19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Сriteria for evaluating students' educational success

Про матеріал

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітньої школи. У поміч вителю англійської мови.

Перегляд файлу

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (Іноземні мови)

З аудіювання та читання об'єктами контролю є: обсяг тексту, рівень складності, лексична та граматична наповнюваність, тематика текстів; з говоріння враховуються: обсяг монологічного висловлювання та кількість реплік у діалогічному мовленні, характер і тематика, лексична і граматична наповнюваність; з писемного мовлення - обсяг письмового повідомлення, його тематика, структура, повнота розкриття змісту, лексична насиченість та рівень граматичної компетентності. Зазначені показники визначаються вчителем відповідно до Програмових вимог для кожного етапу навчання та типу навчального закладу.

 

Програмові вимоги до обсягу фраз та часу звучання текстів з аудіювання:

Клас

Обсяг фраз/речень та час звучання

 

сзш

ССЗШ з поглибленим вивченням

 

(можливо дворазове пред'явлення)

(одноразове пред'явлення вчителя або у звукозапису)1

1-2

4 речення

до 1 хв.

3-4

8 речень

до 4 хв.

5

до 1 хв. / обсяг фраз до 5 слів/

до 4 хв. /2 % невідомих слів/

6

до 2 хв. /обсяг фраз до 6 слів/

до 5 хв. /2 % невідомих слів/

7

до 2 хв. /до 7 слів, 2 % невідомих слів /

до 6 хв. /2-3 % невідомих слів/

8

до 3 хв. /до 8 слів, 3 % невідомих слів /

до 7 хв. /2-4 % невідомих слів/

9

до 4 хв. /до 9 слів, 4 % невідомих слів /

до 8 хв. /3-5 % невідомих слів/

10

до 5 хв. /до 10 слів, 4 - 5 % невід, слів/

до 8 хв. /3-6 % невідомих слів/

11

до 6 хв. /до 10 слів. 5 % невід, слів/

до 8 хв. /3 - 6 % невідомих слів/

12

до 6 хв.

 

 

Форми контролю аудіювання можуть бути різні:

екстралінгвістичні   дії   учнів   (підняття   руки,   сигнальних   карток,   малюнків)   -   на

початковому етапі;

підбір малюнків згідно із змістом - на початковому та середньому етапах;

усне та письмове викладання змісту рідною або іноземною мовами;

письмові відповіді на запитання (орієнтовно: у 5-6 класах - 10-12 запитань, у 7-9 класах

- 13-14, у 10-11 класах- 15-16);

складання плану до прослуханого;

упорядкування пунктів плану чи блоків тексту за логікою змісту;

текстові   завдання,   найбільш   широковживаними   із   яких   є   тести   на  виправлення

неправильних тверджень, тести з вибірковими відповідями (до кожного із запитань

додаються 3 варіанти відповідей для 5-9 класів та 4 варіанти для учнів 10-11 класів) та

тести  з  конструйованими  відповідями  (учні  самостійно   формулюють  і  записують

відповідь).

Орієнтовна шкала вимірників для оцінювання не тестових завдань з аудіювання:

 

Бал

Критерії

1

Учень виконав 10 % запропонованого завдання

2

20 % завдань

3

З0 % завдань

4

40 % завдань

5

50 % завдань

6

60 % завдань

7

70 % завдань

8

80% завдань

9

85 % завдань

10

90 % завдань

11

не менше 95 % завдань

12

100% завдань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестові завдання рекомендується оцінювати за такими нормативами:

Бал

Критерії для тестових завдань із вибірковими відповідями

Критерії для тестових завдань із конструйованими відповідями

1

Кількість неправильно обраних відповідей сягає 8 і більше

Учень   елементарно   правильно   відповідає   лише   на   1-2 запитання

2

Обрано 7 неправильних відповідей

Учень спроможний правильно відповісти лише на деякі із запропонованих запитань. Відповіді дуже неодноскладні

3

Обрано 6 неправильних

Відповіді учня засвідчують, що більша частина почутого

 

відповідей

ним не засвоєна, містять велику кількість помилок

4

Обрано 5 неправильних

Формально кількість правильно обраних відповідей

 

відповідей, а решта

переважає половину їхньої загальної кількості, проте якість

 

відповідей правильна

цих відповідей є низькою через недостатню їх усвідомленість, неповноту (5/0; 4/2; 3/4)

5

Обрано 4 неправильні

Кількість правильних відповідей становить більшість, проте

 

відповіді, а решта

кількість неправильних відповідей значна, у тому числі і при

 

відповідей правильна

визначенні теми й основної ДУМКИ (4/0; 3/2; 2/4)

6

Обрано 3 неправильні

Учень в основному виявляє правильне розуміння

 

відповіді, а решта

прослуханого, у тому числі і при визначенні теми й основної

 

відповідей правильна

думки, проте трапляються непоодинокі неправильні відповіді або ж значна кількість неповних відповідей (3/0; 2/2; 1/4)

7

Обрано 2 неправильні

Учень здебільшого правильно і більш-менш повно

 

відповіді, а решта

відповідає на запитання, хоч помилки ще трапляються (2/0;

 

відповідей правильна

1/2)

8

Усі відповіді правильні за

Учень звичайно правильно і повно відповідає на запитання,

 

винятком однієї

допускаючи лише поодинокі огріхи, в основному правильно оцінює поставлену проблему згідно  із  загальновідомими критеріями

9

Усі відповіді правильні

Учень правильно і повно відповідає на запитання, правильно оцінює проблему, повторюючи загальноприйняті аргументи

10

-II-

Учень    правильно    і    повно    відповідає    на    запитання, правильно   оцінює   проблему,   виявляючи            елементи особистісного ставлення до почутого

11

-II-

Учень    правильно    і    повно    відповідає    на    запитання, правильно     оцінює     проблему,     засвідчуючи     глибоке розуміння суті прослуханого, і в оцінці порушеної проблеми виявляє аргументоване, яскраво особистісне ставлення до неї

12

-II-

Учень    правильно    і    повно    відповідає    на   запитання, правильно оцінює проблему в розгорнутій, аргументованій оцінці порушеної   проблеми, виявляє особисте ставлення, що      розходиться      із      загальноприйнятим,      пропонує обґрунтоване нестандартне її розв'язання

 

 

 

*Для

спеціалізованих загальноосвітніх шкіл дані показники є рекомендованими

 


У спеціалізованих загальноосвітніх школах (СЗОШ) оцінювання тестових завдань з аудіювання здійснюється за процентністю виконання за такою шкалою:

 

Бал

Оцінювання

1

49 % і нижче виконання завдання

2

50-59 % виконання завдання

3

60-64 % виконання завдання

4

65-69 % виконання завдання

5

70-74 % виконання завдання

6

75-79 % виконання завдання

7

80-84 % виконання завдання

8

85-89% виконання завдання

9

90-94 % виконання завдання

10

95-97 % виконання завдання

11

98-100 % виконання завдання

12

100% виконання завдання

 

II. ГОВОРІННЯ

 

В організації оцінювання говоріння необхідно додержуватися таких програмових вимог
щодо обсягу висловлювань у монологічному та діалогічному мовленні:___________

 

сзш

Спеціалізовані СЗШ з поглибленим вивченням іноземних мов

Клас

обсяг

висловлювання у

монолозі

обсяг, висловлювання. з

боку кожного

співрозмовника у

діалозі

обсяг

висловлювання у

монолозі

обсяг висловлюв. з

боку кожного

співрозмовника у

діалозі

1

-

-

Не менше 4-х фраз

Не менше 2 реплік

2

Не менше 4-х фраз

Не менше 4 реплік

5-6 фраз

Не менше 3 реплік

3

Не менше 6 фраз

Не менше 6 реплік

Не менше 7 фраз

Не менше 4 реплік

4

8 фраз+жести, міміка

Не менше 6 реплік

До 8 речень

Не менше 5 реплік

без попередньої

підготовки

5

Не менше 10 фраз

Не менше 7 реплік

До 10 речень

5 реплік без

попередньої

підготовки

6

12 речень

Не менше 8 реплік

Не менше 14 речень

Не менше 9 реплік

7

14 речень

Не менше 9 реплік

Не менше 16 речень

Не менше 10 реплік

8

Не менше 16 речень

Не менше 10 реплік

Не менше 18 речень

Не менше 10 реплік

9

Не менше 18 речень

Не менше 10 реплік

Не менше 20 фраз

Не менше 11 реплік

10

Не менше 20 речень

Не менше 11 реплік

Не менше 22 фраз

Не менше 11 реплік

11

Не менше 22 речень

Не менше 12 реплік

22 фрази

Не менше 12 реплік

12

Не менше 24 речень

Не менше 13 реплік

24 фрази

Не менше 13 реплік

 


III. ЧИТАННЯ

Перевірка вміння читати передбачає:

 •   читати вголос текст відповідно до фонетичних та інтонаційних норм;
 •   читали мовчки незнайомий текст, використовуючи різні стратегії читання: вивчаюче (розуміти повністю інформацію, подану в тексті, використовуючи для цього

усі відомі прийоми смислового опрацювання тексту (здогадку, аналіз, вибірковий переклад, у разі необхідності - словник);

ознайомлювальне (зрозуміти основний зміст автентичних текстів різних жанрів і видів, виділяючи суттєві факти, випускаючи другорядну інформацію);

вибіркове   або   переглядове   (переглянути   нескладні   автентичні   тексти,   знайти   і зрозуміти необхідну (цікаву) інформацію).

Перевірка вміння читати вголос здійснюється індивідуально. Є доцільним проводити контроль читання вголос на початковому етапі навчання. Одиниця контролю: озвучений учнем текст. Швидкість читання вголос: у четвертому класі спеціалізованих СЗШ з поглибленим вивченням - не менше 5:50 друкованих знаків за хвилину, у п'ятому класі СЗШ - не менше 400 друкованих знаків за хвилину.

Перевірку вміння читати мовчки рекомендується проводити у формі:

 •             усній (виклад змісту);
 •             письмовій переклад або відповіді на запитання, складання плану, тез до прочитаного);
 •             тестового контролю. Тестові завдання можуть бути із: 1) вибірковими відповідями; 2) конструйованими відповідями; 3) відповідями змішаного характеру. У першому випадку до кожного із запитань додаються 3-4 варіанти відповідей; у другому - учні самостійно формують і записують відповідь, а в третьому - до тестових завдань із конструйованими відповідями додаються завдання із вибірковими відповідями для перевірки особистого ставлення учнів до змісту прочитаного. Рекомендована загальна кількість тестових завдань: 1) для 5-6 класів - 12; 2) для 7-9 класів - 13 - 14; 3) для 10 - II класів - 15 - 16.

Перевірка вміння читати мовчки здійснюється фронтально, при цьому фіксується час, втрачений на читання - для визначення швидкості. Швидкість читання мовчки по класах оцінюється з урахуванням таких програмових вимог:

 

К

л а с

Швидкість читання

ЗОШ

Спеціалізовані СЗШ з поглибленим вивченням іноземних мов

5

не менше 400 друкованих зн./хв.

не менше 400 друкованих зн./хв.

6

не менше 400 друкованих зн./хв.

не менше 400 друкованих зн./хв.

7

не менше 450 друкованих зн./хв.

450 друкованих зн./хв.

8

не менше 450 друкованих зн./хв.

не менше 500 зн./хв.

9

не менше 450 друкованих зн./хв.

не менше 600 зн./хв.

10

450 друкованих зн./хв.

не менше 700 зн./хв.

11

не менше 500 друкованих зн./хв.

не менше 700 зн./хв.

12

не менше 600 друкованих зн./хв.

не менше 800 зн./хв.

 

Нетестові завдання з читання перевіряються за процентністю виконання за такою шкалою:

 

Бал

Критерії

Початковий рівень (1, 2, 3 бали)

Учень виконав до 25 % запропонованого завдання

Середній рівень (4, 5, 6 балів)

Учень виконав до 50 % запропонованого завдання.

Достатній рівень (7, 8, 9 балів)

Учень виконав від 50 % до 80 % запропонованого завдання.

Високий рівень (10, 11,12 балів)

Учень виконав від 80 % до 100 % запропонованого завдання.

 


Тестові завдання з читання оцінюються за нормативами:

Рівні

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

навчальних досягнень

 

 

 

Для тестових завдань із

Для тестових із конструйованими

 

 

вибірковими відповідями

відповідями

І. Початковий

1

Учень неспроможний за

Учень практично не володіє

 

 

визначений час прочитати і

навичками зв'язного вивчаючого

 

 

зрозуміти запропонований

мовчазного читання і майже

 

 

текст, а також обрати правильні

зовсім не розуміє

 

 

відповіді тестового завдання,

запропонованого для читання

 

 

оскільки його читацькі вміння

тексту и перевірочного тесту, а

 

 

не досягають норм зв'язного

тому й може сформулювати і

 

 

мовлення

записати зв'язну відповідь

2

Читання певною мірою зв'язне

Читання певною мірою зв'язне та

 

 

та осмислене, хоч його темп

осмислене, хоч його темп значно

 

 

значно нижчий від норми.

нижчий від норми. Учень розуміє

 

 

Учень розуміє окремі фрагменти

окремі фрагменти з прочитаного,

 

 

з прочитаного, оскільки

оскільки кількість правильно

 

 

кількість правильно обраних

сформульованих і записаних

 

 

відповідей уже є істотною

відповідей становить 2-3

3

Темп читання ще не

Якість мовчазного читання ще не

 

 

задовільний, як і рівень

задовільна, хоч якість правильно

 

 

осмислення прочитаного:

сформульованих і записаних

 

 

кількість правильних відповідей становить 6-9

відповідей уже сягає 4-5

II. Середній

4

Учень в основному оволодів

Формально кількість правильних

 

 

навичками мовчазного читання:

відповідей сягає половини (6 - 8)

 

 

кількість правильних відповідей

або й перевищує її, проте якість

 

 

досягає 7-11

усвідомлення змісту прочитаного ще не досить висока, що виявляється в кількості неправильних (або не обраних) і неповних відповідей: (5/0; 4/2; 3/4)2

5

Кількість правильно обраних

Кількість правильно

 

 

відповідей становить 8-12

сформульованих і записаних відповідей становить 7 - 9, з них правильних неповних - 2 - 3

6

Кількість правильно обраних

Учень виявляє в основному

 

 

відповідей становить 9-13

правильне розуміння прочитаного, про що свідчить кількість його правильних відповідей: 8-11

III. Достатній

7

Учень правильно обирає 10-14 відповідей

Після прочитаного тексту учень формулює і записує 9-13 правильних відповідей, з яких

 

 

 

деякі неповні

8

Учень правильно обирає 10-14 відповідей

Після  прочитаного  тексту учень формулює   і   записує    10   -    14

 

 

 

правильних   відповідей,   з   яких одна-дві є неповними

9

Усі відповіді обрано правильно

Прочитавши мовчки текст, учень формулює   і   записує    11    -    15

 

 

 

правильних відповідей

IV. Високий

10

-II-

Учень правильно і повно відповідає на запитання, правильно оцінює поставлену проблему, виявляючи елементи особистісного ставлення до прочитаного

11

-II-

Учень правильно і повно

 

 

 

відповідає на запитання, правильно оцінює постав лену проблему, засвідчуючи глибоке розуміння суті прочитаного, аргументоване яскраво особистісне ставлення до нього

12

-II-

Прочитавши текст, учень

 

 

 

пропонує аргументоване нестандартне розв'язання поставленої проблеми порушеної проблеми

Оцінювання ознайомлювального читання. Рівень сформованості умінь з ознайомлювального читання є важливим показником володіння учнів загальнонавчальними уміннями. Він перевіряється з допомогою тестового завдання або звичайного письмового завдання, що передбачає виклад учнем інформації, яку він сприйняв і запам'ятав. Здійснюється перевірка один-два рази на семестр.

 

Рівні навчальних

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

досягнень

 

з ознайомлювального читання

І. Початковий

1

Учень практично не володіє навичками ознайомлювального читання

2

Учень неспроможний швидко переглянути текст і сказати щось

 

 

конкретне про його зміст. Може хіба що назвати тему з допомогою заголовка

3

Учень може відтворити лише невелику частину тексту, яку встиг

 

 

прочитати, назвати тему

II. Середній

4

Учень володіє початковими навичками ознайомлювального читання і може сформулювати два-три уривчасті речення про прочитане, характеризуючи його в найзагальніших рисах і частково

5

Учень певною мірою володіє навичками ознайомлювального читання,

 

 

хоч його швидкість ще   низька, а тому і характеристика прочитаного ще не є цілісною, досить загальною

6

Швидкість читання наближається до норми, характеристика

 

 

прочитаного уже більш-менш цілісна

III. Достатній

7

Темп ознайомлювального читання сягає мінімальної норми, учень уже звертає увагу на автосемантичні речення, може скласти план прочитаного, хоча ще й недосконалий

 

 

8

Швидкість читання належна, учень спроможний дати загалом цілісну характеристику основного змісту прочитаного, хоч і не зовсім повну

9

Учень вільно ознайомлюється із визначеним програмою обсягом тексту за вказаний час, добре орієнтуючись у його змісті, а тому його характеристика прочитаного цілісна і загалом тематично повна

IV. Високий

10

Учень читає істотно швидше норми, проте це не впливає на якість відтворення сприйнятої у процесі читання інформації

11

Учень у цілому оволодів навичками швидкого читання, що дозволяє йому досить докладно ознайомлюватися зі змістом прочитаного тексту вказаного вище обсягу і загалом відтворювати його

12

Учень на високому рівні оволодів навичками швидкого читання, тому текст вказаного вище обсягу він може сприйняти і відтворити практично на тому рівні, що й при  повільному вивчаючому читанні

 

Програмові вимоги до кількості друкованих

знаків (д./з.)

Клас

Зош

 

сзош

1

-

-

2

Не менше 150 д./з.

200 д./з.

3

Не менше 200 д./з.

250 д./з.

4

Не менше 300 д./з.

300 д./з.

5

Не менше 400 д./з.

400 д./з.

6

Не менше 500 д./з.

550 д./з.

7

Не менше 600 д./з.

650 д./з.

8

Не менше 700 д./з.

750 д./з.

9

Не менше 800 д./з.

850 д./з.

10

Не менше 900 д./з.

950 д./з.

11

Не менше 1000 д./з.

1050 д./з.

12

Не менше 1100 д./з.

1150 д./з.

 

IV. ПИСЬМО

Контроль письма здійснюється за допомогою проведення різних видів робіт:

 •       диктантів
 •       письмових перекладів
 •       письмових завдань для перевірки навичок та умінь з аудіювання та читання творів
 •       письмових завдань для перевірки мовних навичок (граматичних, лексичних)

 

Підсумкові контрольні роботи з іноземних мов оцінюються за 4-ма видами мовної та мовленнєвої діяльності – 12 балів кожний.

 

Оцінювання письма для загальноосвітніх шкіл та спеціалізованих шкіл (навчальних закладів нового типу) відрізняється за кількістю помилок.

Загальноосвітні навчальні заклади

Спеціалізовані школи (навчальні заклади нового типу)

одна  граматична помилка – 1 бал

одна граматична помилка – 1 бал

три орфографічні помилки – 1 бал

дві  орфографічні помилки – 1 бал

три помилки з використанням артикля – 1 бал

дві помилки з використанням артикля – 1 бал

три  помилки з використанням прийменників – 1 бал

дві помилки  з використанням прийменників – 1 бал

три слова неправильні і за використанням (лексична помилка – 1 бал)

два слова неправильні за використанням (лексична помилка – 1 бал)

три  стилістичні помилки – 1 бал

дві стилістичні помилки – 1 бал

 

 

Примітка:

– 1 бал  (мінус один бал)

 

Оцінювання диктантів:
Обсяг визначається кількістю слів. Рекомендується така кількість:
1-2 клас 2-4 слів

 1. клас 4-6 слів
 2. клас 6-8 слів
 3. клас 8-10 слів
 4. клас 10-15 слів
 5. клас 15-20 слів
 6. клас 20 - 25 слів
 7. клас 25-30 слів 10-11 клас 30-40 слів

Критерії оцінювання диктантів:

 1. бал - 8 помилок 7 балів - 4 помилки
 2. бали - 6 помилок 8 балів - 3 помилки
 3. бали - 6 помилок 9 балів - 3 помилки
 4. бали - 6 помилок 10 балів - 2 помилки
 5. балів - 4-5 помилок 11 балів - 1-2 помилки
 6. балів - 4-5 помилок 12 балів - 0 помилок

ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧИХ ПИСЬМОВИХ РОБІТ

Орієнтований   обсяг   письмових   творів   для   спеціалізованих   шкіл   з   поглибленим вивченням іноземних мов:

1-2 клас до 3 фраз;

 1. клас до 5 фраз (зв'язний текст або окремі фрази);
 2. клас не менше 8 фраз (опис ситуації);
 3. клас ' до 10 фраз (твір з теми);
 4. клас до 12 фраз (письмове повідомлення події);
 5. клас 15 фраз (план, допис до стінгазети);
 6. клас 15 фраз (план, тези, реферат, анотація, твір за змістом

прочитаного);

9 клас 15   фраз   (власний   лист,   анотація,   реферат,   переклад).

Швидкість перекладу  1000 друкованих знаків за одну
академічну годину;
10-11 клас 20 - 25 фраз (реферат оголошення., особистий лист та

діловий лист, автобіографія, твір у зв'язку з навчальною ситуацією).

Переклади оцінюються за такою шкалою:

Бал

Оцінювання

1

50 % виконання завдання

2

50-59 % виконання завдання

3

60-64 % виконання завдання

4

65-69 % виконання завдання

5

70-74 % виконання завдання

6

75-79 % виконання завдання

7

80-84 % виконання завдання

8

85-89% виконання завдання

9

90-94 % виконання завдання

10

95-97 % виконання завдання

11

98-100 % виконання завдання

12

100% виконання завдання

 

 

Список використаних джерел:

 1. Програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, 2-12 класи, 5-12 класи (2-га іноземна мова) - К.: "Ірпінь", 2005.
 2. "Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. Іноземні мови. 8-11 класи". - Журнал "Іноземні мови в навчальних закладах". - 2006 р.;
 3. "Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. 1-
  12 класи". - Журнал "Іноземні мови в навчальних закладах". - 2005 р.
 4. Концепція навчання другої іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах.
 5. "Критерії оцінювання навчальних досягнень з іноземних мов". Інформаційний збірник МОН України № 13-14-15, 2008 р.
 6. "Про вивчення іноземних мов у 2008 - 2009 н.р.". Інформаційний збірник МОН України № 19-20-21,2008 р.
 7. "Інструкція з ведення класного журналу учнів 5 - 11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів". Інформаційний збірник МОН України №16-17, 2008 р.
Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Kaplun Helen
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0