Стаття "Формування вмінь і навичок спілкування професійного спрямування"

Про матеріал
Стаття стане в нагоді тим, хто викладає англійську мову (за професійним спрямуванням) механізаторського напрямку.
Перегляд файлу

Формування вмінь і навичок спілкування професійного спрямування.

 

Олена Скачко, викладач англійської мови, ВПУ №75

 

Головною метою викладання іноземної мови за професійним спрямуванням є  формування в учнів професійних мовних компетенцій  – оволодіння фаховою термінологією, що надає змогу читати, розуміти, висловлюватись в усній та письмовій  формі в межах професійної тематики.

Сьогодні, як ніколи раніше, статус іноземної мови має тенденцію  до постійного зростання. Потреби життя вимагають здійснити кардинальний перехід від традиційних форм навчання до методів, спрямованих на розвиток особистості, здатної застосовувати здобуті в процесі навчання навички і вміння на практиці, тобто в реальному житті. Професійне спрямування у вивченні англійської  мови є надзвичайно важливою ланкою. Воно сприяє оптимізації навчального процесу та  підвищенню кваліфікації майбутніх фахівців,  формує в учнів стійку мотивацію до  вивчення іноземної мови, підвищує самооцінку та створює умови для самостійної роботи.

Таким чином, при викладанні англійської мови за професійним спрямуванням ставлю перед собою такі завдання:

 • розвиток професійних іншомовних навичок майбутнього фахівця;
 • розширення професійного словника у процесі вдосконалення навичок говоріння, письма, читання та аудіювання, що є значущими для подальшого професійного зростання.

З кожним роком вимоги до рівня володіння іноземною мовою студентами безперечно підвищуються. Змінюється і концепція викладання іноземної мови. Механічне відтворення замінюється практичним використанням мови в умовах, наближених до реального спілкування. Сучасна методика все більше звертається до комунікативного підходу, що передбачає поєднання засвоєння правил з їх практичним оволодінням та застосуванням. 

Оскільки специфіка комунікативного підходу полягає у тому, що оволодіння засобами спілкування відбувається у процесі самого спілкування, навчальна діяльність, спрямована на вирішення конкретних комунікативних завдань, значно підвищує мотивацію у процесі оволодіння іноземною мовою взагалі та професійного спрямування зокрема.

Комунікативний підхід зумовлює підбір мовного і мовленнєвого матеріалу та особливості навчальних методів, прийомів і вправ. Хоча робота з технічними текстами все ще займає значну частину у процесі опанування іноземної мови професійного спрямування в професійно-технічних навчальних закладах, однак опрацювання лексико-граматичного наповнення тексту набуває при комунікативному підході нового змісту через його практичне використання у процесі спілкування.

Формування навичок спілкування відбувається на всіх етапах навчання з подальшим їх вдосконаленням на старших етапах.

На  уроках при введенні нового лексичного матеріалу, часто використовується багато ілюстрацій та різних візуальних засобів для подання інформації. Так, на 4 та 5 курсах спеціальності «Технік-механік» під час вивчення тем «Класифікація тракторів», «Будова трактора», «Будова двигуна» різноманітні схеми, фото, таблиці, ілюстровані словники прискорюють засвоєння нового матеріалу. (Додаток 1)

Лексичні одиниці вводяться поступово. Головне, дотримуватися послідовності та з кожним кроком ускладнювати завдання.

 Наприклад, візьмемо тему з будови автомобіля. Учні спочатку знайомляться з зовнішньою будовою автомобіля, виконують різноманітні вправи на використання лексики, потім переходять до вивчення салону та внутрішньої будови.  (Додаток 2. Додаток 3.)

Для удосконалення професійного спілкування майбутніх фахівців пропоную метод моделювання ситуацій. Більшість вправ, які мають використовуватись, відтворюють реальні ситуації професійного спілкування.

Наприклад, ситуація «Поміняй колесо»:

Завдання: Put these steps for changing the tyre in the right order.

 Start like this: The first step is. Then you …

 1. Remove the old tyre from under the vehicle and lower the vehicle.
 2. Take the spare tyre out of the boot and make sure it in good condition.
 3. Check again to make sure the wheel nuts are tight.
 4. Remove the tyre and put it under the vehicle, next to the jack.
 5. Put the vehicle into gear (manual transmission) or park (automatic).
 6. Use a jack to raise the vehicle.
 7. Fit the spare tyre and tighten the wheel nuts.
 8. Find two rocks or large pieces of wood and put them in front of and behind the opposite wheel.
 9. Loosen the wheel nuts slightly.
 10. Loosen the wheel nuts more and remove them. 

 

1        2        3        4        5        6        7       8         9        10       

 

З досвідом переконалася, що такі завдання є цікавими і ефективними. Виникає жваве обговорення. Учні застосовують вже набуті практичні навички в реальному житті, але користуються мовними засобами іноземної мови. 

Доцільно закріпити вивчений матеріал різними практичними завданнями, де використовується ця ж сама лексика. Слід зазначити, що тільки паралельне використання аудіювання, читання, говоріння, письма може забезпечити належний результат. Для спілкування учень має володіти всіма видами мовленнєвої діяльності.

Іншими ефективними завданнями є заповнення таблиці.

Завдання: Which nouns can follow which verbs? Complete the table. Some nouns can go in more than one column.

На основі цієї вправи можна запропонувати учням такі ситуації: «заправити бак бензином», «перевірити рівень мастила», «змінити лампочку у фарі» і таке інше.

Подібні ситуації і в наступному завданні: Answer these questions. Use phrases from the table above.

           What do you do when:

 1. visibility is poor because of fog?
 2. your seat is too low?
 3. you think you need oil?
 4. you want to get out of the car?
 5. you can’t see the cars behind you properly?
 6. it’s getting dark?
 7. you want to look at the engine?
 8. your steering wheel is too high?
 9. you think your tyre pressure is low?
 10.  you need your road map?
 11.  your passenger has legroom in the back?

Наступним етапом є заповнення пропущених слів у діалозі, а потім їх відтворення чи розігрування. Ось приклад діалогу між інструктором з водіння та учнем, в якому повторюється лексика з попередніх вправ.

Завдання: Complete the following dialogue between a driving instructor and a learner taking a first driving lesson.

Метод навчання за допомогою ситуаційних вправ застосовується здебільшого для розвитку і  вдосконалення вмінь студентів приймати рішення, аналізувати і прогнозувати розвиток комунікативних ситуацій. Роль викладача в застосуванні цього методу полягає в тому, щоб залучити до обговорення якомога більше студентів, які б  пропонували й обстоювали свої рішення та рекомендації.

Отже, завдання до практичних занять мають включати усні і письмові вправи аналітичного й конструктивного характеру з мовленнєвим матеріалом професійного спрямування, вправи на редагування, підстановку, переклад, творчі роботи з  розвитку навичок монологічного і діалогічного мовлення.

Таким чином, потреба у реальному професійному спілкуванні у певному форматі задовольняється на уроках іноземної мови, де викладач моделює і допомагає прожити студентам ситуації, наближені до професійного життя.

Пошук відповідного професійно орієнтованого матеріалу вимагає від викладача знаходитися у постійному пошуку, професійному зростанні та розширенні кордонів у тому технічному предметі, що є основним для студентів. Широке поле діяльності пропонують багато цікавих підручників британських видань Oxford та  Express Publishing. Особливо вдалою є серія Career Path.

Завдяки цим підручникам використовую ілюстрований та дидактичний матеріал професійного спрямування: тексти фахового змісту, які  характеризують технологічні процеси, операції відповідно до професії.

Особливої уваги заслуговують відеоматеріали, оскільки дають можливість поєднати звукові та зорові образи і пропонують студентам такі мовленнєві ситуації, в яких вони стають активними учасниками комунікації. Варто зазначити, що така практика сприяє одночасному розвитку вмінь та навичок аудіювання і говоріння.

Тож, постійно вдосконалюю процес навчання з метою створення умов для ефективного засвоєння матеріалу. Комунікативний підхід дозволяє якісно по-новому закріплювати відповідний лексичний матеріал, удосконалювати монологічне та діалогічне мовлення, формувати навички професійного читання та аудіювання. Адже, коли студент відчуває реальну можливість використати отримані знання з іноземної мови у конкретних професійних та життєвих ситуаціях, його мотивація потужно зростає. А сучасний світ демонструє випускникам, як на ринку праці зростають можливості спеціалістів зі знанням як загальної, так і професійної англійської мови.

 Організовуючи процес навчання, добираючи форми і методи роботи, керуюсь висловом: «In teaching there are no recipes or mechanical procedures to be followed to achieve success.» Кожен урок – це пошук нових педагогічних прийомів професійної співпраці з учнями заради розвитку їхніх здібностей та особистості. Хочеться працювати так, щоб учні завжди прагнули нової зустрічі з нами, викладачами.

 

Додаток 1

D:\ВПУ №75\4 Підготовка до уроків\5 курс механіки\3. engine\Picture1.pngF:\5 курс механіки\картинки\Новая папка\cc-tn-aed-aetc-ame-pp-2-tractors-farm-equipments-9-638.jpg

 

 

 

D:\ВПУ №75\4 Підготовка до уроків\5 курс механіки\3. engine\fetch.png

 

Додаток 2

 

 

 

Додаток 3

 

 

Використані джерела:

 1. Петруша О.В.  Навчальний посібник «Ілюстрований українсько-російсько-ангрійський каталог технічних термінів та схем». –  Дніпродзержинськ, 2013. – 49 с.
 2. Dearhold Jim D. Career Paths: Mechanics. Book 1, 2, 3 (A1, A2, B1) Student’s Book. – Express Publishing, 2012. – 121 p.
 3. Kavanagh Marie. English for the Automobile Industry. – Nova York: Oxford University Press, 2013. 79 p. (Oxford business English Express Series)
 4. http://confesp.fl.kpi.ua/sites/default/files/formuvannya_komunikativnih_umin.pdf

 

docx
Додано
3 травня
Переглядів
107
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку