9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Словосполучення і речення, синтаксичні зв'язки в них

Про матеріал

Розглядається тема "словосполучення і речення, синтаксичні зв'язки в них"

Перегляд файлу

Тема: словосполучення і речення, синтаксичні зв'язки в них

Мета: а) систематизувати й узагальнити основні ві­домості про словосполучення і речення та синтак­сичні зв'язки в них задля вироблення практичних умінь і навичок;

б) розвивати творчу рефлексію студентів; форму­вати вміння мовленнєво- мислительноі діяльності (умінь порівнювати і зіставляти, узагальнювати, виділяти головне, підтверджувати висунуті гіпо­тези тощо), уміння аналітико-синтетичного ха­рактеру;

в) за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати почуття пова­ги до своїх рідних; спонукати студентів до осмислення  проблем сім'ї.

Тип уроку: систематизація й узагальнення (урок-пошук у системі блокового навчання).

Обладнання: опорні таблиці "Словосполу­чення", "Речення"; картка з системою орієнтирів "Я вже знаю"; алгоритмічні приписи "Синтаксич­ний аналіз словосполучення", "Синтаксичний ана­ліз речення".

 

Перебіг заняття

I.  Установчо-мотиваційний блок.

Психологічна настанова щодо вивчення теми. Внутрішня мотивація навчально - розвивальної ді­яльності студентів.

II.  Блок актуалізації опорних знань, умінь і навичок учнів.

Рефлексія на рівні самоосмислення.

Студентам пропонується пригадати все, що їм ві­домо з теми (робота із системою орієнтирів).

 

 

 

Генералізація знань студентів.

   Академічна група ділиться на чотири групи, кожна з яких має чотири мікрогрупи (по два студенти). Перша і тре­тя групи паралельно працюють над створенням опорної таблиці "Словосполучення", друга і чет­верта - таблиці "Речення". Кожна мікрогрупа за­повнює лише якусь одну частину таблиці й пере­дає в іншу мікрогрупу.

      Групи захищають свої проекти,  наводять при­клади.

Зразки   опорних   таблиць:

                                                  Словосполучення

виражає

вказує на

має структуру

характеризується зв'язком

складне

найменування

(непоширену

назву)

предмет і його ознаку;

дію і об'єкт, на який спря­мована дія;

дію і її ознаку

головне і

 залежне слово

узгодження,

керування,

прилягання

 

 

 

                                                            Речення

виражає

вказує на

структуру

характеризується

зв'язком

повідомлення,

запитання,

спонукання

оцінку мовцем повідомлюваного;

 час

Граматичну основу- підмет і присудок

або лише один

 головний член

речення

інтонаційною

і смисловою

завершеністю;

підрядним,

сурядним та

іншими зв'язками

 

III. Змістово-пошуковий блок.

Ігровий пошук "Вірю - не вірю".

 Студенти повинні погодитися з твердженням викладача або його спростувати, наводячи приклади спо­лучення слів.

До словосполучень належить поєднання таких слів:

підмет + присудок

• повнозначне слово + повнозначне слово

• службове слово +. повнозначне слово

• повнозначне слово + фразеологічний зворот

• складені форми майбутнього часу

• повнозначне слово + лексичне словосполучення

• повнозначне слово + складена словоформа

  складені форми вищого і найвищого ступенів по­рівняння прикметників

• повнозначне слово + повнозначне слово (з'єднані сурядним зв'язком)

Студентський висновок: які поєднання слів не вважаються словосполу-ченнями.

 

 

Дослідження-пошук на основі тексту.

• Уважно прочитати текст. Визначити, з чого він складається: зі словоспо- лучень чи речень. Свою думку обгрунтувати.

          Вартості сімейного життя

Подружня вірність.

Піклування про дітей.

Піклування про батьків і старших у сім'ї.

Пошана до предків, догляд за їхніми могилами.

Взаємна любов батьків.

Злагода та довір'я між членами сім'ї.

Гармонія стосунків поколінь у родині.

Демократизм відносин, повага до прав дитини і старших.

Відповідальність за інших членів сім'ї.

Допомога слабшим членам родини.

Гармонія батьківського і материнського впливу у ви­хованні.

Спільність духовних інтересів членів сім'ї.

Культ праці, дбайливе ставлення до її продуктів.

Здоровий спосіб життя, культивування спорту.

Додержання народних звичаїв, охорона традицій.

Гостинність.

Сімейна відкритість щодо суспільного життя.

Гігієна сімейного життя.

Багатодітність.

                                                                 О.Вишневський

• Встановити тип зв'язності тексту. Які особли­вості його оформлення?

  Визначити, що не є словосполученням у тексті.

• З'ясувати спільну ознаку всіх словосполучень. (За яким показником їх можна об'єднати в одну групу?)

  Заповнити таблицю прикладами словоспо­лучень із тексту. До третьої колонки дібрати власні приклади.

Способи зв'язку слів у словосполученні

Узгодження

Керування

Прилягання

 

 

 

 

• З поданими словосполученнями скласти різні за будовою речення, щоб вийшло зв'язне вислов­лювання (усно).

 

IV. Експериментальний блок.

Пошук-конструювання.

♦ 3 поданих у початковій формі слів скласти речення. Що для цього потрібно змінити або до­дати?

Родовідний, дерево, найчастіше, зображувати, ви­гляд, лавр, пальма, дуб, а також, кущ, виноград, чи, троянда.

  Назвати основні синтаксичні зв'язки слів у складеному реченні.

Пошук-моделювання.

♦ Записати текст, розставивши розділові зна­ки. Вставити у складні речення потрібні за зміс­том засоби зв'язку (сурядні чи підрядні сполучни­ки, сполучні слова тощо), з'ясувати, як вони впли­вають на значення речень.

1. Родовідні дерева в Україні з'явилися в серед­ньовічну епоху ... кожне таке дерево являло собою алегорію втілення поняття про рід людський. 2. Ро­дини зображувалися у вигляді гілок ... члени цих ро­дин як галузки листочки плоди. 3. Зручною Для ві­дображення родовідних дерев була гравюра. 4. З під­готовленої гравером металевої або дерев'яної дош­ки можна було зробити чимало відбитків ... подару­вати їх родичам знайомим. 5. Гравюри з родовідни­ми деревами додавалися до сімейних хронік ... вони часто були також самостійними творами або ілюст­раціями у книжках ... в них ішлося про того чи іншо­го представника роду. 6, Бувало й таке ... родовідне дерево вклеювали в книгу на тій підставі ... сім'я матеріально підтримувала друкарню ... книга друку­валася чи давала кошти спеціально на видання цієї книжки. 7. Це був неначе колективний портрет ро­дини в пам'ять про її благородну діяльність (З кн. "Скарби України ).

  Проаналізувати структуру складних речень. З'ясувати, будова яких складних речень відпові­дає поданим схемам:

[...], а [...].

зіставлення

   --------

  [...],    ( щоб ... ).

                    --------

[ ... ] , але   [...], ( коли ... ).

               --------                -----      -----

 [... вк.сл. ],  (що ...вк.сл. +ім.) ,(що ...іїм.), (в якій ...).

[...]: [доповнення].

 

• Зробити висновок про засоби синтаксичного зв'язку між частинами складного речення.

 

V.  Узагальнювальний блок.

Рефлексія на рівні самореалізації.

• Записати речення, розставити розділові зна­ки. Зробити його повний синтаксичний аналіз, до­держуючи алгоритмічного припису № 2 (див. до­даток).

Родовідні дерева як правило пов'язувалися своїм змістом з поширенням освіти культури наукової діяль­ності (З кн. "Скарби України").

• Поділити речення на словосполучення. Випи­сати і зробити синтаксичний розбір їх, скорис­тавшись алгоритмічним приписом № 1 (див. до­даток).

 

 

 

VI.  Контрольно-рефлексивний блок.

Студентам пропонується колективно побудувати й заповнити діаграму "Вена" (два кола, що мають спільні точки перетину).

Діаграма має три частини: до першої запису­ються характеристики, властиві лише словоспо­лученню, до другої  особливості речення, а до третьої - спільні ознаки, характерні як для сло­восполучення, так і для речення. На основі цієї діаграми студенти самос­тійно визначають диференційні ознаки синтаксич­них одиниць, формулюють висновки щодо синтак­сичних зв'язків у словосполученні й реченні, до­бираючи переконливі аргументи на підтверджен­ня висловлених тез.

 

VII.  Домашнє завдання. На вибір:

1.  Скласти дві сторінки майбутнього міні-підручника з теми "Найважливіші відомості з синтак­сису і пунктуації" (перша сторінка "Словосполу­чення і речення", друга - "Синтаксичні зв'язки в словосполученнях і реченнях").

2.  Підготувати тестові завдання творчого харак­теру на тему "Словосполучення і речення, синтак­сичні зв'язки в них".

3.  Скласти невеликий твір-роздум у публіцис­тичному стилі на тему "Як зберегти сім'ю від руй­нування".

4. Побудувати розповідь на тему "Традиція вес­ти родовідне дерево у моїй сім'ї".

Додаток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
30 грудня 2017
Переглядів
2275
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку