Стаття "Формування логічного мислення в дітей молодшого шкільного віку за допомогою кругів Ейлера для розвитку позитивної мотивації навчальної діяльності "

Про матеріал
Мета статті: На основі аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури дослідити шляхи розвитку логічного мислення молодших школярів з формуванням на основі цього позитивної мотивації навчальної діяльності.
Перегляд файлу

Формування логічного мислення в дітей молодшого шкільного віку за допомогою кругів Ейлера для розвитку позитивної мотивації навчальної діяльності

Домбровська А.Г

Мелітопольський державний педагогічний університет

Імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь, Україна

 

Науковий керівник

Волков О.Г

Анотація : У статті розглянуто процес розвитку логічних здібностей молодших школярів і формування в них позитивної мотивації навчання.

Ключові слова : мислення, логічне мислення,здібності,молодший шкільний вік,кола Ейлера,мотивація навчання.

Актуальність: На сучасному етапі розвитку системи освіти найбільш суттєвим є  пошук нових форм виховання і навчання, які б сприяла особистісному зростанню дитини.  Основна мета загальноосвітньої школи  - гармонійний розвиток особистості.

 Сучасні соціальні умови вимагають від людини здатності знаходити ефективні способи вирішення проблеми, вибирати оптимальний розв’язок, вміння передбачати розвиток подій, аргументовано обґрунтовувати свою думку .

 Одними із аспектів процесу формування особистісних якостей школярів є забезпечення відповідного розвитку їх логічного мислення, який виступає необхідною передумовою адаптації учнів до життя у суспільстві.

Мета статті: На основі аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури дослідити шляхи розвитку логічного мислення молодших школярів з формуванням на основі цього позитивної мотивації навчальної діяльності.

Аналіз наукових досліджень і публікацій: Проблема формування прийомів розумової, у тому числі й логічної діяльності, присвячені праці А.В. Усової, Є.М. Кабанової-Меллер, Н.Ф.Тализіної, Н.О. Менчинської, В.І. Решетникова, С.М. Іванова, І. Стеценка.Пошуку шляхів розвитку логічного мислення молодших школярів присвячені кандидатські дисертації Н.Г. Мартинюк, О.І. Федоренко, В.Ф. Курбейло, В.Н. Осинської,Л.І. Воробйової, Т.С. Михайлович, Г.Ю. Лаврешиної.

Мотивація у педагогіці завжди була і є одним з найважливіших компонентів навчання для здійснення всебічного розвитку особистості. З вітчизняних вчених, що займалися цією проблемою перш за все є К.Д. Ушинський.

Дослідження використання різноманітних засобів мотивації проводились  зокрема Л.В. Занковим, І.М. Соловйовим, Ж.І. Шиф, Б.І. Пінським, Г.М. Дульньовим, В.Г. Петровою, М.М. Нудельманом, М.П. Феофановим та ін.

Виклад основного матеріалу.

 Основна мета школи – формування розуміння закономірностей розв’язання складних життєвих проблемних ситуацій.

 Логіка – наука про мислення. Основна структура мислення формується в 5-11 років, і тому підготовку з розвитку мислення потрібно починати вже з початкової школи .Всі завдання, які розвивають мислення, сприяють наполегливості ,терпінню .

 Логічні вправи допомагають учням формувати мисленнєві операції і виховувати мотивацію досягнення успіху. Діти,які вивчають логіку відрізняються більш розвиненим розумом і культурою мовлення.

 Логічне мислення можна розвинути за допомогою колів Ейлера .З їх допомоги можна вирішити безліч практичних завдань .Вони допомагають не тільки в науці ,а й в житті. Ці кола являють собою геометричну схему кіл, які  необхідні для пошуку наочного відображення для кращого сприйняття .Ейлер вважав що ці кола потрібні для того , щоб полегшити життя людини .

Ці кола можуть бути застосовані в 2-х значеннях: кола ,в яких всі елементи вкладаються одне  в одне ,або перетин кіл.Дітям легше розвязувати задачі з вкладенням кола,але потрібно в них розвивати і інший аспект,щоб вони за допомогою цих кіл могли розуміти схожість предметів і їхні розбіжності.

У ВНЗ студенти використовують кола Ейлера для зображення відносин між поняттями для наочного представлення. Для студентів пропонують такі завдання: Відтворіть за допомогою кругових схем співвідношення обсягів таких понять:

  • учитель, спортсмен, митець, художник, учитель історії;
  • атом, протон, нейтрон, елементарна частка, частка речовини;
  • пісня, музичний твір, твір мистецтва, народна пісня, українська народна пісня.

За допомогою колів Ейлера можна розвивати мотивацію навчання в дітей. Мотивація навчання в дітей є не дуже гарною. Багато дітей не хочуть навчатися. Вчителям потрібно більше застосовувати цікавого матеріалу на уроках і наочного такого як кола Ейлера, тому що це більш легше сприймається дітьми і є цікавим для них . Ефективним є самостійна робота для дітей. Вони так краще засвоюють матеріал.

Для формування повноцінної мотивації учіння для школярів особливу важливо забезпечити такі умови: зберігання змісту інформації цікавим матеріалом; потрібно бачити в кожній дитині особистість; формувати допитливість, пізнавальний інтерес; формувати саморозвиток, самовдосконалення у дітей; використовувати різні види педагогічної підтримки; формувати адекватну самооцінку.

 Найкращим в навчальній діяльності є принцип наочності. Він пов'язаний з принципом доступності тому ,що його реалізація є доступною для пояснення матеріалу. Принцип наочності – це різні схеми таблиці,відеоматеріали,звукові матеріали та ін.

 Найкращі з таблиць є дидактичні таблиці ,в яких є такі різновиди:з виділенням елементів різним кольором або шрифтом, в інших пропуск елементів. Ці таблиці досліджував вчений Паламарчук. Він дійшов висновку ,що ці таблиці є ефективними в застосуванні матеріалу ,що допомагає показати логічність і кращі навички порівняння.

 Нами були запропоновані такі завдання на розвиток мислення у дітей:

Завдання 1

На малюнку зображені два кола Ейлера ,які перетинаються між собою. На одному колі написано «солодкий»,на іншому – «жовтий». Завдання заключається в тому, що серед таких предметів як апельсин,лимон і груша ,треба вибрати який із цих трьох предметів відповідає перетину «жовтий і солодкий». Відповідно відповідь – груша.

 Якщо у студентів використовуються в першу чергу поняття,то у  цьому завдання для дітей використовуються предмети, які мають якусь конкретність.

Завдання 2

На малюнку зображені два кола Ейлера, які перетинаються між собою. Перше коло має характеристику - різнокольоровий, інший квадратний .На перетині потрібно вибрати предмет,який підходить до цього опису. Це - кубик -рубик, м’яч або піраміда. Правильна відповідь- кубик -рубик .

 Якщо в першому завданні ми схилялися тільки до фруктів, то тут взяті уже речі, які дитина безпосередньо використовує у свій діяльності .

Завдання 3

На малюнку зображені два кола Ейлера ,які перетинаються між собою. В першому колі написано «сірий»,на другому – «злий». Потрібно вибрати, яка тварина підходе до цих особливостей. Це може бути вовк,миша,або  птиця. Правильна відповідь – вовк. На відміну від попередніх завдань в цьому - йде звернення до тварин .

Завдання 4.

На малюнку зображені три кола Ейлера ,які перетинаються між собою. В кожному колі написана характеристика : металева, блискуча, радісна. В перетині зображений предмет –корона. Потрібно вказати не правильну характеристику цього предмета. Це – радісна.

 В цьому завданні вже відбувається перехід від конкретного до абстрактного ,а також збільшення кількості кругів. Відповідно потрібно починати з легших вправ (завдання 1,2,3), потім переходити до більш складних вправ (завдання 4).

Висновки та подальші перспективи наукового пошуку.

Таким чином, логічне мислення – це вид мислення, яке полягає в оперуванні поняттями на основі законів логіки, їх зіставленні та співвіднесенні з діями. Мотивація – це одна з найважливіших умов, що забезпечує успішне формування в учнів знань. У процесі сприйняття об’єкту поряд зі сприйманням беруть участь пам’ять і мислення. Перед загальноосвітніми школами стоїть завдання: забезпечити успішне вивчення предметів, домогтися вільного володіння набутими знаннями. В цьому допомагає формування позитивних мотивів.


Список використаних джерел :

  1. Р.В. Павелків. Вікова психологія: підручник.- Вид. 2-е, стер. - К.: Кондор, 2015.-177-211 с.
  2. Левитес В.В. Задания для развития логического мышления: учеб. пособие для первого класса четырехлетней начальной школы. Монограф – Мурманск: Полиграфист, 2006. –105 с.
  3. Онлайн-сервис дистанционного образования для детей от 3 до 10 лет. - https://alimok.com/ru/7-let/myshlenie/krugi-ejlera
  4. Барташнікова, О.О. Барташніков Розвиток наочно-образного та логічного мислення. // – Тернопіль: Богдан,1998. – 80с
  5. Цукерман Г.А. Зачем детям учиться вместе. –М.: Знание, 1985 – 80 с.
  6. Гетманова А.Д. Учебник по логике.2-е изд. - М: «ВЛАДОС», 1995. - 32-36 c.
docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
13 грудня 2019
Переглядів
36
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку