Самостійні роботи з фізики

Про матеріал
Заряд й електромагнітна взаємодія 1. Які типи зарядів існують у природі? а) негативні; б) нейтральні; в) позитивні; г) а,б. 2. Яка частинка є носієм найменшого негативного заряду? а) протон; б) електрон; в) нейтрон; г) атом. 3. Якими одиницями вимірюється електричний заряд? а) Ампер; б) Кулон; в) Вольт; г) Джоулями. 4. Чи може заряд тіла бути кратним 1,5 заряду електрона? а) може; б) не може; в) залежить від ситуації. 5. Яка частинка є носієм найменшого позитивного заряду? а) протон; б) електрон; в) нейтрон; г) атом. 6. Як називаються речовини, що містять вільні заряди? а) провідники; б) діелектрики; в) непровідники; г) ізолятори.
Перегляд файлу

 

 

 

 

Фізика 9 клас

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 1. Заряд й електромагнітна взаємодія

1. Які типи зарядів існують у природі?

а) негативні; б) нейтральні; в) позитивні; г) а,б.

2. Яка частинка є носієм найменшого негативного заряду?

а) протон; б) електрон; в) нейтрон; г) атом.

3. Якими одиницями вимірюється електричний заряд?

а) Ампер; б) Кулон; в) Вольт; г) Джоулями.

4. Чи може заряд тіла бути кратним 1,5 заряду електрона?

а) може; б) не може; в) залежить від ситуації.

5. Яка частинка є носієм найменшого позитивного заряду?

а) протон; б) електрон; в) нейтрон; г) атом.

6. Як називаються речовини, що містять вільні заряди?

а) провідники; б) діелектрики; в) непровідники;

г) ізолятори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 2. Електричне поле

1. На ебоніті потертому об шерсть утворюється заряд…

а) негативний; б) нейтральний; в) позитивний; г) а,б.

1. На склі потертому об шовк утворюється заряд…

а) негативний; б) нейтральний; в) позитивний; г) а,б.

3. Як поводять себе дві ебонітові палички потерті об хутро?

а) притягуються; б) відштовхуються; в) не взаємодіють;

3. Як поводять себе  ебонітова паличка потерта об хутро і скляна паличка потерта об шовк?

а) притягуються; б) відштовхуються; в) не взаємодіють;

4. Як називається атом, що втратив електрон?

а) молекула; б) позитивний йон; в) негативний йон; г) нейтральний атом.

5. Як називається атом, що приєднав електрон?

а) молекула; б) позитивний йон; в) негативний йон; г) нейтральний атом.

6. Чи зміниться маса тіла і як, якщо йому надали негативного заряду?

а) зміниться; б) не зміниться; в) збільшиться;

 г) зменшиться.

Урок 3. Механізм електризації різних тіл. Електроскоп

1. Що існує навколо нерухомого зарядженого тіла?

а) електричне поле; б) магнітне поле; в) поле;

г) потенціальне поле.

2. У чому полягає основна властивість електричного поля? а) здатність виявляти електричні заряди; б) здатність виявляти магнітне поле; в) здатність діяти на електричні заряди з певною силою; г) здатність діяти на гравітаційне поле.

3. Яке числове значення елементарного заряду?

а) 3,2∙10-19Кл. б) 1,6∙10-19Кл.  в)3,2∙10+19Кл.  г) 1,6∙10+19Кл.

4. Хто з вчених провів досліди, які довели дискретність електричного заряду?

а) Ампер; б) Кулон; в) Вольт; г) Джоуль.

5. Як називають силу з якою електричне поле діє на внесений у нього електричний заряд?

а) гравітаційна сила; б) електрична сила; в) магнітна сила; г) сила пружності.

6. Чи зберігається сумарний заряд у межах замкненої системи?

а) зберігається; б) не зберігається.

 

Урок 4. Лабораторна робота №1 « Дослідження взаємодії заряджених тіл»

1. Чи створюються електричні заряди під час тертя одного тіла об інше?

а) створюються; б) невідомо; в) переходять з одного тіла на інше.

2. Які з названих тіл є хорошими провідниками?

а) метали; б) дистильована вода; в) кремній; г) ебоніт.

3. Якщо негативно заряджену металеву кульку (1) піднести до незарядженої і торкнутися її пальцем, то кулька (2) зарядиться позитивно. Як називається такий спосіб електризації?

а) електростатична індукція; б) електризація шляхом контакту; в) заземлення; г) нейтралізація.

4.Як називається прилад для виявлення наелектризованих тіл?

а) електрометр; б) електроскоп; в) стетоскоп; г) перископ.

5. Як називається технічний прийом, який дозволяє розрядити будь – яке заряджене тіло шляхом з’єднання з землею?

а) електростатична індукція; б) електризація шляхом контакту; в) заземлення; г) нейтралізація.

6. Якщо позитивно зарядженому тілу передати такий же за модулем негативний заряд, то воно виявиться…

а) позитивно зарядженим; б) негативно зарядженим;

в) електрично нейтральним; г) інша відповідь.

Урок 5. Закон Кулона

1. Назвіть зайве:

а) електроскоп; б) терези; в) електрометр; г) ебонітова палочка.

2. Машина так відноситься до дороги, як електрон до:

а) ізолятора; б) атома; в) провідника; г) діелектрика.

3. Назвіть зайве:

а) гума; б) ебоніт; в) фарфор; г) тіло людини.

4. Найменша негативно заряджена частинка:

а) протон; б) електрон; в) нейтрон; г) атом.

5. Виберіть тіло, що є діелектриком:

а) метали;  б) розчин лугу; в) скло; г) розчин солі.

6. Чи може заряд тіла бути рівним 0,5 е?

а) так; б) ні.

 


Урок 6. Розвязування задач по темі: « Закон Кулона»

1. Вчений, що сформулював закон взаємодії двох точкових зарядів:

а) Ампер; б) Кулон; в) Ньютон; г) Джоуль.

2. На що впливає знак заряду тіла?

а) на характер взаємодії; б) числове значення; в) на відстань між зарядами; г) ні на що не впливає.

3. Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів при збільшенні відстані між ними?

а) не зміниться; б) збільшиться; в) зменшиться; г) рівна нулю.

4. Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів при збільшенні величини зарядів?

а) збільшиться; б) зменшиться; в) не зміниться; г) рівна нулю.

5. Навколо зарядженого тіла існує:

а) пшеничне поле; б) електричне поле; в) нічого не існує;

 г) інша відповідь.

6. Як називається вид електризації зумовлений перерозподілом електронів між тілами( або частинами тіл), у результаті чого тіла заряджаються різнойменно:

а) електризація індукцією; б) електризація тертям; в) навіюванням; г) електроскопією.

 7. Контрольна робота по темі: « Електризація тіл. Будова атома»

І варіант

1.Заряд , що виникає на ебонітовій паличці потертій об хутро або вовну, називається:                                                 а) нейтральним; б) позитивним; в) негативним.             2.Електризація під дією електричного поля називається електризацією:                                                                                              а) через вплив; б) дотиком; в) натиранням.                            3. Позитивно заряджена частинка атома називається:                а) електроном; б) протоном; в) нейтроном.

4. Відштовхуються чи притягаються тіла з однойменними зарядами?

5. У ядрі атома Астату міститься 75 частинок. Навколо ядра нейтрального атома Астату рухаються 33 електрони. Скільки в ядрі атома протонів і скільки нейтронів?

6. Завдяки чому одне заряджене тіло діє на інше заряджене тіло навіть у вакуумі?

7. Позитивно зарядженою скляною паличкою доторкнулися до ізольованої незарядженої кульки. Надлишок чи нестача електронів утворилася на кульці після дотику?

8. Електроскопу надали заряд, що дорівнює +9,6 10-9Кл. Якій кількості електронів відповідає цей заряд, якщо заряд електрона за модулем (величиною) дорівнює 1,6∙10-19  Кл, а його маса 9,1∙10-31кг? Збільшилась чи зменшилась при цьому масса електроскопа.

ІІ варіант

1. Заряд, що виникає на скляній паличці при натиранні об шовк або папір, називається :                                                 а) позитимним; б) негативним;  в) нейтральним.                                         

2. Різнойменно заряджені тіла:                                                               а) не взаємодіють; б) притягаються; в) відштовхуються. 

3.Негативно заряджена частинка атома називається            а) електроном; б) протоном; в) нейтроном. 

4. Коли атом перетворюється в негативний йон? 

5. У ядрі атома Цинку(Zn) міститься 65 частинок, з них – 35 нейтронів. Скільки протонів у ядро і скільки електронів рухаються навколо ядра нейтрального атома Цинку?         І

6. Що станеться зі стрілкою негативно зарядженого електроскопа, якщо до нього  піднести позетивно заряджене тіло? 

7. Бурштинова бусинка внаслідок тертя об вовняний одяг, наелектризувалася негативним зарядом.Звідки й куди при цьому переміщалися електрони: з одягу на бусинку ч из бусинки на одяг?відповідь обгрунтувати.

8. Електроскопу наддали заряд, що дорівнює -6,4∙10-10Кл. Якій кількості електронів відповідає цей заряд, якщо заряд електрона за модулем (величиною) дорівнює 1,6∙10-19  Кл, а його маса 9,1∙10-31кг? Збільшилась чи зменшилась при цьому масса електроскопа.

 

Урок 8. Електричний струм

1. Математичний вираз закону Кулона має вигляд:

а)F;  б) F= k;  в)  F= G;   г) F= ρgv.

2.З якою силою взаємодіють два точкові заряди по 1Кл кожний, розташовані на відстані 1м один від одного:

а) 9∙109Н;  б) 6,62∙10-11Н;  в) 9,8Н; г) 1Н

3. Якщо заряджену кульку привести в контакт з точно такою незарядженою ,то заряд першої кульки:

а) зникне;  б) подвоїться;  в) розділиться пополам; 

г) зросте в 10 разів.

4. Кульки з зарядом +5q  і  -3q доторкнули одна до одної, а потім роз'єднали.Чому дорівнює заряд кожної кульки?

а) +q ; +q;  б) +2q; +q;   в) - q; +q;    г) -q ; -q.

5.Чи можна під час електризації тертям зарядити лише одне тіло:

а) так;  б) ні.

6. Чи будуть взаємодіяти заряджені тіла у безповітряному просторі?

а) так;  б) ні.


Урок 9. Джерела електричного струму

1.Чи правильне твердження: "Під час електризації створюються електричні заряди".

а) так;  б) ні.

2. Під час взаємодії різнорідних тіл, вони заряджаються…

а) позитивно;  б) негативно; в)не заряджаються;

г) розряджаються.

3. Яка частинка здатна переходити від одного тіла до іншого  під час електризації?

а) протон;  б) електрон; в) нейтрон; г) позитрон.

4. Як зміниться сила взеємодії двох точкових зарядів у вакуумі, якщо один збільшити в 4 раза, а другий зменшити в 2 рази?

а) не зміниться; б) збільшиться у 2 рази; в) зменшиться у 2 рази; г) збільшиться у 8 разів.

5. Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів у вакуумі, якщо відстань між ними зменшити у 3 рази?

а) зменшиться у 3 раза; б) збільшиться у 3 рази; в) зменшиться у 9 раз; г) збільшиться у 9 раз.

6.Чи можна зарядити металеву паличку,тримаючи її в руці?

а) так;  б) ні.

Урок 10. Джерела електричного струму

1. Як називають атом, що втратив електрон?

а) іон;  б) позитивний йон; в) негативний йон; г) нейтральний атом.

2. Що потрібно зробити, щоб електрони в металевому провіднику рухалися в певному напрямі?

а) нічого; б) приєднати джерело струму; в) приєднати нагрівач; г) потерти провідник хутром.

3. Що існує навколо провідника по якому тече електричний струм?

а) аура; б) електричне поле; в) магнітне поле; г) гравітаційне поле.

4. Молекули води так відносяться до річки, як електрони до:

а) провідника; б) діелектрика; в) напівпровідника;

г) ебоніту.

5. Яка дія струму в металевому провіднику підтверджує, що він існує?

а) теплова; б) світлова; в) хімічна; г) магнітна.

6. Напрямлений рух заряджених частинок або заряджених тіл - це:

а) потік зарядів; б) електричний струм; в) потік води;

г) струм.

 

Урок 11. Електричне коло

1. Яку дію електричного струму спостерігаємо, якщо до полюсів джерела приєднати  нікеліновий чи ніхромовий дріт?

а) магнітну; б) теплову; в) хімічну; г) світлову.

2. Назвіть зайве:

а) метали; б) кремній; в) розчин солей; г) тіло людини.

3. Що  є носіями заряду в електроліті:

а) йони; б) електрони; в) протони; г) нейтрони.

4. Як поводять себе два провідники по яких тече струм в одному напрямку?

а) притягуються; б) відштовхуються; в) не взаємодіють; г) злипаються.

5. Коли крізь тіло людини проходить електричний струм ?

а) людина не ізольована від землі; б) людина в гумовому взутті; в) людина на гумовому коврику.

6. Виберіть зайве:

а) термічна; б) електролітична; в) механічна; г) біологічна; д) світлова; е) звукова.

Урок 12. Дії електричного струму

1.Як називаються пристрої, що створюють і довгий час підтримують електричне поле?

а) джерела електричного струму; б) джерела зарядів; в) джерела електронів; г) джерела впливу.

2. Продовжіть ряд: гальванічний елемент, акумулятор, генератор,термоелемент…….

а) сонячна батарея; б) батарея опалення; в) свічка;                      г) фонарик.

3. Де відбувається розподіл заряджених частинок за рахунок сил неелектричного походження?

а) в джерелах струму; б) в провідниках; в) за межами провідника; в) інша відповідь.

4. Продовжіть фразу: "Усі джерела електричного струму можна розділити на фізичні і …"

а) магнітні; б) хімічні; в) механічні; г) термоелементи.

5. Рідина, яка проводить струм називається:

а) електроліт; б) сироп; в) компот.

6. Щоб акумулятор можна було використовувати як самостійне джерело струму його спочатку…

а) нагрівають; б) натирають; в) заряджають;

г) розряджають.

 

Урок 13. Природа електричного струму. Напрям струму

1. Які основні складові електричного кола?

а) джерело струму; б) з'єднувальні провідники; в) споживачі електричної енергії; г) а,б,в.

2. Як називається намальоване з'єднання провідників?

а) малюнок; б) ескіз; в) схема; г) план.

3. Що входить до складу внутрішньої частини кола?

а) провідники; б) джерело струму; в) резистор;

г) запобіжник.

4. Як називається все, що приєднується до полюсів джерела струму?

а) внутрішнє  коло; б) коло; в) зовнішнє коло;

 г) розімкнене коло.

5. Продовжіть ряд:  дзвінок, резистор, нагрівник…

а) перемикач; б) провідник; в) клеми;  г) запобіжник.

6. Який пристрій запобігає "короткому замиканню"?

а) резистор; б) лампочка; в) перемикач; г) запобіжник.

 

Урок 14. Сила струму та її вимірювання

1. Яка фізична величина чисельно характеризує електричний струм?

а) сила струму; б) напруга; в) сила взаємодії; г) опір.

2. Виберіть позначення сили струму:

а)  U;   б) R ;    в) I ;   г) q.

3. За якою формулою можна обчислити силу струму:

а) I = qt ;  б) q =  ;     в) I =  ;     г) q = It .

4. Сила струму в системі SI  вимірюється в:

а) Вольт;  б) Ампер;  в) Ом;  г) Ньютон.

5. Яким приладом вимірюється сила струму?

а) динамометром; б) мензуркою; в) лінійкою;

г) амперметром.

6. Як вмикається в електричне коло прилад для вимірювання електричного струму?

а) паралельно; б) послідовно..

Урок 16. Електрична напруга та її вимірювання

1. Яким приладом вимірюють силу струму в електричному колі?

а) амперметром; б) вольтметром; в) омметром;

 г) ватметром.

2. Як вмикається амперметр в електричне коло?

а) паралельно;   б) послідовно.

3. Чи однакове значення сили струму на різних ділянках кола?

а) однакове;  б) різне.

4.Якими одиницями вимірюється сила струму?

а) В;   б) А;   в) Ом;   г) Вт.

5. Назвіть зайву величину:

а) кулон;   б) ампер;   в) ньютон;   г) паскаль.

6. Продовжіть ряд: Ньютон, Кулон, Ерстед…

а) Паскаль;  б) Архімед;  в) Ампер;  г) Галілей.

 

Урок 18. Електричний опір. Закон Ома

1. Яке значення напруги найбільше?

а) 1МВ;   б)1кВ;   в) 1В;    г) 1мВ.

2. Чому дорівнює загальна напруга в електричному колі?

а) максимальній напрузі;  б) мінімальній напрузі;  в) сумі напруг;  г) нулю.

3. Як потрібно вмикати вольтметр в електричне коло?

а) послідовно; б) параллельно; в) параллельно „ + ” до „ + ”

„ - ” до „ - ” ;  г) не  має  значення.

4. Чи є вольтметр частиною електричного кола?

а) є ;     б) не  є.

5. Чому дорівнює напруга на кінцях провідника, якщо при проходженні заряду 12 Кл виконується робота 600 Дж?

а) 500В;   б) 50В;  в) 5В;  г) 0,5В.

6. Яка була виконана робота, якщо при проходженні заряду 300 Кл напруга на кінцях провідника дорівнює 50 В.

а) 150 Дж;  б) 15000 Дж;  в) 1,5 кДж;  г) 150 кДж.

 

Урок 19. Залежність опору провідників від їх геометричних розмірів і речовини. Питомий опір

1. Як залежить сила струму в колі від напруги?

а) прямопропорційно;  б) оберненопропорційно;  в) не залежить.

2. Як називається властивість провідника обмежувати силу струму в колі?

а) напругою;  б) роботою;  в) опором;  г) силою.

3. Як позначається електричний опір провідника і одиниці вимірювання?

а) U,(B);      б)  I,(A);    в) R,(Oм);   г) А,(Дж).

4. Як в механіці  тертя, так в електриці…

а) напруга;  б) сила;  в) опір;  г) сила струму.

5. Як залежить сила струму в провіднику від опору?

а) оберненопропорційно;  б) прямопропорційно.

6. Який математичний вираз закону Ома?

а)  U=IR ;    б) I=   ;    в) R= ;   г) I= .

  

 

Урок 20. Закон Ома для однорідної ділянки кола

1. Що є причиною зменшення швидкості руху електронів у провіднику?

а) напруга;  б) опір;  в) сила струму;  г) тертя.

2. Як залежить опір провідника від матеріалу?

а) прямопропорційно;  б) оберненопропорційно.

3. Як залежить опір провідника від довжини провідника?

а) прямопропорційно;  б) оберненопропорційно.

4. Як залежить опір провідника від площі перерізу провідника?

а) прямопропорційно;  б) оберненопропорційно.

5. Як називається фізична величина, що показує опір провідника довжиною  один метр  і площею перерізу 1мм2?

а) питомий опір;  б) густина;  в) напруга;  г) сила.

6.Виберіть зайве:

а) довжина провідника;  б) площа перерізу;  в) питомий опір;  г) маса.

 

Урок 21. Зміна сили струму в колі. Реостати

1. Як залежить сила струму в електричному колі від напруги?

а) не залежить;  б) прямопропорційно; в) обернено- пропорційно;  г) інша відповідь.

2. Як залежить сила струму в електричному колі від опору провідника?

а) не залежить;  б) прямо пропорційно;  в)оберненопропорційно; г) інша відповідь.

3. Продовжіть ряд: теплова, хімічна, світлова…

а) магнітна;  б) звукова; в) біологічна;  г) фізична.

4. Від чого залежить інтенсивність дії електричного струму?

а) напруги; б) потужності; в) сили; г) сили струму.

5. Який з перелічених провідників має найкращу провідність?

а) мідний; б) срібний; в) алюмінієвий;  г) нікеліновий.

6. Яка з одиниць опору найменша?

а) 0,008 МОм;  б) 80 кОм;  в) 800 Ом;  г) 80000 мОм.

Урок 23. Реостати

1. Які вимірювальні прилади потрібні, щоб визначити опір провідника?

а) амперметр;  б) вольтметр;   в) а,б;     г) інша відповідь.

2. Чи залежить опір провідника від напруги?

а) залежить; б) не залежить; в) інша відповідь.

3. Чи залежить опір провідника від сили струму в колі?

а) залежить; б) не залежить; в) інша відповідь.

4. Як називається графік залежності сили струму від напруги?

а) вольт – амперна характеристика; б) парабола; в) гіпербола; г) бісектриса.

5. Як залежить опір провідника від матеріалу і довжини?

а) оберненопропорційно; б) прямопропорційно; в) не залежить; г) інша відповідь.

6. Як залежить опір провідника від площі перерізу?

  а) оберненопропорційно; б)прямопропорційно; в) не залежить; г) інша відповідь.

 

 

 

Урок  24. Послідовне зєднання провідників

1.Якщо довжину провідника зменшити у три рази, то його опір…

а) збільшиться у 3 рази; б) збільшиться у 9 разів; в) зменшиться у 3 рази; г) зменшиться у 9 разів.

2. Якщо площу перерізу провідника зменшити у 2 рази, то його опір…

а) збільшиться у 2 рази; б) збільшиться у 4 рази; в) зменшиться у 2 рази; г) зменшиться у 4 рази.

3. Якщо діаметр провідника збільшитьсяу 2 рази, то його опір…

а) збільшиться у 2 рази; б) збільшиться у 4 рази; в) зменшиться у 2 рази; г) зменшиться у 4 рази.

4. Яку фізичну величину потрібно знайти, щоб відповісти на запитання: „З якого матеріалу виготовлено провідник? ”

а) напругу; б) силу струму; в) питомий опір; г) опір.

5. Два провідники однакової довжини і площі перерізу виготовлені відповідно з міді і алюмінію. Який із них має більший опір і у скільки разів.

а) мідний в 1,65 рази; б) алюміній в 1,65 рази; в) мідний в 2 рази; г) алюміній в 2 рази.

6. Який з провідників мідний чи алюмінієвий матиме меншу масу, маючи однаковий  опір  і площу перерізу?      а) мідний; б) алюміній.

 

Урок 26. Паралельне зєднання провідників

1. При послідовному з'єднанні провідників сила струму в електричному колі..

а)  I1 >I2>….In;   б) I- const;   в) I1<I2< ….<In;  г) I=0.

2. При послідовному з'єднанні провідників загальна напруга дорівнює…

а) U = U1 + ….+ Un ;  б)  U = U1 -….Un ;    в) U- const ;            г) U=0.

3. Загальний опір ділянки кола рівний… а)  R =    ;   б) R R1+…..+ Rn;   в)  =  +…..+ ;   г) R = 0.

4.При  послідовному  з'єднанні провідників співвідношення значень напруг на ділянках кола …

а) прямопропорційні до їх опорів; б)  прямопропорційні до квадратів їх опорів; в) оберненопропорційні до їх  опорів; г) оберненопропорційні до квадратів їх опорів

5. У скільки разів 8 МОм  більше за 4 кОм?

а) 20;  б) 200;   в) 2000;  г) 20000.

6. Визначте найменше значення опору.

а) 400 кОм;  б) 0,04 МОм; в) 4000 Ом;  г) 40 мОм.

 

doc
Пов’язані теми
Фізика, Матеріали до уроків
Додано
31 березня 2020
Переглядів
2524
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку