9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Система роботи над помилками з розвитку усного та писемного мовлення учнів 5 – 10 класів з особливими освітніми потребами

Про матеріал
Одним з головних завдань учителя словесника є формування національно-свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови. Йдеться про особистість, здатну до спілкування українською (рідною і державною) мовою у різних життєвих ситуаціях, особистість, яка володіє правильним, нормативним мовленням, продукує його, прагнучи уникнути мовленнєвих помилок і недоліків. Щоб цього досягти, учні повинні не тільки володіти комунікативними вміннями і навичками, але й помічати та виправляти порушення, що виникають у процесі їхньої мовленнєвої діяльності. Отже, необхідно ознайомити школярів з типами помилок, характерними для усного і писемного мовлення під час засвоєння норм літературної мови і роботи над розвитком мовлення .
Перегляд файлу

 

 

 

Система

роботи над помилками

з розвитку усного та писемного мовлення учнів 5 – 10 класів 

з особливими  освітніми

потребами

(навчально-методичний посібник)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПЕРЕДМОВА

  Одним з головних завдань учителя словесника є формування національно-свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови.  Йдеться про особистість, здатну до спілкування українською (рідною і державною) мовою у різних життєвих ситуаціях, особистість, яка володіє правильним, нормативним мовленням, продукує його, прагнучи уникнути мовленнєвих помилок і недоліків. Щоб цього досягти, учні повинні не тільки володіти комунікативними вміннями і навичками, але й помічати та виправляти порушення, що виникають у процесі їхньої мовленнєвої діяльності. Отже, необхідно ознайомити школярів з типами помилок, характерними для усного і писемного мовлення під час засвоєння норм літературної мови і роботи над розвитком  мовлення .

          Традиційно в шкільній практиці нормою     вважається загальноприйняте вживання слів, їх форм,    синтаксичних конструкцій, закріплених у словниках і   довідниках та рекомендованих ними.  Однак  комунікативний підхід до навчання мови  дітей з вадами інтелекту вимагає засвоєння таких якостей мовлення, які виявляються тільки в тексті (висловлюванні). Це комунікативні якості – точність, логічність, чистота, доцільність, виразність та ін. Відтак по-новому слід розглядати і порушення в мовленні.Уміння створювати текст у писемному мовленні є заключним етапом у багатоплановій роботі з розвитку мовлення. Одним із важливих завдань цієї роботи є формування вмінь здійснювати мовленнєвий контроль за якістю створеного тексту, тому що оволодіння вмінням контролювати і вдосконалювати написане, тобто своєчасно помічати і усувати помилки різних видів як у змісті, так і в мовному оформленні тексту, є необхідною умовою досягнення учнями з особливими освітніми потребами високої культури писемного мовлення.

 

       Традиційно робота над формуванням вмінь   контролювати і вдосконалювати написане проводиться   у двох напрямках:

Попередження і виправлення помилок під керівництвом учителя. Ця робота включає: а) попередження можливих помилок під час вивчення різних тем курсу на основі прогнозування; б) знаходження і виправлення помилок самими учнями; в) виправлення і класифікація помилок учителем; г)організація і проведення спеціальних уроків роботи над помилками, використання словників та ін. Однак у реальній шкільній практиці робота над попередженням та виправленням помилок, по-перше, зазвичай спрямована на усунення орфографічних і пунктуаційних помилок, роботі ж над мовленнєвими помилками приділяється недостатня увага і проводиться вона безсистемно, по-друге, у процесі такої роботи учні  з вадами інтелекту не одержують поняття про психологічні причини помилок.

       Тому данийнавчально-методичний посібник,  рекомендований  вчителям спеціальних загальноосвітніх шкіл для дітей з особливими освітніми потребами та студентам дефектологічних факультетів,  допоможе впровадити систему роботи над помилками на уроках розвитку мовлення середніх та старших класів та  уникати їх.

 

 

 

Як виконувати роботу над помилками?

 

 1. Уважно прочитай слово, в якому допущена помилка. Знайди його в словнику, запиши.
 2. Підкресли у слові орфограми, постав наголос.
 3. Визнач частину мови, до якої належить      слово (усно).
 4. Поясни орфограму, повтори відповідне правило.
 5. Підбери два – три приклади на те саме правило, запиши їх, познач орфограму.
 6. Якщо допущена пунктуаційна помилка, визнач у    реченні граматичну основу, з’ясуй, яким є речення: простим чи складним, чи є в ньому однорідні члени, звертання,  другорядні члени речення.

 

Основні види помилок,

які можуть зустрічатися в    мовленні

 

Види помилок в усному і писемному мовленні:

 1. Помилки в змісті  (З):

а) тема розкрита неповно; про щось сказано        недостатньо;

б) є щось зайве;

в) перекручені факти чи події;

г) не проведена основна думка;

г) матеріал не цілком підпорядкований основній  думці;

д) думка викладається непослідовно.

 1. Мовленнєві помилки (М) :

а) слово вжите не в тому значенні;

б) вжите зайве слово;

в) невиправдані повторення слова чи однакових за структурою речень;

г) невиправдано поєднуються слова за змістом;

г) вжиті мовні засоби, що не відповідають стилю і задуму висловлювання, предмету чи події, що описується;

д) вжиті російські слова замість українських.

 1. Граматичні помилки (Г):

а) неправильно утворені слова;

б) слово вжите не в тій формі;

в) неправильно побудоване речення.

Тільки в писемному мовленні:

 1. Орфографічні помилки (І) - неправильно написане слово.
 2. Пунктуаційні помилки (Y)  -  неправильно розставлені розділові знаки.

Тільки в усному мовленні:

 1. Орфоепічні помилки – неправильно вимовлений звук, неправильно зроблений наголос.

 

Як проводити самоконтроль над уникненням орфографічних помилок?

 1. Записавши речення, перевірте, чи немає орфографічних помилок (в місцях їх найбільш можливої появи в реченні):

А) в словах-присудках;

Б) в словах, що відносяться до присудків;

В) в останньому і передостанньому словах простого речення ( в тому числі частинах складного).

 1. Кожне речення читайте два рази, не тільки зліва направо (від першого слова до останнього), а й справа наліво (від останнього до першого).
 2. Перш ніж виправити знайдену орфографічну помилку, подумайте. Не зробіть нових помилок. Не виправляйте правильно написане.

 

Вимоги до мовлення

 Яким повинно бути мовлення? Яких правил мовлення потрібно дотримуватись?.

 • ЗМІСТОВНИМ :    підпорядковуйте своє висловлювання темі й основній думці, не говоріть і не пишіть зайвого.
 • ПОСЛІДОВНИМ:  стежте за порядком викладу думок.
 • БАГАТИМ: уживайте різноманітні слова і речення; намагайтесь не повторювати тих самих слів і однакових речень.
 • ТОЧНИМ: уживайте найбільш точні слова.
 • ВИРАЗНИМ: добирайте слова і вирази, які найбільш яскраво передають основну думку.
 • ДОРЕЧНИМ: завжди зважайте, з ким розмовляєте і в яких умовах спілкування.
 • ПРАВИЛЬНИМ: правильно вимовляйте слова, правильно будуйте речення.

 

Як бути приємним співрозмовником?

 1. Вітайтеся і усміхайтеся перші.
 2. Виявляйте дружнє ставлення до людей.
 3. Не чекайте, доки вони виявлять до вас свої симпатії.
 4. Дотримуйтеся вимог до мовлення та правил спілкування.
 5. Цікавтеся людьми, що вас оточують, їхніми турботами і радощами.
 6. Вживайте якомога більше слів, що підкреслюють шанобливе ставлення до людей: даруйте, перепрошую, дякую, будь ласка, так вийшло, чи не змогли б ви тощо.
 7. У товаристві не намагайтеся переговорити всіх, дайте іншим можливість висловитися.
 8. Будьте тактовні: спочатку зважте, чи нікого не образить те, що ви хочете сказати, а тоді вже говоріть.

 

 

 

Як готуватися до усного повідомлення?

 1. Продумайте тему й основну думку висловлювання.
 2. Повторіть відомості з мови, які потрібні для розкриття теми.
 3. Виділіть у матеріалі головне і другорядне, встановіть послідовність у викладі думок.
 4. Сформулюйте відповіді на кожний пункт запропонованого плану, доберіть приклади.
 5. Для переходу від однієї думки до іншої використовуйте слова і словосполучення: наприклад, прикладом можуть бути, крім того, таким чином, отже, по-перше, по-друге та ін.
 6. Будуйте відповідь, ураховуючи особливості наукового стилю (точність у доборі слів, дотримання чіткого порядку у викладі думок, доказовість, уживання слів-термінів).
 7. Перекажіть уголос усе повідомлення.
 8. Відповідаючи на уроці, не поспішайте, чітко діліть матеріал на частини, дотримуйтесь пауз.

 

План аналізу відповіді товариша

 1. Як розкрито тему? (Повністю, в основному розкрито, не
 2. повністю).
 3. Як викладено матеріал? (Зв’язно, логічно, правильно, точно.)
 4. Які порушення допущено в послідовності викладу матеріалу?
 5. Чи потребує відповідь товариша доповнення, уточнення?
 6. Чи вдалий зачин висловлювання?
 7. Чи добір лексичних засобів відповідає стилеві?
 8. Чи наводяться приклади?
 9. Загальна оцінка відповіді.

 

Як працювати над переказом?

 1. Прочитайте уважно текст.
 2. Визначте його тему й основну думку.
 3. Поділіть текст на частини і дайте їм заголовки.
 4. З’ясуйте значення та правопис незрозумілих слів, розстановку розділових знаків.
 5. Перекажіть текст, дотримуючись плану.
 6. Пам’ятайте про вимоги до мовлення.

 

 Як працювати над стислим переказом?

 1. Прослухайте(прочитайте) текст, визначте тему і основну думку.
 2. Встановіть адресата і мету висловлювання.
 3. Виділіть в тексті всі частини (основні і другорядні).
 4. Визначте, які частини можна зняти, об’єднати, узагальнити.
 5. Складіть план стислого переказу.
 6. Доберіть узагальнюючі слова і речення.
 7. Викладіть стисло кожну частину.
 8. Перечитайте написаний вами текст. Встановіть, чи все в ньому буде зрозуміле тим, кому він буде адресований.

 

Як працювати над вибірковим переказом?

 1. Прослухайте (прочитайте) текст, з якого потрібно вибрати матеріал на задану тему.
 2. Визначте його тему і основну думку.
 3. Вдумайтесь в тему, запропоновану для вибіркового переказу.
 4. Виберіть з тексту лише той матеріал, який необхідний для повного розкриття запропонованої теми.
 5. Визначте основну думку переказу (вона може збігатися і не збігатися з основною думкою тексту).
 6. Продумайте композицію переказу, тип мовлення (розповідь, опис, роздум) чи поєднання цих типів.
 7. Складіть план переказу.
 8. Випишіть слова-терміни, незрозумілі слова.
 9. Доберіть слова та речення для зв’язку частин тексту.

 

Як працювати над текстом переказу наукового стилю?

 1. Прослухайте (прочитайте) уважно текст.
 2. Визначте тему і основну думку.
 3. З’ясуйте значення незрозумілих слів.
 4. Випишіть слова-терміни.
 5. Поділіть текст на смислові частини, визначте в кожній з них підтему, основний і другорядний матеріал.
 6. Складіть план.
 7. Перекажіть текст, дотримуючись вимог до мовлення.

 

Як підготувати усний переказ науково-навчального тексту?

 1. Прочитайте уважно текст.
 2. Визначте тему й основну думку.
 3. Випишіть слова-терміни.
 4. З’ясуйте значення незрозумілих слів.
 5. Поділіть текст на смислові частини, визначте в кожній з них підтему, основний і другорядний матеріал.
 6. Продумайте послідовність викладу думок, складіть простий план.
 7. Зверніть увагу на засоби зв’язку речень у науковому тексті.
 8. Перекажіть уголос текст за планом, дотримуючись вимог до мовлення.

 

Як працювати над заміткою?

 1. Доберіть тему, яка зацікавить всіх.
 2. Пишіть, звіривши факти (дати, назви, цифри, прізвища).
 3. Продумайте послідовність викладу думок (план).
 4. Розповідайте не про все потроху, а про найважливіше.
 5. Дотримуйтесь відповідного стилю і типу мовлення.
 6. Пишіть грамотно, дотримуйтесь абзаців.
 7. Пам’ятайте про вимоги до мовлення і правила спілкування.

 

Як працювати над заміткою типу роздуму про вчинки людей?

 1. Визначте тему і основну думку замітки.
 2. Добре проаналізуйте факти, дібрані для замітки, продумайте найбільш конкретний випадок, який випливає з фактів.
 3. Продумайте початок, адже перше речення повинно зацікавити всіх, підвести до основної думки.
 4. Доберіть переконливі докази, визначте їх послідовність: використовуйте приклади із свого життя і інших людей, прислів’я, приклади з книжок, висловлювання видатних людей.
 5. Дбайте про мовне оформлення замітки: використовуйте вирази “мені здається…”, “я вважаю…”, “на мою думку…”, уникайте повторень однакових слів, речень.

 

Аналіз замітки дискусійного характеру

 1. Чи чітко сформульоване питання, що обговорюється.
 2. Чи наведено різні погляди на обговорюване питання.
 3. Чи чітко висловлена позиція автора.
 4. Чи вичерпною є наведена в замітці аргументація в правоті автора.
 5. Чи спроможна замітка переконати читача в правоті автора.
 6. Чи додержано вимог публіцистичного стилю.
 7. Наскільки вдалим є заголовок.

 

 

Як працювати над оповіданням?

 1. Вибрати тему оповідання.
 2. Обміркувати головну думку (ідею) майбутнього оповідання.
 3. Поміркувати, які персонажі могли б діяти в оповіданні.
 4. Придумати зав’язку, кульмінацію, розв’язку (вибудувати сюжет) оповідання. Продумати позасюжетні елементи (портрет, пейзаж, ліричні відступи).
 5. Зробити робочі начерки оповідання (план, характеристики персонажів; вислови, які варто було б використати тощо).
 6. Написати оповідання на чернетці.
 7. Відредагувати текст оповідання.

 

Як працювати над письмовим  твором?

 1. Зміст вашого твору повинен відповідати темі (про що ви будете писати і основній думці (що ви будете стверджувати)).
 2. Не пишіть зайвого (що не стосується теми висловлювання)
 3. Слідкуйте за порядком викладу думок.
 4. Використовуйте відомі вам мовні засоби зв’язку між реченнями в тексті (займенники, слова, близькі за значенням, та ін.)
 5. Дбайте про мовленнєве оформлення.

 

Як готуватися до усного твору?

 1. Обери тему ( якщо їх кілька ) не найлегшу, а таку, яка тебе зацікавила і хвилює, визначає обсяг матеріалу, який вона охоплює, щоб не відхилятися від теми.
 2. Продумай основну думку твору і намагайся усе підпорядкувати її розкриттю, по можливості добери до твору влучний епіграф.
 3. Склади план ( якщо треба ) і дотримуйся його.
 4. Намагайся оригінально почати твір, щоб одразу зацікавити ним слухача, звертай увагу на те, щоб вступ був пов’язаний з темою.
 5. Стеж за логічною послідовністю у викладі матеріалу в основній частині твору.
 6. Тему розкривай глибоко і всебічно, уникай загальної особливості, наводь конкретні приклади для підтвердження своїх думок.
 7. Правильно цитуй, але не переобтяжуй свою роботу великими цитатами.
 8. Продумай, який стиль відповідатиме темі твору, намагайся говорити правильною літературною мовою, грамотно, своїми словами.
 9. Пам’ятай, що слухач мусить відчувати ваше ставлення до того. Про що ви говорите.
 10.                    У висновках постарайтеся зробити самостійні узагальнення, пов’язані з сучасністю.

 

 Як збирати матеріал до твору за власним спостереженням?

 1. Визначити основну думку майбутнього твору.
 2. Придивіться уважно до того, про що ви будете писати: намагайтеся побачити найхарактерніше, що спостерігаєте.
 3. Запишіть коротко найголовніше, що помітили.
 4. До робочих матеріалів записуйте слова, словосполучення, які служать для розкриття теми та основної думки.
 5. Запис робочих матеріалів до твору можна проводити за такою схемою:

 

План спостережень . Робочі матеріали.

 • А) небо сіре, темне, осіннє, чисте,холодне;
 • б) сонце сліпуче
 • в) хмари грозові

 

Як працювати над роздумом 

 1. Продумайте тему роздуму.
 2. Коротко і чітко сформулюйте основну думку.
 3.     Доберіть переконливі докази (факти з життя, з власних спостережень, з літератури та ін.).
 4. Зробіть відповідні висновки.
 5.     Уживайте для зв’язку частин роздуму такі сполучники: бо, через те що, тому що, отже, таким чином та ін.

 

Як оформляти лист?

 1. Пишіть на якісному папері.
 2.     Дбайте про почерк, охайність в оформленні листа.
 3.     Уживайте звертання. Звертаючись до старших на Ви, пишіть це слово з великої букви.
 4.     Дотримуйтесь композиції листа (початку, основної частини, кінцівки).
 5.     Слідкуйте за мовленнєвим оформленням і грамотністю. Пам’ятайте: по тому, як ви говорите (пишете), судять про вас.
 6. Ставте розбірливий підпис, число.
 7. Не залишайте листів без відповіді.

 

Як працювати над виписками?

 

 1.               Виберіть з тексту потрібний матеріал і випишіть його на картки як цитати в такій послідовності:
  • цитата;
  • прізвище та ініціали автора твору;
  • назва твору;
  • видавництво.
 2. Чужі слова потрібно наводити з абсолютною точністю, не відриваючи від змісту тексту, з якого вони взяті.
 3. Цитати у вигляді самостійного речення оформляються за правилами пунктуації при прямій мові.
 4. Якщо цитата є складовою частиною думки того, хто пише, то вона береться в лапки і починається з малої букви.

 

 


ЗМІСТ

Передмова--------------------------------------------------------3

1. Як виконувати роботу над помилками?---------------5

2. ОСНОВНІ ВИДИ ПОМИЛОК,ЯКІ МОЖУТЬ ЗУСТРІЧАТИСЯ В МОВЛЕННІ.---------------------------6

3. Як проводити самоконтроль над уникненням орфографічних помилок?------------------------------------8

4. Вимоги до мовлення.--------------------------------------8

5. Як бути приємним співрозмовником?-----------------9

6. Як готуватися до усного повідомлення?-------------10

7 . План аналізу відповіді товариша.---------------------10

8. Як працювати над переказом?--------------------------11

9.Як працювати над стислим переказом?----------------11

10.Як працювати над вибірковим переказом?----------12

11.Як працювати над текстом переказу наукового стилю?-----------------------------------------------------------13

12.Як  підготувати  усний переказ науково -навчального  тексту?-----------------------------------------13

13.Як працювати над заміткою?---------------------------14

14.Як працювати над заміткою типу роздуму про вчинки людей?-------------------------------------------------14

15.Аналіз замітки дискусійного характеру.-------------15

16.Як працювати над оповіданням?-----------------------16

17.Як працювати над письмовим твором?---------------16

17.Як готуватися до усного твору?------------------------17

18.Як збирати матеріал до твору за власним спостереженням?---------------------------------------------18

19.Як працювати над роздумом?--------------------------18

20.Як оформити лист?---------------------------------------19

21.Як працювати над виписками?-------------------------19 

1

 

docx
Додано
21 лютого 2019
Переглядів
638
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку