

                                          ДОГОВІР ЗАСТАВИ

М.________________                                               «___» _____________20___р.

                                ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Скласти  протокол  погодження розбіжностей за договором

 

                                                                                                   Зразки документів

                                                                                            Документ 2.

 

                            ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ

м. ____________                                                                     «_____» _______________ 2011 року

________________________ (далі – Сторона 1) в особі _____________________, що діє на підставі  ____________________(статуту, довіреності, положення тощо), з одного боку, і _________________________ (далі – Сторона 2) в особі ______________________, що діє на підставі _________________(статуту, довіреності, положення тощо), з другого боку, далі разом іменовані Сторони, погоджували розбіжності за проектом договору ________________________.

Номер пункту проекту договору

Редакція пункту договору, запропонована Стороною 1

Редакція пункту договору, запропонована стороною 2

Погоджена редакція Сторін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сторона 1
Адреса:
Тел.
Банківські реквізити
м.п.

Сторона 2
Адреса:
Тел.
Банківські реквізити
м.п.

 

 1.               Скласти  позовну  заяву  по переддоговірних спорах за договором поставки продукції.                                                                                   

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Оформити повідомлення  про виклик представника виробника

                                                                                           Зразки документів

                                                                                                       Документ 4.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5.Скласти посвідчення на право участі в прийнятті продукції

                                                                                                Зразки документів

                                                                                                       Документ 5

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6.Заповнити бланк  акту  прийняття продукції за якістю і кількістю загальної форми.

 

                                                                                                Зразки документів

                                                                                                       Документ 6

 

Додаток 6 

Форма ГУ-23 


 

АКТ ЗАГАЛЬНОЇ ФОРМИ

Станція _______________________________________ залізниці

Поїзд N**_______ на перегоні ____________________________________________

"________" _____________________________19______ г.

Цей акт складений у присутності таких осіб:

________________________________________________________________________

(прізвище, посада)

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Станція відправлення ____________________________________ залізниці 

Станція призначення _____________________________________ залізниці 

Накладна N _______________ від "___" ___________19____ р.

Вагон, контейнер N ______________ Найменування вантажу ___________

________________________________________________

Опис обставин, що викликали складання акта:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Підписи:***

________________________________________________

* За цією формою акти складаються, якщо немає потреби складати комерційний акт або акт іншої спеціальної форми.

** Заповнюється при складанні акта в поїзді

*** Акт підписують особи, які беруть участь у засвідченні обставин, що стали підставою для складання акта, але не менше ніж дві особи.

 

 

 

 

 

 

 

Висновки,  зауваження  і пропозиції керівника щодо виконання практичної роботи

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Оцінка _______________________________ Підпис _________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата ________________

Тема 2. Діяльність юридичної служби по організації претензійної та позовної роботи

Мета: Закріпити теоретичні  знання з теми . Знати порядок розгляду, пред’явлення претензій, позовів, їх форму та зміст.

Актуалізація опорних знань:

 

1. Визначити роль претензійної роботи для діяльності суб’єкта господарювання

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Назвати основні вимоги до тексту претензій.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Назвати основні види претензій.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зазначити законодавство , що регулює порядок пред’явлення претензій.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Визначити роль позовної  роботи для діяльності суб’єкта господарювання.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Назвати основні вимоги  до оформлення проектів позовних заяв _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Практичні завдання:

Під час практичного заняття студенти мають набути практичних навичок та вмінь щодо складання:

 • проектів претензій;
 • проектів відповідей на претензії;
 • заповнення та ведення журналів реєстрації претензій;
 • проектів позовних заяв;
 • проектів відзивів на позови;
 • довіреностей на ведення справ у судах.

 

 

1.  Скласти  проект  претензії.

                                                                                                Зразки документів

                                                                                                       Документ 1

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Скласти проект  відповіді  на претензію

 

                                                                                                Зразки документів

                                                                                                       Документ 2

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

3. Заповнити  журнал реєстрації претензій

                                                                                                Зразки документів

                                                                                                       Документ 3

 

 

Журнал обліку претензій, пред'явлених підприємством

Nп/п

Дата і номер

Найменування підприємства, якому
пред'явлена претензія, місцезнаходження

Сума
претензії (якщо вона підлягає грошовій одиниці)

Суть претензії

Дата відповіді, яка передбачається

Дата і номер відповіді та її реєстрації в канцелярії підприємства

Результати розгляду претензії

Дата передачі відповіді у труктурний підрозділ

Дата і номер платіжного документа про перерахування суми, визнаної у відповіді

Дата передачі претензійних матеріалів в юридичну службу

В якій мірі визнана (повністю, частково), сума

В якій мірі відхилена (повністю, частково), сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Скласти проект позовної  заяви

Зразки документів

                                                                                                       Документ 4

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

5. Скласти проект  відзиву на позовну заяву

Зразки документів

                                                                                                       Документ 5

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

           6. Скласти довіреність  на ведення справ у судах.

 

Зразки документів

                                                                                                       Документ 6

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки,  зауваження  і пропозиції керівника щодо виконання практичної роботи

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Оцінка _______________________________ Підпис _________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата ________________

Тема 3. Участь юридичної служби у зберіганні власності, боротьби з безгосподарністю

Мета: Закріпити теоретичні знання з теми. Знати основні завдання юридичної служби у забезпеченні зберігання власності, порядок розробки та види заходів щодо попередження крадіжок, нестач, втрат.

Актуалізація опорних знань:

 

1. Визначити порядок організації правової роботи із забезпечення збереження майна._________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Зазначити найважливіші напрямки  роботи юридичних служб із забезпечення збереження майна.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Визначте зміст контролю юридичної служби за дотриманням встановленого законодавством порядку прийняття продукції

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Визначте зміст контролю за порядком призначення та переміщенням матеріально відповідальних осіб.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Контроль за укладенням та виконанням договорів охорони власності суб’єкта господарювання.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Практичні завдання:

Під час практичного заняття студенти мають набути практичних навичок та вмінь щодо складання:

 • проектів договорів про повну матеріальну відповідальність;
 • доповідних записок про виявлені недоліки  за результатами перевірок;
 • позовних заяв у суди про відшкодування шкоди та збитків, завданих підприємству.

 

 1. Скласти  проект договору про повну  індивідуальну матеріальну відповідальність                                                                                                 

Зразки документів

                                                                                                       Документ 1

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Скласти  доповідну записку про виявлені недоліки  за результатами перевірок

Зразки документів

                                                                                                       Документ 2

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Скласти  проект позовної  заяви  у суди про відшкодування шкоди працівником при виконанні трудових обов’язків.

Зразки документів

                                                                                                       Документ 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки,  зауваження  і пропозиції керівника щодо виконання практичної роботи

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Оцінка _______________________________ Підпис _________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список літератури

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ:

 1.               Конституція України від 28.06.1996
 2. Земельний кодекс України від 25.10.2003.
 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003
 4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003.
 5.    Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992
 6.             Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.93 Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95
 7.             Постанова КМУ № 1040 від 26.11.2008 «Про загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації»
 8. Постанова КМУ № 179 від 12.03.2005 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій»

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Гордієнко К.Д. Юридична служба на підприємстві. Типові положення. Зразки документів. Судова практика. – К.: КНТ, 2007.
 2. Домбровський С.Ф. Організація правової роботи та юридичного обслуговування підприємств, установ та організацій. – Х, 2005
 3. Долгополов А.М. Організація юридичної служби на підприємствах: Конспект лекцій. – К, 2000
 4. Горевий В.І. Організація юридичної служби на підприємстві: Навч. Посібник. – Суми, 2007

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Чернадчук В. Д., Сухонос В.В. Основи господарського процесуального права України: Навч. посібник. – Суми, ВТД «Університетська книга», 2003.
 2. Щербина В.С. Господарське право України: Навч. посібник. – К., 2007.
 3. Реформування та розвиток агропромислового виробництва / за ред. П.Т.Каблука. — К, 1999. – 148 с.
 4. Пелих М., Проценко Т. Закон фермера захищатиме // Колос. -1994. – 7 жовтня.
 5. Шкільов О., Чермоленко В. Реформування колгоспів та їх організаційні форми // Економіка, закон, ринок. - 1994. - № 3.
 6. Бортник Т.І. Мотиваційні пріоритети в діяльності фермерського господарства // Економіка АПК – 2003 - №5 – С.25-28
 7. Губарєв С.В. Набуття права приватної власності на земельну ділянку фермерського господарства // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України – 2004 – №6 – С.278-283.

 

doc
Додано
28 березня 2019
Переглядів
566
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку