Розробка уроку з математики за темою "Число і цифра 5. Поняття «п’ятий». Кількісна і порядкова лічба." за програмою на основі нового Державного стандарту початкової освіти

Про матеріал
Планування і реалізація освітнього процесу на основі особистісно орієнтованого і компетентнісного підходів: планування освітнього процесу із урахуванням вимог Державного стандарту початкової освіти та освітньої програми. Використано педагогічні технології на основі особистісно орієнтованого і компетентнісного підходів. Діти на уроці беруть участь у різних формах взаємодії, співпрацюють у парах, мікрогрупах, групах і т. ін.
Перегляд файлу

Математика

Урок 17

01.10.2019

Тема: Число і цифра 5. Поняття «п’ятий». Кількісна і порядкова лічба. Написання цифри 5.

Мета:

 • різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій засобами математичної діяльності, формування математичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання
 • ознайомлення з утворенням числа 5 і цифрою 5;
 • формування вмінь написання цифри 5, навичок порівнювати числа в межах 5; вправності учнів у порядковій і кількісній лічбі; розвиток мислення;
 • формування спостережливості, допитливості, довільності поведінки, міжособистісної позитивної комунікації, відповідальності, діяльнісного і різнобічного освоєння навколишньої дійсності та ін.
 • формування вміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:

- формування у дітей досвіду використання математичних знань та способів дій для розв’язування навчальних і практичних задач;

- розвиток математичного мовлення учнів, необхідного для опису математичних фактів,  відношень і закономірностей;

- формування в учнів здатності міркувати логічно, оцінювати коректність і достатність даних для розв’язування навчальних і практичних задач.

 

Реалізація мети і завдань даного уроку здійснюється за такими змістовими лініями:

«Числа, дії з числами. Величини» - вивчення питань нумерації цілих невід’ємних чисел.

«Геометричні фігури» - розвиток в учнів просторових уявлень; формування здатності розрізняти геометричні фігури за їх істотними ознаками; формування практичних умінь будувати, креслити, моделювати й конструювати геометричні фігури

 «Робота з даними» - ознайомлення учнів на практичному рівні з найпростішими способами виділення і впорядкування даних за певною ознакою. «Математичні задачі і дослідження».

«Математичні задачі і дослідження» - формування в учнів здатності розпізнавати практичні проблеми, що розв’язуються із застосуванням математичних методів, на матеріалі сюжетних, геометричних і практичних задач, а також у процесі виконання найпростіших навчальних досліджень.

 

Очікувані результати навчання

Числа, дії з числами. Величини

Учень/учениця

відтворює послідовність чисел у межах двадцяти;

читає і записує числа,

утворює числа різними способами;

порівнює числа різними способами;

виконує додавання та віднімання на основі нумерації чисел;

 

розуміє сутність арифметичних дій додавання і віднімання;

прогнозує результат додавання та віднімання;

володіє навичками додавання і віднімання одноцифрових чисел у межах 10;

коментує виконання обчислень;

знаходить число, яке на кілька одиниць більше (менше) за дане;

розуміє сутність різницевого порівняння чисел;

знаходить, на скільки одне число більше або менше за інше;

 

користується годинником (у межах цілих годин) і календарем для відстеження подій у своєму житті, спостережень у природі тощо;

 

оперує грошима в уявному (ігровому) процесі купівлі-продажу

 

 

 

Геометричні фігури

розпізнає геометричні фігури за істотними ознаками;

співвідносить реальні об’єкти з моделями та зображеннями геометричних фігур;

моделює геометричні фігури;

 

розв’язує прості сюжетні задачі, які є моделями реальних ситуацій;

створює допоміжну модель задачі різними способами;

оцінює з допомогою вчителя правильність розв’язання задачі;

складає прості сюжетні задачі;

 

виконує елементарні дослідження математичних закономірностей з допомогою вчителя

 

читає дані, вміщені на схематичному рисунку, в таблиці;

вносить дані до схем;

користується даними під час розв’язування практично зорієнтованих задач і в практичних ситуаціях.

 

Додаткові теми:

Ознаки і властивості об’єктів. Спільні та відмінні ознаки, істотні ознаки. Об’єднання об’єктів у групу за спільною ознакою (узагальнення). Розбиття групи об’єктів на підгрупи за спільною ознакою (класифікація).

Моделювання змісту завдань за допомогою рисунків.

Задачі з логічним навантаженням.

 

 

формування таких ключових компетентностей:

 • математична компетентність

 

 виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі,

 

моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань,

 

усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

 

 • вільне володіння державною мовою

 уміння усно висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти,

усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

 

 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі

 

 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій

формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених досліджень (склад числа 5)

 

пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження (5 пальців на руці, 5 пелюсточок на квіточці, 5 листочків на листку)

 

 • інформаційно-комунікаційна компетентність

використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

 • навчання впродовж життя

опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

 

 • громадянські та соціальні компетентності

співпраця з іншими для досягнення спільної мети,

активність в житті групи, повага до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

 

 • культурна компетентність

залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне мистецтво) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

 

 • підприємливість та фінансова грамотність

ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

 

Обладнання:

клас, прибраний відповідно до уроку; таблиці; підручники, зошити, пенал з канцелярським приладдям; картинки до задач: «уявний» мікрофон;

зона з килимом;

таблиці, картки з завданнями, гра «Танграм»

Хід уроку

І. Організація класу

Пролунав  уже дзвінок.

Починаємо урок.

Попрацюємо старанно,

Щоб почути у кінці,

Що у 1-В класі

Діти просто молодці.

ІІ. Актуалізація опорних знань

 

 1. Лічба. Вправа «Мікрофон»

Починаємо ми з лічби. Пам’ятайте, що говорити можна лише у мікрофон.

Порахуйте від 1 до 7, від 8 до 2, від 4 до 10, від 9 до 4, від 9 до 15, від 15 до 20.

 

 1. Розв’язування віршованих задач

Красуня Осінь (трішки сипнути маленького листячка на підлогу) сипле на землю різнобарвне листя, послухайте її завдання: (учитель показує на дошці приклеєні листки з кольорового паперу)

Он листок, та ще листок

Заховались між гілок.

Вам просте завдання, діти,

Ті листочки полічити.

(картинка Білочка з горішками, Їжачок з грибами-  на дошці)

Восени птахи та звірі готуються до наступної пори року.

Якої?

Як саме вони готуються?

Як ми можемо їм допомогти?

 

Розв’яжімо наступну задачку:

 

Горобець і три синиці

Швидко мчать до годівниці,

Скільки пташок, підкажіть, поспішають на обід?

 

 1. Руханка. Лічба до 20

 

 1. Зводимо будинок. Порядкова лічба


ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку

Прибирали три синиці,

Свою хату – годівницю.

Їм ще дві допомагали –

Відром воду подавали.

 

Підкажіть, скільки синичок працювали?

 

Працювали усі п’ять,

Тому й крильця не болять.

 

Як ви гадаєте, чому у синичок не болять крильця після важкої роботи?

Підніміть руку, хто допомагає своїй родині у прибиранні оселі?

(Які ви хазяйновиті!)

 

Сьогодні ми з вами будемо вчити число та цифру 5.

Тому, хто буде уважний та активний, буде легко рахувати в межах 5, розраховуватися у магазині, грати у настільні ігри та багато іншого.

IV. Вивчення нового матеріалу.

 1. Робота на килимі. Розігрування вистави. Лічба

Зберіться всі на килимі. Зараз ми розіграємо невеличку виставу.

Я читатиму вірш, а вам необхідно піднімати той малюнок, про який іде мова.

У п’ятірки – п’ять малят,

П’ять гарненьких кошенят,

В неї клопоту багато:

П’ять обідів зготувати,

Молочком всіх напоїти,

На прогулянку сходити,

А як втомляться малята –

В п’ять колисок вкласти спати.

 

 1. Робота в зошиті с. 15 Завдання 1

Відкрийте зошит на сторіночці 15. Погляньте на завдання 1.

Усі звірі мають свій будиночок, у якому перебувають осінь та зиму, а господиня П’ятірочка для кошенят спекла ще й смачні пряники-будиночки.

Порахуйте, скільки їх?

Обведіть відповідне число під пряниками.

 

 1. Фронтальна робота

Давайте заповнимо віконця у будинку П’ятірки, доповнивши до 5.

 

Загніть один пальчик на руці. Скільки залишилось? Отже, 1 і 4 разом 5.

Загніть 2 пальчики на руці. Скільки залишилось? Отже, 2 і 3 разом 5.

Загніть 3 пальчики на руці. Скільки залишилось? Отже, 3 і 2 разом 5.

Загніть 4 пальчики на руці. Скільки залишилось? Отже, 4 і 1 разом 5.

А хто ж сусіди числа 5?

Яке число передує числу 5? Яке наступне число?

 

 1. Робота в зошиті с. 15 Завдання 2

Нижче зображений зразок написання цифри 5.

Погляньте на дошку.

Починаємо писати похилу лінію від середини верхньої сторони клітинки до середини клітинки.

Потім опускаємо півовал до нижньої сторони.

Зверніть увагу, півовал може торкатися правої сторони клітинки, це не буде помилкою.

Від місця, де ми починали, до правого верхнього кута проводимо прогнуту лінію.

Спробуймо написати у повітрі.

Обведіть  та напишіть цифри у першому рядочку.

Олівець тримаємо правильно, сидимо рівно, красиво.

Диференційована робота. Робота з «Танграмом».

А для … , …, …. у мене завдання викласти цифру 5 за допомогою «Танграма».

 1. Руханка для пальчиків

Пальчиків у нас багато,

Треба їх порахувати:

Є великий — головний,

За ним слідом — вказівний,

І середній довжелезний,

Бідолашний безіменний,

Ще й мізинчика назвать –

Разом пальців буде п’ять.

V. Узагальнення вивченого матеріалу

 1. Робота в мікрогрупах і парами

На партах лежать «їжачки».

Візьміть кожен по одному їжачку і прикріпіть їм на спинки стільки яблучок-защіпок, скільки написано на «їжачку».

Візьміть за руку власника «їжачка», який має стільки яблучок, щоб разом з вашими їх стало 5.

 1. Фізкультхвилинка
 2. Групова робота з гральним кубом

Візьміть куб, виконуємо завдання, а потім передаємо куб сусіду зліва:

 • Покажи число 5.
 • Покажи попереднє до 5 число.
 • Покажи наступне після 5 число.
 • Покажи на кубі найменше число.
 1. Робота з зошитом с. 15 Завдання 4

VІ. Підсумок уроку.

 1. Естафета

Що зображено на малюнку?

Скільки предметів?

Яка фігура перша, друга…п’ята зліва направо\справа наліво?

Сусіди числа 5, 4, 3.

Додатково:

 1. Розв’язування задач. Задача на логіку

Дві синиці гарні птиці,

 на вербі сиділи,

Три подружки-щебетушки

До них прилетіли.

Скільки на вербі синиць?

Полічіть швиденько птиць.

 

Гляньте, білочка одна

Визирає із дупла.

Ще одна стрибнула з гілки.

А за нею ще три білки.

Я прошу вас, діти милі,

Щоб ви білок полічили.

 

 

По дорозі їжак біг,

Ніс 5 яблук на  пиріг,

Одне впало, покотилось,

Скільки яблук залишилось?

 

Киця й котик залюбки

Випікали пиріжки.

Киця з тіста п’ять зліпила,

Котик з снігу лише два.

Скільки всіх, малечо мила,

Пиріжків кицюні з’їли?


 1. Робота з зошитом с. 15 Завдання 3

Визначте, яке число позначено в кожній частинці малюнка.

Розфарбуйте відповідно до вказаного вгорі кольору.

 1. Заключне слово вчителя

Мені б дуже хотілося, діти, що б ви проаналізували наш урок.

Що нового ви пізнали сьогодні, чому навчилися, що вас зацікавило?

(Діти висловлюють свою оцінку своїй роботі, загальні враження від уроку).

Чи сподобався вам урок?

Рефлексія

Зробіть жест – кулачок вниз - кому було важко.

Підніміть вгогу кулачок – жест «Клас!», кому сподобався урок.

Дякую вам за роботу, урок дійсно у нас був цікавий, ми вивчили число і цифру «5», згадали тварин, які восени готуються до суворої пори року – зими... попрацювали парами, в групах і індивідуально за диференційованими завданнями. Молодці!

Готуємося до наступного уроку.

На перерві можете влаштувати квест: позагадуйте один одному завдання – знайти в класній кімнаті групу з 5 предметів або 5 предметів за однаковими властивостями.

… вам батьки давали сьогодні 5 грн. для буфету?

Усім? тоді шикуємось і йдемо… в буфет! Витрачати «5 грн.»

Ваша задача буде: обрати товар, поспілкуватися з продавщицею щодо покупки, розрахувати чи вистачить вам грошей для обраного товару, скільки товару і якого можна придбати на 5 грн. у буфеті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метою оцінювання учня в першому класі є:

 • формування впевненості в собі, в своїх можливостях;
 • відзначення будь-якого успіху;
 • акцентування уваги на сильних сторонах, а не на помилках;
 • діагностування досягнення на кожному з етапів навчання;
 • адаптування освітнього процесу до здатностей дитини;
 • запобігання виробленню страху помилки;
 • виявлення проблем і вчасне запобігання їх нашаруванню;
 • стимулювання бажання вчитися та прагнути максимально можливих результатів.
Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Чайдак Людмила Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Математика, 1 клас, Розробки уроків
НУШ
Додано
2 жовтня
Переглядів
483
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку