Розробка уроку "Основні положення законодавства України щодо порятунку і захисту людей у надзвичайних ситуаціях"

Про матеріал
Мета: формувати розуміння основних положень законодавства України щодо порятунку й захисту людей у надзвичайних ситуаціях
Перегляд файлу

Урок 4

Тема: Основні положення законодавства України щодо порятунку і захисту людей у надзвичайнихситуаціях

Мета уроку: формувати розуміння основних положень законодавства України щодо порятунку й захисту людей у надзвичайних ситуаціях.

Обладнання: підручник «Основи здоров’я» Т.Є. Бойченко.

Терміни: надзвичайні ситуації,права й обов'язки людини під час надзвичайних ситуацій і в період ліквідації їх наслідків.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

 

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Обміркуйте й обговоріть ситуацію. Микола, Оля і Богдан поверталися з прогулянки додому, аж раптом почалася гроза. загуркотів грім, спалахнула блискавка, хлинула злива. Оля запропонувала сховатися під найближчим високим деревом, але Микола зауважив, що цього робити не можна. Як ви гадаєте, чому? Які знання про обов'язки громадян з порятунку та захисту

людей у надзвичайних ситуаціях він використовував?

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Права та обов'язки людини під час надзвичайних ситуацій і в період ліквідації їх наслідків

Закони України визначають права й обов’язки громадян щодо порятунку і захисту людей у надзвичайних ситуаціях. Громадянин України має право на захист під час надзвичайної ситуації, але разом з тим він має і певні обов’язки.

За надзвичайних ситуацій громадяни України мають право:

• на захист життя, здоров’я та особистого майна;

• на використання засобів колективного та індивідуального захисту, які призначені для захисту населення від надзвичайних ситуацій;

• на отримання інформації про ризик, якому вони можуть піддатися в певних місцях перебування на території країни, і про заходи необхідної безпеки;

 на відшкодування збитків, заподіяних їхньому здоров’ю та майну внаслідок надзвичайних ситуацій;

• на медичне обслуговування, компенсації й соціальні гарантії на проживання та роботу в зонах надзвичайних ситуацій.

За надзвичайних ситуацій громадяни України зобов’язані:

• дотримуватися законів у сфері захисту населення й територій від надзвичайних ситуацій;

• знати основні способи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій; прийоми надання домедичної допомоги потерпілим;

• знати й виконувати правила поведінки під час евакуації з небезпечної зони;

• знати й виконувати правила безпечного поводження з вибухонебезпечними предметами.

Рятувальні служби та їхні дії за надзвичайних ситуацій

Відповідно до законодавства держава повинна створювати гарантії безпечного проживання населення на всій своїй території. Для виконання цього завдання існують різні аварійно-рятувальні служби. Вони забезпечують попередження й ліквідацію надзвичайних ситуацій, пошук і виведення людей за межі зон дії небезпечних і шкідливих для їхнього життя і здоров’я чинників. Представники цих служб надають постраждалим невідкладну медичну допомогу. Аварійні служби мають різних фахівців та відповідні технічні засоби.

Існує Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Вона відповідає за захист населення і територій від НС, пожежну та техногенну безпеку, контролює діяльність аварійно-рятувальних служб тощо.

Для забезпечення безпеки і захисту населення від наслідків НС створено єдину державну систему цивільного захисту. Відповідно до законодавства вона здійснює такі функції:

• навчання населення способів захисту від небезпек, що виникають за НС;

• оповіщення населення про небезпеки, що виникають за НС;

• евакуація населення, матеріальних і культурних цінностей у безпечні райони;

• надання населенню притулків і засобів індивідуального захисту;

• проведення аварійно-рятувальних робіт;

• надання домедичної допомоги;

• боротьба з пожежами, що виникли за НС;

• виявлення районів, які зазнали радіоактивного, хімічного, біологічного чи іншого зараження;

• відновлення й підтримання порядку в районах, постраждалих за НС.

Про оптимальні дії під час конкретних надзвичайних ситуацій можна дізнатися на сайті.

Опорні точки. Громадяни України мають право на захист під час НС, але на них покладаються і певні обов'язки, які вони повинні виконувати за Нс. знаючи, як правильно діяти під час конкретних надзвичайних ситуацій, можна врятувати життя собі й іншим людям. Аварійно-рятувальні служби забезпечують попередження і ліквідацію Нс, пошук і виведення людей за межі зон дії небезпечних і шкідливих для їхнього життя і здоров'я факторів.

Які ознаки вказують, що ви є свідком або учасником надзвичайної ситуації?

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДПС). Потужна сила, яка заірожує здоров'ю людини н навіть може стати причиною Ті загибелі, — це надзвичайні ситуації. Забезпечувати захист населення та території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідо-

кувати наслідки катастроф, спричинених ними, покликана Державна служба України з надзвичайних ситуацій (мил. 9) Порятунок і захист людей під час надзвичайних ситуацій — головне завдання ДСНС України, яка керується такими основними принципами:

https://narodna-osvita.com.ua/uploads/polischuk8osn_files/polischuk8osn-8.jpg

 

• гарантування та забезпечення державою конституційних прав іромадян щодо захисту життя, здоров'я та власності;

• пріоритетність завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров'я громадян;

• максимально можливе, економічно обґрунтоване зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій;

• гласність, прозорість, вільне отримання та поширення публічної інформації про стан цивільного захисту, крім обмежень, установлених законом;

• виправданий ризик (пригадайте вивчене раніше) і відповідальність керівників сил цивільного захисту щодо забезпечення безпеки під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Основні положення законодавства України щодо порятунку й захисту людей у надзвичайних ситуаціях. У Конституції України містяться основні (конституційні) права та свободи людини як громадянина, тобто ті, що визначають найважливіші відносини між особою та державою (мол. 10).

https://narodna-osvita.com.ua/uploads/polischuk8osn_files/polischuk8osn-9.jpg

 

Конституція України як юридична база зобов'язань щодо безпеки життєдіяльності проголошує:

«Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.

Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави — захищати життя людини»;

«Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя й здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди».

Однак потрібно пам'ятати, що одним із конституційних обов'язків людини та громадянина України є «не заподіяння шкоди природі, культурній спадщині, відшкодування завданих їм збитків», П Україні також діє Закон «Про основи національної безпеки України», у якому визначено основні засади державної політики, спрямованої на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства й держави від зовнішніх і внутрішніх зшроз. Кодекс цивільного захисту України також регулює відносини, пов'язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, і визначає повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, права й обов'язки іромадян України.

Основні способи порятунку та захисту людей у надзвичайних ситуаціях. Основними способами захисту під час надзвичайних ситуацій у сучасних умовах є:

• завчасне інформування та сповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій (щпиадаите вивчіте раніше)-,

• евакуаційні заходи (евакуація може бути загальна та часткова);

• порятунок населення в захисних спорудах і в простих укриттях на місцевості;

• медичний захист — заходи запобігання чи зменшення ступеня ураження людей, своєчасне надання медичної допомоги постраждайим під час над-звичай н их ситуаі Пй;

• організація збору, аналіз інформації про стан навколишнього середовища, забруднення харчових продуктів, фуражу, води тощо;

• проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у зонах надави чай ни х ситу а ці й.

Основним попередженням про небезпеку є сигнал -Увага всім!», який супроводжується сиренами, переривчастими гудками підприємств і транспорту. Якщо ви почули такі сигнали, негайно увімкніть радіоприймач, місцевий канал телебачення й уважно прослухайте повідомлення місцевих органів влади або штабу цивільної оборони. З нього ви дізнаєтеся про характер небезпеки та ті заходи, яких треба вжити. Подальші ваші дії мають відповідати всім указівкам штабу цивільної оборони. Інформація має містити дані про природу можливого ризику під час аварій, уключаючи вплив на людей і навколишнє природне середовище, і поведінку, якої потрібно дотримуватися.

Дії рятувальних служб і людини під час виникнення надзвичайної ситуації. Для забезпечення життя та здоров’я жителів населеного пункту, де сталася чи якому загрожує катастрофа, здійснюють евакуацію.

Евакуація є одним із способів захисту населення під час надзвичайної ситуації. Евакуація — це організоване вивезення мешканців населеного пункту н заздалегідь підготовлені безпечні місця. Евакуацію проводять у якнайкоротші терміни, поєднуючи перевезення на різних видах транспорту з пішою евакуацією.

Коли ви дізналися про евакуацію, разом із дорослими, братами й сестрами швидко зберіть сумку, у якій мають бути;

1) документи (паспорти всіх членів родини, свідоцтва про народження), гроші, цінні речі;

2) необхідні речі (білизна,теплий одяг, взуття, предмети особистої гігієни);

'і) продукти харчування на два-три дні (тривалого зберігання) та питна вода;

4) кухоль, ложка, ніж, сірники, ліхтарик;

5) аптечка, у якій обов'язково мають бути ліки, якими користуються хворі члени родини (серцеві, інсулін, інгалятор), знеболювальні засоби, перев’язувальний матеріал, спирт, йод;

6) дітям дошкільного віку кладуть у кишеню або пришивають на одяг записку, де зазначається прізвище, ім'я та по батькові, домашня адреса, а також дані про батьків.

Обговоріть, чому під час евакуації з квартири (будинку) потрібно виконати такі дії:

• вимкнути запобіжники на електролічильнику;

• перекрити крани газової та водопровідної мережі;

• зачинити вікна, кватирки;

• замкнути помешкання;

• прибути на збірний евакуаційний пункт, зареєструватися та виконувати вказівки служб евакуації.

Для порятунку людей від наслідків надзвичайних ситуацій завчасно будують захисні споруди: сховища або укриття. Сховищем називають захисну споруду, що забезпечує захист людей, які переховуються в ній, від усіх уражаючих факторів:ядерного вибуху, отруйних речовин, бактеріальних засобів, високих температур і шкідливого диму. Сучасні сховища — це складні в технічному плані споруди, обладнані різними системами та приладами, потрібними для забезпечення нормальних умов життя впродовж певного часу.

Уміти передбачити надзвичайну ситуацію, убезпечити себе від її наслідків, надати допомогу потерпілим — так людина повинна піклуватися про власне життя. Для цього кожен має набути знань і павичок, які дадуть змогу правильно зрозуміти процеси й закономірності відносин людини й природного, техногенного, соціального середовищ. Кожна людина може вберегтися, знаючи правила поведінки під час стихійних лих чи техногенних катастроф. Дуже важливо виконувати всі настанови й інструкції рятувальних служб щодо поведінки в надзвичайних ситуаціях. Адже кажуть, що «усі лиха людей відбуваються не тому, що вони не зробили того, що потрібно, а тому, що вони роблять те, чого не потрібно робити®.

1. Як сповіщають населення про можливі надзвичайні ситуації?

2. Назвіть права й обов'язки людини підчас надзвичайних ситуацій.

3. Як має поводитися людина під час надзвичайних ситуацій (загальні дії)?

Обговоріть із батьками, близькими людьми, родичами або сусідами інформацію щодо прав і обов’язків людини підчас надзвичайнихситуацій і в період ліквідації їх наслідків.

 

 

ІV. Узагальнення, систематизація  й контроль знань та вмінь учнів

Обговорення ситуацій на малюнках

https://narodna-osvita.com.ua/uploads/polischuk8osn_files/polischuk8osn-10.jpg

 

V Домашнє завдання.

Прочитати відповідний параграф

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Билень Оксана Іванівна
  Дякую за якісний конспект.
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
2 вересня 2019
Переглядів
4813
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку